Напишіть витяг з протоколу про надання путівки до санаторію.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напишіть витяг з протоколу про надання путівки до санаторію.Витяг з протоколу №5

засідання профспілкового комітету

Львівського національного університету імені Івана Франка

від 18 грудня 2012 року

І. СЛУХАЛИ: Про надання путівки до лікувально-профілактичного санаторію "Карпати" лаборантові кафедри педагогіки та психології Сенику Д.Г.

УХВАЛИЛИ: Надати лаборантові кафедри педагогіки та психології Сенику Д.Г. путівку до лікувально-профілактичного санаторію "Карпати".

Голова засідання (підпис) В.М.Андріюк

Секретар (підпис) С.І.Герега


Напишіть розписку про одержання грошової суми.

Розписка

 

Я, Василенко Олег Іванович, отримав від Павлова Андрія Семеновича гроші в сумі 5 620 (п'ять тисяч шістсот двадцять) гривень. Зобов'язуюсь повернути всю суму до 01 лютого 2013 р.

Домашня адреса: Київ - вул.. Артема, 31. кв. 8. Паспорт - серія МА № 657098.

10 січня 2013 р. (підпис)

Підпис Василенка О.І. засвідчую:

Державний нотаріус (підпис) О.П. Луценко

Печатка

Напишіть розписку про одержання книг у бібліотеці.

Розписка

 

Мною, студентом педагогічного-індустріального факультету Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова І.С. Бровком, отримано від завідуючої бібліотекою М.Т. Тесленко для тимчасового користування на час канікул 2 (два) підручники з креслення, 1(один) підручник з математики й 1 (один) “Український правопис ”.

24 січня 2013 р.

(підпис)

Напишіть доручення на одержання грошового переказу.

Доручення

 

Я, Прокопенко Олександр Вікторович, доручаю Іваненку Сергію Михайловичу отримати грошовий переказ у сумі 200 (двісті) гривень, що надійшов на моє ім'я з редакції газети "Освіта".

30 жовтня 2012 р. (підпис) О.В.Прокопенко

Підпис учня училища Прокопенка О.В. засвідчую: Директор професійно-технічного

училища №10 (підпис) А.В.Максимов

30 жовтня 2012 р.

Складіть текст листа - вітання.

Шановні панове!

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди 25-річного ювілею Вашої компанії.

Завдяки неабияким зусиллям та самовідданості Ваших працівників Ви зуміли досягти значних успіхів.

Зичимо Вам подальших успіхів. Щиро дякуємо Вам за приємне і

взаємовигідне співробітництво упродовж багатьох років.

 

З повагою Колеги З ТОВ «Джерело»

 

Складіть текст листа - подяки.

Шановні добродії!

 

Прийміть найщирішу вдячність за фінансову допомогу, яку Ви надали нашому видавництву. За Вашого сприяння ми зможемо видати «Словник синонімів». Сподіваємося, що він зможе допомогти ефективному засвоєнню української мови.

 

Із вдячністю та повагою Колектив видавництва «Ранок»

Оформіть бібліографічний опис запропонованого наукового джерела.

Характерис­тика джерела Приклад оформлення
Книги: Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. - Львів : Свічадо, 2006. - 307 с. - (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст. ; № 14). 2 Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. - К. : Ін-т математики, 2006. - 111 с. - (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. - К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. - 311 с. - (Ювеліри України ; т. 1). 4-. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. - Львів : Кальварія, 2005. - 196, [1 ] с. - (Першотвір).
Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. - К. : Києво-Могилян. акад., 2005. - 397, [1] с. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 2 Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К. : Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.
Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., ^ддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - XLIII, 265 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. - К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 106 с. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 2 Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К. : Вища освіта, 2006. - 478, [1] с. - (ПТО: Професійно- технічна освіта).
П'ять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - X. : Гуманитар. центр, 2007. - 510 с. 2 Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова- Фаворська та ін.]. - К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с. - (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).
Бібліографічні показчики 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / 0. Куц, 0. Вацеба. - Львів : Укр. технології, 2007. - 74 с. 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 - 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О.,
  Потлань О. С]. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. - 11 с. - (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с.
Авторе­ферати дисертацій 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. - 20, [1] с. 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. - К., 2007. - 20 с.
Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированньїх деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, періодичного, продовжу­ваного видання 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 6. - С. 15-18, 35-38. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. - С. 14-17. 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерньїх технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Бьїков, А. Ю. Рьіхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2007. - № 1. - С. 39-61. 4. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 5. - С. 12-14. 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 1. - С. 25-29. 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. - 2007. - Т. 2, № 2. - С. 13-20. 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. - Дрогобич, 2007. - С. 245-291. 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрьівной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсньїх источников ^нергии в промьішленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезиси докл. - X., 2007. - С. 33. 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX - початок XX ст. / Д. М. Чорний. - X., 2007. - Розд. 3. - С. 137-202.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.015 с.)