ТОП 10:

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІСтудент має підтвердити відповідну підготовку й оцінку здібностей і навичок виконання виробничих функцій.

1.Оцінка здібностей і навичок повинна:

• проводитися на основі критеріїв оцінки компетентності для виробничих функцій, визначених для первинної посади в конкретній галузі економічної діяльності;

• забезпечувати, щоб практикант виконував обов'язки первинної посади відповідно до кваліфікаційної характеристики конкретної посади.

Оцінка компетентності повинна охоплювати не тільки першочергові технічні вимоги до роботи, конкретних навичок і задач, які повинні виконуватися, але і відбивати більш широкі аспекти, щоб відповідати повною мірою тому, що очікується від компетентної роботи кандидата на одержання диплома. Ці аспекти включають відповідні знання, теорію, принципи і пізнавальні навички, що, у різному ступені, підводять фундамент під усі рівні кваліфікації. Вони також охоплюють професійні навички в тім, що робити, як і коли робити, і чому це потрібно робити. При адекватному їх застосуванні, це забезпечить кандидату можливість:

• працювати компетентно на різних посадах і в широкому спектрі обставин;

• передбачати, бути готовим і працювати в умовах надзвичайних ситуацій;

• адаптуватися до нових технологій і вимог ринку праці, що змінюються.

Організація оцінки компетентності повинна бути такою, щоб була можливість брати до уваги різні методи оцінки, що можуть надати різні типи доказу компетентності стажиста, наприклад:

• безпосереднє спостереження за діяльністю (включаючи роботу на реальному устаткуванні);

• перевірки навичок (професіоналізму) компетентності;

• проекти і доручення;

• доказу з попереднього досвіду;

• техніка письмових, усних і комп'ютерних опитувань.

Один з перших чотирьох методів, перерахованих вище, повинен бути обов'язково використаний для забезпечення доказу придатності, здатності і готовності студента-стажиста забезпечити доказ знань і розуміння,
на додаток до відповідної техніки опитування.

Виробничу комерційну практику слід розглядати як окремий модуль і оцінювати за 100-бальною шкалою згідно ЕСТS.

90-100 – «Відмінно» – звіт, виконаний зо всіма вимогами до звіту, в ній наведено критерій аналізу проблеми, яка досліджується; надані власні дослідження, та експертна оцінка показників якості; зазначені отримані науково-обґрунтовані результати дослідження. Студент під час захисту повинен вміти правильно формулювати відповідь (за змістом, логікою та стилем), продемонструвати глибокі знання та вміння застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення актуальних питань, вміти відстоювати запропоновані науково-теоретичні та практичні завдання.

80-89 ­ «Дуже добре» – звіт та його захист відповідає ознакам оцінки „відмінно”. Виявлено широкий професійний кругозір, уміння логічно мислити. Проте при захисті допускаються неточності, які не змінюють суті питання.

75-79 – «Добре» – у структурі звіту присутні деякі неточності, які однак не впливають логіку викладення матеріалу. Студент оперує теоретичним та практичним матеріалом, вміє аргументувати свої пропозиції.

70-74 – «Задовільно» – звіт та його захист, головним чином, відповідають тим вимогам, які пред'являються викладення основного фактичного матеріалу. Однак під час захисту студент припускається значних помилок.

60-69 – «Достатньо» – звіт та його захист, головним чином, відповідають тим вимогам, які пред'являються викладення основного фактичного матеріалу. Однак у відповідях недостатньо точно формулюються причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, оперування фактами відбувається на рівні запам'ятовування. Робота не має підтвердження щодо реальності. Наочне супроводження роботи недостатнє.

20-59 – «Незадовільно» – звіт не відповідає вимогам, що висуваються, студент не знає більшої частини фактичного матеріалу, не вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, завчивши матеріал без його усвідомлення.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується у ДонНУЕТ Оцінка за національною шкалою
A 90-100 5 (відмінно)
B 80-89 4 (добре)
C 75-79 4 (добре)
D 70-74 3 (задовільно)
E 60-69 3 (задовільно)
FX 20-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F 0-19 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Якісне визначення критеріїв оцінювання:

A - ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання, допустимі тільки незначні помилки.

B - ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками.

C - ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками.

D - ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками.

E - ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям.

FX - НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

F - НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому.

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ.

 

Після закінчення терміну виробничої комерційної практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента з комерційної практики - це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази комерційної практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, характеристика тощо), подається керівнику комерційної практики від кафедри.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми комерційної практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури, тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені стандартом для оформлення текстових документів.

Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) студентом у комісії, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять викладач - керівник практики від кафедри і, за можливості, від бази практики.

