ТОП 10:

Зберігання і знищення курсових робіт6.1. Захищені курсові роботи підлягають зберіганню протягом одного календарного року. Роботи студентів денної форми навчання зберігаються за описом на кафедрі, студентів заочної форми навчання ‒ в деканатах.

6.2. По закінченню одного календарного року з дня захисту курсових робіт, вони підлягають списанню і знищенню, про що складається відповідний акт комісією.

 

 

Додаток № 1

до Положення про порядок підготовки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт

 

Рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт

 

1. Робота над курсовим проектом складається з таких етапів.

1.1. Підготовчий етап. Він включає насамперед:

‒ підбір літератури з теми, визначення необхідних нормативно-правових та інших юридичних актів, матеріалів практики і джерел їх отримання;

‒ складання на основі ознайомлення з цими матеріалами завдання на курсову роботу (орієнтовного плану роботи) та узгодження його з керівником.

1.2. Основний етап дослідження. Тут здійснюються:

‒ досконале вивчення рекомендованої і додаткової літератури, з’ясування змісту основних категорій та понять, пов’язаних із темою, аналіз стану наукової розробки питань теми, зіставлення висловлених у літературі наукових поглядів, вироблення свого відношення до них, формування аргументованих уявлень з основних питань теми;

‒ аналіз чинного законодавства і узагальнення матеріалів юридичної практики;

‒ формулювання попередніх висновків по роботі, спрямованих на вироблення нових положень теоретичного та прикладного характеру.

З усіх питань, які виникають у процесі виконання курсової роботи, студентові слід консультуватися із науковим керівником.

1.3. Написання роботи. Згідно з планом у тексті потрібно послідовно розкрити основні питання теми. При цьому особлива увага повинна бути приділена формулюванню відповідних державно-правових понять, розкриттю й обґрунтуванню важливих якостей, специфічних закономірностей, принципів вивчення державно-правових явищ, тенденцій їх розвитку. У роботі слід висвітлити наявні в юридичній літературі погляди на проблематику теми. Студент повинен висловити своє ставлення до таких поглядів (або ж запропонувати власну точку зору).

2. Курсова робота повинна мати таку структуру:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- основний текст (поділяється на два чи більше розділів);

- висновки;

- список використаної літератури.

2.1. У змісті роботи дається перелік всіх її структурних елементів: вступ, розділи основного тексту з їх назвами, висновки, список використаної літератури, та вказуються сторінки курсової роботи, на яких починаються відповідні структурні елементи.

2.2. У «Вступі» до курсової роботи (писати його рекомендується вже після підготовки чорнового варіанту її основної частини) розкриваються значення й актуальність обраної теми, коротко характеризуються стан її розробки у літературі, зазначаються предмет, мета наукового дослідження.

2.3. В розділах основного змісту курсової роботи мають знайти безпосереднє використання й висвітлення Конституція України, міжнародно-правові акти, чинне вітчизняне законодавство, матеріали практики застосування права, тлумачення права, правового виховання та іншої юридичної практики (відповідно до теми роботи). У певних випадках може бути необхідним також використання законодавства і юридичної практики інших держав. Посилання на джерела цих матеріалів необхідно давати у виносках, за офіційними виданнями законодавства, опублікованими матеріалами практики або ж за архівами відповідних органів чи організацій, а також за даними мережі Internet.

Підрядкові виноски на ці джерела, а також на літературу подаються за єдиними стандартизованими правилами бібліографічного опису. Виноски можуть бути наскрізні (подаються у тексті у квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку використаних джерел та номера сторінки; у цьому випадку список використаних джерел повинен базуватися за принципом послідовності згадування їх у тексті) або посторінкові (здійснюються в кінці кожної сторінки із зазначенням імені автора, назви джерела, видавництва та відповідної сторінки; список використаних джерел формується в алфавітному порядку). Студент повинен самостійно, логічно, аргументовано і грамотно розкрити питання теми.

Назви розділів роботи та інших структурних елементів основного тексту мають точно відповідати складеному плану. Цитати, посилання на літературу, законодавство та інші матеріали слід зіставляти з текстами оригінальних джерел.

2.4. У висновках повинні бути чітко й лаконічно сформульовані основні результати, до яких студент прийшов при виконання курсової роботи.

2.5. Список використаної літератури відображає ступінь дослідженості пошукувачем даної проблеми.

Основними елементами опису літератури є:

а) для книг: прізвище та ініціали автора, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок;

б) для журнальних статей: прізвище та ініціали автора (авторів), основний заголовок статті, назва журналу, рік, номер (том, випуск), сторінки, на яких поміщена стаття;

При алфавітному розташування література групується послідовно за алфавітом прізвищ; авторів і заголовків книг і статей (розрізнено в українському, російському та латинському алфавітах). Роботи автора, які написані разом із співавтором, – за алфавітом першого прізвища співавторів.

Роботи авторів-однофамільників – за алфавітом ініціалів.

 

 

Титульний аркуш для курсової роботи студентів денної форми навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

 

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

Інституту (факультету)_______________

 

__________________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Оцінка: Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Полтава - 20 __рік

 

 

Титульний аркуш для курсової роботи студентів заочної форми навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

 

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

факультету_______________

 

__________________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові)

 

 

Оцінка (за національною шкалою)________________

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Полтава - 20 __рік

 

Додаток № 2

до Положення про порядок підготовки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт

 

Національний університет

"Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

(денна форма навчання)

 

Шифр роботи ____________ Студента / студентки ________ групи ________ курсу

 

Інституту / факультету ________________________________________________

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Курсова робота з _____________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

 

Тема ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № ___________ Дата одержання «____» __________ 201__р.

 

Рецензент ___________________________________________________________

(посада, вчене звання, прізвище, ім'я та по батькові)

 

Зміст рецензії

 

1. Повнота висвітлення питань плану роботи ______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Ступінь аналізу рекомендованої і додаткової літератури __________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Особисті висновки студента щодо опрацьованого матеріалу _______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Відповідність роботи формальним вимогам ____________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Питання, які слід уточнити під час захисту_____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Кількість балів, виставлених по результатам рецензування____________

Допущено до захисту «____» ___________ 201__р. ________________

(підпис рецензента)

 

 

Курсову роботу захищено «___» ________ 201__ р.

Кількість балів, отриманих за результатами захисту ____________

 

Загальна кількість балів: __________

Оцінка за національною шкалою ______________

Оцінка за шкалою ECTS _____

 

Комісія:

1. ______________ ___________________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

2. ______________ ___________________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

 

 

Додаток № 3

до Положення про порядок підготовки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт

 

Національний університет

"Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

(заочна/вечірня форма навчання)

 

 

Шифр роботи ____________ Студента / студентки ________ групи ________ курсу

 

___________________факультету №_____________________________________

(заочного/вечірнього)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Курсова робота з _____________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

 

Тема ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № ___________ Дата одержання «____» __________ 201__р.

 

Рецензент ___________________________________________________________

(посада, вчене звання, прізвище, ім'я та по батькові)

 

Зміст рецензії

 

1. Повнота висвітлення питань плану роботи ______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Ступінь аналізу рекомендованої і додаткової літератури __________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Особисті висновки студента щодо опрацьованого матеріалу _______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Відповідність роботи формальним вимогам ____________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Питання, які слід уточнити під час захисту_____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.015 с.)