Типи діаграм у табличному процесорі Еxcel та їх призначення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типи діаграм у табличному процесорі Еxcel та їх призначення.Стандартні Нестандартні
1. Гістограма Блоки з областями
2. Лінійчата Вирізані сектори
3. Графік Гістограма області
4. Кругова Гладкий графік
5. Точкова Графік гістограма
6. З областями Дерев’яна
7. Кільцева Конуси
8. Пелюсткова Логаріфмічна
9. Поверхня Трубчаста
10. Пузирькова Кольорові графіки
11. Біржова Бруски
12. Конічна Широка гістограма
13. Циліндрична  
14. Пірамідальна  

Сортування - використовується для упорядкування рядків у списку відповідно до вмісту окремого стовпця. Сортуванню підлягають дві категорії даних - текстові і числові. Якщо сортуванню підлягають дані в стовпці, що зв'язаний з іншими стовпцями по рядках, то виділяти необхідно всі ці стовпці. Якщо немає необхідності в завданні особливих умов сортування, то можна користатися кнопками "сортування по зростанню" і "убуванню" на панелі інструментів "стандартна". Розширені можливості для сортування надаються командою Данные-Сортировка. Можна здійснити послідовне сортування по декількох незалежно обумовлених критеріях.

Фільтрація. Ідея принципу фільтрації полягає в тому, що в якийсь момент часу в таблиці візуально відображаються лише ті дані, які задовольняють заданим критеріям. Ці критерії можуть містяться в комірках самої таблиці, або бути умовою, що вказується користувачем. Фільтрація виконується командою Данные-Сортировк.

Excel дозволяє автоматизувати процес підведення підсумків і групування даних по визначеним критеріям (Данные – Итоги). Перед застосуванням цієї команди дані бажано впорядкувати.

Зведені таблиці. В зведених таблицях можна підводити підсумки і аналізувати інформацію з великих списків, переглядати дані з іншої точки зору. Для створення зведених таблиць можна застосувати майстер зведених таблиць (Данные – Сводная таблица). Дані першого рядка будуть сприйняті, як імена полів зведеної таблиці. Всі необхідні підсумки отримуються в зведеній таблиці автоматично. У вікні майстра зведеної таблиці на макеті користувач мишкою перетягує колонки і рядки так як йому це потрібно і формує вигляд таблиці та призначає підсумки.

Реалізація завдання засобами VBA

Макроси дають можливості для автоматизації управління розв‘язком фахових задач. Макрос - це макрокоманди ,які використовуються для автоматизації розв‘язання процедур та задач ,що часто повторюються.

Одним із найважливіших функціональних розширень програми, призначеним для професіоналів, є вбудоване в Excel середовище програмування Visual Basic (VBA) для рішення прикладних задач. Завдяки VBA фірмі Microsoft вдалося не тільки розширити можливості мови макрокоманд Excel , але і ввести новий рівень прикладного програмування, оскільки VBA дозволяє створювати повноцінні прикладні пакети, що по своїх функціях виходять далеко за рамки опрацювання електронних таблиць. Редактор Visual Basic дозволяє створювати і редагувати макроси, а також копіювати їх або з одного модуля в інший, або між різноманітними книгами.


Змінна – це іменована область пам‘яті ,призначена для збереження даних ,яка в ході виконання виконання програми набуває різних значень. Ім‘я змінної – це рядок символів, що ідентифікує змінну у програмі.

Функціяце оператор, що виконує певні дії (наприклад запит користувача на введення інформації або обчислення за формулою), а потім повертає результат своєї роботи у програму.

Тип даних - це спосіб збереження і подання даних у комп‘ютерній системі, який задає певний формат або розмір вмісту змінної. Visual Basic працює з стандартними типами змінних.

Тип даних які підтримує Visual Basic.

Тип даних Опис і діапазон
1. String Дані складаються з 0-1032 символів алфафітно-числових даних.
2. Integer Числові значення без десяткової крапки у діапазоні від -32768 до +32767.
3. Long Integer Цілі значення ,що перевищують диапазон значень Integer від -2 147 483 648 до +2 147483647.
4. Double Precision Змінні такого типу дозволяють зберігати числа з точністю до 16 цифр і довжиною до 300 символів.
5. Currency   Дані ,що містять грошові одиниці від –9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807
6. Date Цей тип даних дозволяє зберігати значення часу і дати в проміжку від 1 січня 100 року до 31 грудня 9999 року.
7. Byte Байтовый тип для цілих чисел от 0 до 255.
8. Boolean Булев тип даних може берегти тільки два значення: True або False.
9. Variant Дані будь-якого типу ,що використовуються для елементів й інших додатків ,для яких тип даних невідомий.
10. Object Тип даних ,який містить посилання на на об‘єкти ,такі ,як елементи керування і форми.
11. Single Тип даних з одинарною точністю від -3 402 823 Е-38 до 3 402 823 Е+38
12. Decimal Це числа з 28 десятиричними розрядами точності.

Способи оголошення типів змінних:

1. Явне оголошення за допомогою оператора опису змінної Dim (dimension –вимірність);

Приклад:

Dim Ім’я змінної [ As Тип Даних]

Dim Name As String в цьому випадку довжина змінної обмежується ОС.

Dim Name As String*35 в цьому випадку довжина змінної 35 символів.

2. Оголошення за допомогою ідентифікаторів типів;

У цьому випадку тип даних може встановлюватися просто доданням знака до імені змінної;

Тип змінної Знак
Integer %
Long &
Single !
Double #
Currency @
String $

Приклад: Dim Name$

3. Неявне оголошення;

Змінна оголошується автоматично, коли вона з’являється.

