Охарактеризуйте інкасацію грошових коштів інкасаторами банків.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охарактеризуйте інкасацію грошових коштів інкасаторами банків.Інкасація готівки - це переміщення її з кас підприємств і установ до кас комерційних банків. Для проведення інкасації готівки керуючи банк подає до НБУ клопотання разом із підтвердженим документом і обслуговуванням про необхідність інкасації. НБУ приймає ріщення щодо надання ліцензії на інкасацію грошей чи відмову в інкасації. Вразі позитивного рішеня щодо надання ліцензії керуючий банком звертається в органи міліції з проханням надати дозвіл на носіння вогнепальної зброї.

Перед виїздом інк вигад начальник інк відділу видає під розписку інкасатору:

- Дорученя на інкасацію грошей;

- Явочні картки;

- Печатку відділу інксаціїз зазначенням номера маршрута;

Старшому інкасатору: посвідчення особа та порожні сумки;

Водію: посвідчення особи та спец посвідчення на машину. Інкасацію здійснюють на підприємствах, в організаціях, установах інкасатори—збирачі банків на основі «Доручень на інкасацію грошей», посвідчення особи і спеціального посвідчення на автомашину. Механізм інкасації полягає в обміні сумок з грошовою виручкою на порожні і виписувані підприємствами, що здають гроші, до кожної сумки супровідної відомості у трьох при- мірниках. При цьому інкасатор-збирач не перераховує готівку грошей, а лише перевіряє кількість сумок і загальну суму виторгу за записами в накладній та копії супровідної відомості на кожну сум-ку, яку він приймає, і розписується в тій, що залишається на під- приємстві.

Доставлені в банк сумки з готівкою інкасатор здає бухгалтеру- контролеру, який перевіряє відповідність записів у супровідних ві- домостях, реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки в «Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок» у двох примірниках і в міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові.

Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається «Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки», яка разом з першими примірниками журналів обліку при- йнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок зберігається в окремій папці.

Схема руху готівкових коштів, що поступають від інкасаторсь- ких бригад, у вечірніх касах досить чітко визначена і її можна по- дати як такі етапи.

Старший бригади інкасаторів здає касиру сумки (мішки) з го- тівкою в присутності всіх інкасаторів цієї бригади; водій автома- шини повинен знаходитись у приміщенні банку або в автомашині до закінчення приймання сумок з цінностями.

При здачі сумок (мішків) інкасатори пред'являють накладні до сумки з грошовою виручкою, а при здачі сумок з валютними ціннос- тями — супровідні відомості та явочні картки бухгалтеру-контролеру.

Бухгалтер-контролер вечірньої каси перевіряє відповідність за- писів у накладних (супровідних відомостях) і явочних картках і ре- єструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в жур- налі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок.

У міру реєстрації бухгалтер-контролер передає касиру накла- дні (супровідні відомості), а за даними записів у явочних картках встановлює кількість і номери порожніх сумок (що не використані в процесі інкасації), які підлягають поверненню до каси, і перевіряє відповідність кількості сумок, які здають інкасатори до каси, даним Довідки про видачу інкасаторських сумок, мішків і явочних карток. Завершивши первинні процедури контролю, бухгалтер-контролер явочні картки повертає інкасаторам.

Касир, приймаючи сумки, проводить контроль їх зовнішніх параметрів (виразність пломб і відповідність завіреним зразкам, відповідність номерів сумок, що здаються інкасаторами, номерам, зазначеним у накладних).

Прийнявши за кожним заїздом (маршрутом) сумки і мішки, бухгалтер-контролер і всі інкасатори бригади підписують два при- мірники журналу прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і другий примірник, скріплений печаткою вечірньої каси, ви- дають старшому бригади інкасаторів.

Касир під контролем бухгалтера-контролера підраховує кіль- кість сумок, що здаються в грошове сховище (сейф) і звіряє її відпові- дність кількості, зазначеній у журналі обліку прийнятих сумок і міш- ків з готівкою та порожніх сумок. Сейф закривається на два ключі, один з яких перебуває в касира, другий — у бухгалтера-контролера.

