Роздiл 1. Особливостi перемiщення товарiв 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роздiл 1. Особливостi перемiщення товарiвКод Найменування особливостi
A. Благодiйництво
AA Ввезення товарiв, визнаних гуманiтарною допомогою
AB Ввезення товарiв, що не визнанi гуманiтарною допомогою, але надсилались як гуманiтарна допомога
AC Вивезення товарiв як гуманiтарної допомоги, що надається Україною
AD Iншi (крiм позначених кодами AA - AC) перемiщення товарiв (без зобов'язань про наступне повернення) для лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф
AE Перемiщення товарiв мiжнародної технiчної допомоги
AF Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення реалiзацiї проекту (програми) мiжнародної технiчної допомоги
AG Ввезення товарiв як подарункiв (крiм позначених кодами AA - AF)
AU Iншi (крiм позначених кодами AA - AG) перемiщення товарiв (без зобов'язань про наступне повернення) на засадах благодiйництва та благодiйної дiяльностi
B. Iнвестицiї
BA Увезення товарiв як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
BB Увезення товарiв на пiдставi договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора, не пов'язану iз створенням юридичної особи
BC Вивезення товарiв, визнаних продукцiєю власного виробництва (згiдно з положеннями статтi 19 Закону України "Про режим iноземного iнвестування") пiдприємств, якi вiдповiдно до законодавства належать до пiдприємств з iноземними iнвестицiями
BD Вивезення товарiв, ранiше ввезених в Україну як iноземна iнвестицiя
BE Вивезення товарiв з метою iнвестування їх як майнових цiнностей за межами України
BF Увезення товарiв, ранiше вивезених з України з метою iнвестування їх як майнових цiнностей
C. Угоди про розподiл продукцiї
CA Увезення товарiв, необхiдних для виконання угоди про розподiл продукцiї
CB Вивезення товарiв, ранiше ввезених в Україну для виконання угоди про розподiл продукцiї
CC Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї та ще не розподiлених мiж сторонами угоди
CD Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, право власностi на якi за розподiлом набуто iнвестором
CE Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, якi за розподiлом залишились у власностi держави
CU Iншi (крiм позначених кодами CA - CE) перемiщення товарiв на виконання угоди про розподiл продукцiї
D. Iншi угоди
DA Помiщення товарiв у режим митного складу згiдно з договором консигнацiї
DB Перемiщення товарiв (транспортних засобiв) за договорами оперативного лiзингу, оренди, фрахтування, чартеру
DC Перемiщення товарiв за договором фiнансового лiзингу
DD Перемiщення товарiв за договором купiвлi-продажу, укладеним та зареєстрованим на акредитованiй товарнiй бiржi
DE Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до Ашгабатської угоди)
DF Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї (крiм поставок у межах Ашгабатської угоди)
DG Перемiщення товарiв як дослiдних зразкiв для проведення дослiджень чи випробувань (без зобов'язань про наступне повернення)
DH Перемiщення товарiв як рекламних матерiалiв на безоплатнiй основi (без зобов'язань про наступне повернення)
DI Перемiщення ранiше поставлених товарiв (та їх замiнникiв) з метою замiни в межах гарантiйних зобов'язань
DK Перемiщення складових частин ранiше поставлених товарiв (та їх замiнникiв) з метою замiни в межах гарантiйних зобов'язань
DL Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення збереженостi об'єктiв зовнiшньоекономiчних перевезень та безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепарацiйнi матерiали, матерiали для фумiгацiї тощо) у випадку декларування їх окремо вiд предмету зовнiшньоекономiчної угоди (без зобов'язань про наступне повернення)
DM Ввезення продукцiї морського промислу, видобутої та/або виробленої суднами, що належать та/або експлуатуються українськими пiдприємствами на пiдставi договорiв оренди (фрахтування)
DN Перемiщення запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент
DO Помiщення у режим митного складу товарiв, ввезених резидентом згiдно з договором купiвлi-продажу та призначених для подальшого продажу за межi України
DP Помiщення товарiв у режим митного складу згiдно з зовнiшньоекономiчним договором складського зберiгання
DR Перемiщення запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент
E. Форс-мажор
EA Перемiщення товарiв з метою повернення, обумовлене форс-мажорними обставинами
