ТОП 10:

Самостійна робота (2 години)1. Проаналізувати відповідність українського законодавства вимогам ст..6 Конвенції з прав людини.

2. Визначити та надати правовий аналіз виконання пілотних рішень Суду з прав людини, які винесено проти України.

3. Проаналізувати підстави та розмір призначення Судом виплати моральної компенсації у справах проти України (за окремі порушення).

Література:3, 22-26, 29-36

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ:

1. Загальна характеристика Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року.

2. Класифікація основних прав, що гарантує Конвенція з прав людини та протоколи до неї.

3. Забезпечення права на життя відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

4. Свобода вираження поглядів (ст..10 ЄКПЛ та її тлумачення Європейським судом з прав людини).

5. Свобода думки, совісті та релігії – ст..9 ЄКПЛ.

6. Право на справедливий судовий розгляд (ст..6 ЄКПЛ ).

7. Заборона дискримінації у ЄКПЛ та ЄСХ.

8. Захист власності (Протокол 1 до Європейської конвенції з прав людини).

9. Ст..3 ЄКПЛ – заборона катувань чи нелюдського або такого , що принижує гідність, поводження чи покарання.

10. Рабство, примусова праця та звичайні громадські обов’язки – ст..4 ЄКПЛ.

11. Стаття 5 ЄКПЛ та її тлумачення Судом з прав людини.

12. Свобода асоціацій та мирних зборів в світлі статті 11 ЄКПЛ.

13. Ефективні засоби захисту та стаття 13 ЄКПЛ.

14. Підстави обмеження прав, гарантованих ЄКПЛ.

15. Територіальна юрисдикція Європейського Суду з прав людини.

16. Юрисдикція Європейського Суду з прав людини за колом суб’єктів.

17. Юрисдикція Європейського Суду з прав людини за часом.

18. Предметна юрисдикція Європейського Суду з прав людини.

19. Критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейського Суду з прав людини.

20. Вичерпання всіх національних правових засобів захисту.

21. Основні елементи індивідуальної скарги до Європейського суду з прав людини.

22. Склад та структура Європейського Суду з прав людини.

23. Порядок та процедура обрання суддів до Європейського суду з прав людини.

24. Роль та значення контрольного механізму ЄКПЛ .

25. Правова природа рішень Європейського Суду з прав людини.

26. Особливості розгляду міждержавних заяв в Європейському Суді з прав людини.

27. Особливості розгляду індивідуальних заяв в Європейському суді з прав людини.

28. Контрольний механізм Європейської конвенції з прав людини. Особливості та ефективність.

29. Процес розгляду справи у Європейському Суді з прав людини.

30. Реформа процедури розгляду справи в Суді з прав людини відповідно до Протоколу № 14 до Конвенції.

31. Зобов’язання, які можуть випливати з рішення Суду з прав людини для держави-порушниці.

32. Поняття пілотного рішення Європейського суду з прав людини. Приклад пілотного рішення, яке винесено проти України.

33. Процедура здійснення нагляду за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини.

34. Повноваження Комітету міністрів в сфері нагляду за виконанням рішень Суду з прав людини.

35. Стаття 41 ЄКПЛ. Основні принципи присудження компенсації жертвам порушення.

36. Організація діяльності та сфера загальної компетенції Європейського Суду з прав людини.

37. Практика Європейського Суду з прав людини щодо України.

38. Загальна характеристика Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Основні доктринальні підходи до визначення прав людини.

2. Юридична сила Загальної декларації прав людини.

3. Характеристика ефективності процедур, які застосовуються Радою ООН з прав людини.

4. Тлумачення поняття „загрози миру” Радою Безпеки ООН.

5. Місце рішень Міжнародного Суду ООН серед джерел міжнародного права прав людини.

6. Захист прав людини в рамках Всесвітньої організації охорони здоров’я.

7. Вплив міжнародних неурядових організацій на механізми захисту прав людини.

8. Імплементація міжнародних пактів про права людини в Україні

9. Проблеми нагляду за виконанням рішень Комітету з прав людини.

10. Співвідношення українського законодавства зі стандартами Ради Європи в галузі захисту прав національних меншин.

11. Співвідношення українського законодавства з положеннями Європейської хартії регіональних мов та мов меншин.

12. Стандарти Ради Європи в галузі освіти. Відповідність українського законодавства встановленим стандартам.

13. Діяльність Ради Європи в сфері захисту навколишнього середовища.

14. Висновки та пропозиції Венеціанської комісії щодо України (2010-2012 роки).

15. Європейський Суд з прав людини та Україна. Аналіз тенденції зростання кількості зареєстрованих скарг проти України.

