Перелік питань для домашньої роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань для домашньої роботиРозділ 1 Правові та організаційні питання з охорони праці.

1 Вкажіть, що являє собою дисципліна «Охорона праці в галузі», яка її мета

та завдання.

2 Надайте характеристику стану безпеки в світі.

3 Надайте характеристику соціальному діалогу в Європейському Союзі.

4 Назвіть результати соціального діалогу в країнах Європейського союзу.

5 Вкажіть основні принципи соціального партнерства в охороні праці.

6 Надайте характеристику соціальному партнерству як принципу законодав-

чого та нормативно-правового забезпечення охорони праці.

7 Вкажіть мету та вимоги стандарту SA 8000 «Соціальна відповідальність».

8 Вкажіть визначення та основні принципи соціальної відповідальності.

9 Вкажіть мету та завдання міжнародного стандарту ISO 26000 «Настанова

по соціальній відповідальності».

10 Вкажіть вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної

відповідальності.

11 Перелічте основні принципи соціальної відповідальності щодо стандарту

ISO-26000 «Керівництво з соціальної відповідаль­ності».

12 Перелічте 10 принципів Глобального Договору ООН щодо розвитку

питань корпоративної соціальної відповідальності.

13 Вкажіть, що являє собою законодавча основа Євросоюзу з питань

охорони праці.

14 Назвіть директиви Євросоюзу про ергономічні вимоги з охорони праці.

15 Вкажіть сутність рамкової директиві 89/391/ЄС «Про введення заходів,

що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

16 Вкажіть мету та завдання Міжнародної організації праці (МОП) .

17 Перелічте трудові норми Міжнародної організації праці (МОП) .

18 Перелічте основні Конвенції Міжнародної організації праці в галузі

охорони праці.

19 Вкажіть мету та сферу діяльності Європейського Союзу.

20 Вкажіть мету та основні функції Міжнародної агенції з атомної енергії

( МАГАТЕ).

21 Вкажіть мету та завдання Всесвітньої організації охорони здоров’я

(ВООЗ).

 

До змісту

22 Вкажіть мету та основні принципи Співдружністі Незалежних Держав

(СНД) .

23 Надайте характеристику міжнародного співробітництва в галузі охорони

праці та основним напрямкам співробітництва.

24 Надайте характеристику соціальному діалогу в Україні.

25 Надайте характеристику безпеки праці в Україні.

26 Перелічте основні законодавчі акти з охорони праці в галузі.

27 Надайте стислу характеристику розділу ХІ «Охорона праці» Кодексу

Законів про працю ( КЗпП ) України.

28 Надайте стислу характеристику розділу ХVIII «Нагляд і контроль за

дотриманням законодавства про працю» Кодексу Законів про працю ( КЗпП )

України.

29 Вкажіть, що являє собою покажчик нормативно-правових актів з питань

охорони праці та яким чином здійснюється їх кодування.

30 Назвіть основні вимоги до побудови системи управління охороною праці

(СУОП).

31 Охарактеризуйте основні функції та завдання системи управління охоро-

ною праці (СУОП).

32 Вкажіть, яким чином здіснюється забезпечення функціонування та побудо-

ва системи управління охороною праці (СУОП) в організації.

33 Вкажіть структуру та зміст розділів Положення системи управління

охороною праці (СУОП).

34 Вкажіть мету та завдання системи менеджменту охорони праці і промисло-

вої безпеки до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001 «Системи

управління охороною здоров'я і безпекою персоналу. Вимоги»

35 Вкажіть сутність міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 «Система

менеджменту гігієни і безпеки праці».

36 Вкажіть, як здійснюється планування роботи з охорони праці.

37 Вкажіть, як здійснюється контроль за станом охорони праці.

38 Вкажіть, як здіснюється виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпеч-

них подій.

39 Вкажіть, як проводиться облік і аналіз показників охорони праці.

40 Вкажіть, як визначається ефективність функціональної структури системи

управління (СУОП) на підприємстві.

