Розглянуто на засіданні цикловоїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розглянуто на засіданні цикловоїКомісії соціально

Економічних дисциплін,

Протокол № від р

 

 

Складено викладачем

Г.Л. Хорошко

 

Артемівськ

 

ЗМІСТ

стр

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3 ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

4 ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6 СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДОДАТКИ

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Знання фінансових питань мають велике значення для майбутніх спеціалістів, оскільки при вирішенні цих питань можна об’єктивно оцінювати економічні процеси суспільства, розрізняти особливості фінансових відносин у різних сферах державних та міжнародних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, виявити можливі питання удосконалення фінансових відносин.

Важливим етапом підвищення ефективності навчання і підготовки кваліфікованих кадрів з фінансів є організація написання й захисту курсової роботи відповідно до вимог вищого навчального закладу.

Курсова робота виступає як синтезуючий результат навчального процесу закріплення теоретичних знань, узагальнення практичних навичок, набутих під час виробничої практики.

Мета курсової роботи – закріплення і систематизація знань студентів, розвиток навиків самостійної творчої роботи, уміння застосовувати отримані теоретичні знання, користуватися довідковою літературою, законодавчими нормативними документами, уміння робити аналіз, узагальнення і виводи.

 

 

2 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота поєднує науково – дослідний і прикладний напрямки з висвітленням теоретико – методологічних та практичних питань з теми дослідження. Структура, зміст, співвідношення розділів роботи визначаються обраною темою.

Процес виконання курсової роботи складається з наступних етапів:

- вибір теми курсової роботи, визначення об’єкту і предмету дослідження, загальної структури та логіки дослідження;

- робота зі спеціальною навчальною, науковою літературою, нормативними і законодавчими актами, статистичними та фінансовими даними;

- написання та подання на перевірку першого розділу роботи керівнику курсової роботи;

- вивчення об’єкта дослідження, збір, систематизація і аналіз даних щодо господарської діяльності підприємства;

- написання та подання на перевірку другого розділу роботи керівнику курсової роботи;

- розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства за темою дослідження;

- остаточне оформлення курсової роботи відповідно до вимог з урахуванням побажань і зауважень керівника курсової роботи, подання роботи на перевірку керівнику курсової роботи, отримання позитивного відгуку та отримання допуску до захисту;

- підготовка доповіді, ілюстративного матеріалу для захисту курсової роботи.

 

3 ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Робота може бути написана розбірливим почерком рукописний або виконана в машинописному варіанті. Розмір букв основного тексту рукописного варіанту повинен бути в межах 3-5 мм, а машинописний варіант повинен бути виконаний на комп'ютері в редакторові Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14. Написання допускається тільки на одній стороні сторінці стандартного листа формату А4 з дотриманням наступних меж тексту (відступів від країв листа): верхній відступ – 20 мм, нижній відступ – 20 мм, правий – 10 мм, лівий – 30 мм.

На листах курсової роботи текстових рамок не робити!

Закінчена курсова робота комплектується в наступній послідовності:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) вступ;

4) перший розділ;

5) другий розділ;

6) висновок;

7) список використаної літератури;

8) додатки.

Найменування розділів виконуються заголовними буквами (повністю). Найменування підрозділів виконують прописними буквами з першою заголовною. Слів «розділ» і «підрозділ» не додають. Заголовки не підкреслюють. Перенесення слів в заголовках не допускаються. Крапки в кінці заголовках не ставляться. Відстань між заголовком і основним текстом не повинна перевищувати 20 мм.

У тексті пунктів або підпунктів можуть бути перерахування. Перед кожною позицією перерахування слід ставити тире.

Сторінки тексту курсових робіт нумеруються арабськими цифрами у верхньому правому кутку без тире, крапок або будь-якої іншої символіки. Шрифт нумерації сторінок повинен бути мінімум на два порядки менше по розмірах, чим основний текст роботи. Тобто якщо основний текст написаний шрифтом 14, то нумерація сторінок проставляється на більше, ніж шрифтом 11.

