ТОП 10:

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВОРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

З дисципліни КРИМІНОЛОГІЯ

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

 

 

М. Харків 2013


Передмова

 

Робоча навчальна програма з КРИМІНОЛОГІЇ для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО на 59 арк.

  СХВАЛЕНО Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік )     ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ________________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)
  ПОГОДЖЕНО Секцією методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології 20.12.2012 р. Протокол № 18   _______________________ В.Б.Харченко (підпис)  

 

Рецензенти:

Книш В.І. - завідуючий кафедрою адміністративного права ННІПМК ХНУВС, к.ю.н., доцент

Давиденко М.Л. - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, к.ю.н., доцент.

 

Розробники: к.ю.н., доцент А.Б. Блага (теми 2,3,5,8); к.ю.н. В.Л.Давиденко (теми 6,7,11), к.ю.н., доцент Ю.М. Канібер (загальні положення, теми 1,4,13, редакція); к.ю.н., доцент Н.Є. Філіпенко (теми 9,10,12) - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013. – 59с.

 

 

© Блага А.Б. , Давиденко В.Л. , Канібер Ю.М. , Філіпенко Н.Є. , 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЕСТS – 2 Загальна кількість годин – 72 Кількість модулів – 1 Змістових модулів – 1 0304 Право 6.030401Правознавство Бакалавр Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу. Навчальний курс - 3 (1) Семестр - 6 (2; 5) Види контролю: ПМК (залік)
Тижневих годин для денної форми навчання : аудиторних - 1,5 самостійна робота – 1,5     Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (денної форма навчання на базі повної середньої освіти) Навчальний курс - 3 Семестр - 6 Загальна кількість аудиторних годин – 36 Лекції – 20 годин. Семінарські заняття – 16 Самостійна робота – 36 Індивідуальна самостійна робота: реферат - 1 у 6 семестрі.
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (денної форма навчання на базі ОПП молодшого спеціаліста) Навчальний курс - 1 Семестр - 2 Загальна кількість аудиторних годин – 36 Лекції – 20 годин. Семінарські заняття – 16 Самостійна робота – 36 Індивідуальна самостійна робота: реферат - 1 у 2 семестрі.
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (заочноїформи навчання на базі повної середньої освіти та на базі вищої неюридичної освіти) Навчальний курс - 3 Семестр - 5 Загальна кількість аудиторних годин – 8 Лекції – 6 годин. Семінарські заняття – 2 Самостійна робота – 64 Індивідуальна самостійна робота: контрольна робота - 1 у 5 семестрі.
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (заочна форма навчання на базі ОПП молодшого спеціаліста) Навчальний курс - 1 Семестр - 2 Загальна кількість аудиторних годин – 8 Лекції – 6 годин. Семінарські заняття – 2 Самостійна робота – 64 Індивідуальна самостійна робота: контрольна робота - 1 у 2 семестрі.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінології» є формування у студентів рівня знань, вмінь та навичок, що дають змогу фахівцю за кваліфікацією «бакалавр» виконувати професійну роботу на посадах, передбачених Державним класифікатором професій, зокрема, спеціаліста державної служби, помічників суддів, слідчих, адвокатів , нотаріусів, юрисконсультів, секретарів суду, спеціаліста з оперативно розшукової діяльності, інспектор міліції, інспектор внутрішньої служби. Освоєння навчальної програми дисципліни дозволяє виконувати посадові виробничі функції та типові задачі правозастосовної діяльності і запобігання кримінальним правопорушенням, забезпечено змістовними модулями програми. Опанування навчальною програмою з кримінології дозволяє бакалавру з права здійснювати окремі види професійної діяльності , що передбачені Державним класифікатором видів економічної діяльності: діяльність у сфері права - К. 74.11; діяльність державних виконавців, слідчих - К. 74.11.2; слідча діяльність і забезпечення безпеки - К. 74. 60.0; діяльність судів - К. 75.23.1; діяльність органів прокуратури - К. 75.23.2; охорона і забезпечення громадського порядку - К. 75.24.1.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінологія» є формування у студентів системи теоретичних знань про основні положення кримінології та навичок кримінологічної діяльності: отримання знання щодо злочинності як соціального явища, оволодіння основами методів збору та обробки кримінологічної інформації, формування уявлення про механізм індивідуальної злочинної поведінки та особу злочинця; вміння аналізувати стан злочинності, враховуючи її кількісні та якісні показники, оцінювати роль економічних, соціально-психологічних, організаційно-управлінських та правових факторів у структурі детермінант злочинності, розробляти заходи запобігання злочинності та запроваджувати їх у практику, формування навичок проведення кримінологічного дослідження та інших видів кримінологічної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: предмет, методологію,понятійний апарат кримінології та методику кримінологічної характеристики суспільних явищ; основні наукові положення про злочинність, механізм індивідуальної злочинної поведінки, віктимологію, особу злочинця; сучасний стан злочинності в Україні, тенденції злочинності та фактори, що їх обумовлюють; кримінологічну характеристику окремих груп злочинів, а також спеціальні засоби їх запобігання; зміст і методики основних видів кримінологічної діяльності; актуальні науково-практичні проблеми кримінології;