41 Вкажіть мету та основні параметри планів локалізації і ліквідації аварійних

ситуацій й аварій.

42 Назвіть функціональні обов’язки з охорони праці керівників, посадових

осіб і фахівців підприємства.

43 Вкажіть, як здіснюється оцінка стану безпеки праці в організації.

44 Вкажіть, як здіснюється стимулювання за досягнуті результати діяльності з

охорони праці.

45 Вкажіть порядок заохочення працюючих за дотриманням вимог охорони

праці.

До змісту

46 Вкажіть мету та методику проведення внутрішнього аудиту системи менед-

жменту охорони праці.

47 Розкрийте суть державного управління охороною праці та назвіть органи,

які здійснюють його.

48 Вкажіть мету та принципи функціонування галузевої системи управління

охороною праці (СУОПГ).

49 Вкажіть мету, принципи та основні функції регіональної системи управлін-

ня охороною праці.

50 Перелічте основні функції та завдання служби охорони праці місцевих дер-

жавних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

 

Розділ 2 Охорона праці професійної діяльності під час

Користування ПЕОМ

51 Надайте класифікацію нещасних випадків.

52 Назвіть мету та завдання розслідування нещасних випадків.

53 Вкажіть обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків.

54 Вкажіть, як проводиться встановлення зв’язку нещасного випадку з вироб-

ництвом.

55 Назвіть обставини, за яких проводиться розслідування нещасних випадків.

56 Вкажіть порядок розслідування нещасних випадків на виробництві та наз-

віть, які документи при цьому оформлюються.

57 Вкажіть, як здіснюється облік нещасних випадків на виробництві.

58 Вкажіть, коли і як проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків.

59 Вкажіть, як проводиться розслідування професійних захворювань.

60 Назвіть склад та обов’язки комісії з розслідування нещасного випадку,

основні документи.

61 Вкажіть, як проводиться розслідування та облік аварій.

62 Назвіть особливості розслідування та обліку нещасних випадків невироб-

ничого характеру.

63 Вкажіть основні причини виробничих травм та професійних захворювань.

64 Назвіть методи дослідження виробничого травматизму та їх суть.

65 Вкажіть, за якими основними показниками оцінюються рівень виробничого

травматизму та професійної захворюваності.

66 Надайте аналіз виробничих травм на виробництві.

67 Перелічте основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики

травматизму та професійної захворюваності.

68 Вкажіть, для чого необхідна та як здійснюється гігієнічна класифікація

праці.

69 Вкажіть, яким чином і для чого проводиться атестація робочих місць за умова-

ми праці на виробництві.

70 Вкажіть, як здіснюється аналіз умов праці у галузі за показниками шкідли-

вості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та

напруженості трудового процесу.

 

До змісту

 

71 Надайте визначення поняття „іонізуюче випромінювання” та вкажіть його

види.

72 Охарактеризуйте біологічну дію іонізуючого випромінювання на організм

людини.

73 Назвіть основні види променевих уражень, які розвиваються при впливі

іонізуючих випромінювань та надайте їхню характеристику.

74 Вкажіть допустимі норми опромінення людини.

75 Надайте характеристику зовнішньому та внутрішньому опроміненню

організму людини.

76 Назвіть способи захисту від іонізуючих випромінювань.

77 Надайте визначення поняття «розумова праця».

78 Вкажіть, у чому полягають фізіологічні особливості розумової праці.

79 Назвіть, які негативні фактори впливають на стан здоров`я людей, зайнятих

розумовою працею.

80 Вкажіть, яке значення має розпорядок дня для організації продуктивної

розумової праці.

81 Вкажіть, які види відпочинку рекомендуються для людей розумової праці.

82 Перелічте основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які діють на

операторів (користувачів) ПЕОМ (персональні електронно-обчислювальні

машини).

83 Назвіть вимоги до вибору приміщення для розміщення робочих місць

ПЕОМ (персональні електронно-обчислювальні машини).

84 Назвіть вимоги до розміщення робочих місць оператора (користувача)

ПЕОМ.

