Тема 15. Особливості провадження у справах про банкрутство 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Особливості провадження у справах про банкрутство(4 години)

Заняття 1.

1. Підстави порушення справи про банкрутство.

2. Учасники провадження у справах про банкрутство та їх повноваження.

3. Строки провадження у справах про банкрутство.

4. Заява про порушення справи про банкрутство, її зміст та порядок подання.

5. Порядок порушення провадження у справах про банкрутство.

 

Заняття 2.

7. Судові процедури, які застосовуються до боржника у провадженні про банкрутство.

8. Розпорядча процедура у провадженні про банкрутство.

9. Санація боржника та мирова угода у провадженні про банкрутство

10. Поняття та порядок проведення ліквідаційної процедури.

11. Особливості банкрутства окремих видів суб’єктів господарювання.

12. Судові акти, що приймаються під час розгляду справи про банкрутство, та порядок їх оскарження.

Задача 1.

У березні 2009 року державне підприємство «Будівельник» на підставі договору виконало роботи для ТОВ «Апельсин», що було зафіксовано у акті виконаних робіт. Вартість цих робіт становила 55 тис. грн. Роботи мали бути оплачені замовником у строк до 01 січня 2009 року.

17 лютого 2010 року державне підприємство «Будівельник» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ТОВ «Апельсин» 55 тис. грн. У процесі судового розгляду було з’ясовано, що 20 серпня 2009 року господарським судом було порушено провадження у справі про банкрутство, про що було 10 грудня 2009 року розміщено оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Які правові наслідки порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство?

Як задовольняться вимоги кредиторів під час процедури банкрутства?

До яких кредиторів (конкурсних чи поточних) належить державне підприємство «Будівельник»?

Які дії мало вчинити державне підприємство «Будівельник»?

Якими мають бути дії господарського суду, який відкрив провадження за позовною заявою?

Завдання 1.Складіть зразокзаяви про порушення справи про банкрутство.

Завдання 2.Складіть зразок мирової угоди у справі про банкрутство на підставі самостійно змодельованих обставин.

 

Основна література:

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакції Закону від 11 березня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

4. Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство. Інформаційний Лист вищого господарського суду України від 16.05 2003 р. // Бізнес: законодавство та практика. – 2003. - № 12.

5. Про судову практику в справах про банкрутство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 15 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/nreg,v0015700-09

6. Про порядок порушення справ про банкрутство за заявами органів державної податкової служби: Роз'яснення Вищого господарського суду від 21.08.2001 р. № 02-5/926 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_926600-01

7. Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство: Лист Вищого господарського суду України від 25.03.2002 р. № 01-8/339 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_339600-02

8. Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студ. вищ. навчальних закладів./ Б.М. Поляков. – К.: Ін Юре, 2011. – 569с.

Додаткова література:

1. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Монографія. – Видання друге, виправлене і доповнене. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

2. Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2008. – 336 с.

3. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2003. – 440 с.

4. Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного суду України у справах про банкрутство. – К: Логос, 2008. – 488 с.

5. Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу о банкротстве: теория и практика : монография. – К.: КНТ, 2008 –312 с.

6. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. – Х.: Консул, 1997. – 192 с.

Тема 16. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

(2 години)

 

1. Сутність та значення апеляційного оскарження. Право на апеляційне оскарження.

2. Подання апеляційної скарги та її зміст.

3. Порушення апеляційного провадження.

4. Порядок розгляду апеляційної скарги.

5. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення суду першої інстанції.

6. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.

7. Зміст постанови суду апеляційної інстанції.

 

Задача 1.

ТОВ «Агроліс» звернулося до господарського суду з позовом до АТ «Міленіум» про стягнення неустойки за договором поруки. До участі у справі на боці відповідача було залучено третю особу АТ «Мрії дитинства». Рішенням в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою господарського суду апеляційної інстанції рішення скасовано, і припинено провадження у справі в зв’язку із затвердженням мирової угоди, укладеної між сторонами за участю третьої особи. Мировою угодою покладено обов’язок на третю особу АТ «Мрії дитинства» сплатити позивачу суму неустойки, при цьому розбивши її на частини (з розстрочкою на два роки).

Оцініть постанову господарського суду апеляційної інстанції. Які процесуальні питання виникають в даному випадку ?

 

Задача 2.

ПП «Лагуна» звернулося до господарського суду з позовом до АТ «Лімпопо» про відшкодування збитків. Місцевий господарський суд повернув позовну заяву, посилаючись на п. 4 ст. 63 ГПК України (не подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі).

ПП «Лагуна» оскаржило ухвалу про повернення позовної заяви в апеляційному порядку.

Постановою апеляційного господарського суду оскаржувана ухвала скасована, позовні вимоги розглянуті по суті і задоволені.

Оцініть дії господарського суду апеляційної інстанції? Складіть зразок апеляційної скарги на ухвалу суду за умовами задачі.

 

Завдання 1.

Якими є наслідки порушення порядку подання апеляційної скарги, якщо:

а) до апеляційної скарги, поданої представником, не додана копія довіреності;

б) апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду від 20 вересня подана 30 вересня;

в) до апеляційної скарги не додано документів, що підтверджують надсилання її копії іншим особам, що беруть участь у справі;

г) апеляційна скарга не оплачена судовим збором;

д) до апеляційної скарги не додано копії рішення, що оскаржується;

е) до апеляційної скарги, поданої з порушенням встановленого закон строку на апеляційне оскарження, не додано заяву про поновлення такого строку.

 

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 7 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/nreg,v0007600-11

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

4. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

5. Плевако В.І. Суб’єкти права апеляційного оскарження рішень господарського суду // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № №. – С. 201-205.

Додаткова література:

1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

2. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. – М.: Городец, 2000. – 288 с.

3. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

4. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

5. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

6. Згама А. О. Деякі аспекти порядку здійснення права на апеляційне оскарження в господарському процесі// Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 38. – С. 437-442.

7. Ломакіна О.А. Сутність апеляційного оскарження і право на апеляцію / Т.В. Степанова, О.А. Ломакіна // Підприємництво, господарство і право. 2008. № 2. – С. 39-41.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.013 с.)