вміти: самостійно проводити комплексний аналіз стану та факторів злочинності, конкретної криміногенної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів профілактики злочинів; співвід­носити теоретичні знання із практикою їх застосування; проводити кримінологічне дослідження, а також здійснювати інші окремі види кримінологічної діяльності.

 

Програма навчальної дисципліни

Модуль № 1.

Віктимологія

Причини та умови окремого злочину. Механізм індивідуальної злочинної поведінки.

Зовнішні обставини вчинення злочину (конкретна життєва ситуація).

Роль потерпілого у створенні криміногенної ситуації. Види віктимної поведінки.

Мотивація умисної злочинної діяльності.

Мотивація імпульсивного та звичного злочину.

Значення вивчення причин та умов злочину в практичній діяльності адвоката, слідчого, прокурора, судді.

ТЕМА № 6. Методологія і методика кримінологічних досліджень

Методологічні засади теоретичних положень кримінології . Вплив класичної школа кримінального права на кримінологію, позитивізм в кримінології. Біопсихологічний підхід до кримінологічної характеристики соціальних явищ. Соціологічний напрямок в кримінології, його основні ідеї та течії.

Основні напрями досліджень в сучасній вітчизняній кримінології.

Кримінологічне дослідження. Методики і етапи проведення кримінологічного дослідження.

Загальна характеристика і класифікація методів кримінологічних досліджень.

Конкретно-соціологічні методи кримінологічних досліджень.

Використання статистичних методів в кримінологічних дослідженнях.

Застосування в кримінології психологічних методів дослідження.

Репрезентативність кримінологічного дослідження. Вибіркове дослідження в кримінології. Поняття та значення методу контрольної групи.

Використання результатів кримінологічних досліджень в інших видах кримінологічної та правоохоронній діяльності.

ТЕМА № 7. Запобігання злочинності

Визначення й співвідношення понять «протидія», «попередження», «профілактика», «запобігання», «припинення» злочинів.

Система заходів протидії злочинності.

Попередження злочинів як пріоритетний напрям протидії злочинності. Рівні попередження злочинності. Зміст попередження злочинів. Об'єкт попе­реджувального впливу.

Види та засоби спеціально-кримінологічного попередження злочинів.

Індивідуальна профілактика злчинів.

Віктимологічна профілактика злочинів.

Суб'єкти попередження злочинів.

Законодавче забезпечення та державне управління запобіганням злочинності.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ТЕМА № 8. Кримінологічна характеристика та профілактика

фонових явищ злочинності

Поняття та основні види фонових явищ. Взаємозв’язок і взаємообумовленість фонових явищ і злочинності.

Кримінологічна характеристика та профілактика пияцтва та алкоголізму.

Кримінологічна характеристика та профілактика наркоманії та наркотизму.

Кримінологічна характеристика та профілактика безпритульності та безнаглядності.

Кримінологічна характеристика та профілактика проституції.