Нумерація сторінок повинна бути крізною від першої сторінки до останньої, включаючи всі ілюстрації і додатки. На титульному листі, завданні і списку літератури номера сторінок не проставляються.

Початкові дані для розрахунків і результати аналізу в курсовій роботі, як правило, оформляються у вигляді таблиць. При побудові таблиць слід дотримуватися певних правил.

1 Кожна таблиця повинне мати тематичну назву (заголовок), які розташовуються безпосередньо над таблицею і починаються із заголовної букви. Заголовок не підкреслюється.

2 При перенесенні таблиці на іншу сторінку необхідно повторювати нумерацію її стовпців і над нею виконати напис «Продовження таблиці.». При цьому тематичний заголовок не пишеться.

3 Колонку «№ п/п» в таблицю не включають.

4 В таблицях слід обов'язково указувати одиниці вимірювання показників.

5 Таблиця повинні розташовуватися слідом за посиланням на неї в тексті.

 

Малюнки і діаграми

В процесі написання роботи для посилення наочності висловлюваного матеріалу використовуються малюнки у вигляді діаграм, графіків, схем, креслень і так далі

Нумерація малюнків крізна в межах розділу, до якого він відноситься. Кожен малюнок повинен мати тематичну назву.

При посиланні на малюнок указують номер малюнка, наприклад «.на малюнку 3.1.». При повторному посиланні на цей же малюнок використовують скорочене слово «дивися», наприклад: «.см. мал. 3.1.». Такі ж вимоги і при посиланні на таблиці.

Всі ілюстративні матеріали розташовують відразу ж за згадками про них в тексті.

Розміщувати малюнки на листі слід так, щоб їх можна було читати без повороту рукопису. Якщо це неможливо, то малюнок слід розміщувати так, щоб рукопис можна було повернути за годинниковою стрілкою.

Формули

Приведені в курсовій роботі формули нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках праворуч від них. Після формули з нової строчки пишуть розшифровку символів і числових коефіцієнтів. Пояснення символів і числових коефіцієнтів треба розташовувати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба надавати з нової строчки. Перший рядок пояснення починають із слова «де» без двокрапки.

Посилання в тексті на порядковий номер формули виконують в круглих дужках. Наприклад: «. у формулі (2.1).».

Формули, які одна за однією не розділені текстом відділяються комі.

Додатки

Реальні документи, їх копії, таблиці з початковими даними для розрахунків, графічні матеріали слід розташовувати в додатках. Додатки оформляються таким чином.

1 Посередині листа в самому верхньому рядку пишеться слово «Додаток» з вказівкою його порядкового позначення. Додатки позначаються заголовними буквами алфавіту, починаючи з А.

2 Будь-яка пропозиція повинна мати тематичний заголовок, який розташовується симетрично щодо тексту або таблиць додатку. Заголовок виконують окремим рядком з великої букви.

3 Всі застосування повинні бути перераховані в змісті роботи з вказівкою їх позначень і заголовків. Наприклад: «Додаток А. Калькуляція собівартості виробу . . . . . . . 102 (сторінка)».

 

 

4 ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота до захисту не допускається , якщо:

- представлена керівнику курсової роботи на перевірку або на будь – якому наступному етапі проходження з порушенням термінів;

- зміст і структура курсової роботи не розкриває її теми;

- робота оформлена не належним чином та недбало.

Захист курсової роботи проводиться комісією, що затверджена директором технікуму.

Захист починається з доповіді автора, в якій він протягом 3- 5 хвилин має розкрити: актуальність теми; мету та завдання дослідження; об'єкт дослідження; предмет дослідження; зміст проведених досліджень та напрямів удосконалення діяльності підприємства.

Свою доповідь автор обов'язково супроводжує посиланнями на ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків, діаграм тощо. Необхідну кількість та зміст ілюстративного матеріалу для доповіді студент визначає самостійно.

Після закінчення доповіді починається обговорення курсової роботи. Члени комісії, присутні на захисті, можуть ставити запитання автору щодо отриманих ним наукових і прикладних результатів з метою визначення рівня його професійної підготовки та економічної ерудиції в цілому.