EB Перемiщення товарiв з метою повернення, обумовлене вiдповiдним рiшенням чи забороною уповноваженого органу держави
EC Перемiщення товарiв з метою повернення за рiшенням суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - продавця чи вiдправника, який має право розпоряджатися товаром
EE Перемiщення товарiв з метою повернення за рiшенням суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - покупця чи отримувача, який має право розпоряджатися товаром
EF Товари, що в перiод знаходження пiд контролем митних органiв були безповоротно втраченi внаслiдок особливостей чи умов їх використання, специфiчних властивостей цих товарiв або впливу форс-мажорних обставин чи iнших факторiв
F. Особливостi переробки
FA Перемiщення давальницької сировини вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
FB Перемiщення готової продукцiї, виготовленої з увезеної в Україну (вивезеної за її межi) давальницької сировини з можливим використанням при цьому українських (iноземних) товарiв
FC Вивезення готової продукцiї, виготовленої з використанням лише давальницької сировини, закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України за iноземну валюту вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (та можливим використанням iнших українських товарiв)
FD Вивезення готової продукцiї, виготовленої зi спiльним використанням давальницької сировини, ввезеної в Україну та закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України за iноземну валюту вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (та можливим використанням iнших українських товарiв)
FE Перемiщення товарiв з метою проведення взаєморозрахункiв за виконання операцiй, що пов'язанi з переробкою давальницької сировини вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
FF Перемiщення товарiв для виконання їх гарантiйного ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) та у зворотному напрямку
FG Перемiщення товарiв для виконання їх ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) та у зворотному напрямку (за винятком гарантiйного ремонту)
FH Перемiщення товарiв з метою обробки (монтажу, збирання, монтування та налагодження, внаслiдок чого одержуються iншi товари)
FI Iншi (крiм позначених кодами FA - FG) перемiщення товарiв для їх переробки у митному режимi переробки на митнiй територiї зi звiльненням вiд оподаткування
FK Iншi (крiм позначених кодами FA - FG) перемiщення товарiв для їх переробки у митному режимi переробки на митнiй територiї без звiльнення вiд оподаткування
FL Iншi (крiм позначених кодами FA - FG) перемiщення товарiв для їх переробки у митному режимi переробки за межами митної територiї
FN Перемiщення товарної продукцiї, тобто продуктiв переробки, виробництво яких у межах митних режимiв переробки є метою зовнiшньоекономiчної операцiї (позначеної кодами FI - FL)
FO Супутнi продукти переробки, тобто продукти переробки, що за своїми властивостями придатнi для подальшого використання, але утворення яких в процесi переробки не є метою зовнiшньоекономiчної операцiї
FP Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарiв, розмiщених у митний режим переробки, що не був використаний в процесi переробки
FR Вiдходи, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв чи переробки товарiв на митнiй територiї або за її межами та за своїми властивостями не мають подальшого використання й пiдлягають видаленню або утилiзацiї
FS Вивезення українських товарiв, витрачених на здiйснення операцiй з переробки товарiв, що ввозилися для переробки
FT Увезення iноземних товарiв, витрачених на здiйснення операцiй з переробки товарiв, що вивозилися для переробки
FU Iншi (крiм позначених кодами FA - FT) перемiщення товарiв чи будь-яких продуктiв їх переробки у межах митних режимiв переробки
G. Особливостi тимчасового ввезення (вивезення)
GA Багаторазове перемiщення товарiв та/або транспортних засобiв через митний кордон (як в Україну, так iз України)
GB Зворотне ввезення товарiв (транспортних засобiв), тимчасово вивезених за межi митної територiї України згiдно iз законодавством на пiдставi iнших, нiж вантажна митна декларацiя, документiв
GC Зворотне вивезення товарiв (транспортних засобiв), тимчасово ввезених на митну територiю України згiдно iз законодавством на пiдставi iнших, нiж вантажна митна декларацiя, документiв
GD Тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв, повiтряних суден, якi ввозяться з метою ремонту; устаткування й матерiалiв, призначених нерезидентами для будiвництва та ремонту морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв та повiтряних суден