Кримінологічна характеристика та профілактика насильства в сім’ї.

ТЕМА № 9. Кримінологічна характеристика та запобігання

агресивно-насильницькій злочинності

Поняття агресивно-насильницької злочинності.

Кримінологічна характеристика окремих видів агресивних злочинів (вбивств, умисних тілесних ушкоджень, зґвалтувань, хуліганства).

Причини й умови вчинення агресивно-насильницьких злочинів.

Запобігання агресивно-насильницьким злочинам.

ТЕМА № 10. Кримінологічна характеристика та запобігання

загально-кримінальній корисливій злочинності

Поняття загально-кримінальної корисливої злочинності. Місце корисливих злочинів у стру­ктурі злочинності в Україні.

Кримінологічна класифікація загально-кримінальної корисливої злочинності.

Кримінологічна характеристика окремих видів корисливих злочи­нів.

Фактори, що детермінують вчинення корисливих злочинів.

Попередження корисливих злочинів, його форми та види.

ТЕМА № 11. Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності

Поняття професійної злочинності та її кримінологічна характери­стика. Ознаки злочинців-професіоналів, їх типологія. Фактори, що сприяють відтворенню профе­сійної злочинності в Україні. Кримінальна субкультура. Спеціально-кримінологічне попередження професійної злочинності.

Поняття організованої злочинності. Відмінність організованої злочинності від простої групової і рецидивної злочинності. Стан організованої злочинності в Україні. Фактори, що породжують організовану злочинність. Заходи протидії організованій зло­чинності.

Поняття рецидивної злочинності, її рівень, структура і динаміка. Зв'язок рецидивізму з профе­сійною злочинністю. Обставини, що сприяють відтворенню рецидивної злочинності. Система заходів попередження рецидивної злочинності.

ТЕМА № 12. Кримінологічна характеристика та запобігання

Злочинності неповнолітніх

Поняття злочинності неповнолітніх.

Стан та основні тенденції злочинності неповнолітніх.

Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця.

Детермінація злочинності неповнолітніх.

Попередження злочинності неповнолітніх.

Семінарських занять

Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин (денна форма навчання)
Модуль 1  
  Змістовий модуль № 1: Загальна частина  
    Тема № 1. Вступ до кримінології
        Самостійна робота
    Тема № 2. Злочинність та її показники
      Лекція Злочинність та її показники
        Семінарське заняття Злочинність та її показники
        Самостійна робота
    Тема № 3. Детермінація злочинності
      Лекція Детермінація злочинності  
        Семінарське заняття Детермінація злочинності
        Самостійна робота
    Тема № 4. Особа злочинця
      Лекція Особа злочинця
        Семінарське заняття Особа злочинця
        Самостійна робота
    Тема № 5. Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія.
      Лекція Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія.
        Семінарське заняття Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія
        Самостійна робота
    Тема № 6. Методологія і методика кримінологічних досліджень
        Самостійна робота
    Тема № 7. Запобігання злочинності.
      Лекція Запобігання злочинності.
        Семінарське заняття Запобігання злочинності.
        Самостійна робота
  Особлива частина  
    Тема № 8. Кримінологічна характеристика та профілактика фонових явищ злочинності.
        Самостійна робота
    Тема № 9. Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-насильницькій злочинності.
      Лекція Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-насильницькій злочинності.
        Семінарське заняття Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-насильницькій злочинності.
        Самостійна робота
    Тема № 10. Кримінологічна характеристика та запобігання загально-кримінальній корисливій злочинності.
      Лекція Кримінологічна характеристика та запобігання загально-кримінальній корисливій злочинності.
        Самостійна робота
    Тема № 11. Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності.
      Лекція Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності.
        Семінарське заняття Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, організованій та рецидивній злочинності.
        Самостійна робота
    Тема № 12. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам економічної спрямованості.
        Самостійна робота
    Тема № 13. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх .
      Лекція Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх .
        Семінарське заняття Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх .
        Самостійна робота
Всього за заліковим кредитом:
             

4.4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліниПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.01 с.)