Бутук О.І., Волкова Н.І. Макроекономіка: тренінг-курс. Навч. посіб. - К: Знання, 2007. - 235 с. - (Вища освіта XXI століття).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бутук О.І., Волкова Н.І. Макроекономіка: тренінг-курс. Навч. посіб. - К: Знання, 2007. - 235 с. - (Вища освіта XXI століття).10.Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Логвиненко М.І. Основи макроекономіки: політекономічний аспект: Навчальний посібник-практикум для вищих навчальних закладів — Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. — 197 c.

11. Шинкар В.А. «Макроекономіка»: Ужгород. – 2007, 180 с.

 

Питання і учбові завдання.

1. Ринковий механізм ніяким чином не дає гарантованого рівня добробуту. Проаналізуйте це твердження.

2. Які відмінності між номінальним, розпоряджаємим і реальним доходами?

3. Назвіть основні складові тіньової економіки?

4. Форми і методи одержання тіньових доходів в економіці України?

5. Чи можливо повністю подолати тіньову економіку в Україні?

6. За останні роки децильний коефіцієнт в Україні зріс чи зменшився?

7. Назвіть основні причини, які генерують бідність серед людей?

8. Чи вважаєте ви соціальну політику української держави ефективною? Поясніть чому?

 

Тема 11. Міжнародна торгівля: особливості і основні принципи.

4 години.

 

Заняття перше.

1. Роль і особливості міжнародної торгівлі.

2. Принцип порівняльних переваг. Відмінності міжнародної торгівлі від внутрішньої.

 

Заняття друге.

1. Вільна торгівля і протенціонізм. Перепони на шляху вільної торгівлі.

2. Міжнародна торгова політика. Економічна інтеграція.

 

Теми рефератів.

1. Роль і місце України у міжнародному поділі праці.

2. Вектори інтеграції України у світове господарство.

 

Нові поняття і категорії.

Світове господарство. Світовий ринок. Порівняльні витрати. Принцип порівняльних переваг. Умови торгівлі. Лінія торгових можливостей. Виграш від торгівлі. Фіскальні і захисні мита. Демпінг. Імпортні квоти. Нетарифні бар'єри. Добровільні експортні обмеження. Режим найбільшого сприяння. Генеральна угода про тарифи і торгівлю ГАТТ-СОТ. Економічна інтеграція.

 

Література.

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2009. — 723 с., тв. пал., (ст. 3 пр.).

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2010. — 437 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).

Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Мельник А.Ф. — К., 2008. — 699 с., тв. пал., (ст. 4 пр.).

Базилевич В,Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – видання 2-ге, доповнене. – К.: Атака, 2009. – 368 с.

Макроекономіка: Підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / Базилевич В.Д., Базилевич К.С. — К., 2008. — 743 с., тв. пал., (ст. 6 пр.).

Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум. Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - К.: Вікар, 2006. - 239 с. ІSBN 966-7131-82-3

Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Вікар, 2008. - 239 с. ІSBN 978-966-7131-94-4

Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Базилевич В.Д., Базилевич К.С. — К., 2010. — 550 с., тв. пал.

Бутук О.І., Волкова Н.І. Макроекономіка: тренінг-курс. Навч. посіб. - К: Знання, 2007. - 235 с. - (Вища освіта XXI століття).

10.Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Логвиненко М.І. Основи макроекономіки: політекономічний аспект: Навчальний посібник-практикум для вищих навчальних закладів — Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. — 197 c.

11. Шинкар В.А. «Макроекономіка»: Ужгород. – 2007, 180 с.

 

Завдання.

Визначте, правильні або неправильні слідуючі твердження (+, - ):

 

1. Захист ряду галузей з метою національної безпеки – один з аргументів на користь встановлення торгових бар'єрів.

2. Економічний добробут країни в умовах вільної міжнародної торгівлі завжди нижчий, ніж при введенні імпортних мит.

3. Порівняльні переваги відображають міжнародні відмінності в альтернативних витратах виробництва різних товарів.

4. Введення митних тарифів стимулює внутрішнє споживання в країні.

5. Необхідність захисту молодих галузей від іноземної конкуренції справедливий аргумент на користь встановлення торгових бар'єрів.

6. Рівень життя в Україні у більшій мірі, ніж у Голандії, залежить від зовнішньої торгівлі.

7. Імпорт товарів і послуг приводить до зростання внутрішніх цін і є причиною інфляції.

8. Імпорт збільшує сукупний попит в країні.

9. Умови торгівлі – це відношення експортних цін до імпортних цін.

 

ІІ Тести.

1. Яка із слідуючих форм торгових бар'єрів не являється суттєвою перешкодою для вільної торгівлі:

а) мито на імпорт;

б) добровільні експортні обмеження;

в) імпортна квота;

г) ліцензія на експорт і імпорт;

д) всі попередні відповіді неправильні.

 

2. Країна А може виробляти 1 т пшениці або 4 т вугілля, використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2 т пшениці або 5 т вугілля, викоритсовуючи також одну одиницю ресурсів:

а) країна А буде експортувати пшеницю і імпортувати вугілля;

б) країна Б буде експортувати пшеницю і імпортувати вугілля;

в) країна А не буде експортувати і імпортувати пшеницю;

г) країна Б не буде експортувати і імпортувати вугілля;

д) всі попередні відповіді неправильні.

