Науково-дослідна і проектно-конструкторська діяльність.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Науково-дослідна і проектно-конструкторська діяльність.Науково-дослідна – це інтелектно-творча діяльність спрямована на одержання і використання нових знань, здійснюється фундаментальними дослідженнями.

ПРоектно-конструкторська – своєрідний період від лабораторних умов до експериментального виробництва, через створення.

 

Інвестиційна діяльність.

Інвестиційна діяльність.

… - це цілеспрямовані дії по вкладу грошових коштів та інших цінностей в проекті, які можуть принести прибуток або забезпечення досягнення соціального ефекту.

Інноваційна діяльність.

Інноваційна діяльність.

… - це узгоджена послідовність дій, що допускаж виконання проміжних результатів проектно-констр. Робіт для втілення хїх в новому чи вдосконаленому товарі за допомогою виготовлення продукції.

 

Торговельно-маркетингова діяльність.

Торговельно-маркетингова діяльність.

… - процес планування і втілення ціноутворення просування і реалізацій товарів і послуг, що задовольняє цілі окремих осіб.

Міжнародний поділ праці (МПП) та міжнародна економічна діяльність. Види МПП.

Міжнародний поділ праці – спеціалізація країн (їх господарюючих суб’єктів) на виробництві певних продуктів і послуг з метою їх збуту за межами національного ринку, тобто в інших країнах.

Міжнародний поділ праці (МПП) можна охарактеризувати як важливий етап розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, який спирається на економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і призводить до взаємного обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних та якісних пропорціях.

Процес формування міжнародного поділу праці особливо інтенсивно почав розвиватися після завершення переходу провідних країн до машинного виробництва, тобто приблизно з середини ХІХ ст. Найсуттєвішою зміною у всесвітньому поділі є перехід від раніше існуючої глобальної моделі поділу праці між промислово розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, до нової моделі.

 

Форми МПП.

n міжнародна торгівля товарами;

n надання міжнародних послуг;

n транскордонний рух капіталів;

n міжнародний кредит;

n міжнародні валютно-фінансові відносини;

n міжнародна міграція робочої сили;

n участь в діяльності міжнародних економічних організацій;

n міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах;

спільне розв`язання економічними засобами глобальних проблем розвитку

Сутність міжнародної економічної діяльності (МЕД).

Міжнародна економічна діяльність (МЕД) — діяльність економічних суб’єктів, в першу чергу підприємств, в міжнародній сфері, на міжнародному ринку.

Діяльність підприємств на міжнародному ринку здійснюється в таких формах:

1)Експорт та імпорт товарів та послуг. Ця операція передбач мінімал зобов’язання і найменш ризик для в-чих ресурсів фірми, вимагає порівняно невеликих видатків.

2) Ліцензуваня- 1)надання дозволу на здійсн експортно-імпортних операцій та ін. видів ЗЕД на певн умовах 2)передання однією особою ін. права на використання техніки, технологій, товарів та послуг тощо на певних умовах за плату (ліцензійний платіж)

3)Франчайзинг- система договірних відносин між підпр-вами, де одна сторона (франчайзер), надає іншій (франчайзі) право на в-во або реалізацію певного виду продукції (товару), надання послуг від імені та під товарним знаком франчайзера, а також право на отримання технічної й організаційної допомоги

4)Господарська діяльність за кордоном (науково-дослідницькі роботи, банківські операції, страх-ння, підрядне в-во, оренда). Підрядне виробництво передбачає укладання фірмою контракту із зарубіж виробником, що може виготовляти товари, реалізацією яких може займатися вказана фірма. Оренда передбачає надання орендодавцем в тимчасове користування орендарю майна за узгоджену орендну плату на певний термін з метою одержання комерційної вигоди.

 

Товар і його характеристика. Споживна вартість, мінова вартість і вартість.

Товар - це продукт праці, який виробляється для обміну шляхом купівлі-продажу.

Кожний товар має дві властивості: по-перше, задовольняє певну потребу людини, по-друге, здатний обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Тобто йому властиві споживна вартість і вартість. Товаром може бути як матеріальне, так і нематеріальне благо, в тому числі й послуга.

Споживна вартість - здатність речі задовольнити певну потребу людини.

Вартість - уречевлена в товарі суспільно-необхідна праця, що затрачена на виготовлення даного товару.

Мінова вартість - видиме кількісне співвідношення, в якому споживні вартості одного роду обмінюються на споживні вартості іншого.

 

Послуга та інформація як товар.

Інформаційна послуга — це отримання і надання в розпоряд­ження користувача інформаційних продуктів. Головним видом інформаційних продуктів є інформація.

У силу своєї природи послуги не мають гарантованих стандартів якості. Інакше кажучи, послугам властивий високий ступінь невизначеності. Ця обставина ставить споживача послуг у невигідне положення тому, що результат послуги, її корисний ефект він зможе оцінити лише після її надання; а виробникам у цих умовах складно здійснювати просування послуг.

Отже головними особливостями послуг як спеціального виду товару є їх невідчутність, невіддільність виробництва і споживання, нездатність до зберігання й висока ступінь невизначеності або мінливості.

 

Гроші. Грошовий вимір вартості товару

. Гроші – це особливий товар, який служить загальним еквівалентом при обміні товару є для них формою вартості.

 

Форми грошей: товарні, металеві, паперові, кредитні, електронні.

Повноцінні гроші - це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу, що міститься в них. Вони виконують функції грошей і є загальним еквівалентом. До повноцінних грошей належали товарні і металеві гроші: золоті, срібні, мідні.

Паперові гроші - це грошові знаки, що випускаються для покриття бюджетного дефіциту і зазвичай не розмінні на метал, але наділені державою примусовим курсом.

Кредитні гроші - це узагальнена (збірна назва різних видів грошей, що виникають як заміщення майнових боргових зобов'язань приватних осіб і держави. Кредитні гроші виникли внаслідок розвитку кредитних відносин. До кредитних грошей належать депозитні гроші і квазігроші.

Електронні гроші - умовна назва фінансових коштів, які використовує їх власник на основі електронної системи; банківських послуг.

Кредитні картки - виникли на основі електронних грошей. Вони сприяють скороченню платежів готівкою, обслуговують роздрібну торгівлю за власним банківським рахунком користуванню іншими послугами. Слід зазначити, що банківські картки – це грошові сурогати, замінники грошей.

Грошовий обіг. Інфляція та її види.

Грошовий обіг- це відносно незалежний рух грошей у процесах виробництва, розподілу, обміну і споживання національного продукту, це сукупність усіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються в народному господарстві.

Об'єктивною основою грошового обігу є товарне виробництво, в якому товарний світ поділився на товари та гроші. Це зумовлює двоякий вираз руху сукупного валового продукту - натурально-речовий та грошовий. Рух вартості в цих двох виразах сукупного валового продукту в процесі відтворення проявляється як рух продуктів і рух грошей.

Інфляція – це довгострокове стійке підвищення загального рівня цін на всі товари і послуги супроводжується зміцненням грошової одиниці, наділеним їхньої купівельної спроможності.

Види інфляції: 1)Помірна інфляція – зростання цін до 10% на рік; 2)Галлопуюча – зростання цін до 100%на рік; 3)Гіперінфляція – понад 100% на рік.

 

Грошові реформи: сутність, спрямування, форми.

Грошова реформа – перебудова державою наявною в країні грошової системи.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.023 с.)