ТОП 10:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАВСТУП

Актуальність теми дослідженняполягає в тому, що за сучасних умов інтеграції і глобалізації логістика стала ефективним інструментом менеджменту, який у бізнесі надає можливість не лише врахувати інтереси власної компанії, але і вибудувати довгострокові економічні відносини з постачальниками та споживачами, забезпечуючи таким чином собі конкурентні переваги.

Завданням будь-якої логістичної системи є забезпечення своєчасної, надійної, мінімально витратної доставки до пункту призначення необхідного товару в неушкодженому стані.

В умовах постійно зростаючого ринку, його непередбачуваності, суттєвого перевищення пропозиції над попитом стає очевидною потреба удосконалення методичних підходів щодо формування та управління логістичною діяльністю підприємства.

У відносинах “постачальник – виробник – споживач” постійно виникають різноманітні проблемні ситуації – потреба подолання можливих проблем вимагає організації належного управління логістичною діяльністю підприємства та його застосування в розширеній системі партнерських відносин.

Досвід розвинених країн показує, що інтеграція таких елементів як споживачі, постачальники, транспорт в єдину взаємоузгоджену цілісну систему дозволяє знизити ризики, пов’язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, зменшити загальні витрати, підвищити якість та швидкість обслуговування клієнтів, сприяє вигідному просуванню продукту на ринку, що у кінцевому результаті підвищить конкурентоспроможність підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню логістичної діяльності підприємства, а також підходам до оцінки її дієвості присвячені численні публікації таких вітчизняних і зарубіжних учених, як: Анікін А. Б., Гаджинський А. М., Миротін Л. Б., Родніков А. Н., Лукінський В. С., Сєргєєв В. І, Саркісов С. В., Пономарьова Ю. В., Крикавський Є. В., Ларіна Р. Р., Е. Мате та Д. Тиксьє, Смєхов О. О., Козаченко Г. В., Мішина С. В., Мішин О. Ю., Кальченко А. Г., Бауерсокс Д. Дж., Сток Дж. Р., Ламберт Д. М., Фролова Л. В. та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є вивчення теоретико-методичних основ, аналіз і оцінка логістичної діяльності на підприємстві, розробка практичних рекомендацій щодо ефективного управління логістичною діяльністю підприємства.

Для реалізації мети дослідження було поставлено і виконано такі завдання:

- розкрити сутність логістичної діяльності підприємства;

- розглянути та описати процес організації логістичної діяльності

підприємства;

- проаналізувати методичні підходи до аналізу та оцінки дієвості

логістичної діяльності підприємства;

- дати загальну характеристику та здійснити аналіз основних показників

діяльності ТзОВ “Імперія жирів”;

- провести аналіз організаційного забезпечення логістичної діяльності

ТзОВ “Імперія жирів”;

- провести оцінку дієвості логістичної діяльності ТзОВ “Імперія жирів”;

- розробити пропозиції щодо удосконалення логістичної діяльності ТзОВ

“Імперія жирів”;

- дати пропозиції щодо удосконалення організаційних форм ведення

логістичної діяльності ТзОВ “Імперія жирів”;

- дати пропозиції щодо фінансування логістичної діяльності підприємства;

- охарактеризувати систему управління охороною праці ТзОВ “Імперія

жирів”;

- проаналізувати умови праці у структурних підрозділах підприємства;

- проаналізувати заходи щодо покращення стану безпеки праці та

протипожежної профілактики;

– дати загальну характеристику інформаційного забезпечення системи

менеджменту підприємства;

- здійснити опис автоматизації аналізу логістичної діяльності за допомогою

електронних таблиць Microsoft Excel.

Об’єктом дослідження є процес логістичної діяльності у ТзОВ “Імперія жирів”.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні підходи до дослідження та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення логістичної діяльності ТзОВ “Імперія жирів”.

Методи дослідження. У роботі використано методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напрямку дослідження: порівняльно-аналітичний, метод систематизації (2.1), класифікації та оцінки (1.2, 1.3, 2.3), системний метод (1.3, 2.3). А також спеціальні методи: аналіз статистичних, фінансових і техніко-економічних даних підприємств (2.1); систематизація наукової літератури, тематичних статей, законодавчих та нормативних актів, їх теоретичний та критичний аналіз (1.1, 1.2, 1.3).

