ТОП 10:

Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання)Номер модулю Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни Література, №№ у списку Вид контролю
Всього з них:
лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота
 
Модуль 1 Змістовий модуль № 1
Тема № 1. Вступ до кримінології     -   -   -   -   1-9  
Тема № 2.Злочинність та її показники.         -   -   10-17  
Тема № 3.Детермінація злочинності.         -   -   18-23  
Тема № 4. Особа злочинця. - - 23-32  
Тема № 5. Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія.                 -     -     33-42  
Тема № 6. Методологія і методика кримінологічних досліджень     -   -   -   -   43-53  
Тема № 7. Запобігання злочинності.         -   -   54-64  
                 
Тема № 8. Кримінологічна характеристика та профілактика фонових явищ злочинності       -   -   -   65-74  
Тема № 9.Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-насильницькій злочинності.         -   -   75-84  
Тема № 10.Кримінологічна характерис-тика та запобігання загально-кримінальній корисливій злочинності.             -     -     -     85-92  
Тема № 11.Кримінологічна характерис-тика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності.                 -     -     93-102  
Тема № 12.Кримінологічна характерис-тика та запобігання злочинам економічної спрямованості     -   -   -   -   103-110  
Тема № 13.Кримінологічна характерис-тика та запобігання злочинності неповнолітніх         -   -   111-123   МКР
                   
Всього за семестр - -   ПМК (залік)

 

Структура залікового кредиту і тематика лекційних та

Семінарських занять

Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин (денна форма навчання)
Модуль 1  
  Змістовий модуль № 1: Загальна частина  
    Тема № 1. Вступ до кримінології
        Самостійна робота
    Тема № 2. Злочинність та її показники
      Лекція Злочинність та її показники
        Семінарське заняття Злочинність та її показники
        Самостійна робота
    Тема № 3. Детермінація злочинності
      Лекція Детермінація злочинності  
        Семінарське заняття Детермінація злочинності
        Самостійна робота
    Тема № 4. Особа злочинця
      Лекція Особа злочинця
        Семінарське заняття Особа злочинця
        Самостійна робота
    Тема № 5. Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія.
      Лекція Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія.
        Семінарське заняття Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія
        Самостійна робота
    Тема № 6. Методологія і методика кримінологічних досліджень
        Самостійна робота
    Тема № 7. Запобігання злочинності.
      Лекція Запобігання злочинності.
        Семінарське заняття Запобігання злочинності.
        Самостійна робота
  Особлива частина  
    Тема № 8. Кримінологічна характеристика та профілактика фонових явищ злочинності.
        Самостійна робота
    Тема № 9. Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-насильницькій злочинності.
      Лекція Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-насильницькій злочинності.
        Семінарське заняття Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-насильницькій злочинності.
        Самостійна робота
    Тема № 10. Кримінологічна характеристика та запобігання загально-кримінальній корисливій злочинності.
      Лекція Кримінологічна характеристика та запобігання загально-кримінальній корисливій злочинності.
        Самостійна робота
    Тема № 11. Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності.
      Лекція Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності.
        Семінарське заняття Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності.
        Самостійна робота
    Тема № 12. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам економічної спрямованості.
        Самостійна робота
    Тема № 13. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх .
      Лекція Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх .
        Семінарське заняття Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх .
        Самостійна робота
Всього за заліковим кредитом:
             

