Мікроекономіка: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2008. — 679 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мікроекономіка: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2008. — 679 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).4. Мікроекономіка: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2010. — 491 с., тв. пал.

5. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп., з Модельно-комп'ютерним додатком на лазерному диску. - К.: Знання-Прес, 2007. - 579 c. - (Вища освіта ХХІ століття).

6. Нарижна Л.Д., Пономарьова Л.Н. Мікроекономіка в схемах: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.

7. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 129 - 142 с.

8. Рудий М. М., Жебка В. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 197 - 219 с.

9. Пітюлич М.І., Кушнір Ю.Б. Мікроекономіка. Навчальний посібник. «Карпати», Ужгород, 2010.

10. Поклавська Ж., Криса О. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2009

 

Питання і учбові завдання.

1. Визначіть основні ознаки ринку досконалої конкуренції.

2. Яка підприємницька фірма може вважатися конкурентною?

3. Якою є мета діяльності конкурентної фірми?

4. Чому крива попиту на продукцію конкурентної фірми має вигляд горизонтальної лінії (абсолютно еластична)?

5. Чому граничний доход конкурентної фірми дорівнює ціні?

6. При яких умовах конкурентна фірма досягає короткострокової рівноваги?

7. При яких умовах конкурентною фірмою досягається довгострокова рівновага?

8. В яких випадках порушується рівновага конкурентної фірми і галузі? Під впливом яких змін це відбувається?

9. При яких умовах досягається максимізація прибутку для конкурентної фірми?

10. Як визначається пропозиція конкурентної фірми? Пропозиція галузі?

11. Коли фірма (за яких умов) приймає рішення припинити виробничу діяльність?

 

Тести

1. Поняття досконалої конкуренції передбачає, що:

а) значне число фірм, функціонуючих в галузі, випускають стандартні товари;

б) існує багато покупців, які купують даний товар по поточній ціні;

в) всі продавці і покупці мають повну інформацію про ринок;

г) має місце вільний вхід і вихід на даний ринок;

д) всі попередні відповідні вірні.

2. З перерахованих нижче умов до ринку досконалої конкуренції відносятьсчя:

а) незначний вплив з боку фірми на ціни;

б) фірма-єдиний виробник даного товару;

в) єдиному виробнику (продавцю) протистоїть єдиний покупець;

г) крива попиту на продукцію фірми має від'ємний нахил.

3. В короктостроковому періоді конкурентна фірма, максимізуюча прибуток або мінімізуюча збитки, не буде продовжувати виробництво, якщо:

а) ціна її продукту буде нижче мінімальних середніх витрат;

б) середні постійні витрати вище ціни продукту;

в) ціна продукту нижче мінімума середніх змінних витрат;

г) ціна продукту нижче граничних витрат;

д) загальний доход не покриває загальних витрат фірми.

4. Якщо граничні витрати перевищують середні витрати при обсязі виробництва, що максимізує прибуток, то фірма:

а) отримує позитивний прибуток;

б) вибирає обсяг виробництва, що відповідає точці, розміщеній правіше мінімуму кривої середнії витрат;

в) не припинить виробництво;

г) всі попередні відповді правильні;

д) всі попередні відповіді неправильні.

 

Тема 6. Монопольний ринок.

2 години.

 

План заняття

1. Основні риси чистої монополії.

2. Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом.

3. Економічні наслідки монополізму.

 

Теми рефератів.

1. Монополія і НТП.

2. Соціальні витрати існування монополії

 

Нові поняття і категорії

Чиста монополія. Монополістична фірма. Бар'єри вступу в галузь. Патенти. Ліцензії. Відкрита монополія. Закрита монополія. Проста монополія. Природна монополія. Квазімонополія. Монопольна влада (або влада над ринком). Показники монопольної влади: індекси Герфіндаля і Лернера. Умови, при яких монопольна фірма максимізує прибуток. Цілі монополістичного ціноутворення. Рівновага монопольної фірми. Х-неефективність. Витрати на збереження монополії. Лімітуюче ціноутворення. Цінова дискримінація. Соціальна ціна існування монополії. Суспільно-оптимальна ціна.

