ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шийний відділ симпатичного стовбура.1. Верхній шийний вузол. Він нього відходять такі нерви (містять постгангліонарні волокна):

- внутрішній сонний нерв, від нього відходить глибокий кам’янистий нерв і формує печеристе сплетення;

- зовнішні сонні нерви, спільне сонне сплетення (приймає участь в утворенні сонного клубочка);

- яремний нерв;

- гортанно-глоткові гілки;

- верхній шийний серцевий нерв;

- сірі гілки, які з’єднують верхній шийний вузол з трьома першими шийними спинномозковими нервами, блукаючим нервом та діафрагмовим нервом.

2. Середній шийний вузол. Від нього відходять:

- середній шийний серцевий нерв;

- сполучні гілки до IV-VI (інколи VII) шийних спинномозкових нервів.

3. Шийногрудний (зірчастий, нижній шийний) вузол. Він утворений злиттям нижнього шийного вузла з верхнім грудним вузлом симпатичного стовбура (75%), а 25% існують окремо. Від нього відходять:

- нижній серцевий нерв;

- хребтовий нерв (хребтове сплетення хребтової артерії);

- підключична петля (підключичне сплетення одноіменної артерії);

- сполучні гілки до VI-VIII шийних спинномозкових нервів

 

491. Грудний відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.

Грудний відділ симпатичного стовбура має 11-12 пар грудних вузлів. Від них відходять:

1. Грудні серцеві гілки (до серцевого сплетення).

2. Грудні легеневі вузли (до легеневого сплетення).

3. Стравохідні гілки (стравохідне сплетення).

4. Великий нутрощевий нерв (доходить до черевного сплетення).

5. Малий нутрощевий нерв (доходить до черевного сплетення).

6. Найнижчий нутрощевий нерв (до ниркового сплетення)

 

492. Великий, малий і найнижчий нутрощеві нерви: їх утворення, склад волокон, топографія; складові сонячного (черевного) сплетення, зони іннервації.

Черевна частина нутрощевих сплетень та вузлів. До них належать:

- черевне аортальне сплетення;

- черевне (сонячне) сплетення, яке включає в себе печінкове, селезінкове, шлункове, підшлункове сплетення;

- надниркове сплетення;

- ниркове сплетення;

- яєчкове (або яєчникове) сплетення;

- верхнє брижове сплетення;

- нижнє брижове сплетення та верхнє прямокишкове сплетення;

- міжбрижове сплетення: формує кишкове сплетення, підсерозне сплетення, м’язово-кишкове сплетення (Ауербаха), підслизове сплетення (Мейсснера);

- клубове сплетення;

- стегнове сплетення.

 

493. Поперековий відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.

Поперековий відділ симпатичного стовбура має 4 поперпекових вузли. Від них відходять 4 поперекові нутрощеві нерви, які на передній поверхні поперекових хребців утворюють черевне сплетення .

 

494. Крижовий відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.

Крижово-куприковий відділ симпатичного стовбура. До нього належать 4 парні та один непарний вузол. Від крижових вузлів відходять крижові нутрощеві нерви,які беруть участь в утворенні тазового сплетення.

Непарний вузол розміщений на передній поверхні I куприкового хребця. Він є останнім симпатичним вузлом, в якому сходяться і закінчуються правий та лівий симпатичні стовбури.

 

495. Вегетативні сплетення черевної порожнини: утворення, топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

Від черевної частини блукаючого нерва (pars abdominalis nervi vagi) відходять передній блукаючиий стовбур (truncus vagalis anterior) та задній блукаючий стовбур (truncus vagalis posterior).

Ці стовбури, вийшовши, відповідно, на передню і задню стінки шлунка, утворюють разом із завузловими симпатичними волокнами, відповідно, переднє і заднє шлункові сплетення (plexus gastrici anterior et posterior).

Від цих сплетень відходять гілки до:

- шлунка (gaster);

- печінки (hepar);

- селезінки (splen);

- підшлункової залози (pancreas);

- нирок (renes);

- тонкої кишки (intestinum tenue);

- товстої кишки (intestinum crassum) аж до входу в малий таз (верхній відділ низхідної ободової кишки).

Отже, гілки переднього блукаючого стовбура (rami trunci vagalis anterioris) іннервують:

- шлунково–кишкову трубку донизхідної ободової кишки (colon descendens), а

- гілки заднього стовбура (rami trunci vagalis posterioris) заходять вчеревне сплетення (plexus coeliacus) і разом з його волокнами іннервують:

- органи черевної порожнини (organa cavitatis abdominis).