Комісія приймає захист звітів студентів на базах практики в останні три дні її проходження або у навчальному закладі. Оцінка (за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ЕСТS) за результати практики вноситься в відомість захисту звіту з практики, індивідуальний навчальний план та залікову книжку студента за підписами членів комісії і враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

Студент, який не виконав програму практики, або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку відраховується з навчального закладу, як не виконавший навчальний план.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Комерційна діяльність: підручник /Е.М.Локтєв, О.Б.Казакова та ін. (з грифом МОН України, Лист № 1.4/ 18-Г-3016 від 31.12.2008 р.) К:Знання, 2010. - 341 с. Апишев А.А. Фактор підприємництва в економіці. — М.: Промінь, 2008.

2. Армстронг Ш. Ділове планування і підприємництво: Пер. с англ. — М.: Справа, 2011.

3. Балабанова Л.В. Оптова торгівля: маркетинг і комерція – М., 2000

4. Баширов И.Х.,Кріковцева Н.О., Азарян О.М. Маркетинг споживчих товарів – Донецьк,2009

5. Васильєв Г.А., Осипова Л.В. Комерційна діяльність промислової фірми. — М.: Економічне утворення, 2005.

6. Воробйов Б.З., Локтєв Е.М., Плетень Ю.І. Комерційна діяльність посередницьких організацій- К.:ВЄУ., 2008, 388с.

7. Ефимова О.В. Как аналізувати фінансове положення підприємства. — М., 2009.

8. Комерція і технологія торгівлі: підручник для торг. Вузів / Ф.Г. Пнкратов, В.К.Памбухчиянц – М.,2010

9. Криковцева Н. О. [та ін.]. Комерційна діяльність: підруч. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2008 . ─ 296 с.

10. Локтев, Э.М. Организация и технология торговли : Метод. указания по изуч. дисц., тематика, пример. планы семинар. занятий и содержание контрол. работ по курсу для студ. фак. экономики, упр. и междунар. отношений, днев. и заоч. формы обучения ─ Донецк, 2010 . ─ 38с.


Законодавча база

1. Закон Украины «О защите прав потребителей», пост. КМУ № 1024-12 от 12.05.91.

2. Правила продажи непродовольственных товаров. Приказ МВЗСторг № 294 от 27.05.96.

3. О Порядке осуществления торговой деятельности и правила торгового обслуживания населення. Пост. КМУ №108 от 8.02.95. І.

4. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. Пост. МВЗСторг №37 от 13.03.95.

5. Правила продажи продовольственных товаров. Пост. МВЗСторг №237 от 28.12.94.

6. Правила работы мелкорозничной торговой сети. Пост. МВЗСторг №364 от 08.07.96.

7. Об утверждении правил розничной торговли алкогольными напитками. Пост. КМУ №854 от 30.07.96.

8. Правила розничной торговли картофелем и плодоовощной продукцией. Пост. МВЗСторг от 08.07.97. №344.

9. Правила торговли на рынках. Приказ МВЗСторг от 12.03.96. №157.

10. Инструкция о порядке обозначения розничных цен на товары народного потребления на предприятиях розничной торговли и общественного питания. Приказ МВЗСторг от 4.01.97. №2.

11. Об утверждении правил розничной торговли экземплярами аудиовизуальных произведений и фонограмм. Пост КМУ от 4.11.97. № 252.

12. Правила торговли в рассрочку. Пост. КМУ от 1.07.98. №998.

13. Положение о порядке регистрации и применения ЗККА при расчетах наличными в сфере торговли, общественного питання и услуг. Приказ ГНАУ от 18.09.97. №343.

14. О частичном изменении порядка регистрации и ведення товарне- кассовой книги при расчетах наличными в сфере торговли, общественного питання и услуг. Приказ Минфина от 16.10.97. №216/27.


Додаток А

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національий університет економікі і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингу і комерційної справи

 

 

ЗВІТ

про проходження виробничо-комерційної практики

студента _______________________

_________курсу, групи___________

_______________________________

(прізвище, ім’я студента)

 

_______________________________

(місце проходження практики)

 

Керівник практики від підприємства     (прізвище, підпис)       Керівник практики від підприємства     (прізвище, підпис)  

 

ДонНУЕТ

Донецьк

201_


к.е.н., проф. І.Х.Баширов

д.е.н., проф.О.М.Азарян

к.е.н., професор Е.М.Локтєв

ст. викл. Н.В. Крачковська

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

виробничої комерційної практики студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

 

Технічний редактор О. І. Шелудько

 

Зведенений план-2012 р., позиція № 298

Підписано до друку ___________ 2012р. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Друк – ризографія. Ум. друк. арк. ___. Обл. вид. арк. ____

Тираж 71 прим.Зам. № ____

 

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі

їм. М.Туган-Барановского

Редакційно-видавничий відділ НІІІТ

83023, м.Донецьк, вул.Харитонова, 10 Тел. 062-297-60-50

 

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3470 від 28.04.2009 р.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.18 (0.008 с.)