85 Вкажіть вимоги безпеки до освітлення у приміщеннях з ВДТ ( відеодисп-

лейним терміналом ) та ПЕОМ.

86 Вкажіть вимоги до кольористики стін, підлоги та стелі примещень з

ПЕОМ.

87 Вкажіть, які параметри мікроклімату повинні бути в приміщеннях з

ПЕОМ.

88 Вкажіть вимоги щодо організації робочого місця оператора ( користувача)

ВДТ ( відеодисплейного терміналу ).

89 Вкажіть вимоги щодо клавіатури компьютера.

90 Вкажіть вимоги до крісла оператора (користувача ) ВДТ ( відеодісплейно-

го терміналу ).

91 Охарактеризуйте режими праці та відпочинку в умовах роботи з ПЕОМ.

92 Вкажіть порядок проведення медичних оглядів користувачів ВДТ і ПЕОМ.

93 Перелічте вимоги безпеки перед початком роботи з ВДТ і ПЕОМ.

94 Перелічте вимоги безпеки під час роботи з відеодисплейним терміналом.

95 Вкажіть час регламентованих перерв операторів (користувачів) ВДТ за-

лежно від категорії та групи робіт.

96 Перелічте вимоги безпеки під час роботи на лазерних принтерах.

97 Перелічте вимоги безпеки після закінчення роботи з ВДТ і ПЕОМ.

98 Перелічте вимоги безпеки в аварійних ситуаціях під час роботи з ВДТ і

До змісту

ПЕОМ.

99 Вкажіть послідовність та способи надання першої медичної допомоги при

ураженні електричним струмом.

100 Вкажіть способи надання першоі допомоги при теплових опіках.

 

 

До змісту

 

 

З А Д А Ч І

Виконуйте задачу 1 після вивчення тем розділу 2 «Охорона праці професійної діяльності під час користування ПЕОМ ». Вихідні дані у таблиці 1.

ЗАДАЧА 1

Умова задачі: На робочому місці на робітника впливають такі елементи умов праці, як: промисловий пил, шум, температура, вібрація, шкідливі хімічні речовини, навантаження. Характеристика вказаних вище факторів умов праці наведена у табл.1.

Таблиця 1 – Вихідні дані

 

  Елементи умов праці   Варіант
   
Шкідливі хімічні речовини, мг/м3: 1 клас небезпеки норма фактична величина 2 клас небезпеки норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин.                                                            
Промисловий пил, мг/м3 : норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин                                                                        
  Вібрація, дБ: норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин.                                                                                                  
Температура повітря, °С: норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин                                                                                                                                  
 
Динамічне навантаження Маса піднімання вантажу, кг   фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин.       чол       жін.         жін.       чол.           чол.       жін.       чол.         жін.    
Робоча поза: (у нахиленому стані) термін дії протягом зміни, хвилин.                          
                                             

 

 

До змісту

 

 

Продовження таблиці 1 – Вихідні дані

 

  Елементи умов праці   Варіант
 
Шкідливі хімічні речовини, мг/м3: 1 клас небезпеки норма фактична величина 2 клас небезпеки норма фактична величина термін дії протягом зміни,(хв.)                                                            
Промисловий пил, мг/м3 : норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин                                                                 1,5    
Вібрація, дБ: норма фактична величина термін дії протягом зміни,(хв.)                                                                          
 
Шум, дБ: норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин                                                                                                          
Температура повітря, °С: норма фактична величина термін дії протягом зміни,(хв.)                                                                                                          
Динамічне навантаження Маса піднімання вантажу, кг   фактична величина термін дії протягом зміни,хвилин.   чол         чол         жін.           жін.         чол.           чол         чол.         жін.         чол.         чол         жін.      
  Робоча поза: (у нахиленому стані) термін дії протягом зміни, хвилин.                                                    
                                                   

 

Визначте категорію важкості і розмір доплат за несприятливі умови.

 

До змістуПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)