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі і нормативні акти України, матеріали і дані періодичного друку, монографічна та інша наукова література по темі дипломної роботи, а також аналітичні і власні розрахункові матеріали. В тому числі, булі використані наступні документи: форма № 1 – баланс підприємства; форма № 2 – звіт про фінансові результати; форма № 5 – примітки до річної фінансової звітності; статут підприємства; колективний договір; звіт з праці; положення про відділ логістики; посадові інструкції: начальника відділа логістики, менеджера з логістики, завідувача складу готової продукції, завідувача складу тари і сировини, вантажників; звіт про виробництво промислової продукції; інструкція про організацію транспортування готової продукції; інструкція по дотриманню санітарно-гігієнічних правил при перевезенні та розвантаженні вхідної сировини; правила зберігання, складування та транспортування маргаринів; звіт про травматизм на виробництві; положення про службу охорони праці; положення про кабінет охорони праці підприємства; робоча інструкція з охорони праці для оператора лінії виробництва маргарину та для апаратника виробництва харчових жирів; особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників; наказ № 21 “Про створення постійно діючої комісії для перевірки знань з питань охорони праці”; наказ № 13 “Про призначення особи, відповідальної за справний стан і безпечну економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж підприємства”; наказ № 14 “Про призначення особи, відповідальної за газове господарство на підприємстві”; наказ № 16 “Про призначення особи, відповідальної за безпечну експлуатацію парових колів”; наказ № 9 “Про затвердження відповідальних осіб за дотримання правил техніки безпеки”; наказ № 20 “Про затвердження Інструкцій з охорони праці”; перелік робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві; план заходів заступника генерального директора з питань охорони праці на 2013 рік.

Обсяг і структура дипломної роботи бакалавра.Дипломна робота бакалавра складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків та графічної частини. Повний обсяг дипломної роботи бакалавра становить 150 сторінок комп’ютерного набору, що містить 20 таблиць; 13 рисунків; список використаних джерел із 71 найменувань на 7 сторінках; 34 додатків на 93 сторінках.

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ “ІМПЕРІЯ ЖИРІВ”

2.1. Загальна характеристика та аналіз основних показників діяльності ТзОВ “Імперія жирів”

Об’єктом дослідження логістичної діяльності є виробниче підприємство ТзОВ “Імперія жирів”. Основним видом діяльності підприємства є виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів. Продукція виробляється та реалізується під власними торговими марками “Маселко” та “Лорен”.

Відповідно до рішення зборів акціонерів, що відбулися 24 листопада 2007 року, було оголошено про реорганізацію компанії ВАТ “Луцьк Фудз” (одного з лідерів вітчизняного ринку бакалійної групи товарів). Зміст реорганізації полягав у виділенні з існуючої компанії окремого спеціалізованого підприємства ТзОВ “Імперія жирів”.

Компанія зареєстрована Виконавчим комітетом Нововолинської міської ради 21 вересня 2007 року. Керівник – Рубчук Василь Олександрович.

Реєстраційний номер підприємства – 35354060. За правовим статусом ТзОВ “Імперія жирів” є юридичною особою. За організаційно-правовою формою підприємство є Товариством з обмеженою відповідальністю (див. дод. А).

Адреса підприємства: 45400, Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Нововолинська, будинок 60.

Торгова марка “Маселко” з’явилась на ринку маргаринової продукції у 2002 році однією з перших в Україні, що дозволило швидко утвердити фірмові позиції, завоювати прихильність широкого кола споживачів. Тому, незважаючи на щорічне збільшення конкуренції, бренд займає позицію одного з лідерів. Як самостійна торгова марка “Маселко” споживачу стала відомою у 2007 році (до того продукцію підприємства асоціювали більше з торговою маркою “Руна”) – час відокремлення ТзОВ “Маселко” від ВАТ “Луцьк Фудз”.

Сильний бренд, налагоджена система виробництва та логістики дозволяє підприємству щоденно пропонувати якісну продукцію великій кількості споживачів. З перших днів свого заснування компанія орієнтувалася на створення широкого асортименту рослинножирової продукції високої якості.

Із серпня 2012 року професійні маргарини ТзОВ “Імперія жирів” випускатимуться під власною торговою маркою “Лорен”. Асортимент професійних маргаринів компанії включає продукти широкого кондитерського та кулінарного застосування, але все ж “листок” є особливою гордістю технологів підприємства.

ТзОВ “Імперія жирів” є першим підприємством, яке почало випускати рідкий маргарин в Україні. Даний продукт є інноваційним для українського ринку та широко використовується багатьма підприємствами харчової промисловості.

