Методи визнач. потреби в оборот. коштах.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи визнач. потреби в оборот. коштах.Господарсько-підприємницька діял. неможлива без оборот. коштів. Ця потреба є одним з об'єктів фін. планув. і відображ. в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточ. активів, має відповідати потребам і можливостям п-ва зі створ. й реалізації продукції. Крім того, виникає необхідність у планув. фін. ресур­сів для допоміжних і підсобних, житлово-комунал. господарств, соціально-побутових та інших закладів непромислового характеру. У практиці використов. 2 методи визнач. потреби в оборот. коштах; прямий і економ.. Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обґрунтованих норм і нормативів на кожному п-ві з урахув.м багатьох факторів, які пов'язані з особливостями постач., в-ва та реалізації продукції. Визнач. потреби в оборот. коштах прямим методом пе­редбачає викон. розрахунків для кожного елемента оборот. коштів. Вони здійсн. на тривалий період, якщо раптово не змін. асортимент продукції, технологія в-ва, умови постач. та збуту продукції. Обчислений методом прямого роз­рахунку норматив щорічно кориг. п-вом з ураху­в.м змін виробничої програми і швидкості оберт. оборот. коштів. Для корекції використов. економ. метод розрахунку. Особливість визнач. потреби в оборот. коштах ек. методом полягає в тім, що обчислений методом прямого розра­хунку норматив на поточний рік ділять на 2 частини. До першої частини відносять нормативи оборот. коштів за статтями, розмір яких прямо залежить від обсягу витрат на виробництво: сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, тара, незавершене виробництво та готова продукція (виробнич. норматив). До другої частини включ. ті статті нормованих оборот. коштів, розмір яких прямо не залежить від зміни витрат на виробництво: запасні частини для ремонтів устаткув., малоц. і швидкозношувані предмети, витрати майбутніх періодів (невиробнич. норматив). На відміну від методу прямого розрахунку, який є досить трудо­містким, економ. метод не потребує викон. складних роз­рахунків. Метод прямого розрахунку застосов. на нових п-вах, а також тоді, коли необхідно проаналізувати стан оборот. коштів з метою виявл. непотрібних, надлишкових, неліквідних виробничих запасів; резервів скороч. тривалості виробнич. ци­клу; причин нагромадж. готової продукції на складах. Економ. метод розрахунку нормативу оборот. коштів застосов. на діючих п-вах. Економ. метод доцільно також викорис­товувати на рівні галузевих міністерств, відомств, виробничих об'єд­нань у процесі перспективного планув. або прогнозув.

Виробничі запаси створ.ся на підприємстві для забезпеч. безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. У складі виробничих запасів найбільшу питому вагу м. сировина, матеріали й покупні напівфабрикати.

Норматив оборот. коштів щодо цих запасів визнач. з формули: Н=О.N

де Н — норматив оборот. коштів; О — однод. витрати сиро­вини, матеріалів, напівфабрикатів (тис. грн.); N— норма оборот. коштів (днів).

Одноденне витрач. сировини, матеріалів і покупних напів­фабрикатів визнач. за кошторисом витрат на виробництво IV кварталу планового року без відрахув. поворотних відходів. Розмір одноденних витрат за номенклатурою сировини, що спожи­в., матеріалів і покупних напівфабрикатів розрахов. ді­л.м суми їх витрат у IV кварталі планового року на 90.

Норма оборот. коштів стосовно сировини, матеріалів і покуп­них напівфабрикатів включає такі елементи: транспортний запас; час для прийняття, розвантаж., сортув., складув. матері­алів; технологічний запас; поточний (складський) запас; гарантій­ний (страховий) запас.

Транспортний запас визнач. як різниця між часом перебу­в. вантажу в дорозі від постачал.а до споживача та часом поштового пробігу розрахункових документів, їх оформл. ван­тажовід-правником і обробки банками за місцем знаходж. постачал.а і споживача.

Підготовчий запас — це час для прийняття, розвантаж., сор­тув., складув. матеріалів.

Технологічний запас включає час на підготовчі операції (суш. лісоматеріалів, подрібн. брухту, розкроюв. матеріалів), як­що вони не є складовою частиною виробнич. циклу. Норма тех­нологічного запасу визнач. конкретними умовами роботи кож­ного підпр-ва і тривалістю підготовчих операцій.