Підсумковим документом проведеної роботи є складання До- відки про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

При виконанні всіх зазначених процедур проводиться контроль дефектності сумок і якщо виявляються порушення (зовнішні або невідповідність сум, вказаних у накладних і явочних картках), ка- сир у присутності бухгалтера-контролера та інкасаторів, що пред'я- вили ці сумки (мішки), розкривають їх і перелічують гроші.

По завершенні роботи складається акт у трьох примірниках за підписами всіх осіб, що були присутні при перерахуванні грошей із зазначенням дати розкриття сумки та її номера, описом дефектності сумки і з указанням суми, що виявлена при перелічуванні. Перший примірник акта залишається в справах банку разом із супровідним документом, другий з повідомленням про факт нестачі і речовими доказами (сумкою, пломбою, упаковкою і т. ін.) передається право- охоронним органам (за умови виявлення нестачі), а третій надсила- ється організації, яка здала готівку інкасатору.

Наступного дня зранку касир і бухгалтер-контролер вечірньої каси здають сумки (мішки) з проінкасованою грошовою виручкою і супровідними документами завідувачеві операційної каси для звір- ки документів і попереднього зарахування виручки на розрахунко- вий рахунок підприємства, а останній — касирам для перерахуван- ня та в бухгалтерію банку для зарахування вже уточненої суми грошей на рахунок підприємства (організації). Супровідні відомос- ті додаються до касових документів дня. У бухгалтерії банку опе- рації з інкасації готівки відображають на відповідних балансових рахунках.


 

Розкрийте характеристику та види векселів.

Ве́ксель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.

Функції векселів:

- Оформлення короткострокового кредиту;

- Ф-я платежу;

- Прискорення розрах і грошов обігу;

- Контроль за використ зобов’язань між суб’єктами господарюв.

- Сорочення грошов та кред мси в обігу;

- Стримування темпів інфляції.

Комерційний (товарний) вексель з'являється в обігу в результаті реальної угоди з купівлі-продажу цінностей, виконаних робіт, наданих послуг.

Фінансовий вексель виникає внаслідок фінансової операції і засвідчує отримання грошової позики.

Опер, що обслуговуються фін векселями:

- Позички,які видаються одним п-ством за рахунок тимчасово вільних коштів ін. п-ству;

- Перерах. До бюджету под. платежів;

- Отрим бюджетного фінансування ;

- Оформлення простроченої кред заборгованості;

- Зобов’язання отримувача кред з метою його погашення

Векселі

За к-стю учасників простий вексель— просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця сплатити власнику векселя у вказаний строк у вказаному місці вказану суму. переказний вексель (тратта) — це письмовий наказ векселедавця платнику (трасату) про сплату векселедержателю певної суми грошей у визначеному мiсцi у визначений час.

За визначенням одержувачаІменний вексель - вексель без права його індосації першим векселедержателем іншій особі;

На пред’явника вексель в кому не вказується найменування векселедержателя.

За міяцем сплатимісцевий- вексель який підлягає оплаті в місцезнах векселедавця

Іногородній вексель який підлягає оплаті в ін. місті ніж векселедавець.

Реквізити переказного векселя Реквізити простого векселя
Найменування «Вексель» Найменування «Вексель»
Простий і нічим не зумовлений наказ сплатити певну суму
Просте і нічим не зумовлене зобов'язання сплатити певну суму
Найменування платника
Зазначення строку платежу Зазначення строку платежу
Зазначення місця платежу Зазначення місця платежу
Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж
Дата і місце складання векселя Дата і місце складання векселя
Підпис векселедавця Підпис векселедавця.

акцепт –засвідчена підписом трасата згода оплатити переказний вексель у тому вигляді в якому він пред’являтиметься йому до платежу.

Аваль – гарантійний запис на лицьовій стороі веселя про взяття поручительського зобов’язання за векселем.

Векселедавець- особа, яка видала простий чи переказний векселью

Векселедержатель – особа у якої перебуває вексель і яка має право на отимання вказаної у векселі суми.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.015 с.)