Тема 11. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИПитання для обговорення:

1. Необхідність , зміст і роль соціальних позабюджетних фондів.

2. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів.

3. Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів

4. Вітчизняна практика функціонування соціальних позабюджетних фондів.

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. Чим зумовлена необхідність запровадження державних соціальних позабюджетних фондів?

2. Як виявляється призначення соціальних позабюджетних фондів?

3. Назвіть джерела формування доходів бюджеті соціальних позабюджетних фондів.

4. Чим характеризується видаткова частина бюджету соціального позабюджетного фонду

5. Охарактеризуйте управління соціальними позабюджетними фондами.

6. З яких видів господарських операцій сплачуються збори до Пенсійного фонду України?

7. Які види пенсій виплачуються з Пенсійного фонду України?

8. У яких розмірах застрахованим особам виплачується допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?

9. У яких розмірах застрахованим особам виплачується допомога у разі безробіття?

10. Які види виплат здійснюються за рахунок коштів бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві застрахованим особам у разі настання страхового випадку?

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Проблеми функціонування соціальних позабюджетних фондів та шляхи їх вирішення.

2. Міжнародна практика функціонування соціальних фондів держави.

Підготовка і презентація міні-лекції:

1. Порівняльна характеристика світових систем фінансування соціального страхування.

Література:

1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування » від 9 липня 2003р. № 1058-ІV (зі змінами і доповненнями) [Електронний варіант]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999р. № 1105-ХІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний варіант]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття » від 2 березня 2000 р. № 2212-ІІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний варіант]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001р. № 2240-ІІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний варіант]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

5. Ріппа М. Порівняльна характеристика світових систем пенсійного забезпечення і страхування // Світ фінансів.-2007.-№1.

6. Романенко О.Р. Фінанси: [підручник] / О.Р. Романеско. – Вид.3-тє, стерео. – К.: ЦУЛ, 2006. – 310 с.

7. Фінанси: [підручник] / С.І. Юрій, В.М. Федосов. - К.: Знання, 2008.– 611 с.

8. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. - К.: Кондор, 2004.-464с.

 

Тема 12. ФІНАНСИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання для обговорення:

1. Сутність та функції фінансів суб’єктів господарювання.

2. Економічна сутність фінансових ресурсів суб’єктів господарювання: їх склад та класифікація.

3. Джерела формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм господарювання.

4. Принципи організації фінансів суб’єктів господарювання.

5. Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та його розподіл.

6. Витрати на виробництво і реалізацію продукції та фактори, які їх визначають.

7. Економічна сутність та функції прибутку підприємства.

8. Фінансовий механізм як система управління фінансами суб’єктів господарювання та його складові.

9. Особливості організації фінансів суб’єктів господарювання –фінансових установ.

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. Визначити поняття “фінанси підприємства ”.

2. Сформулювати, в чому полягає особливість розподільчих відносин, які притаманні “фінансам підприємства”.

3. Відобразити схему фінансових відносин підприємства.

4. Розкрити роль фінансів підприємства у відтворювальному процесі.

5. Навести класифікацію фінансових ресурсів за напрямками використання та джерелами формування.

6. Охарактеризувати зміст фінансових методів, фінансових важелів в системі управління підприємством.

7. Наведіть внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на виручку від реалізації продукції підприємств різних галузей народного господарства.

8. Охарактеризувати особливості формування чистого прибутку підприємства відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

9. Наведіть фактори, які впливають на обсяг прибутку підприємства.

10. Надайте визначення й охарактеризуйте економічну сутність рентабельності.

11. Розкрийте сутність принципів розподілу прибутку.

12. Охарактеризуйте особливості розподілу прибутку підприємств різних форм власності.

 

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Нормативно-правова база формування фінансових ресурсів підприємства.

2. Прибутковість підприємств України та можливі резерви її підвищення.

3. Резерви збільшення грошових надходжень на підприємствах різних галузей економіки.

Підготовка і презентація міні-лекції:

1. Фінансові аспекти розвитку малих підприємств в Україні.

Література:

1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 року.

2. Закон України “Про господарські товариства” № 1576-ХІІ від 19 вересня 1991 р. (зі змінами і доповненнями).

3. Буряк П. Формування і надання інформації про фінансові результати підприємства // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 123-128.

4. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І.Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

5. Лукіна Ю. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України. – 2006. – № 3.- С. 113-118.

6. Опачанський Д. Методи визначення приросту фінансових ресурсів підприємства, напрямків та ефективності їх використання // Економіст. – 2006. – № 12. – С. 44-47.

7. Партин Г.О., Завгородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

8. Стецюк П. Економічна суть фінансових ресурсів // Фінанси України. – 2007. – № 1.- С. 129-143.

9. Фінанси підприємств: Підручник. / Керівник авт. кол і наук. ред. проф . А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2007. – 552 с.

10. Хотомлянський О., Сіненко І. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки.– 2007. – № 2. – С. 145-151.

 

Тема 13. ОСНОВНІ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання для обговорення:

1. Економічна сутність основних засобів, їх склад та роль у розширеному відтворенні

2. Класифікація основних засобів.

3. Види зносу основних засобів та форми їх відтворення.

4. Амортизація основних засобів. Амортизаційна політика.

5. Капітальні вкладення та організація їх здійснення.

6. Сутність оборотних коштів, їх склад та роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва та реалізації продукції.

7. Структура оборотних коштів та фактори, що її визначають.

8. Класифікація оборотних коштів.

9. Джерела формування оборотних коштів.

 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. Розкрийте особливості поняття “амортизація” відповідно до чинного законодавства та П(С)БО 7.

2. Поясніть відмінності між поняттями “знос” і “амортизація”.

3. У чому полягає різниця в оцінках вартості основних засобів?

4. Охарактеризуйте особливості нарахування амортизації основних засобів згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

5. Розкрийте особливості нарахування амортизації нематеріальних активів.

6. Охарактеризуйте нарахування амортизації основних засобів, передбачене податковим законодавством.

7. Наведіть джерела фінансування капітальних вкладень підприємств.

8. Дайте визначення основним дефініціям теми :«оборотні кошти», «оборотні виробничі фонди», «фонди обігу».

9. Наведіть склад власних джерел формування оборотних коштів підприємств.

10. Назвіть залучені джерела формування оборотних коштів підприємства.

11. Яким чином структура оборотних коштів впливає на платоспроможність підприємства?

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Роль інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в оновлені основних засобів.

2. Аналіз та оцінка джерел фінансування капітальних вкладень підприємств України.

3. Особливості формування і використання оборотних коштів на підприємствах різних галузей економіки.

4. Проблеми забезпечення підприємств оборотними коштами в сучасних умовах.

Підготовка і презентація міні-лекції:

1. Роль іноземних інвестицій в оновлені основних засобів.

2. Нормативно-правове регулювання формування оборотних коштів на підприємствах України.

Література:

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

2. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

3. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

4. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 “ “Нематеріальні активи” .

5. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

6. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”.

7. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

8. Гречан А. Особливості формування витрат на управління оборотними активами підприємств промисловості та торгівлі // Економіка та держава.- 2007. - № 2. – С. 27-29.

9. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- Вид. 3-тє, стер. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с.

10. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.- 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

11. Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В. Капітал та основні засоби підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

12. Мазуркевич І. Особливості відтворення основних засобів на підприємствах у ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006 . - № 4. – С. 58-61.

13. Маргасова В. Комплексна оцінка впливу управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємства харчової промисловості // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 6. – С. 47-52.

14. Фінанси підприємств: Підручник. / Керівник авт. кол і наук. ред. проф . А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2007. – 552 с.

Тема 14. ФІНАНСИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Питання для обговорення:

1. Основи організації фінансів організацій і установ, створених органами виконавчої влади та напрямки їх використання.

2. Джерела фінансування бюджетних організацій.

3. Сутність та організація фінансів некомерційних організацій –об’єднань громадян

4. Джерела фінансування організацій та установ некомерційної діяльності.

5. Видатки некомерційних організацій та установ

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. Охарактеризуйте фінансово-господарську діяльність бюджетних установ і організацій.

2. Якими є особливості формування і використання доходів політичних партій?

3. Розкрийте особливості оподаткування бюджетних установ.

4. Назвіть неоподатковувані доходи бюджетних організацій.

5. Наведіть класифікацію установ, створених органами виконавчої влади, залежно від джерел фінансового забезпечення.

6. Якими є особливості формування і використання доходів установ, створених органами виконавчої влади?

