Критерії оцінювання практичних занять



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання практичних занять



Однією з організаційно методичних форм навчання є практичне заняття. Практичне заняття передбачає закріплення теоретичних знань та вироблення практичних навичок студентів з обчислення статистичних показників, шляхом розв’язку задач.

Оцінювання практичних занять здійснюється за чотирибальною шкалою:

1. "Відмінно" – студент дав вичерпні правильні відповіді на поставлені теоретичні питання, на практичному занятті у нього є умови практичного заняття та калькулятор, на протязі практичного заняття студент приймає активну участь у вирішенні задач та формулюванні висновків до них. Всі поставленні перед ним завдання виконує правильно.

2. "Добре" – студент володіє знанням теоретичного матеріалу, але допускає, незначні помилки у формулювання термінів і категорій при відповіді на теоретичні питання, на практичному занятті у нього є умови практичного заняття та калькулятор, практичні завдання виконав повністю, але допустив незначні помилки при розрахунках, зробив висновки до цих завдань.

3. "Задовільно" – студент допустив помилки у формулюванні відповіді або дав малообґрунтовані, неповні відповіді на теоретичні питання, практичні завдання виконав частково, при виконанні цих завдань допустив помилки.

4. "Незадовільно" – студент не розкрив теоретичного питання, не знає певних економічних термінів і категорій, в нього нема умов практичного заняття та калькулятора, а також не розв’язав практичного завдання або допустив багато помилок.


7. Завдання для самостійної роботи студентів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Теорія економічного аналізу, аналіз виробничої діяльності та аналіз ресурсів підприємства

Тема 1. Предмет і види економічного аналізу (4 год.)

1. Роль економічного аналізу в системі управління виробництвом

2. Процес прийняття і обґрунтування управлінських рішень.

3. Пошук та виявлення резервів, заходи для їх реалізації з метою підвищення ефективності виробництва.

4. Місце економічного аналізу господарської діяльності у системі наук.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 42, 56, 58, 59

Тема 2. Методичні прийоми економічного аналізу (4 год.)

1. Табличний метод.

2. Графічний метод. Види графіків.

3. Евристичні прийоми дослідження.

4. Економіко-математичні методи аналізу.

5. Соціологічні та інші методи, яки використовуються в аналізі.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

 

Тема 3. Методика факторного аналізу (4 год.)

1. Поняття детермінованого факторного аналізу

2. Поняття стохастичного факторного аналізу

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

 

Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу (4 год.)

1. Особливості організації аналітичної роботи на макро- і мікрорівні та керівництво аналітичною роботою.

2. Основні етапи й послідовність проведення аналізу господарської діяльності.

3. Перевірка достовірності джерел інформації економічного аналізу.

4. Використання ЕОМ в економічному аналізі.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 42, 49, 56, 58

Тема 5. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання (5 год.)

1. Оцінка ресурсного забезпечення для виконання виробничої програми підприємства

2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

3. Сегментація ринку

4. Визначення ємності ринку підприємства

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 39, 42, 56, 58, 59

Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг (6 год.)

1. Фактори, що впливають на обсяг виробництва продукції

2. Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Аналіз ресурсозабезпечення, витрат на виробництво продукції та фінансових результатів діяльності підприємства

 

Тема 7. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань (6 год.)

1. Аналіз обґрунтованості плану реалізації продукції.

2. Аналіз факторів та резервів збільшення реалізації продукції.

3. Оцінка виконання планових завдань та напруженості плану.

4. Аналіз забезпеченості виконання плану реалізації продукції.

5. Аналіз обґрунтованості та напруженості договорів поставки.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,31, 40, 42, 45, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 

 

Тема 8. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності використання ресурсів (10 год.)

1. Аналіз використання робочого часу.

2. Аналіз трудомісткості продукції.

3. Аналіз використання виробничого обладнання, виробничої потужності, виробничих площ.

4. Методика визначення і розрахунку резервів збільшення випуску продукції за рахунок ефективнішого використання основних засобів.

5. Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів.

6. Фактори, що впливають на рівень складських запасів матеріальних ресурсів

Рекомендована література: 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40, 42 46, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Тема 9. Аналіз витрат на виробництво продукції (5 год.)

1. Аналіз загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут.

2. Оперативний аналіз витрат на виробництво. Резерви зниження собівартості.

Рекомендована література: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 37, 40, 41, 42, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 

 

Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (6 год.)

1. Аналіз резервів зростання прибутку.

2. Аналіз резервів рентабельності виробництва, окремих видів продукції, основних засобів, власного капіталу.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 40, 42, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 


8. Тематика реферативних робіт (доповідей)

Та критерії оцінювання

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Теорія економічного аналізу, аналіз виробничої діяльності та аналіз ресурсів підприємства

Тема 1. Предмет і види економічного аналізу

1. Економічний аналіз як галузь економічної науки.

2. Основні етапи розвитку економічного аналізу.

3. Господарська діяльність як предмет економічного аналізу.

4. Місце економічного аналізу господарської діяльності у системі наук.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 42, 56, 58, 59

Тема 2. Методичні прийоми економічного аналізу

1. Класифікація методів економічного аналізу.

2. Порівняння, його застосування в аналізі.

3. Використання моделювання в економічному аналізі.

4. Статистичні методи, які застосовуються в аналізі.

5. Економіко-математичні методи, які застосовуються в економічному аналізі, їх класифікація.

6. Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

 

Тема 3. Методика факторного аналізу

1. Поняття та значення факторного аналізу в економічних дисциплінах

2. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів.

Рекомендована література:

 

 

Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу

1. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки.

2. Використання ЕОМ в економічному аналізі.

3. Основні етапи й послідовність проведення аналізу господарської діяльності.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 42, 49, 56, 58

 

Тема 5. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання

1. Значення й завдання вивчення та оцінки попиту на продукцію та послуги підприємства, а також місткості ринку для обґрунтування плану виробництва й реалізації продукції.

2. Аналіз виконання зобов’язань по зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 39, 42, 56, 58, 59

 

 

Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

3. Значення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг.

4. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.

5. Аналіз якості продукції та робіт.

6. Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Аналіз ресурсозабезпечення, витрат на виробництво продукції та фінансових результатів діяльності підприємства

 

Тема 7. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань

1. Сутність, значення, завдання та показники аналізу реалізації продукції підприємства

2. Аналіз виконання договорів поставки

3. Резерви збільшення обсягів реалізації продукції

4. Оцінка виконання планових завдань та напруженості плану щодо виробництва продукції підприємством.

5. Аналіз обґрунтованості плану реалізації продукції.

6. Аналіз забезпеченості виконання плану реалізації продукції.

7.Аналіз обґрунтованості та напруженості договорів поставки.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,31, 40, 42, 45, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.013 с.)