При обчисленні валового прибутку підприємства враховують.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При обчисленні валового прибутку підприємства враховують.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції.

2. Податок на додану вартість.

3. Собівартість реалізованої продукції.

4. Адміністративні витрати.

 

26. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю включають:

1) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг);

2) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут продукції та інші операційні витрати;

3) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та адмінуправлінські витрати;

4) всі витрати, що пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг).

27. До адміністративних витрат не належать такі загальногосподарські витрати:

1) витрати на утримання апарату управління підприємством та службові відрядження загальногосподарського персоналу;

2) витрати на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення;

3) витрати пов’язані з утриманням госпрозрахункових підрозділів;

4) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

 

28. У витрати на збут не включаються витрати:

1) пакувальні матеріали і тару для готової продукції, призначеної для реалізації;

2) витрати на рекламу та дослідження ринку;

3) витрати, що пов’язані з реалізацією продукції, що відшкодовуються покупцями;

4) витрати на ремонт тари.

29. Чистою виручкою (доходом) від реалізації продукції у «Звіті про фінансові результати» вважається:

1) вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) включаючи ПДВ, акцизний збір;

2) загальні грошові надходження на розрахунковий рахунок і в касу господарства;

3) сума грошових коштів, що надійшла від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ, акцизного збору та інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету;

4) сума грошових коштів, що надійшла від реалізації продукції (робіт, послуг) без податків і зборів, що сплачуються за рахунок виручки.

 

 

30. Прибуток це:

1) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість, яка залишається після покриття спожитих у процесі виробництва затрат уречевленої праці;

2) частина вартості реалізованої продукції, яка залишається після покриття затрат виробництва;

3) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість;

4) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість, яка залишається після покриття спожитих у процесі виробництва затрат живої праці.

 

31. Фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг) у плановому періоді визначаються:

1) різницею між виручкою і собівартістю реалізованої продукції;

2) різницею між валовими доходами і валовими витратами;

3) різницею між чистим доходом і сумою витрат на реалізовану продукцію;

4) сумуванням всіх доходів підприємства.

 

32. Рентабельність реалізації продукції розраховують як відсоткове відношення:

1) прибутку до вартості активів;

2) прибутку до обсягу реалізації;

3) прибутку до собівартості реалізованої продукції;

4) прибутку до власного капіталу.

33. Фінансові результати від звичайної діяльності розраховуються:

1) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною діяльністю;

2) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) інших грошових надходжень від звичайної діяльності та відніманням адміністративно-господарських витрат та витрат на збут продукції;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від операційної діяльності інших грошових надходжень від звичайної діяльності та відніманням інших витрат від звичайної діяльності;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з надзвичайними подіями;

34. Фінансові результати від фінансово-інвестиційної діяльності розраховуються:

1) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) різних грошових надходжень від фінансово-інвестиційної діяльності та відніманням витрат від такої діяльності;

2) відніманням від доходів які виникли в процесі фінансово-інвестиційної діяльності видатків від такої діяльності;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від звичайної діяльності різних грошових надходжень від фінансово-інвестиційної діяльності та відніманням витрат від такої діяльності;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною діяльністю.

 

35. Фінансові результати від надзвичайних подій розраховуються:

1) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції грошових надходжень від надзвичайних подій та відніманням втрат від таких подій;

2) відніманням від доходів втрат, які виникли в процесі надзвичайних подій;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від звичайної діяльності різних грошових надходжень від надзвичайних подій та відніманням втрат від таких подій;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною діяльністю.

 

36. Чистий прибуток – це:

1) прибуток, який використовується підприємством на розвиток виробництва;

2) частина прибутку, що залишається підприємству після сплати податків та зборів;

3) прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, що сплачуються за рахунок прибутку;

4) прибуток, який використовується підприємством на матеріальне стимулювання.

 

37. Чистий прибуток не використовується на:

1) фінансування капітальних вкладень;

2) фінансування оборотних активів;

3) на матеріальне стимулювання;

4) на оплату праці працівників зайнятих в основному виробництві.

 

38. Напрямки і пропорції використання чистого прибутку в державних підприємствах визначаються:

1) у законодавчому порядку;

2) за погодженням з вище стоячими організаціями;

3) дирекцією господарства за погодженням з профспілковим комітетом;

4) загальними зборами (зборами уповноважених).

Тема 5. Основи організації взаємовідносин суб’єктів господарювання з податковими органами та органами пенсійного і соціального страхування

 

1. Платниками єдиного соціального внеску є:

1. громадські організації і об’єднання громадян;

2. державні підприємства,фізичні особи;

3. суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи;

4. суб’єкти підприємницької діяльності усіх форм власності, фізичні особи.

 

2. Єдиний соціальний внесок нараховують на такі види винагороди:

1. виплати пов’язані з ювілеями за багаторічну роботу;

2. заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю, яка перераховується в доброчинні фонди;

3. заробітна плата;

4. стипендії.

 

3. Звіт про нарахування та використання коштів ФССТВП складають:

1. всі платники за винятком фізичних осіб;

2. фізичні і юридичні особи;

3. фізичні особи;

4. юридичні особи.

4. Спеціальний стаж роботи визначається:

1. відсутністю права у громадян на трудову пенсію;

2. мірою участі у суспільно-корисній праці;

3. періодом роботи за однією професією з шкідливими умовами виробництва;

4. часом роботи, виконаної на основі трудових договорів.