Поточний запас — норма оборот. коштів у частині поточного запасу залежить від частоти та рівномірності поставок матеріалів, рівномірності їх спожив. у виробництві.

У норму оборот. коштів, як правило, включ. середній поточ­ний запас у розмірі 50% тривалості інтервалу між поставками. Інтервал поставок визнач. на підставі договорів із постачал.ами або ви­ходячи з фактичних даних про надходж. за попередній період.

Гарантійний (страховий) запас створ. з метою запобіг. наслідкам можливих перебоїв у постач.: поруш. умов поста­ч. або затримка вантажу в дорозі; зміна постачал.ом строків ві2нтаж. в межах, що допуск. особливими умовами постач. чи договором. Норма оборот. коштів на страховий за­пас встановл., як правило, в межах 50 % поточного запасу.

Норматив оборот. коштів щодо допоміжних матеріалів розрахов. множ.м норми на величину одноденного їх ви­трач. за кошторисом витрат на виробництво. Норми за видами і групами допоміжних матеріалів розрахов. в такому самому порядку, як і для основних матеріалів.

Норматив оборот. коштів на паливо встановл. для всіх видів палива (крім газу), що використов. як для техноло­гічних цілей, так і для господар. потреб виробництва. Розраховуючи одноденне витрач. за статтею «Паливо», із кошторису витрат на виробництво необхідно виключити вартість газового палива і додати витрати палива у непромислових господар­ствах, якщо ці витрати не були враховані в кошторисі витрат на ос­новне виробництво.

Норматив оборот. коштів щодо тари визнач. мно­ж.м норми, вираженої в гривнях, на обсяг товарної продукції в оптових цінах підпр-ва в плановому році.

Норма оборот. коштів на тару визнач. в гривнях на 1000 грн. товарної продукції (діл.м потреби в оборот. коштах на тару в плановому році на товарну продукцію в цінах реалізації).

Норматив на запасні частини для ремонтів машин, устатку­в. і транспортних засобів визнач. з урахув.м їхньої вартості за початковою оцінкою і норми оборот. коштів.

На тих підпр-вах, де вклад. оборот. коштів у запасні частини незначні, а прямий підрахунок перехідних залишків їх утруднений, норматив оборот. коштів на запасні частини може бути розрахований укрупненим методом (виходячи із даних про за­лишки запасних частин для ремонтів і вартості діючого виробнич., силового обладн. і транспортних засобів). Для цього необ­хідно визначити середньорічні залишки запасних частин за виклю­ч.м зайвих, непотрібних, віднесених до недіючого обладн. за звітний рік. Далі розрахов. середню вартість діючого виробнич., силового обладн. і транспортних засобів, виходячи із даних про їхню вартість на початок і кінець звітного року. Потім ви­знач. вартість запасних частин на 1000 гривень діючого облад­н. діл.м вартості середньорічних фактичних залишків запас­них частин на середню вартість виробнич., силового обладн. і транспортних засобів.

Розрахована норма оборот. коштів береться за основу розра­хунку нормативу оборот. коштів на запасні частини на плановий рік. Ця норма може коригуватися з урахув.м продовж. стро­ків міжремонтних періодів у запланованому році.

Норматив оборот. коштів на запасні частини в планованому ро­ці визнач. множ.м середньорічної вартості виробнич., си­лового обладн. і транспортних засобів, передбач. планом, на скориговану норму оборот. коштів на запасні частини.

Норматив для міиюцінних ти швидкозношуваних предметів залежить від складу цієї статті.

Норматив оборот. коштів для малоцінних і швидкозношува­них предметів визнач. окремо для кожної групи незалежно від характеру їх використ. у виробництві: малоцінний і швидко­зношуваний господар. інвентар; спеціальний одяг і спеціальне взуття; спеціальний інструмент і спеціальні пристосув.; змінне обладн.: виробнича тара.

