Укладач: викладач Чернявська М.К.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укладач: викладач Чернявська М.К.№ п/п     Тема Кількість годин
Всього годин Аудиторно
Лекції Практичні заняття Самостійна робота студентів
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теорія економічного аналізу та аналізу виробничої діяльності підприємства
1. Тема 1. Предмет і види економічного аналізу  
2. Тема 2. Методичні прийоми економічного аналізу
3. Тема 3. Методика факторного аналізу
4. Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу  
5. Тема 5. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання
6. Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг
  Всього за модуль
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз ресурсозабезпечення, витрат на виробництво продукції та фінансових результатів діяльності підприємства
7. Тема 7. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань
8. 8. Тема 8. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності використання ресурсів
9. 9. Тема 9. Аналіз витрат на виробництво продукції
10. Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  Всього за модуль
  Разом
  Форма підсумкового контролю – диференційований залік

 

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 290 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

10. Болюх М.А. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001.– 540 с.

11. Буряк П. Ю. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / за заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В, Римара. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 520 с.

12. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

13. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навчальний посібник. / О.І. Гадзевич. – К.: Кондор, 2004. – 180 с.

14. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч. посібник. / В.М. Івахненко. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

15. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. К.В. Ізмайлова. / – К.: МАУП, 2001. - 152 с.

16. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М.Я. Коробов. – К.: т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.

17. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. / В.О. Мец. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

18. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. / Є.В. Мних, П.Ю. Буряк. – Львів “Світ” 1998. – 208 с.

19. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. / Є.В. Мних. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

20. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. / А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

21. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єкта господарювання: підручник. / П.Я. Попович. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

22. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник.– 2-ге вид., випр. і доп. / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

23. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: навчальний посібник. / Н.В. Тарасенко. – Львів, Магнолія Плюс, 2004. – 344 с.

 

Додаткова

24. Білоцький С.С. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності / С.С. Білоцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 36-38.

25. Бондаренко Н.В. Аналіз рівня та динаміки витрат на робочу силу в регіонах України / Н. В. Бондаренко // Еволюція української державності: соціально-економічні, політичні, культурні аспекти : м-ли Всеукр. конф., 9 квіт. 2009 р., Харків / МОНУ, МФУ, Харків.ін-т фін. УДУФМТ. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2009. – С.246-250.

26. Богач Б.М. Організація виробничого обліку й аналізу собівартості продукції підприємств лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Б.М. Богач; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17.

27. Гринчуцький В.І. Теоретичний аналіз деяких аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства / В.І. Гринчуцький // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці, 2008. – Вип. 4. – С. 250-257. – Бібліогр.: с.257.

28. Гудима О.В. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах / О.В. Гудима // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – №6. – С. 79-83. – Бібліогр.: с.83.

29. Живко З.Б. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки / З.Б. Живко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С.65-73.

30. Задорожна Р.П. Еволюція індексного методу аналізу / Р.П. Задорожна // Статистика України. – 2008. – №4. – С. 80-85. – Бібліогр.: с.84-85.

31. Зернюк О.В. Дослідження та аналіз можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом розвитку взаємовідносин з постачальниками сировини / О.В. Зернюк, Т.М. Сердюк // Економіка і регіон. – 2008. – №3. – С. 100-106. – Бібліогр.: с.106-105.

32. Кіндрацька Г.І. Проблеми адаптації методики фінансового аналізу до умов економічної кризи / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доповідей ІІ наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2009 р., Львів / НУ Львівська політехніка та ін. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2009. – С. 50-52.

33. Крічка Н.М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів / Н.М. Крічка // Економіка та держава. – 2009. – №6. – С. 73-75.

34. Лахтіонова Л.А. Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова, Н. О. Кириченко // Вісник ДДФА. – 2008. – №1. – С. 22-29.

35. Линенко А.В. Сутність і аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання / А.В. Линенко, О.Л. Шевченко // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 111-116. – Бібліогр.: с.116

36. Матукова Д.Г. Стратегія розвитку підприємства: аналіз його готовності до виробничої діяльності / Д.Г. Матукова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №1. – С. 135-140.

37. Мачулка О. Облік та аналіз витрат / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 30-34. – Бібліогр.: с.34.

38. Пархоменко В. Розвиток методики економічного аналізу якості продукції: ретроспективний аспект / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №5. – С. 50-55.

39. Скіб'як А.Ю. Метрологічні засади аналізу ефективності функціонування виробничих систем в умовах ринкової транзиції / А.Ю. Скіб'як // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 299-310. – Бібліогр.: с.310.

40. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Навч. посіб. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 280 с.

41. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.-656 с.

42. Цигалик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: навчальний посібник. – Центр навчальної літератури, 2004. – 123 с.

43. Цвєтнова О.В. Аналіз складання звіту про фінансові результати й удосконалення його форми з метою збільшення інформативності / О. В. Цвєтнова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – №6. – С. 222-226. – Бібліогр.: с.225-226.

44. Цобер І. Ю.Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств / І. Ю. Цобер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 151-155.

45. Шапуров О.О. Удосконалення прогнозування результату виробничо-господарської діяльності на основі кореляційно-регресійного аналізу та адаптивного моделювання / О. О. Шапуров // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 55-58.

46. Шевчук Л.П. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю / Л. П. Шевчук, А. А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 249-255.

47. Шеремета М. Й. Особливості фінансового аналізу / М. Й. Шеремета, М. М. Шеремета, Й. М. Шеремета // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі : м-ли міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 тр. 2004 р., Львів / Львівська комерц. ак-мія, ЛНУ ім. І.Франка, Мало польська вища школа економічна (Польща). – Львів : ПП "Компакт-ЛВ", 2004. – С.391-394.

48. Шумило О.Ю. Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки операційних, фінансових та інших витрат на підприємстві / О. Ю. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №3. – С. 25-28.

49. Шурпенкова Р.К. Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Р. К. Шурпенкова, І. І. Демко // Регіональна економіка. – 2008. – №3. – С. 161-166. – Бібліогр.: с.166.

Ресурси

50. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

51. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

52. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

53. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

54. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

55. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області

56. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

57. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

58. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

59. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека


5. Тематичний план лекцій

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.012 с.)