 

5. При оформленні трудової пенсії за віком зайвими документами є:

1. довідка ЛТЕК;

2. довідка про заробіток;

3. документи, що засвідчують вік і місце проживання особи;

4. документи, що підтверджують стаж роботи.

 

6. Допомога по тимчасовій непрацездатності не видається:

1.при постійній втраті працездатності внаслідок трудового каліцтва;

2.у випадку тимчасової непрацездатності у зв’язку з каліцтвом;

3.у випадку тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою;

4.у випадку хвороби члена сім’ї.

 

7. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є:

1.довідка ЛТЕК;

2.заява особи, що тимчасово втратила працездатність;

3.листок непрацездатності;

4.наказ керівника підприємства.

 

8. Працюючим особам виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності починається з:

1.1 дня втрати працездатності;

2.3 дня втрати працездатності;

3.5 дня втрати працездатності;

4.7 дня втрати працездатності.

9. За рахунок коштів фонду соціального страхування допомоги при тимчасовій втраті непрацездатності виплачуються з:

1.1 дня;

2.3 дня;

3.6 дня;

4.10 дня.

 

10. Допомога по тимчасовій непрацездатності видається:

1.в наслідок навмисного заподіяння шкоди здоров’ю та симуляції;

2.при вагітності і пологах;

3.при захворюванні або травмі внаслідок алкогольного або наркотичного сп’яніння;

4.примусового лікування від алкогольної чи наркотичної залежності.

11. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від:

1.виду захворювання;

2.віку працівника;

3.статі працівника;

4.страхового стажу.

12. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності не залежить від стажу роботи у наступних випадках:

1.при вагітності і пологах;

2.при загальному захворюванні;

3.при терміні лікування понад 1 місяць;

4.при терміні лікування понад 6 місяців.

 

 

13. Допомога по вагітності і пологах сплачується за рахунок:

1.з державного бюджету;

2.Пенсійного фонду України;

3.ФССВБ;

4.ФССТВП.

 

14. Єдиний соціальний внесок не нараховують на такі доходи:

1. вихідна допомога при звільненні з роботи;

2. відпускні при черговій відпустці;

3. доходи отримані у вигляді натуральної оплати праці;

4. сума заробітку конкретного працівника.

 

15. Єдиний соціальний внесок від суми допомоги по тимчасовій непрацездатності стягують в розмірі:

1. одного відсотка;

2. двох відсотків;

3. трьох відсотків;

4. чотирьох відсотків.

 

16. Особи мають право на пенсію за віком за таких умов:

1. досягнення пенсійного віку;

2. при втраті годувальника;

3. при наявності страхового стажу і досягненні пенсійного віку;

4. при постійній втраті працездатності.

 

17. Нарахування єдиного соціального внеску здійснюють при:

1. визначенні фінансових результатів;

2. нарахуванні заробітної плати або єдиного податку;

3. отриманні готівки для видачі зарплати;

4. розрахунку собівартості продукції.

 

18. Сплата єдиного соціального внеску здійснюється при:

1. визначенні фінансових результатів;

2. нарахуванні заробітної плати або єдиного податку;

3. отримання готівки в банку для видачі зарплати, але не пізніше 20-го числа місяця наступного за звітнім;

4. сплаті податку з прибутку.

 

19. Кошти ФССТВП використовуються на:

1. виплату пенсій за віком;

2. виплату пенсій по інвалідності;

3. допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 річного віку;

4. допомогу по тимчасовій непрацездатності.

 

20. Виплати по листку непрацездатності здійснюються за рахунок коштів:

1. державної податкової адміністрації;

2. пенсійного фонду;

3. прибутку господарства;

4. ФССТВП та господарства.

 

21. Податкову накладну заповнюють у:

1. Двох примірниках;

2. Трьох примірниках;

3. Чотирьох примірниках;

4. Правильної відповіді немає.

 

22. Діючі ставки податку на додану вартість в Україні:

1. двадцять та тринадцять відсотків;

2. двадцять та нуль відсотків;

3. сімнадцять та нуль відсотків;

4. п'ятнадцять та десять відсотків.

 

23. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за загальною ставкою є:

1) оподатковуваний прибуток;

2) вартість проданої продукції;

3)вартість вивезеної з території України продукції;

4)амортизаційні відрахування.

24. Податок на додану вартість, акцизний збір, включають:

1 до ціни продукції;

2 до собівартості продукції;

3 до результатів інвестиційної діяльності;

4 до фінансових результатів.

25. Юридичні особи відрахування єдиного соціального внеску відносяться:

1 до ціни продукції;

2 до собівартості продукції;

3 на фінансові результати;

4 до результатів інвестиційної діяльності.

26. Податок на додану вартість на товари, відвантажені на експорт, нараховується за ставкою:

1 20 %;

2 за пільговою ставкою 10 %;

3 за нульовою ставкою;

4 не нараховується.

27. Податковий кредит в системі оподаткування ПДВ - це:

1 кредит, що надається банком для виконання податкових зобов'язань;

2 кредит, що надається податковим органом у вигляді відстрочки виконання податкового зобов'язання;

3 сума сплаченого (вхідного) ПДВ, на яку зменшуються податкові зобов'язання підприємства-платника ПДВ;

4 різниця між ПДВ нарахованим в складі виручки від реалізації і сплаченим при придбанні матеріальних ресурсів.

28. Підприємство зобов'язане зареєструватися як платник ПДВ у таких випадках:

1 якщо кількість робітників перевищує 50 осіб;

2 якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 300 тис. грн;

3 з дозволу Державної податкової адміністрації.

4 якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.017 с.)