По парасимпатичних нервових волокнах, що переключаються на другі нейрони в інтрамуральних вузлах, передається команда на посилення перистальтики, розслаблення м’язів–стискачів і виділення секрету залозами.

По чутливих нервових волокнах передається чутлива інформація від органів черевної порожнини до рівня входу в малий таз.

Судини шлунка і кишки іннервуються тільки симпатичними нервовими волокнами

 

496. Аортальне сплетення черевної порожнини: вторинні сплетення, їх топографія, склад волокон, вузли, ділянки іннервації.

1. Черевне аортальне сплетення(plexus aorticus abdominalis), яке розміщене на передній та бічних стінках черевної частини аорти і утворене гілками(завузловими волокнами) від верхніх поперекових вузлів симпатичного стовбура (ganglia lumbalia superiora trunci sympathici).

- печінкове сплетення (plexus hepaticus), яке продовжується від черевного сплетення (plexus coeliacus) до воріт печінки (porta hepatis) і оточує печінкові артерії (aa. hepaticae). В його утворенні беруть участь нервові волокна черевного сплетення (neurofibrae plexus coeliaci) та передвузлові волокна переднього блукаючого стовбура (truncus vagalis anterior);

- селезінкове сплетення (plexus splenicus; plexus lienalis), яке оточує селезінкову артерію (a. splenica; a. lienalis) і продовжується від черевного сплетення(plexus coeliacus);

- шлункове сплетення (plexus gastricus), що оточує ліву шлункову артерію (a. gastrica sinistra) і продовжується від черевного сплетення (plexus coeliacus). В утворенні цього сплетення беруть участь і гілки переднього блукаючого стовбура (rami trunci vagalis anterioris);

- підшлунковозалозове сплетення (plexus pancreaticus), що обплітає стовбури підшлункових артерій (truncus arteriarum pancreaticarum);

- надниркове сплетення (plexus suprarenalis), що розташовується навколо надниркових артерій (aa. suprarenales) і в свому складі має симпатичні вузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae sympathicae), які доходять до мозкової речовини надниркових залоз (medulla glandularum suprarenalium);

- аортально–ниркові вузли (ganglia aorticorenalia) – симпатичні, розміщені біля місця відходження від аорти (aorta) ниркової артерії (a. renalis).

Від цього вузла відходять симпатичні завузлові нервові волокна (neurofibrae postganglionicae sympathicae) та приєднуються до них парасимпатичні передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae parasympathicae) блукаючого нерва, які беруть участь в утворенні судинних і органних сплетень;

- верхнє брижове сплетення (plexus mesentericus superior), розміщене навколо верхньої брижової артерії (a. mesenterica superior) та її гілок. Біля місця відходження від аорти (aorta) верхньої брижової артерії (a. mesenterica superior) розташований симпатичний верхній брижовий вузол (ganglion mesentericum superius);

- нижнє брижове сплетення (plexus mesentericus inferior) розміщене навколо нижньої брижової артерії (a. mesenterica inferior) та її гілок.

Біля місця відходження від аорти (aorta) нижньої брижової артерії (a. mesenterica inferior) розташований симпатичний нижній брижовий вузол (ganglion mesentericum inferius).

Гілки цього сплетення обплітають верхню прямокишкову артерію (arteria rectalis superior) аж до прямої кишки (rectum);

- міжбрижове сплетення(plexus intermesentericus), що є частиною черевного аортального сплетення (pars plexus aortici abdominalis) і розташоване міжпочатками верхньої брижової артерії та нижньої брижової артерії (a. mesenterica superior et a. mesenterica inferior);

- кишкове сплетення(plexus entericus), яке міститься у стінці тонкої кишки (paries intestini tenuis) і утворене нервовими волокнами брижових сплетень(plexus mesenterici). Це сплетення має такі власні сплетення, що розташовані у стінці тонкої кишки (intestinum tenue):

- підсерозне сплетення (plexus subserosus), що міститься під серозною оболонкою тонкої кишки (tunica serosa intestini tenuis);

- м’язово–кишкове сплетення (plexus myentericus) або сплетення Ауербаха (plexus Auerbachi), розміщене між двома шарами м’язової оболонки тонкої кишки (tunica muscularis intestini tenuis) і регулює перистальтику кишки.