4.4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни

Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента Література:
Модуль 1  
  Змістовий модуль № 1:  
    Тема № 1. Вступ до кримінології.  
      Завдання на самостійну роботу. Тема вивчається студентами самостійно. Аудиторні заняття за темою не передбачені. Питання теми виносяться на модульний і підсумковий контроль. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття, завдань та історії розвитку та сучасного стану вітчизняної кримінології, сформувати цілісне уявлення про кримінологію як про галузь знань, науку та навчальну дисципліну. Навчальні питання: 1. Поняття та предмет кримінології. 2. Співвідношення кримінології з юридичними науками та іншими галузями знань про суспільство. 3. Комплексна (міжгалузева), методологічна, теоретична та прикладна природа кримінології. 4. Завдання і функції сучасної кримінології. 5. Практичне значення кримінології в протидії злочинності. 6. Вплив кримінології на формування професійних якостей юриста. Додаткові питання: 1. Види кримінологічної діяльності. 2. Поняття про кримінологічну характеристику суспільного явища. 3.Система кримінології як науки і навчальної дисципліни. 4. Історія розвитку вітчизняної кримінології як науки, її сучасний стан та перспективи. 5. Сучасні зарубіжні та вітчизняні теорії кримінології. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 1-9  
    Тема № 2. Злочинність та її показники.  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про злочинність як соціальне явище; з’ясувати, якими показниками вимірюється її стан в країні або в тому чи іншому регіоні; усвідомити закономірний характер злочинності, звернувши увагу на її співвідношення з окремими злочинами, вчинення яких носить переважно стохастичний характер; встановити розходження в кількісних показниках злочинності; виділити види й типи злочинності, показавши практичну необхідність такого поділу для вирішення завдань, що стоять перед правоохоронними органами держави. Визначити поняття й ознаки латентної злочинності, на її рівень та види, розглянути, яким чином властивості латентної злочинності можуть бути використані у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів. Навчальні питання: 1. Поняття та кримінологічні ознаки злочинності 2. Показники злочинності: загальна характеристика 3. Кількісні показники злочинності 4. Якісні показники злочинності 5. Динаміка злочинності 6. Латентна злочинність Додаткові питання: 1. Як співвідносяться поняття злочинності та злочину. 2. Назвіть коефіцієнти злочинності. Як вони розраховуються. 3. Що значить «ціна злочинності». 4. Назвіть відомі вам засоби визначення розмірів латентності тих чи інших злочинів. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 10-17  
    Тема № 3. Детермінація злочинності.  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про виникнення феномену злочинності; з’ясувати його відносну стійкість; виявити, які недоліки соціальної системи й культури його обумовлюють. Одночасно розглянути перелік та сутність об’єктивних та суб’єктивних чинників сучасної злочинності в Україні. Ознайомитися з теоріями причин та умов злочинності, що надасть можливість зрозуміти, що діяльність органів внутрішніх справ має вплинути на деякі детермінанти злочинності, але вона не може усунути її історично обумовлені фактори. Навчальні питання: 1. Поняття детермінації та види зв’язків між явищами. Особливості детермінації соціальних процесів і явищ 2. Класифікація детермінант злочинності 3. Детермінанти злочинності в Україні Додаткові питання: 1. Чи різні фактори злочинності в різних країнах? 2. Чи різні фактори злочинності в різні історичні періоди? 3. Чи існують які-небудь фактори злочинності, загальні для всіх країн та всіх історичних періодів? 4. Які соціальні процеси знижають рівень злочинності, а які його збільшують? 5. Чи може діяльність працівника правоохоронних органів виступати фактором злочинності? Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 18-32  
    Тема № 4. Особа злочинця  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про основні положення вчення про особу злочинця в кримінології, ознайомитись з основними підходами до кримінологічної характеристики особи злочинця, зрозуміти, які якості відрізняють особу злочинця від правослухняних громадян; з’ясувати співвідношення та взаємодію соціального і біологічного в структурі особи, що вчинили злочин, типологію злочинців та практичне значення кримінологічного знання про особу злочинця в правоохоронній діяльності. Навчальні питання: 1. Сутність і зміст поняття «особа злочинця», його співвідношення з іншими суміжними поняттями. 2. Соціальне та біологічне (природне) в особі злочинця: співвідношення та ступень впливу на вчинення злочину. 3. Поняття, структура та значення кримінологічної характеристики особи злочинця. 4. Поняття та структура особистості злочинця. 5. Поняття і ознаки криміногенної спрямованості особистості. 6.Типологія і класифікація злочинців. 7.Практичне значення кримінологічного дослідження особи злочинця. Додаткові питання: 1. Соціально-демографічні якості осіб, що вчинили злочин. 2. Значення морально-психологічних рис в кримінологічній характеристиці осіб, що вчинили злочини. 3. Чи потрібно враховувати в кримінологічній характеристиці особи злочинця природньо обумовлені якості поведінки? 4. Які якості особи вважаються криміногенними? 5. Що розуміється під «криміногенною спрямованістю» або «криміногенною установкою» особистості? 6. Чи існує різниця між особистістю злочинця і злочинною особистістю. 7. Яким чином і з якою метою вивчаються криміногенні якості у обвинуваченого під час досудового слідства?   Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 23-32  
