АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Практична робота за структурою повинна включати:

1 Кратку характеристику базового підприємства

2 Горизонтальній та вертикальний аналіз підприємства

3 Аналіз майнового стану

4 Аналіз фінансової стійкості

5 Аналіз ліквідності( платоспроможності)

6 Аналіз прибутковості

 

Аналіз фінансового стану необхідно почати з короткої характеристики базового підприємства (організаційна структура управління, вид діяльності і т д).

Фінансовим станом підприємства є комплексний показник його фінансової конкурентоспроможності. У найбільш концентрованому вигляді його можна представити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності і своєчасного здійснення розрахунків по своїх зобов'язаннях.

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерел їх формування (пасивів). Ці відомості приведені в балансі підприємства (форма 1).

Чинниками, що впливають на фінансовий стан, є виконання фінансового плану і швидкість обороту оборотних капіталів. Оскільки виконання фінансового плану залежить від результатів виробничої і господарської діяльності підприємства, то Звіт про фінансові результати і їх використання також притягується до аналізу фінансового стану (форма 2).

Діяльність підприємства вважається ефективною, якщо будуть раціонально використані ресурси, своєчасно погашаються зобов'язання і підприємство працює рентабельно.

Для характеристики роботи підприємств використовують наступні методи і прийоми фінансового аналізу:

- горизонтальний;

- вертикальний;

- аналіз із застосуванням коефіцієнтів.

Горизонтальний аналіз має мету досліджувати зміну показників в часі з розрахункам абсолютних і відносних відхилень.

Для горизонтального аналізу використовуються найбільш значущі показники за певний період.

Для проведення аналізу в зіставних показниках використовують один, два або більше років.

Показники Ед. изм На початок року На кінець року Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Значення % Значення %
Чистий дохід              
Собівартість реалізованої продукції              
Чистий прибуток              

 

 

Дані для горизонтального аналізу беруться з форми №2 «Звіт про фінансові результати»

Вертикальний аналіз застосовується для аналізу внутрішньої структури по кожному виду фінансової звітності.

Вертикальний аналіз полягає у визначенні в % структури досліджуваного об'єкту, наприклад структури активу, пасиву балансу.

Для аналізу активу балансу використовуємо наступні показники:

1 Коефіцієнт оборотності запасів – показує кількість оборотних коштів, інвестованих в запаси. Чим вище коефіцієнт оборотності, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.

 

Ко.з =(Собівартість реалізованої продукції ( с 040 ф№1))/

(Середні запаси (с 100+120+130+140 ф№1))

 

2 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості – показує швидкість отримання плати від своїх дебіторів.

К д.з = =(Дохід (виручка) від реалізації ф№2 с 035)/

(Середня дебіторська заборгованість ф№1 с 050+170+180+190+200+210)

 

3 Період оборотності дебіторської заборгованості – показує кількість днів для погашення кредиту, взятого дебіторами

Тд.з =

Для аналізу пасиву балансу використовують наступні показники:

1 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – показує період погашення кредиторської заборгованості.

К о.к =

2 Період оборотності кредиторської заборгованості - показує кількість днів для погашення кредиту, отриманого від постачальника

Тк.з =

Аналіз із застосуванням коефіцієнтів. Відомо більше 200 відносних аналітичних показників, які можна розраховувати на основі фінансової звітності. Фінансовий аналітик не повинен намагатися розраховувати все, що можливо. Досвід свідчить, що декілька правильно вибраних коефіцієнтів містять потрібну інформацію. Корисність кожного конкретного коефіцієнта суворо визначається метою аналізу. Тому для здійснення аналізу необхідно визначити, з боку якого користувача він виконується, його мета і регламентовані або рекомендовані кількісні визначення показників.

Методика аналізу і оцінки фінансового стану підприємства передбачає:

- аналіз майнового стану підприємства;

- аналіз фінансової стійкості;

- аналіз ліквідності;

- аналіз прибутковості;

-

Аналіз майнового стану

Безпосередньо з балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Для аналізу майнового стану підприємства необхідно провести розрахунок наступних показників:

1 загальна вартість майна підприємства (ф №1 стр 280=стр640) ;

2 Частина основних коштів а активах – показує частину коштів, інвестованих в основні засоби, у валюту балансу. Позитивна зміна – зменшення.

Ч о.с =

3 Коефіцієнт зносу основних засобів – показує рівень фізичного і морального зносу основних фондів. Позитивна зміна – зменшення.

Кз =

4 Коефіцієнт оновлення основних засобів – показує рівень фізичного і морального оновлення основних засобів. Позитивна зміна – збільшення.

Кон.ос =

5 Коефіцієнт вибуття основних засобів – показує рівень вибуття основних засобів.

К виб.ос =

 

Аналіз фінансової стійкості

Одна з найважливіших характеристик фінансового положення підприємства - стабільність його діяльності в світлі довгострокової перспективи. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього засобів для подальшого розвитку, а надмірна фінансова стійкість заважатиме розвитку підприємства через необхідність створення зайвих запасів і резервів. У зв'язку з цим визначення фінансової стійкості підприємства відноситься до найважливіших завдань економіко-фінансового аналізу.

Для характеристики фінансової стійкості підприємства використовується ряд показників:

1 Рівень фінансової стійкості.

Існує чотири типи фінансової стійкості:

Абсолютна стійкість – для забезпечення запасів достатньо власних оборотних коштів; платоспроможність підприємства гарантована:

З < ВОК

Нормальна стійкість – для забезпечення запасів окрім власних оборотних коштів притягуються довгострокові кредити і позика; платоспроможність гарантована:

З < ВОК + ДК

Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів окрім оборотних коштів і довгострокових кредитів і позика притягуються короткострокові кредити і позика; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити

З < ВОК + ДК + КК

Кризовий фінансовий стан – для забезпечення запасів не вистачає «нормальних» джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство

З > ВОК + ДК + КК

З – вартість запасів

ВОК – власні оборотні кошти

ДК – довгострокові кредити

КК – короткострокові кредитиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.013 с.)