7. Сформулюйте особливості оподаткування громадських організацій.

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Проблеми формування і використання доходів некомерційних організацій та установ.

 

Підготовка і презентація міні-лекції:

1. Роль та місце некомерційних організацій в економіці країни.

Література:

1. Закон України «Про об’єднання громадян» [Електронний варіант]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2003. – 350 с.

3. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004. - 608 с.

4. Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

5. Романенко О.Р. Фінанси: [підручник] / О.Р. Романеско. – Вид. 3-тє, стерео. – К.: ЦУЛ, 2006. – 310 с.

6. Фінанси: [підручник] / С.І. Юрій, В.М. Федосов. - К.: Знання, 2008. – 611 с.

Тема 15. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Питання для обговорення:

1. Економічна сутність і функції фінансів домогосподарств.

2. Доходи домогосподарств: джерела та форми.

3. Витрати домогосподарств.

4. Інвестиційна діяльність домогосподарств.

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. Визначити особливості фінансів домогосподарств і сферу їх функціонування. Охарактеризувати внутрішні та зовнішні фінансові відносини домогосподарств.

2. Назвати джерела і форми доходів домогосподарств. Дати характеристику грошовим та натуральним доходам.

3. Дати визначення номінальних та реальних доходів. Що таке бюджет прожиткового мінімуму?

4. Якою є роль заробітної плати у формуванні доходів бюджету домогосподарств?

5. Охарактеризувати доходи домогосподарств від підприємницької діяльності; відсотки та дивіденди; доходи від продажу нерухомості; доходи від продажу продукції підсобного господарства.

6. Розкрити сутність поняття «витрати бюджету домогосподарств» та представити їх класифікацію. Що включають обов’язкові платежі домогосподарств?

7. Що таке поточні та капітальні витрати на споживання; грошові заощадження?

8. Розкрити специфіку інвестицій домогосподарств у нерухомість, основні засоби, нематеріальні активи.

9. Дати характеристику депозитних та кредитних операцій домогосподарств з комерційними банками.

10. Визначити фактори, що впливають на формування інвестиційного портфеля домогосподарств.

11. Дати характеристику споживчої поведінки домогосподарств.

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Структура доходів і видатків домогосподарств в Україні.

2. Структура доходів і видатків домогосподарств у країнах ЄС.

3. Структура доходів і видатків домогосподарств у США.

Підготовка і презентація міні-лекції:

1. Вплив держави на формування доходів бюджету домогосподарств.

2. Фінансові рішення домогосподарств щодо розміщення доходів.

Література:

1. Барановський М. Доходи та витрати домогосподарств сільської місцевості як індикатори депресивності аграрних територій / М. Барановський // Україна: аспекти праці. – 2007. - № 6. – С. 41-45.

2. Вдовиченко А. Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпіричного дослідження / А. Вдовиченко // Економіка України. – 2009. - № 9. – С. 40-52.

3. Кізима Т. Витрати домогосподарств України: сутнісно-аналітичний аспект / Т. Кізима // Вісник ТНЕУ. – 2009. - № 2. – С. 61-70.

4. Кізима Т. Домогосподарства як елемент економічної системи: сутність, еволюція та функції в умовах ринку / Т. Кізима // Вісник ТНЕУ. – 2008. - № 3. – С. 22-36.

5. Мельник А., Ціщик Н. Сектор домогосподарств у сучасній економічній системі: теоретичні та емпіричні аспект / А. Мельник, Н. Ціщик // Вісник ТНЕУ. – 2008. - № 3. – С. 7-21.

6. Мортіков В. Бюджетне обстеження домогосподарства: питання теорії та державної політики / В. Мортіков // Фінанси України. – 2007. - № 10. – С. 19-26.

7. Мочерний С., Мочерна Я. Політична економія: [навчальний посібник] / С. Мочерний, Я. Мочерна. – К.: Знання, 2007. – С. 252-266.

8. Мудрак Р. Модель поведінки споживача як фактор національної продовольчої безпеки / Р. Мудрак // Економіка України. – 2008. - № 8. – С. 80-89.

9. Фінанси: [підручник] / С.І. Юрій, В.М. Федосов. - К.: Знання, 2008. – 611 с.

10. Юрій С., Кізима Т. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С. Юрій, Т. Кізима // Фінанси України. – 2008. - № 8. – С.3-10.