    Тема № 5. Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія.  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні сформувати чітке уявлення про те, що ця тема пов‘язана з аналізом детермінації конкретного злочину, тобто визначенням причини протиправного вчинку та умов, що йому сприяли. Для цього окрім загально-філософських положень про співвідношення особи та її середовища, про вільну волю індивіда, необхідно також ознайомитись з такими психологічними категоріями, як мотивація, мотив, діяльність. Крім того, сформувати цілісне уявлення про основні положеннями віктимології як окремої науки про особу жертви злочину. Навчальні питання: 1. Причини та умови окремого злочину. Механізм індивідуальної злочинної поведінки 2. Зовнішні обставини вчинення злочину (конкретна життєва ситуація) 3. Роль потерпілого у створенні криміногенної ситуації. Види віктимної поведінки 4. Мотивація умисної злочинної діяльності 5. Мотивація імпульсивного та звичного злочину Додаткові питання: 1. Яким чином можна вивчати причини та умови злочину під час досудового слідства? 2. Визначення мотиву злочину. 3. Типологія ситуацій вчинення злочину. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 33-42  
    Тема № 6. Методологія і методика кримінологічних досліджень  
    Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про основні положення методології кримінологічної науки, види методів кримінологічних досліджень, та їх застосування, також про види і джерела отримання кримінологічної інформації, умови, яким ця інформація повинна відповідати, та форми її узагальнення і аналізу. Навчальні питання: 1. Поняття методології та методики. Види методів кримінологічних досліджень. 2. Застосування загальнонаукових методів пізнання в кримінології. 3. Застосування конкретно-соціологічних методів в кримінології. 4. Використання психологічних методів в кримінології. 5. Узагальнення та аналііз кримінологічної інформації. 6. Характеристика кримінологічних программ дослідження. Додаткові питання: 1. Методика кримінологічного дослідження. 2. Етапи кримінологічного дослідження. 3. Репрезентативність вибірки відомостей. 4. Поняття та значення методу контрольної групи. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 43-53
    Тема № 7. Запобігання злочинності.  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про систему попередження злочинності, співвідношення понять «протидія», «попередження», «профілактика», «запобігання», «припинення» злочинів; класифікацію методів попереджувальної діяльності. Студент повинен визначати суб’єктів попередження злочинності, окремо акцентувати увагу на місце і ролі органів внутрішніх справ у протидії злочинності. Навчальні питання: 1. Поняття та система попередження злочинності. 2. Визначення й співвідношення понять «попередження», «профілактика», «запобігання», «припинення» злочинів. 3. Заходи попередження злочинності 4. Суб`єкти попередження злочинності 5. Роль органів внутрішніх справ у протидії злочинності. 6. Кримінологічне прогнозування та кримінологічне планування профілактичних заходів. Додаткові питання: 1. Чому попередження злочинів є пріоритетним напрямком боротьби зі злочинністю? 2. Методика профілактичної роботи в органах внутрішніх справ та взаємодія з громадськими формуваннями. 3. Індивідуальний кримінологічний прогноз. 4. Плани кримінологічної профілактики. 5. Види кримінологічного планування. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 54-64  
      Тема № 8. Кримінологічна характеристика та профілактика фонових явищ злочинності.  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про виникнення та вплив на розвиток злочинності в Україні криміногенних явищ. Навчальні питання: 1. Поняття та основні види фонових явищ 2. Кримінологічна характеристика та профілактика окремих видів фонових явищ: а) пияцтва та алкоголізму; б) наркоманії та наркотизму; в) безпритульності та безнаглядності; г) проституції; д) расизму та ксенофобії е) насильства в сім’ї Додаткові питання: 1. Інші види ненормативної поведінки як фонові явища злочинності (аморальність, протекціонізм, самогубство, психічні відхилення). 2. Особливості кримінологічної характеристики осіб, які зловживають алкоголем та наркотиками, хворих на СНІД та осіб, які займаються проституцією. 3. Причини та умови виникнення та існування фонових явищ. 4. Основні напрямки запобігання криміногенним явищам. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 65-74