Крім основної діяльності – виробництва маргаринів та аналогічних харчових жирів за класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) ТзОВ “Імперія жирів” здійснює такі види діяльності:

- виробництво прянощів і приправ;

- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами;

- організація перевезення вантажів;

- фінансовий лізинг;

- консультування з питань комерційної діяльності та управління.

Виробництво продукції здійснюється на сучасному заводі за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 60. Потужність заводу – 4000 тонн в місяць. Станом на 2012 рік на підприємстві працює 119 чол.

Підприємство оснащено 3 сучасними лініями з виробництва:

- м’яких фасованих маргаринів – потужністю 0,8 т/год;

- кулінарних маргаринів – 2 т/год;

- маргаринів для пошарового тіста – 1 т/год.

На сьогодні асортимент продукції представлений 3 групами продуктів:

- 10 видів бутербродних маргаринів, маргарини у поліпропіленовому

стаканчику (м’які), маргарин бутербродний ваговий;

- 10 видів професійних маргаринів – пропонуються підприємствам

харчової промисловості для використання у виробництві кулінарних, кондитерських та хлібобулочних виробів;

- 3 види кулінарних маргаринів – без торгової марки (лише ідентифікатор

“Шеф” – графічний елемент на упаковці товару), враховуючи класичність продукції, де визначальними є ціна, способи застосування та власна назва (“Сонячний”, “Вершковий”, “Десертний”) [31].

М’які маргарини торгової марки “Маселко” добре знайомі українським споживачам. Вони входять в трійку лідерів українського ринку, а в частині регіонів упевнено утримують першість з продажів. Продукція бренду неодноразово удостоювалась найвищих нагород всеукраїнських і міжнародних конкурсів продуктів харчування.

Сьогоднішньому успіху передували довгі роки клопіткої праці: підбір постачальників, пошук ідеальних рецептур, вибудовування виробничих, логістичних та управлінських процесів, робота із створення якісної дистрибуції і політики просування продукції. При цьому компанія орієнтувалася на досвід провідних світових виробників аналогічних продуктів.

Місія підприємства – “Земля і небо довговічні, тому що вони існують не для себе”. Компанія є однією з небагатьох на ринку волинської області, яка поєднує в своїй діяльності маркетингові дослідження, розробку нових видів продукції, повний виробничий цикл, продаж готової продукції, а також просування та рекламу своєї торгової марки. Новітні технології виробництва, високоякісна сировина та кваліфікований персонал дозволяють підприємству створювати продукцію високої якості за доступними цінами.

Координувати власний бізнес на прикладах роботи підприємств ЄС компанії дозволила тісна співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку за програмою ТАМ (Turn Around Management), яка почалася одинадцять років тому.

Маргаринова продукція компанії експортується у Молдову та Вірменію.

 

За короткий час компанія модернізувала виробництво відповідно до світових стандартів харчової промисловості, провела навчання персоналу за кордоном, удосконалила бізнес-процеси в цілому. Динаміка розвитку залежить від раціонального розпоряджання ресурсами підприємства персоналом, тому кадрова політика базується на створенні сприятливих умов для самореалізації кожного працівника компанії, сприяння удосконаленню професійного рівня та навичок ведення бізнесу [31].

Загальні збори учасників товариства очолює Голова Товариства  
Організаційна структура ТзОВ “Імперія жирів” показана на рисунку 2.1.

 
 

 


Рис. 2.1.Організаційна структура ТзОВ “Імперія жирів”

Примітка*. Розроблено на основі додатку Б.

В компанії значна увага приділяється питанням вдосконалення якості продукції, постійному впровадженню сучасного обладнання для виробництва маргаринової продукції, створенню нових інноваційних конкурентоспроможних продуктів. У плани ТзОВ “Імперія жирів” входить виведення на ринок нових асортиментних позицій, які б стали такими ж успішними, як і попередні проекти, посилення позицій бренду, збільшення продажів, прибутків і частки ринку. В усіх своїх діях компанія намагається стати прикладом успішного українського підприємства харчової промисловості [31].

Охарактеризувавши саме підприємство і його діяльність можна перейти до аналізу фінансових результатів його діяльності (див. дод. Т).