11. Янель Ю., Соломянова К. Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація / Ю. Янель, К. Соломянова // Економіка, фінанси, право. – 2006. - № 6. – С. 9-13.

 

Тема 16. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Питання для обговорення:

1. Призначення і сегментація фінансового ринку.

2. Функції фінансового ринку та принципи його організації.

3. Структура фондового ринку.

4. Фінансовий механізм проведення операцій з цінними паперами.

5. Види, класифікація та фінансовий механізм проведення валютних операцій.

6. Державно-правове регулювання фондового ринку.

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. Розкрити механізм функціонування фінансового ринку у суспільному виробництві?

2. Що являє собою процес відтворення у динаміці?

3. Через яку формулу розкривається роль фінансового ринку у процесі відтворення?

4. Що являє собою фінансовий ринок за внутрішньою структурою?

5. Які рівні управління рухом грошових потоків можна визначити на фінансовому ринку?

6. Які об‘єктивні умови функціонування фінансового ринку?

7. Навести класифікацію фінансового ринку.

8. Хто є суб‘єктами фінансового ринку?

9. Які види цінних паперів обертаються на фондовому ринку?

10. Які обов‘язкові реквізити повинні мати цінні папери?

11. На які основні сегменти можна поділити фінансовий ринок в залежності від ліквідності фінансових засобів?

12. Розкрийте сутність й визначте основні функції фондової біржі.

13. Яку роль виконують фінансові ринки в суспільному господарстві?

14. На яких принципах будується реальний і ефективний фінансовий ринок?

15. Які функції виконують фінансові посередники на фондовому ринку?

16. Які валютні угоди здійснюються на валютній біржі?

17. Як визначається теперішня вартість майбутніх доходів методом дисконтування?

18. Розкрийте фінансовий механізм нарахування складних процентів або компаундингу?

19. Які показники визначають ринкову вартість облігації?

20. Які фактори впливають на попит і пропозицію валюти на ринку?

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Роль та місце фінансового ринку в фінансовій системі України

2. Причини кризи світового фінансового ринку.

Література:

1. Бедь В.В. Фінанси Навч. метод. Посібник. –К: МАУП,2004. -168 с.

2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2003. – 350 с.

3. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004. 608 с.

4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004. 608 с.

5. Владимиров К.М. та інші Місцеві фінанси: Навч. посібник.- Херсон: Олді-плюс, 2006. – 351 с.

6. Голуб В.М., Бондар В.В., Худолей В.Ю. Фінанси: Навч. посібник – К.: ЗАТ «Дорадо», 2008. – 180 с.

7. Зарєчнев А.М. та інші Фінанси. Тести та задачі: Навч. посібник. – К: ЦУЛ, 2003.-196с.

8. Зятьковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств // Фінанси України. – 2007. - №6. – С. 25-28.

9. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник. – К: Кондор, 2004. – 384 с.

10. Кудряшов В.П. Фінанси: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 204 с.

11. МіщенкоВ.І., Лисенко Р.С. Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні .// Фінанси України – 2007 - №5. – С. 28 -31.

12. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. – К: Основи, 2002. – 382 с.

13. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник -К.: КНЕУ, 2007-194 с.

14. Савченко Л.Г., Соломенко С.М. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика // Фінанси України. – 2007. - №4. – С. 25-28.

15. Фінанси: Навч. посібник / За ред. В.І.Оспіщева. – К.: Знання, 2006.– 415 с.

16. Шумська С.С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінка // Фінанси України. – 2007. - №5. – С. 25-28.

 

Тема 17. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК

Питання для обговорення:

1. Економічна сутність та природа страхування.

2. Функції і принципи страхування.

3. Класифікація страхування.

4. Поняття страхового ринку та його структура.

5. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.

 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. У чому полягає об’єктивна необхідність страхового захисту і його роль у забезпеченні суспільного відтворення?

2. Розкрити сутність страхових фондів як матеріальної основи страхового захисту. Якими бувають форми організації фондів страхового захисту?

3. Дати визначення наступних термінів: страховик, страхувальник, застрахована особа, об’єкт страхування, страховий ризик, страховий випадок, страхова премія, страхове відшкодування, договір страхування, франшиза, співстрахування, перестрахування.

