ТОП 10:

Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і праваОдеський державний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права

 

 

Кафедра трудового, земельного та екологічного права

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

для підготовки фахівців за спеціальністю

“Бакалавр права”

всіх форм навчання

 

 

Обговорено та схвалено

на засіданні кафедри трудового,

земельного та екологічного права

31 серпня 2012 року

протокол № 1

 

 

ОДЕСА 2012

 

ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Одним із напрямків аграрної реформи, яка здійснюється зараз в Україні, є зміна суті і характеру відно­син власності на землю та майно, реформування трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах недержавної форми власності, що потребує адекватного правового оформ­лення та врегулювання вказаних суспільних відносин з ме­тою створення належних юридичних гарантій реформування недержавних сільськогосподарських підприємств та створен­ня нових суб'єктів підприємництва у сільському господарстві та агропромисловому комплексі.

Останнім часом докладаються великі зусилля щодо оживлення сільського господарства України, які приносять певні результати. Аграрний сектор економіки повільно виходить із системної і тривалої економічної та фінансової кризи. Сьогодні на збільшення обсягів деяких видів сільськогосподарської продукції вплинули позитивні зміни, які відбулися в економічних умовах розвитку сільськогосподарського виробництва, а також удосконалення розвитку і діяльності суб’єктів аграрного виробництва.

Однією із причин все ще незадовільного стану в сільському господарстві є недостатнє використання, а нерідко й відсутність правових засобів, які повинні були б забезпечити ефективний механізм розвитку сільськогосподарського виробництва, втілення у життя стратегічних завдань аграрної політики нашої держави.

Законодавче регулювання здійснення вказаних змін у сіль­ському господарстві України є надзвичайно суперечливим. Велика кількість актуальних проблем, пов'язаних із зміною характеру земельних, трудових та управлінських відносин, залишаються не вирішеними в чинному законодавстві, що має своїм наслідком порушення прав та ігнорування законних інтересів громадян, юридичних осіб, територіальних гро­мад, держави в практиці реформування аграрного сектора економіки.

Для подальшого розвитку сільського господарства необхідні системність та комплексність заходів. Останні є запорукою успішного розв’язання завдань з реалізації державної аграрної політики усіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Основні засади аграрної політики поширюються в тому числі на аграрно-правову науку. Вона покликана здійснювати ретельний аналіз всього комплексу суспільних відносин, що виникають в агарному секторі економіки.

Аграрне право України є обов'язковою юридичною дисцип­ліною, яка вивчається студентами всіх форм навчання Одеського державного університету внутрішніх справ. Аграрне право України — це самостійна галузь права, самостійне ут­ворення та юридичне змістовне явище. Воно регулює аграрні відносини, об'єднані за змістом, суттю, цілями та діяльністю, які складаються в процесі здійснення господарювання сільськогосподарськими організаціями, заснованими на різних формах власності і формах господарювання, спрямованого на виробництво, переробку, транспортування, зберігання, а також реалізацію сільсько­господарської продукції і сировини. Вивчення аграрно-правових норм покликане визначити правове становище аграрних товаро­виробників, а також розкрити питання майнових, земельних, організаційно-управлінських та трудових відносин, які виникають в процесі їх виробничо-господарської діяльності.

Навчальний курс дисципліни складається із загальної та особливої частин. При вивченні курсу студентам необхідно користуватися навчальною, навчально-методичною та науково-популярною та законодавством, які рекомендовані в програмі. Рекомендовані нормативно-правові акти вказані в джерелах їх видання на момент прийняття акту або його нової редакції.

Виконання завдань з кожної теми курсу є обов’язковою умовою підготовки до практичних занять. Розв’язання завдань має бути чітким та повним, обов’язкова присутність посилання на статті нормативних актів із вказівкою на те, коли і ким вони були видані. Студенти повинні особисто тлумачити проблему на підставі чинного законодавства. Їм необхідно самостійно слідкувати за новими нормативно-правовими актами, які приймаються Верховною Радою і Урядом України, Президентом України, а також іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

Формами заповнення дефіциту аудиторного навчального часу є самостійне вивичення студентами окремих тем і питані програми. Найбільш ефективними та результативними видами самостійної роботи є написання контрольних робіт та вирішення індівідуальних практичних завдань (задач), які студенти забовязані захистити у встановленому порядку для отримання відповідних балів. Вони можуть також підготувати реферат з будь-якої теми, обраної самостійно, та виступити з ним на семінарських (практичних) заняттях. Після виконання всіх усіх вимог навчального плану щодо подолання змістц цієї програми навчальної дисципліни, студенти, які не отримали відповідної кількості балів повинні здати усний або письмовий залік.

Загальна кваліфікаційна характеристика курсу:

- напрями підготовки: «Правознавство» (6.030402)

- освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр;

- період викладання: VIII семестр;

- кількість модулів: 1

- кількість змістовних модулів – 2

Міжпредметні звязки. Вивчення курсу «Аграрне право України» базується на знанннях та навичках які отриманні студентами з теорії держави та права, історії держави та права, конституційного, екологічного, цивільного, адміністративного, господарського, трудового та кримінального права.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 3. АГРАРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 

1. Поняття та особливості аграрних правовідносин. Класифікація аграрних правовідносин.

2. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.

3. Внутрішні аграрні правовідносини, їх види та структура.

4. Види і структура зовнішніх аграрних правовідносин.

5. Єдність і взаємозв'язок аграрних правовідносин з цивільно-правовими, трудовими, фінансово-кредитними, земельними, управлінськими, екологічними та іншими правовідносинами.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України // ВВР України. – 2002. - № 3-4. – Ст. 27.

3. Про заходи щодо реформування аграрних відносин: Указ Президента України від 18 січня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – 21 січня.

4. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки від 3 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня.

 

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Уркевич В.Ю. Про елементи внутрішніх аграрних управлінських правовідносин // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 2-3 черв. 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушев. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т.2. – С. 83-86.

4. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

5. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

6. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко та ін..; за ред.. д-ра юрид. наук, проф.. А.М. Статівки. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – 240 с.

 

 

Одеський державний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права

 

 

Кафедра трудового, земельного та екологічного права

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

для підготовки фахівців за спеціальністю

“Бакалавр права”

всіх форм навчання

 

 

Обговорено та схвалено

на засіданні кафедри трудового,

земельного та екологічного права

31 серпня 2012 року

протокол № 1

 

 

ОДЕСА 2012

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.009 с.)