 

Література.

Література

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2010. — 437 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).

2. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи. Навч. посіб. - 5-те вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2006. - 211 с.: іл.

Мікроекономіка: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2008. — 679 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).

4. Мікроекономіка: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2010. — 491 с., тв. пал.

5. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп., з Модельно-комп'ютерним додатком на лазерному диску. - К.: Знання-Прес, 2007. - 579 c. - (Вища освіта ХХІ століття).

6. Нарижна Л.Д., Пономарьова Л.Н. Мікроекономіка в схемах: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.

7. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 129 - 142 с.

8. Рудий М. М., Жебка В. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 197 - 219 с.

9. Пітюлич М.І., Кушнір Ю.Б. Мікроекономіка. Навчальний посібник. «Карпати», Ужгород, 2010.

10. Поклавська Ж., Криса О. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2009

 

Питання і учбові завдання.

1. Які характерні ознаки монопольного ринку та монопольної фірми?

2. У чому полягає монопольна влада?

3. Які основні різновиди монополій Вам відомі?

4. Що таке монопсонія?

5. Що собою являє крива ринкового попиту на продукцію монопольної фірми? Чи співпадає вона з кривою її граничного доходу?

6. Якими є умови максимізації прибутку монопольної фірми? При отриманні якої умови досягається її рівноважний стан?

7. У чому полягає суть цінової дискримінації?

8. Як досягається обмеження монопольної влади?

9. Які існують погляди економістів на зв'язок монополії і НТП?

10. Що визначає соціальна ціна монополії?

 

Тести

1. На відміну від конкурентної фірми проста монополія прагне:

а) виробляти продукцію менше, а ціну всатновлювати вище;

б) максимізувати прибуток;

в) встановлювати ціну, яка б відповідала нееластичній ділянці кривої попиту;

г) вибирати такий обсяг випуску, при якому MR=P;

д) виробляти продукції більше, а ціну встановлювати вище.

2. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) може назначити любу ціну на свій продукт;

б) максимізує прибуток при рівності граничного доходу і граничних витрат;

в) може виробляти любий обсяг продукції і продавати її по любій ціні;

г) при даній кривій ринкового попиту може вибирати комбінацію ціни і обсягу випуску, яка дає максисмум прибутку;

д) має абсолютно еластичну криву попиту на продукцію фірми.

3. Щоб отримати максимум прибутку, монополіст має вибирати такий обсяг випуску, при якому:

а) граничні витрати дорівнюють ціні продажу;

б) граничні витрати рівні загальним витратам;

в) граничний доход дорівнює граничним витратам;

г) граничний доход дорівнює загальним витратам;

д) середні витрати дорівнюють загальним витратам.

 

Тема 7. Ринок монополістичної конкуренції.

4 години.

 

Заняття перше.

1. Монополістична конкуренція та її основні риси.

2. Визначення ціни та обсягів виробництва при монополістичній конкуренції.

 

Заняття друге.

1. Монополістична конкуренція та ефективність.

2. Нецінова конкуренція: різноманітність і реклама.

 

Теми рефератів

1. Порівняння монополістичної і досконалої конкуренції.

2. Антимонопольне законодавство і регулювання економіки: основні принципи.

 

Нові поняття і категорії.

Монополістична конкуренція. Риси монополістичної конкуренції. Диференціація продукту. Галузь. Товарна група. Вихід із галузі. Вхід до галузі. Витрати монополістичної конкуренції. Витрати нецінової конкуренції. Витрати реалізації. Нецінова конкуренція. Чисті втрати або “мертвий збиток” монополістичної конкуренції. Недовикористання ресурсів. Аргументи на користь та “проти” реклами.

 

Література.

 

Література

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2010. — 437 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).

2. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи. Навч. посіб. - 5-те вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2006. - 211 с.: іл.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.013 с.)