      Тема № 9. Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-насильницькій злочинності.  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про кримінально-правове та кримінологічне розуміння агресивно-насильницької злочинності; визначати її кількісні та якісні показники у структурі сучасної злочинності в Україні; зрозуміти специфічні ознаки агресивних злочинців. Навчальні питання: 1. Кримінологічна характеристика агресивно-насильницької злочинності. 2. Причини і умови, що породжують агресивно-насильницьку злочинність. 3. Запобігання агресивно-насильницькій злочинності. Додаткові питання: 1. Стан та основні тенденції агресивно-насильницької злочинності. 2. Види агресії. 3. Типові ситуації умисних вбивств. 4 Типові ситуації зґвалтування. 5. Характеристика і особистості хуліганства. 6. Кримінологічні особливості вандалізму Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 75-84
      Тема № 10. Кримінологічна характеристика та запобігання загально-кримінальній корисливій злочинності.  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про кримінально-правове та кримінологічне розуміння загально-кримінальній корисливій злочинності; визначати її кількісні та якісні показники у структурі сучасної злочинності в Україні; зрозуміти специфічні ознаки корисливих злочинів. Навчальні питання: 1. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів та їх класифікація. 2. Причини і умови, що породжують загально-кримінальну корисливу злочинність. 3. Запобігання загально-кримінальній корисливій злочинності. Додаткові питання: 1. Місце корисливих злочинів у стру­ктурі злочинності в Україні. 2. Кримінологічні види крадіжок. 3. Кримінологічна характеристика пограбувань, розбійних нападів, вимагань. 4. Шахрайство. Кримінальна техніка реалізації злочинів. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 85-92
      Тема № 11. Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності.  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про кримінально-правове та кримінологічне розуміння професійної, організованої та рецидивної злочинності; виділяти специфічні ознаки професійної, організованої та рецидивної злочинності; визначати її кількісні та якісні показники у структурі сучасної злочинності в Україні та основні напрямки попередження професійної, організованої ті рецидивної злочинності. Навчальні питання: 1. Поняття та детермінація професійної злочинності. 2. Кримінологічна характеристика професійної злочинності. 3. Поняття та детермінація організованої злочинності. 4. Кримінологічна характеристика організованої злочинності. 5. Поняття та детермінація рецидивної злочинності. 6. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності. 7. Запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності. .Додаткові питання: 1. Кримінально-правове визначення понять «професійна злочинність», «організована злочинність», «рецидивна злочинність». Термін «професійний злочинець». 2. Види професійної злочинної діяльності. 3. Яка група співучасників злочинної діяльності вважається організованою групою? 4. Види організованої злочинності. 5. Чим рецидивна злочинність відрізняється від загальної? 6. Основні напрямки попередження професійної, організованої та рецидивної злочинності. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 93-102
      Тема № 12. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам економічної спрямованості.  
      Тема вивчається студентами самостійно. Аудиторної форми навчання за темою не передбачено. Питання теми виносяться на МК та ПМК. Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про кримінально-правове та кримінологічне розуміння злочинів економічної спрямованості; визначати їх кількісні та якісні показники у структурі сучасної злочинності в Україні; зрозуміти ознаки злочинів економічної спрямованості. Навчальні питання: 1. Історія виникнення тапоняття економічної злочинності. 2. Класифікація економічних злочинів. 3. Детермінанти економічної злочинності. 4. Запобігання злочинам у сфері економіки. Додаткові питання: 1. Поняття та ознаки «тіньової економіки». 2. Злочини у паливно-енергетичному комплексі. 3. Злочини у банківсько-кредитній сфері. Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 103-110
      Тема № 13. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх  
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про кримінально-правове та кримінологічне розуміння злочинності неповнолітніх; визначати її кількісні та якісні показники у структурі сучасної злочинності в Україні; зрозуміти ознаки злочинності неповнолітніх та сучасні засоби запобігання злочинам неповнолітніх, з’ясувати особливості злочинності молоді Навчальні питання: 1. Поняття злочинності неповнолітніх. 2. Стан та основні тенденції злочинності неповнолітніх. 3. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця. 4. Детермінація злочинності неповнолітніх. 5. Попередження злочинності неповнолітніх. 6.Основні напрямки попередження злочинності серед молоді. 7. Додаткові питання: 1.Законодавчі засади попередження злочинності неповнолітніх. 2.Система суб’єктів попередження злочинів неповнолітніх 3.Особа неповнолітнього злочинця в системі детермінант злочинності неповнолітніх. 4. Значення конкретної життєвої ситуації у механізмі злочинної поведінки неповнолітнього. 5. Взаємодія злочинності дорослих та злочинності неповнолітніх. 6. Особливості особи злочинців мо­лодіжного віку. 7. Сучасні заходи держави щодо вдосконалення системи протидії злочинності неповнолітніх.   . Нормативні акти: 1-14 Базова: 1-8 Допоміжна: 111-123

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.013 с.)