- підслизове сплетення (plexus submucosus), або сплетення Мейсснера (plexus Meissneri), що міститься під слизовою оболонкою тонкої кишки (tunica mucosa intestini tenuis), іннервує м’язову пластинку слизової оболонки (lamina muscularis tunicae mucosae) та кишкові залози слизової оболонки тонкої кишки(glandulae intestinales tunicae mucosae intestini tenuis);

- верхнє прямокишкове сплетення(plexus rectalis superior), що утворене нервовими гілками нижнього брижового сплетення (plexus mesentericus superior) іохоплює верхню частину прямої кишки (rectum);

- ниркове сплетення(plexus renalis), яке охоплює ниркову артерію (a. renalis) і містить ниркові вузли (ganglia renalia);

- сечовідне сплетення (plexus uretericus), яке оточує сечоводи (ureteres) і утворене нервовими волокнами черевного аортального сплетення та ниркового сплетення (plexus abdominalis et plexus renalis) і гілками аортально–ниркових вузлів (ganglia aorticorenalia);

- яєчникове сплетення (plexus ovaricus), яке оточує яєчникові артерії (aa. ovaricae) і утворене нервовими волокнами черевного аортального сплетення(plexus aorticus abdominis) та ниркового сплетення (plexus renalis);

- яєчкове сплетення (plexus testicularis), яке оточує яєчкову артерію (a. testicularis) і утворене нервовими волокнами черевного аортального сплетення таниркового сплетення (plexus aorticus abdominis et plexus renalis);

- клубове сплетення (plexus iliacus), що оточує праву та ліву клубові артерії (aa. iliaca interna dextra et sinistra) і є продовженням міжбрижового сплетення(plexus intermesentericus) на клубовій артерії (aa. iliacаe);

- стегнові сплетення (plexus femoralеs), що розташовані навколо початку стегнових артерій (aa. femorales) і є продовженням клубового сплетення (plexus iliacus).

497. Вегетативні сплетення малого таза: утворення, топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

1. Верхнє підчеревне сплетення; передкрижовий нерв (plexus hypogastricus superior; n. presacralis) .

 

2. Нижнє підчеревне сплетення; тазове сплетення (plexus hypogastric

- середнє прямокишкове сплетення (plexus rectalis medius)

- нижнє прямокишкове сплетення (plexus rectalis inferior)

3. Матково–піхвове сплетення(plexus uterovaginalis).

4. Передміхуровозалозове сплетення(plexus prostaticus).

5. Сплетення сім’явиносної протоки(plexus ductus deferentiali.

6. Міхурове сплетення(plexus vesicalis), розміщене на бічних стінках сечового міхура (vesica urinaria) .

7. Печеристі нерви клітора(nn. cavernosi clitoridis).

8. Печеристі нерви статевого члена(nn. cavernosi penis) .

 

498. Нижнє підчеревне сплетення: вторинні сплетення, їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

2. Нижнє підчеревне сплетення; тазове сплетення (plexus hypogastricus inferior; plexus pelvicus) – парне і розміщене спереду і з обох боків від прямої кишки (rectum) на поверхні м’яза–підіймача відхідника (m. levator ani).

Нижнє підчеревне сплетення (plexus hypogastricus inferior) утворене симпатичними нервовими волокнами підчеревних нервів верхнього підчеревного сплетення (nn. hypogastrici plexus hypogastrici superioris) і парасимпатичними волокнами тазових нутрощевих нервів (nn. viscerales pelvici) – парасимпатичний корінць (radix parasympathica).

Нижнє підчеревне сплетення (plexus hypogastricus inferior) має такі сплетення:

- середнє прямокишкове сплетення (plexus rectalis medius), яке розміщене на стінці середньої частини прямої кишки (rectum) і утворене гілкамиверхнього прямокишкового сплетення (plexus rectalis superior);

- нижнє прямокишкове сплетення (plexus rectalis inferior) розташоване на стінці нижньої частини прямої кишки (rectum) та відхідникового каналу(canalis analis) і утворене гілками:

- нижнього підчеревного сплетення (plexus hypogastricus inferior);

- верхнього прямокишкового сплетення (plexus rectalis superior);

- середнього прямокишкового сплетення (plexus rectalis medius);

- нижніх прямокишкових нервів (nervi rectales inferiores)

 

 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.011 с.)