16. Характеристика та аналіз рішень Європейського Суду з прав людини за скаргами проти України.

17. Поняття та роль пілотних рішень. Пілотні (та квазіпілотні) рішення, які прийнято проти України

18. Правове регулювання виконання рішень Європейського Суду з прав людини на національному рівні.

19. Характеристика збитків, які можуть бути компенсовані заявнику відповідно до умов справедливої компенсації (ст..41).

20. Співробітництво Ради Європи з спеціалізованими установами ООН.

21. Співробітництво Ради Європи та НАТО.

22. Виконання Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини”. Проблемні питання.

23. Участь неурядових міжнародних організацій у роботі органів Ради Європи.

24. Проаналізувати основні результати головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи.

 

Література

Основна:

1. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту. Підручник. – Київ: Промені, 2010. – 722с.

2. Заблоцька Л.Г., Федорова А.Л., Шинкаренко Т.І. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи. – Київ: Фенікс, 2007. – 224с.

3. Бенуа-Ромер Ф., Клебес Г. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору, Рада Європи/пер.з анг. – Київ: К.Ш.С., 2007.- 232с.

4. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. Вид.2- е, випр., доп. – К: Реферат, 2007. – 848с.

5. Піляєв І.С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі.- Київ:Юридична книга.- 2003.- 436с.

6. Мармазов В.Є. Піляєв І.С Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції.- Київ:Юридична книга.- 2000.- 472с.

7. Дамирли М.А., Анцупова Т.А. Право Совета Европы: схемы, таблицы, определения и комментарии. Учебное пособие. – Одесса: Феникс. – 2007. – 284 с.

 

Додаткова:

1. An introduction to the protection of human rights. Textbook. Ed. by R. Hansky, M. Suksi – Turku: Institute for human rights, 2000.

2. Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини//Додаток до журналу «Право України», 2009, № 1

3. Рада Європи. Діяльність та здобутки. Українська версія. – Public Relation Service of the Council of Europe, 2010

4. Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека. – Москва: НИМП, 2001

5. Лукашева Е.А. Права человека.- Москва, 1999

6. Европа под одной крышей. 1949-1999. Юбилейное издание Совета Европы. – Страсбург, 1999.

7. Macdonald.R The Europian System for the Protection of Human Rights. (Ed.)- Dordrecht,Martinaus Nijhof Publ.-1993.-358p.

8. European movement and the Council of Europe, published on behalf of the European Movement, London: Hutchinson & CO LTD, 1949, pp.198

9. Malcolm N. Shaw. International Law . – Cambridge University Press, 1997 pp.255-281

10. Лукъянцев Г. Учрежден пост Комиссара по правам человека Совета Европы // Правозащитник, 1999, С.70-73

11. Co-operation Group to Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group) Statutory texts : R(80) 2 – 27/03/1980 – R (80)15 – 17/09/1980

12. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Statutory texts: Res (2002)3 – 21/02/2002 (Revised Statute) – R (90)6 – 10/05/1990

13. Agreement establishing the Group of States against Corruption (GRECO) Statutory texts : R (98)7 – 05/05/1998 – R (99)5 – 01/05/1999

14. Clare Ovey, Robin White The European Convention on Human Rights.- Oxford: University Press, 2010

15. Harris D.J., O’Boyle M, Warbrick C. Law of the European Convention on Human Rights. London: Butterworths, 1997.-753р.

16. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения. Под ред. Туманова В., Энтина Л.- Москва:норма.- 2002.- 336с.

17. Leach P. Taking a Case to the European Court of Human Rights. – London: Blackstone Press Limited, 2001. – 392 р.

18. Лукъянцев Г. Запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод // Правозащитник.-1998.-№ 3.- С. 59-65

19. Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини// Право України.- 2003.- № 12.-С.30-32

20. Рум’янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини// Право України.- 2004.- №5.-С.38-40

21. Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии: научно-практическое пособие. – Киев: Истина, 2007. – 368 с.

22. Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности.- Москва:Норма. 2001.- 304с.

23. Євінтов В.І. Здійснення рішень Європейського Суду з прав людини у внутрішньому правопорядку держав // Державотворення і правотворення в Україні. Досвід, проблеми, перспективи. /За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Інститут держави і права НАН України, 2001. – С. 624.

24. Закон України Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції від 17 липня 1997 року, №475/97-ВР.

25. Карташкин В.А. Как подать жалобу в Европейский суд по правам человека.-Москва:Норма, 1998.-91с.

26. Мармазов В.Є. Методи динамічного тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод в юриспруденції Європейського Суду з прав людини.- Київ:Юридична книга, 2002.- 400с.

27. Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. Київ: Українська правнича фундація,1999. - №1, 390с.

28. Раданович Н. Міжнародно-судові засоби імплементації Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод // Право України, 1999, № 12, с.34-41

29. Рабінович П.М. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну юридичну практику: спроба порівняльної характеристики // Вісник Академії правових наук.- 2000.- №2.- С.11-19

30. Ефективність впливу Конвенції про захист прав людини і основних свобод на держави-члени Ради Європи.// Право України.- 2000.- № 11.- 34-36

31. Рісний М. Проблеми розсуду застосування національними державними органами норм Конвенції.// Право України.- 2000.- № 11.- С.40-43

32. Лутковьска В. Застосування судами України при здійсненні правосуддя ст..6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини.// Право України.-2004.-№ 8.- С.30-32

33. Румянцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини// Право України. - 2004.- № 3.- С.145-146

34. Европейская социальная хартия. Справочник. – Пер. с фр. – Москва, 2000, 264с.

35. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия. Право и практика. - Москва: Московский независимый институт международного права. - 1998.

36. Asbjorn E., Krause C., Rosas A. Economic, Social and cultural rights. Textbook. – Dordrecht, 1998

37. The Social Charter of 21st century, Strasbourg, 1997

38. Samuels L. Fundamental Social Rights: Case law of the European Social Charter of the Council of Europe.- Strasbourg, 1997

39. Heredero Ana Gomez Social security. Protection at the international level and developments in Europe.- Council of Europe Publishing, 2009, p.241

40. Kilpatrick C., Novitz T., Skidmore P. The Future of Remedies in Europe, Oxford-Portland Oregon: HART publishing, 2000, pp.281

41. Thornberry P. The Framework Convention on National Minorities: A Provisional Appraisal and a Memory of the Baltic States.- Baltic Yearbook of International Law, Vol. 2, 2002

42. Hofmann R. Implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages.- Strasbourg: the Council of Europe Press, 1999

43. Alston P. International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals.- Clarendon Press, 2002

44. Hannikainen L. Autonomy in Finland: The Territorial Autonomy of the Aland Islands and the Cultural Autonomy of the Indigenous Saami People.- Baltic Yearbook of International Law, Vol. 2, 2002

45. Myntti K. The Prevention of Discrimination v. Protection of Minorities – With Particular Reference to “Special Mesures”. - Baltic Yearbook of International Law, Vol. 1, 2002

46. Мицик В. Практика Європейського Суду з прав людини стосовно забезпечення прав національних меншин. – Український часопис міжнародного права, № 1, 2003.

47. Програми співробітництва та підтримки Ради Європи в області засобів масової інформації DH-MM (00) 2 2000

48. Європейська конвенція про транскордонне телебачення ETS № 132

49. Sano H.O., Alfredsson G. Anti-Corruption Initiatives and Human Rights: the Potentials//Human Rights and Good Governance,- Hague/London/New York: Martinus Nijhoff Publishers, 2002, pp.261

50. Охорона здоров’я і права людини, питання етики та моралі – 120 практичних досліджень, ISBN 92-871-3055-8

51. Медведєва М. Міжнародно-правові й національні стандарти в сфері клонування людини: до визначення поняття// Український часопис міжнародного права, 2003, № 3, С. 56-66

52. Drzemczewski A. Monitoring by the Committee of Ministers of the Council of Europe: A Useful “Human Rights” Mechanism?

53. OSCE Human Dimension Commitments. A reference guide. – OSCE, ODIYR – Warsaw, 2001

54. Мармазов В.Є. Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. – Київ: Вентурі, 1999, - 400c.

55. Постанова Кабінету Міністрів України “Про організаційні заходи, спрямовані на виконання зобов’язань України, передбачених Висновком ПАРЄ № 190 щодо заявки України на вступ до Ради Європи” від 20.07.1996р. № 792

56. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини” № 557 від 23.04.1998р. // Офіційний вісник України.- 1998.- № 17

57. Мицик В.В. Правова основа формування державної етнополітики щодо захисту національних меншин в Україні. - Вісник КНУ ім. Т. Шевченка Міжнародні Відносини, Вип.. 15, 2000.

58. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006, № 3477-15

59. Піляєв І.С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі.- Київ:Юридична книга.- 2003.- 436с.

60. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту.Підручник, Київ: Промені, 2010. - 722с.

61. Fagan A. The Atlas of Human Rights. Mapping Violations of Freedom around the Globe, Earthscan, UK, Myriad Editions 2010. – 129p.

62. Лукашева Е.А. Права человека. Москва:Норма, 2005.