 

Тема 12. Валютні курси і платіжний баланс країни.

4 години

 

Заняття перше.

1. Фінансування міжнародної торгівлі.

2. Платіжний баланс країни.

 

Заняття друге.

1. Валютні курси і коректування платіжного балансу.

2. МВФ і валютні курси.

 

Теми рефератів.

1. Україна всистемі міжнародних валютних організацій.

2. Валютна інтеграція в умовах фінансової глобалізації; реалії та перспективи України.

 

Нові поняття і категорії

Платіжний баланс. Гнучкі або плаваючі валютні курси. Рахунок поточних операцій. Рахунки руху капіталів.Чисті доходи від інвестицій. Чисті грошові перекази. Баланс руху капіталів. Офіційні резерви. Фіксовані валютні курси. Обезцінення і подорожчення валюти. Золотий стандарт. Баланс поточних операцій. Бреттон-Вудська система. МВФ. Регульовані плаваючі валютні курси. Валютний контроль: раціонування.

 

Література

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2009. — 723 с., тв. пал., (ст. 3 пр.).

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2010. — 437 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).

Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Мельник А.Ф. — К., 2008. — 699 с., тв. пал., (ст. 4 пр.).

Базилевич В,Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – видання 2-ге, доповнене. – К.: Атака, 2009. – 368 с.

Макроекономіка: Підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / Базилевич В.Д., Базилевич К.С. — К., 2008. — 743 с., тв. пал., (ст. 6 пр.).

Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум. Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - К.: Вікар, 2006. - 239 с. ІSBN 966-7131-82-3

Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Вікар, 2008. - 239 с. ІSBN 978-966-7131-94-4

Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Базилевич В.Д., Базилевич К.С. — К., 2010. — 550 с., тв. пал.

Бутук О.І., Волкова Н.І. Макроекономіка: тренінг-курс. Навч. посіб. - К: Знання, 2007. - 235 с. - (Вища освіта XXI століття).

10.Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Логвиненко М.І. Основи макроекономіки: політекономічний аспект: Навчальний посібник-практикум для вищих навчальних закладів — Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. — 197 c.

11. Шинкар В.А. «Макроекономіка»: Ужгород. – 2007, 180 с.

 

Завдання

Визначте, правильні або неправильні слідуючі твердження (+, -):

 

1. Підсумок платіжного балансу, строго кажучи, завжди складає нуль.

2. Бреттон-Вудська система передбачала використання золота і долара у якості міжнародних резервів.

3. Коли країна знижує ціну на золото, це називається обезціненням її валюти.

4. Країна може змінити загальний рівень внутрішніх цін для того, щоб відновити рівновагу платіжного балансу.

5. Дефіцит платіжного балансу по поточних операціях фінансується чистим притоком капіталу.

6. Коли ціна фунта стерлінгів в доларах знижується, говорять, що долар обезцінився по відношенню до фунта.

7. З 1971 року у світовій економіці діє система фіксованих валютних курсів.

8. Вільно плаваючі валютні курси визначаються безперешкодною грою попиту і пропозиції.

 

Тести

1. Якщо ВВП України зменшується, то при системі вільно плаваючих валютних курсів:

а) імпорт буде скорочуватися, а ціна гривні зростати;

б) імпорт і ціна гривні будуть зростати;

в) імпорт буде зростати, а ціна гривні знижуватися;

г) всі наведені вище відповіді неправильні.

2. Активне сельдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

а) знизяться реальні процентні ставки;

б) зростуть темпи інфляції;

в) збільшаться темпи економічного зростання;

г) матимуть місце всі вище перераховані процеси;

д) нічого із вище перерахованого не відбудеться.

 

Курс : «МІКРОЕКОНОМІКА»

Тема 1. Предмет і метод мікроекноміки

2 години

 

План заняття

1. Мікроекономіка в системі економічних наук

2. Методологія мікроекономіки.

 

Теми рефератів

1. Мікросистема та її основні характеристики.

2. Основні етапи розвтку мікроекономічного аналізу.

 

Нові поняття та категорії.

Мікроекономіка. Предмет мікроекономіки. Зв'язок мікро- та макроекономіки. Функції мікроекономіки. Раціональна поведінка економічних суб'єктів. «Ефект Робін Гуда».Методологія мікроекономіки. Загальнонаукові методи мікроекономічного аналізу. Економічна модель. Економічні змінні. Оптимізаційні економічні моделі. Рівноважні моделі. Спеціальні методи мікроекономічного аналізу. Граничний аналіз. Функціональний аналіз. Функція. Аргумент. Метод статики. Метод динаміки. Мікросистема. Об'єкти і суб'єкти мікросистеми. Властивості ресурсів: обмеженість, взаємозаміщуваність, взаємозамінюваність і їх значення в побудові відповідних економічних моделей. Мікроекноміка і стан конкурентного середовища.

 

ЛітератураПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)