З дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Безпека життєдіяльності»Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
І. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на практичних заняттях
1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до робочої навчальної програми Активна участь на практичних заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2. Підготовка та виконання модульних (контрольних) завдань Відповідно до робочої навчальної програми Перевірка якості виконання модульних (контрольних) завдань
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3. Виконання домашніх завдань (теоретичних, пошуково-аналітичних, розрахункових робіт) Відповідно до робочої навчальної програми Перевірка якості виконання домашніх завдань
1.4. Написання реферату (есе) за заданою тематикою На протязі семестру Обговорення та захист реферату під час ІКР
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1.Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за тематикою занять На протязі семестру, але не пізніше передостаннього заняття за розкладом Обговорення результатів проведеної роботи під час планових занять або ІКР
2.2.Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за тематикою занять На протязі семестру, але не пізніше передостаннього заняття за розкладом Обговорення результатів проведеної роботи під час планових занять або ІКР
2.3. Формування аналітичних звітів за тематикою заняття На протязі семестру, але не пізніше передостаннього заняття за розкладом Обговорення результатів проведеної роботи під час планових занять або ІКР
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
         

Вказівки до самостійного вивчення тем

 

Тема 1. Виробниче середовище та його вплив на людину. Предмет та завдання дисципліни

Актуальність і завдання курсу. Основні поняття та визначення. Зв'язок охорони праці із засадами безпеки життєдіяльності. Дія вражаючого виробничого фактору. Небезпека та класифікація небезпек. Основні джерела та чинники небезпеки. Прогнозування небезпек та захист від їх дії. Небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини.

Питання для самостійної роботи:

1. Основні чинники погіршення здоров’я і працездатності людини.

2. Здоровий спосіб життя і його вплив на професійну діяльність людини.

Рекомендована література: 1,9,14,16,21

 

Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування

Гігієнічна класифікація праці. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу. Людський фактор в проблемі безпеки. Мікроклімат. Вентиляція. Освітлення виробничих приміщень. Шум. Електромагнітне випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання. Інфрачервоне випромінювання.

Питання для самостійної роботи:

1. Наслідки забруднення навколишнього середовища

2. Режим праці та відпочинку.

3. Рухова активність. Шкідливі звички.

Рекомендована література: 2,3,12,14,15

Тема 3. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу

Вплив виробничого середовища на здоров’я і працездатність людини. Характеристика видів виробничої діяльності. Вплив мікроклімату на працездатність людини. Вплив шкідливих речовин на організм людини. Ергономіка та продуктивність праці. Роль наукової організації праці у виробничому процесі. Технічна естетика. Інженерна психологія. Отруєння. Організація і функціонування служби охорони праці на виробництві.

Питання для самостійної роботи:

1. Організація і функціонування служби охорони праці на виробництві

2. Основи техніки безпеки

3. Державні нормативно-правові акти з охорони праці

Рекомендована література: 1,2,9,10,11,14

 

Тема 4. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму

Основні причини виробничого травматизму та профзахворювань. Реєстрація, облік та розслідування нещасних випадків на виробництві. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві. Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворбваності. Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників на виробництві.

Питання для самостійної роботи:

1. Щільність виробничого травматизму

2. Організація статистичного аналізу виробничого травматизму

Рекомендована література: 1,2,9,10

 

Тема 5. Основи техніки безпеки

Поняття і завдання техніки безпеки. Система стандартів безпеки праці. Система захисту працівників на виробництві. Періодичність проведення інструктажу. Засоби колективного та індивідуального захисту на виробництві.

Питання для самостійної роботи:

1. Вплив виробничого середовища на здоров’я і працездатність людини.

2. Вплив шкідливих речовин на організм людини.

3. Виробничий травматизм та основні його причини.

Рекомендована література: 1,8,9,15,19

Тема 6. Правове і нормативне регулювання охорони праці

Основні законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві. Закон України «Про охорону праці». Кодекс законів про працю. Міжгалузеві стандарти охорони праці. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

Питання для самостійної роботи:

1. Міжнародні стандарти з охорони праці.

2. Розробка норм та стандартів з гігієнічних умов виробничих приміщень

Рекомендована література: 1,9,14,15,16

 

Тема 7. Державне управління охороною праці

Суть і завдання управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці в Україні.

Питання для самостійної роботи:

1. Роль Кабінету міністрів в управлінні охороною праці

2. Розробка державної політики з охорони праці

Рекомендована література: 1,3,4,6,7,13,17,18

 

Тема 8. Організація охорони праці на виробництві

Засади охорони праці на виробництві. Законодавство про охорону праці. Гарантування прав працівників на охорону праці. Виробнича шкідливість та методи захисту людини від її негативної дії. Класифікація існуючих виробничих факторів. Забруднення повітря виробничих приміщень.

Питання для самостійної роботи:

1. Нормативно-технічна документація з забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємстві.

2. Нейтралізація несприятливого впливу умов праці.

3. Загальні вимоги безпеки виробничих процесів.

Рекомендована література: 1,4,9,16,18,21

 

Тема 9. Економічні аспекти охорони праці

Витрати підприємства на заходи щодо поліпшення умов та охорони праці. Соціальні витрати виробничого травматизму. Витрати підприємства, пов’язані з недоодержанням продукції з причин виробничого травматизму. Витрати пов’язані із виробничим травматизмом та нещасними випадками. Методи аналізу економічних наслідків нещасних випадків на виробництві.

Питання для самостійної роботи:

1. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях.

2. Порядок розслідувань хронічних професійних захворювань і отруєнь

3. Перегляд розміру відшкодування шкоди

Рекомендована література: 1,8,9,15,19

Тема 10. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру

Аксіома потенційної небезпеки діяльності людини. Методологія дослідження ризиків. Види ризиків. Оцінка чинників ризик, що впливають на здоров’я і життєздатність людини. Аспекти взаємодії в системі „людина – природне середовище”. Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища.

Питання для самостійної роботи:

1. Мислення і прийняття розумних рішень в екстремальних ситуаціях.

2. Класифікація небезпек

Рекомендована література: 1,9,14,15,16

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.008 с.)