63. Иванов Г. Права человека: Учебное пособие для вузов, Москва, 2004.

64. Alston P. International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals.- Clarendon Press, 2002

65. Nowak M. Introduction to the International Human Rights Regime, - Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003, pp.365

66. Sano H.O., Alfredsson G. Human Rights and Good Governance,- Hague/London/New York: Martinus Nijhoff Publishers, 2002, pp.261

67. Alston P., Crawford J. The Future of the UN Human Rights Treaty Monitoring, - Cambridge: University Press, 2000, pp.563

68. Капицын В. Права человека и механизмы их защиты, Москва, 2003

69. Энтин Л.М. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека, Москва: НОРМА, 2007. – 960с.

70. Хартия основных прав Европейского Союза // Ниццкий договор и Хартия основных прав Европейского Союза, Москва: Норма, 2003

71. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». Науково-практичний коментар.під ред.. Руднєвої О.М., Харків, 2005. – 160с.

72. Руднєва О.М. Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (науково-практичний коментар), Харків, 2005. – 364с.

73. Малевич Ю. Права человека в глобальном мире. – Москва, 2004.

74. OSCE Human Dimension Commitments. A reference guide. – OSCE, ODIYR – Warsaw, 2001

75. Національна стратегія розвитку «Україна - 2015»//Український форум. Громадсько-політичне об’єднання, Київ, 2009

76. Лукашева Е.А. Права человека. Москва:Норма, 2005.

77. Иванов Г. Права человека: Учебное пособие для вузов, Москва, 2004.

78. Капицын В. Права человека и механизмы их защиты, Москва, 2003

79. Alston P. International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals.- Clarendon Press, 2002

80. Nowak M. Introduction to the International Human Rights Regime, - Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003, pp.365

81. Sano H.O., Alfredsson G. Human Rights and Good Governance,- Hague/London/New York: Martinus Nijhoff Publishers, 2002, pp.261

82. Alston P., Crawford J. The Future of the UN Human Rights Treaty Monitoring, - Cambridge: University Press, 2000, pp.563

83. An introduction to the protection of human rights. Textbook. Ed. by R. Hansky, M. Suksi – Turku: Institute for human rights, 2000.

84. The Universal Declaration of Human Rights. A common standard of achievement. Ed. Gudmundur Alfredsson, The Hague, 1999

85. Symonides J. Human Rights: Concept and Standards, UNESCO Publishing, 2000

86. Loukis G. Loucaides Essays on the Developing law of human rights.- the Nitherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995. Donelly J.

87. Universal Human Rights in Theory and Practice.London.Cornell University Press.1989

88. Заблоцька Л.Г. Виникнення та формування міжнародних стандартів в галузі прав людини// Український часопис прав людини, 1995.- №1, С.37-43

89. Самович Ю.В. О международном механизме защиты прав человека // Российский юридический журнал.-1999, №2.-С.84-92

90. Общая теория прав человека/ Карташкин В.А., Колесова Н.С., Ларин А.М. и др./отв. ред. Лукашева Е.А..- Москва:Норма, 1996

91. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность.- Москва, 1991.

92. Лукашук И.И. О современой концепции прав человека // Российский юридический журнал .- 2000.- № 2.- С.46-53

93. Лукашева Е.А. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы.- Москва:Норма.- 2002.- 438с

94. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. М.:Норма, 1995

95. Гаврилов В.В. Международный механизм контроля за имплементацией универсальных актов о правах человека// Моск.журнал международного права.- 1995.-№4.- С.24-37

96. Міжнародний Біль про права людини. Виклад фактів №2. Всесвітня кампанія за права людини. Харків, 1994

97. Механізм у галузі прав людини. Виклад фактів №1. Всесвітня кампанія за права людини. Харків, 1994

98. Процедури подання і розгляду скарг. Виклад фактів №7. Всесвітня кампанія за права людини. Харків, 1994.

99. Буроменський М.В. Міжнародний захист прав людини та права біженців. – Київ: ВАІТЕ, - 2002. –160с.

100. Macdonald.R The Europian System for the Protection of Human Rights. (Ed.)- Dordrecht,Martinaus Nijhof Publ.-1993.-358p.

101. Asbjorn E., Krause C., Rosas A. Economic, Social and cultural rights. Textbook. – Dordrecht, 1998

102. Pasqualucci Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights, - Cambridge University Press, 2003, pp. 488

103. Руднєва О.М. Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (науково-практичний коментар), Харків, 2005. – 364с.

104. Малевич Ю. Права человека в глобальном мире. – Москва, 2004.

105. Європейський суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України. Спеціальний випуск журналу «Право України».// Право України, 2011. - № 7

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.015 с.)