GE Тимчасове ввезення (вивезення) контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток i марок акцизного збору вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення
GF Зворотне вивезення (ввезення) контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток i марок акцизного збору, що були тимчасово ввезенi (вивезенi) вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення
GG Тимчасове ввезення (вивезення) запасних частин та устаткування, призначених вiдповiдно до положень Додатка C до Конвенцiї про тимчасове ввезення для використання при ремонтi тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобiв
GH Зворотне вивезення (ввезення) запасних частин (у тому числi замiнених) та устаткування, що були тимчасово ввезенi (вивезенi) вiдповiдно до положень Додатка C до Конвенцiї про тимчасове ввезення для використання при ремонтi тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобiв
GI Тимчасове ввезення (вивезення) та перемiщення у зворотному напрямку товарiв у рамках торгової операцiї вiдповiдно до положень Додатка В.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення (крiм позначених кодами GE, GF)
GJ Тимчасове ввезення (вивезення) та перемiщення у зворотному напрямку товарiв, призначених для показу чи використання на виставках, ярмарках, зустрiчах та подiбних заходах вiдповiдно до додатка В.1 до Конвенцiї про тимчасове ввезення
GK Тимчасове ввезення (вивезення) та перемiщення у зворотному напрямку професiйного устаткування вiдповiдно до додатка В.2 до Конвенцiї про тимчасове ввезення
GL Тимчасове ввезення (вивезення) та перемiщення у зворотному напрямку товарiв у рамках виробничої операцiї вiдповiдно до додатка В.4 до Конвенцiї про тимчасове ввезення
H. Особливостi iнших митних режимiв
HA Вивезення товарiв, що були ранiше ввезенi на митну територiю України та протягом знаходження пiд митним контролем до вивезення не помiщувалися у будь-який митний режим
HB Декларування товарiв, помiщених у режим магазину безмитної торгiвлi, у разi лiквiдацiї цього магазину
HC Декларування товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця
HE Декларування товарiв (транспортних засобiв), тимчасово ввезених на митну територiю України (тимчасово вивезених за межi митної територiї України) згiдно iз законодавством на пiдставi iнших, нiж вантажна митна декларацiя, документiв, в iнший митний режим (крiм зворотного вивезення (ввезення)
I. Дипломатичнi представництва
IA Ввезення товарiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав або прирiвняних до них органiзацiй чи установ
IB Ввезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав (та прирiвняних до них органiзацiй чи установ) або членами їх сiмей, у т. ч. товари, призначенi для початкового облаштування
IC Вивезення товарiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном або прирiвняних до них органiзацiй чи установ
ID Вивезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном (та прирiвняних до них органiзацiй чи установ) або членами їх сiмей, у т. ч. товари, призначенi для початкового облаштування
IE Iншi (крiм позначених кодами IA - ID) перемiщення товарiв дипломатичними представництвами, консульськими установами, прирiвняними до них органiзацiями чи установами або їх персоналом
IF Перемiщення товарiв мiжурядовими органiзацiями, створеними за участю України
J. Збройнi Сили
JA Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на митнiй територiї України
JB Перемiщення товарiв Збройних Сил НАТО у зв'язку з проведенням операцiй або навчань
JC Перемiщення товарiв Збройних Сил України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань
JD Товари, що з огляду на їх призначення пiд час перебування пiд контролем митних органiв були спожитi або використанi збройними силами
JU Iншi (крiм позначених кодами JA - JD) перемiщення товарiв збройних сил чи збройними силами
K. Валютнi цiнностi
KA Перемiщення немонетарних: золота, срiбла, платини, металiв платинової групи
KB Перемiщення банкнот, цiнних паперiв i монет, якi не знаходяться в обiгу
KC Перемiщення монетарних: золота, срiбла, платини, металiв платинової групи
KD Перемiщення банкнот, цiнних паперiв i монет, якi перебувають в обiгу
Z. Некласифiкованi особливостi
ZZ Iнше
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 70; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.021 с.)