4. Представити класифікацію страхування за історичними, економічними та юридичними ознаками.

5. Якими є форми та види страхування?

6. Якими є мета, завдання і принципи розвитку страхового ринку? Дати характеристику зовнішнього середовища страхового ринку.

7. Що є об’єктами страхового ринку? Виділити особливості страхової послуги; фактори, що визначають розмір тарифу на страхові послуги.

8. Охарактеризувати функції суб’єктів страхового ринку.

9. Визначити проблеми розвитку страхового ринку України. Які фактори визначають особливості розвитку страхового ринку України на сучасному етапі?

10. Якими ви бачите перспективи розвитку страхового ринку України? Охарактеризуйте вплив процесів глобалізації економіки на розвиток вітчизняного страхового ринку.

11. У чому полягає державне регулювання страхової діяльності?

12. Охарактеризувати законодавче забезпечення страхування в Україні.

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Історія розвитку страхових відносин у світі.

2. Історичні передумови розвитку страхування в Україні.

3. Особливості державного регулювання страхових ринків розвинених країн світу.

 

Підготовка і презентація міні-лекції:

1. Розвиток нових видів страхування в Україні.

2. Система депозитного страхування: проблеми і перспективи.

3. Вплив процесів глобалізації економіки на розвиток вітчизняного страхового ринку.

Література:

1. Закон України "Про страхування" [Електронний варіант]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

2. Базилевич В. Сучасна парадигма страхування: сутність і протиріччя / В. Базилевич // Фінанси України. – 2007. - № 9. – С. 42 – 50.

3. Горбач Н., Ільченко Т. Перспективи розвитку страхування фізичних осіб в Україні / Н. Горбач, Т. Ільченко // Вісник КНТЕУ.– 2009. - №3.– С. 5-11.

4. Клименко О. Основні завдання розвитку вітчизняної індустрії страхування / О. Клименко // Страхова справа. – 2008. - № 3. – С. 7-17.

5. Кодацький В. Роль страхування в розвитку матеріального виробництва / В. Кодацький // Регіональна економіка. – 2007. - №1.– С. 303-307.

6. Козьменко О.В., Бойко А.О. Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Зовнішня торгівля. – 2009. - № 1. – С. 53-59.

7. Мних М.В. Розвиток теорії страхування в сучасних умовах / М.В. Мних // Економіка та держава. – 2009. - № 2. – С. 20-21.

8. Мних М.В. Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи / М.В. Мних // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. - № 4. – С. 33-35.

9. Плиса В.Й. Страхування: [навчальний посібник] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2006. – 391 с.

10. Соціальне страхування: [підручник] / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – К.: Кондор, 2006. – 462с.

11. Фінанси: [підручник] / С.І. Юрій, В.М. Федосов. - К.: Знання, 2008. – 611 с.

Тема 18. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Питання для обговорення:

1. Економічна сутність міжнародних фінансів

2. Світові фінансові ринки і міжнародні фінансові потоки

3. Етапи розвитку світової валютної системи

4. Валютна політика та колективні валюти

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. Які напрямки охоплюють міжнародні фінанси?

2. Розкрийте економічну сутність міжнародних фінансів

3. Визначте етапи становлення світового господарства

4. Що таке міжнародні фінансові інститути?

5. Охарактеризуйте головні принципи МЕП.

6. Розкрийте економічну сутність процесу глобалізації

7. Сформулювати, в чому полягають основні напрямки діяльності міжнародних організацій ГАТТ/СОТ.

8. Що таке валютний курс і як він формується?

9. Які існують методи встановлення валютного курсу?

10. Від чого залежить ефективність проведення валютних інтервенцій?

11. Охарактеризувати методи регулювання платіжного балансу.

12. Які рахунки входять до складу платіжного балансу?

13. Які міжнародні операції враховуються в торговельному балансі?

14. Які особливості подвійних записів в платіжному балансі?

15. Як відображається платіжний баланс графічно?

16. Які існують групи валютних операцій?

17. Назвати основні засоби міжнародних валютних розрахунків.

18. Що таке акредитив?

19. Які форми розрахунків вигідні для експортера?

20. Які форми розрахунків вигідні для імпортера і чому?

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Сучасна державна зовнішньоторговельна політика України

2. Структура платіжного балансу України та його динаміка за 2001-2009 рр.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.025 с.)