Приклад: Price@=523

За знаком @ система розпізнає, що тип даних Currency

Стандартні типи функцій

Стандартні математичні функції:

Математичний запис Запис на Visual Basic Математичний запис Запис на Visual Basic
sin x Sin (x) Випадкове число Rnd (x)
cos x Сos (x) Перетворює числового значення у рядок Str (x)
tg x Tan (x) Перетворює рядок у числове значення Val (x)
½ x ½ Abs (x) Закруглення числа до заданого числа значків Round (x [, a])
arctg x Atn (x) Визначення цілої частини додатного числа Fix (x)
ln x Log (x) Визначення цілої частини від’ємного числа Int (x)
ex Exp (x) logax Log(x)/Log(a)
Sqr (x) Визначає знак числа Sgn (x)

Функції для роботи з рядковими змінними:

Функція Дія Приклад
Ucase (str) Переводить усі символи рядка у верхній регістр Ucase (“Ivan”) IVAN
Lcase (str) Переводить усі символи рядка у нижній регістр Lcase (“IVAN”) ivan
Len (str) Визначає довжину рядка Len (“Ivanova”)
Right (str, int) Виводить задане число символів від кінця рядка Right (“Ivanova”, 2) va
Left (str, int) Виводить задане число символів з початку рядка Left (“Ivanova”, 4) Ivan
Mid (str, int1, int2) Виводить задану кількість символів від указаної позиції Mid (“Ivanova”, 2, 3)
String (int, str) Повторює вказаний символ установлену кількість разів String (4, “$”) $$$$
Asc (str) Виводить ACSII-код для вказаного символу Asc (”R”)
Chr (int) Виводить символ для вказаного ACSII-коду Chr (114) r

Оператори програмування

InputBox забезпечує формування вікна для введення інформації з відображенням його заголовка і запрошенням користувача до введення інформації.

Приклад: х = InputBox (“х =” , “ Проект ” , , 400, 400)

MessageBox використовується для одержання від користувача відповідей “так” або “ні” і відображення коротких повідомлень, або виведення повідомлень (результатів розрахунків). Прочитавши повідомлення, користувач клацанням на кнопці “ОК” закриває вікно діалогу.

Приклад: MsgBox “Процес обчислення завершено”, 1, “Проект”

Для зміни послідовності виконання операторів використовуються оператори управління. До них відносяться оператори умови та циклу.

Умовний оператор IF має дві структури: лінійну та блочну. Синтаксис лінійної структури:

IF < логічний вираз > Then < оператори 1 > [ Else < оператори 2 > ]

Синтаксис блочної структури:

IF < логічний вираз 1 > Then

< оператори 1 >

[ ElseIf < логічний вираз 2 > Then

< оператори 2 > ]

[ Else < оператори n > ]

End If

Оператор циклуFor (для). Синтаксис оператора:

For x=x0Toxn[Step h]

< група операторів >

[Exit For]

Nextx

Де x – змінна циклу; x0 xn – початкове і кінцеве значення змінної; h – крок з яким змінюється значення змінної. Якщо h=1, то Step не пишеться. Exit For використовується у разі дострокового виходу з цикла. При виході з циклу значення змінної дорівнює останньому значенню, і відповідно результати розрахунків.

Оператор циклу While. Синтаксис оператору циклу:

While< умова>

< група операторів >

Wend

Оператор призначений для організації циклу з передумовою, у якому вказана група операторів виконується до того часу, поки вказана умова не стає хибною. Змінна, що входить в умову, змінюється в тілі циклу. Для дострокового виходу з циклу в разі виконання деякої додаткової умови використовується оператор Exit While.

Оператору циклу Do (ітераційний цикл). Синтаксисмає два варіанти:

Do

< група операторів >

[ Exit Do ]

Loop While / Until < умова >

 

2.DoWhile / Until < умова >

< група операторів >

[ Exit Do ]

Loop

Де < умова > - логічний вираз, який може приймати два значення: істина, або хибність; While – виконання циклу, поки умова істина; Until - виконання циклу, поки умова хибна; Exit Do - достроковий вихід із циклу. Ітераційний цикл ПОКИ: Do While ... Loop - цикл, що задається цією конструкцією,виконується доти, поки умова, що задається в циклі істина (дотримується).

Процедура Function (функція). Функції створюються тоді, коли деякі дії потрібно виконувати багато разів і необхідно їх зафіксувати.

Синтаксис:

Function < ім’я функції > ( [ аргументи функції ] ) [As < тип > ]

<оператори функції>

[ Exit Function ].

End Function

Де:

· ім’я функції - ідентифікатор функції;

· аргументи – імена змінних, значення яких використовується функцією;

· тип - це тип значень, які повертає функція

· Exit Function – достроковий вихід.

Приклад .

Function TotalTax(Cost)

StateTax=Cost*0.05 ‘Податки штату 5%

CityTax= Cost*0.015 ‘Міські податки 1,5 %

TotalTax= StateTax + CityTax

End Function

Для активізації процедури типу Function треба ввести в про­граму ім'я процедури з тією кількістю аргументів, які використовувалися при її оголошенні. Зазвичай процедури типу Function (функція) розробляють з метою виконання певних обчислень. Використовуються за тими ж правилами як і стандартні функції: значення функції зазвичай присвоюється змінній чи властивості об’єктаПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.018 с.)