Потреби в оборот. коштах для кожної групи розрахов. для створ. запасів на складі та в експлуатації.У зв'язку з тим, що вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які знахо­дяться в експлуатації, відображ. в обліку за мінусом зносу, то, визначаючи норматив, беруть у рахунок 50 % їхньої повної вартості. Решта вартості спис. на собіварт. продукції під час переда­чі зі складу в експлуатацію. Для визнач. нормативу оборот. коштів на складі малоц. та швидкозношувані предмети врахов. за їхньою повною вартістю.

Ви­зна­ч. по­тре­би в оборот. ко­ш­тах пря­мим ме­то­дом пе­ред­ба­чає ви­ко­н. роз­ра­ху­н­ків для ко­ж­но­го еле­ме­н­та оборот. ко­ш­тів. Об­чи­с­ле­ний ме­то­дом пря­мо­го роз­ра­ху­н­ку но­р­ма­тив що­рі­ч­но ко­ри­г. п-вом з ура­ху­в.м змін ви­ро­б­ни­чої про­гра­ми і швид­ко­сті обе­р­т. оборот. ко­ш­тів. Для ко­ре­к­ції ви­ко­ри­с­то­в. економ. ме­тод роз­ра­ху­н­ку. Осо­б­ли­вість ви­зна­ч. по­тре­би в оборот. ко­ш­тах ек. ме­то­дом по­ля­гає в тім, що об­чи­с­ле­ний ме­то­дом пря­мо­го роз­ра­ху­н­ку но­р­ма­тив на по­то­ч­ний рік ді­лять на 2 ча­с­ти­ни. До пер­шої ча­с­ти­ни від­но­сять но­р­ма­ти­ви оборот. ко­ш­тів за стат­тя­ми, роз­мір яких пря­мо за­ле­жить від об­ся­гу ви­трат на ви­ро­б­ни­ц­т­во: си­ро­ви­на, ос­но­в­ні ма­те­рі­а­ли, по­ку­п­ні на­пів­фа­б­ри­ка­ти, до­по­мі­ж­ні ма­те­рі­а­ли, та­ра, не­за­ве­р­ше­не ви­ро­б­ни­ц­т­во та го­то­ва про­ду­к­ція (виробнич. но­р­ма­тив). До дру­гої ча­с­ти­ни вклю­ч. ті стат­ті но­р­мо­ва­них оборот. ко­ш­тів, роз­мір яких пря­мо не за­ле­жить від змі­ни ви­трат на ви­ро­б­ни­ц­т­во: за­па­с­ні ча­с­ти­ни для ре­мо­н­тів уста­т­ку­в., ма­ло­ц. і швид­ко­зно­шу­ва­ні пред­ме­ти, ви­тра­ти май­бу­т­ніх пе­рі­одів (не­виробнич. но­р­ма­тив). Для ви­зна­ч. но­р­ма­ти­ву оборот. ко­ш­тів на пла­но­вий рік виробнич. но­р­ма­тив збі­ль­ш. від­по­ві­д­но до те­м­пів зро­с­т. ви­ро­б­ни­чої про­гра­ми в пла­но­во­му пе­рі­оді. Не­виробнич. но­р­ма­тив оборот. ко­ш­тів збі­ль­ш. на 50 % від зро­с­т. ви­ро­б­ни­чої про­гра­ми. Отри­ма­на за­га­ль­на су­ма но­р­ма­ти­вів зме­н­ш. на су­му ко­ш­тів, що ви­ві­ль­ня­ють­ся в результ. пла­но­во­го (про­гно­зо­ва­но­го) при­ско­р. обе­р­т. оборот. ко­ш­тів. На від­мі­ну від ме­то­ду пря­мо­го роз­ра­ху­н­ку, який є до­сить тру­до­мі­с­т­ким, економ. ме­тод не по­тре­бує ви­ко­н. скла­д­них роз­ра­ху­н­ків. Економ. ме­тод роз­ра­ху­н­ку но­р­ма­ти­ву оборот. ко­ш­тів за­сто­со­в. на ді­ю­чих п-вах. Економ. ме­тод до­ці­ль­но та­кож ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти на рі­в­ні га­лу­зе­вих мі­ні­с­терств, ві­дом­ств, ви­ро­б­ни­чих об'­єд­нань у про­це­сі пе­р­с­пе­к­ти­в­но­го пла­ну­в. або про­гно­зу­в.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.009 с.)