ТОП 10:

Який вже здійснював перевірку підприємства, що перевіряється. 

2. Аудитор несе відповідальність за неякісну перевірку:

1) за нормами трудового права перед організацією, яка назначила перевірку та за Законом України «Про аудиторську діяльність» перед Аудиторською палатою України;

2) за нормами трудового права перед Аудиторською палатою України;

3) за нормами цивільного права перед клієнтом та третіми особами та за Законом України «Про аудиторську діяльність» перед Аудиторською палатою України;

4) за нормами цивільного права перед клієнтом та третіми особами та за нормами трудового права перед організацією, яка назначила перевірку.

 

3. Що таке «підтверджуючий аудит»:

1) перевірка системи внутрішнього;

2) перевірка найбільш ризикованих об’єктів обліку;

3) документальна перевірка об’єктів оподаткування;

4) документальна перевірка та підтвердження фінансової звітності.

 

4. Якщо аудитор не зміг бути присутнім при інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у зв'язку з непередбаченими обставинами, то він може:

1) відмовитися від проведення аудиту внаслідок обмеження обсягу роботи;

2) надіслати свого працівника;

3) самостійно провести інвентаризацію;

4) вірна відповідь відсутня.

 

5. Аудитор виконує процедури, спрямовані на виявлення продаж у кредит, які мали місце в кінці минулого року, але не були враховані при складанні звітності. Дані процедури дозволяють підтвердити:

1) подання і розкриття інформації щодо усіх доходів від реалізації;

2) прав та обов'язків бухгалтера з обліку доходів;

3) існування доходів від реалізації у кредит;

4) повноту документування наслідків реалізації.

6. Ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку щодо фінансово-господарської діяльності підприємства – це:

1) формальний підхід;

2) неякісна перевірка;

3) аудиторський ризик;

4) всі відповіді вірні.

7. Ризик того, що фінансові звіти суттєво викривлені до аудиторської перевірки – це:

1) ризик суттєвих викривлень;

2) аудиторський ризик;

3) ризик контролю;

4) властивий ризик.

 

8. За призначенням робочі документи аудитора поділяються на:

1) стандартизовані, ручні, порівняльні, текстові, розрахункові, графічні;

2) оглядові, інформативні, перевірочні, підтверджувальні, розрахункові, порівняльні, аналітичні;

3) ручні, на машинних носіях;

4) документи правового характеру, складені аудитором, стандартизовані, довільної форми.

 

9. Який вид висновку вибере аудитор, якщо він встановив використання відмінних від загальноприйнятих методів бухгалтерського обліку, але вважає, що фінансова звітність представлена правильно і об’єктивно:

1) безумовно-позитивний;

2) умовно-позитивний;

3) негативний;

4) відмова у висновку.

10. Результати з лаконічним описом виявлених порушень, помилок, відхилень, з оцінкою стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності і законності господарських операцій повинні бути представлені в:

1) аудиторському висновку;

2) аудиторському звіті;

3) робочих документах аудитора;

4) правильної відповіді немає.

11. Наявність нефундаментальної незгоди веде до:

1) видачі позитивного висновку;

2) видачі умовно-позитивного висновку;

3) видачі негативного висновку;

4) відмові від видачі висновку.

 

12. Як визначається сума стягнення з винуватця недостачі основного засобу, якщо він установлений:

1) як залишкова вартість об’єкта;

2) як залишкова вартість + ПДВ;

3) як сума матеріальної шкоди, яка визначається за формулою
М = [(Б - А) • І + ПДВ + Азб ] • 2;

4) балансова залишкова вартість за вирахуванням зносу.

13. Як оцінюються нематеріальні активи, створені внаслідок об’єднання підприємств:

1) за первісною вартістю;

2) за залишковою вартістю;

3) за справедливою вартістю;

4) за переоціненою вартістю.

 

14. Як розраховується коефіцієнт платоспроможності підприємства:

1) діленням платіжних засобів на величину поточних зобов’язань підприємства;

2) діленням поточних зобов’язань на величину платіжних засобів;

3) діленням дебіторської заборгованості на величину поточних зобов’язань;

4) діленням поточних зобов’язань на величину дебіторської заборгованості.

 

15. В активі балансу відображають:

1) засоби підприємства;

2) джерела підприємства;

3) кредиторську заборгованість;

4) доходи майбутніх періодів.

 

16. Хто складає ліквідаційний баланс:

1) головний бухгалтер підприємства, що ліквідується;

2) ліквідаційна комісія;

3) інвентаризаційна комісія;

4) податкова інспекція.

17. Визначити які з наведених господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці:

1) державне підприємство;

2) страхова компанія;

3) приватне підприємство;

4) державний пенсійний фонд.

 

18. Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись як усно, так і письмово:

1) так;

2) ні;

3) тільки письмово;

4) тільки усно.

 

19. Хто несе відповідальність за дотриманням порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві:

1) аудитор;

2) керівник підприємства;

3) головний бухгалтер;

4) обліково-фінансова служба.

 

20. Дайте характеристику ознак аудиту залежно від досліджуваного періоду:

1) відомчий, державний;

2) плановий, позаплановий;

3) аналіз, синтез;Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.005 с.)