Підсумки захисту обговорюються та виноситься рішення про оцінку курсової роботи.

 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Критерії оцінки захисту курсової роботи такі:

«Відмінно». Курсова робота є самостійною, змістовою, бездоганно оформленою; містить елементи наукової новизни; має практичне значення; доповідь логічна і стисла, проголошена вільно зі знанням справи; відповіді на запитання членів комісії повні і правильні.

«Добре». Тема курсової роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: у теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не представлені; недостатньо використані інформаційні матеріали; доповідь логічна, проголошена вільно; відповідь на запитання членів комісії в основному правильні; курсова робота оформлена до вимог.

«Задовільно». Тема курсової роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру; теоретичний розділ має виражений компілятивний характер; наукова полеміка відсутня; в аналітичній частині є надлишок елементів описового характеру; добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтовано; заходи і пропозиції, що містяться у конструктивному розділі, аргументовані непереконливо; доповідь прочитана за текстом; не всі відповіді на запитання членів комісії правильні та повні; існують зауваження щодо оформлення курсової роботи.

«Незадовільно». Тема курсової роботи не розкрита, порушена логіка у структизації роботи, відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконано поверхово з помилками. Відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні.

 

 

6 СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структура та зміст курсової роботи повинні відповідати темі обраного дослідження і містити практичні розробки щодо економічної діяльності підприємства. Курсова робота за структурою повинна включати:

1 титульний аркуш;

2 зміст;

3 вступ;

4 перший розділ;

5 другий розділ;

6 висновок;

7 список використаної літератури;

8 додатки.

Титульний аркуш заповнюється за спеціальним зразком ( Додаток ).

Зміст містить назви і номери початкових сторінок вступу, всіх розділів, підрозділів і пунктів, якщо вони мають заголовки, висновків, списку використаної літератури та додатків (Додаток ).

Вступ ( 2-3 сторінки) повинний розкривати актуальність і значення теми дослідження, містити визначення мети і завдань, об’єкту та предметів дослідження, методів.

Перший розділ ( до 10 сторінок), як правило, містить теоретичний аналіз питань, які визначені в темі курсової роботи. Під час роботи над цим розділом, студент самостійно вивчає навчальні і наукові матеріали, статті, нормативні документи, які дозволяють визначити теоретичні засади проблеми, що досліджується. До теоретичних засад дослідження відносяться категорії й поняття економічної діяльності, закономірності та особливості розвитку діяльності, система наукових термінів. У цьому розділі розглядають сутність категорій, процесів, явищ, їх складові елементи, місце та роль в теорії менеджменту, в сучасній практиці розвитку підприємства.

Другий розділ ( до 15 сторінок) дається загальна характеристика діяльності підприємства, розглядаються сучасні тенденції розвитку. Разом з тим, студент повинен виявити критичний підхід до аналізу діяльності й управління підприємством, вміти побачити невикористанні резерви, розробити рекомендації з подальшого підвищення ефективності роботи підприємства. Студент повинен обґрунтувати і чітко визначити систему головних показників діяльності підприємства для аналізу.

Висновок ( 2-3 сторінки) має являти собою стисле узагальнення результатів проведеного дослідження і містити рекомендації з удосконалення господарської діяльності підприємства. Висновки рекомендується викласти чітко, логічно і зважено, не перевантажуючи цифровими даними.

Список використаної літератури повинен містить не менш п’яти джерел.

Додатки включають матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи: форми звітності; таблиці з допоміжними цифровими даними; допоміжний ілюстративний матеріал і інші.

Курсова робота з дисципліни «Фінанси» складається з двох розділів:

- перший розділ – теоретичне питання;

- другий розділ – практична частина – аналіз фінансового стану базового підприємства.

Варіант для написання курсової роботи обирається згідно порядковому номері у журналі групи.

Наприклад № 10 Іванов А А - варіант 10.

 

Тематика теоретичних питаньПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.017 с.)