Обсяги доходів поступово збільшуються протягом 2009-2012 років, у 2009 році обсяг доходів становить 25879,9 тис. грн., у 2010 році доходи збільшились на 4313,6 тис. грн., у 2011 році на 1556,5 тис. грн., у 2012 році підприємство отримало найбільший дохід за 4 роки – 35299 тис. грн., що на 11,178% більше, ніж у попередньому році, що свідчить про збільшення обсягів реалізації продукції, а це означає збільшення валового прибутку підприємства у 2009 році його обсяг становить 4606,3 тис. грн., у 2010 році – зменшився у порівнянні з 2009 роком на 58,4 тис. грн., що пов’язано із різким зростанням собівартості продукції на 20,551%, у 2011 році валовий прибуток збільшився на 733,1 тис. грн., у 2012 році – збільшився на 44, 329%, що є найвищим показником за 4 роки.

За період 2009-2010 рр., 2010-2011 рр. та 2011-2012 рр. збільшення собівартості продукції склало 20,551%, 3,211%, 4,564% відповідно, що пояснюється, головним чином, зростанням обсягів виготовленої продукції.

Зменшились інші операційні доходи на 258,1 тис. грн. у 2010 році та збільшились на 300,5 тис. грн. у 2011 році, на 418 тис. грн. у 2012 році.

Зменшились адміністративні витрати на 3, 339 % у 2010 році, але вже у 2011 році вони суттєво зросли на 20, 054 %, у 2012 році знову збільшились на 0,918%.

Витрати на збут у 2010 році збільшились на 12, 273 %, у 2011 році зменшились на 23,141 %, але у 2012 році зросли на 74, 612%.

Зменшився прибуток від операційної діяльності у 2010 році на 48, 972 %, але вже у 2011 році він збільшився на 246, 627% та на 26, 805% у 2012 році.

Інші фінансові доходи збільшилась на 598, 6 тис. грн. у 2010 році, на 373, 4 тис. грн. у 2011 році, у 2012 році на 4904 тис. грн.

Інші доходи зросли у 2010 році на 2,7 тис. грн, але вже у 2011 році знизились на 87 тис. грн., у 2012 році підприємство не отримувало інших доходів крім операційної діяльності та інших фінансових доходів.

Зростання фінансових витрат у 2010 році на 595 тис. грн. та зростання інших витрат на 19,8 тис. грн. – негативно вплинуло на прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, у 2010 році підприємство взагалі не отримало прибутку, а тільки збитки у розмірі – 30 тис. грн.

У 2011 році фінансові витрати зросли на 205,2 тис. грн., але у 2012 році фінансові витрати зменшились на 4242 тис. грн., що позитивно вплинуло на зростання прибутку від звичайної діяльності у 2012 році на 595 тис. грн.

Інші витрати у 2011 році зменшились на 141,2 тис. грн., у 2012 році підприємство взагалі не здійснювало інших витрат у своїй діяльності – ці фактори позитивно вплинули на зростання прибутку від звичайної діяльності у 2012 році на 43,913% у порівнянні з 2011 роком.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування у 2011 році становив 1355 тис. грн., у 2012 році – 1950 тис. грн. це свідчить про суттєве покращення фінансового стану підприємства, оскільки прибуток від звичайної діяльності до оподаткування суттєво зростав протягом 2011-2012 рр. у порівнянні із 2009-2010 роками.

Податок на прибуток зростає протягом 2010-2012 рр., що пов’язано із зростанням обсягів продажу продукції, що призводило до збільшення виручки від реалізації продукції протягом трьох років.

Підприємство у 2010 році не отримало прибутку від звичайної діяльності, а лише збиток у розмірі – 30 тис. грн та чистого прибутку відповідно, але вже у 2011 році прибуток від звичайної діяльності до оподаткування порівняно із 2009 роком збільшився на 919,1 тис. грн , чистий прибуток зріс на 561,7 тис. грн.

Чистий прибуток підприємства у 2009 році становив 451,3 тис. грн., у 2010 році – підприємство взагалі не отримало прибутку, а лише збиток у розмірі – 263 тис. грн., що є дуже негативною подією у процесі його діяльності. У 2011 році чистий прибуток становив – 1013 тис. грн., що майже в 2,5 разів більше, ніж у 2009 році.

У 2012 році чистий прибуток становив – 1585 тис. грн., що на 56,466% більше, ніж у 2011 році.

Отримання збитку під час фінансової діяльності у 2010 році негативно вплинуло на фінансовий результат діяльності підприємства, що було зумовлено зниженням переважної більшості складових чистого прибутку. У 2011-2012 рр. негативна фінансова ситуація стабілізувалася і підприємство отримало у 2011 році чистий прибуток у розмірі – 1013 тис. грн., у 2012 році – 1585 тис. грн., що є найбільшими показниками чистого прибутку за 2009-2012 рр. Обсяги чистого прибутку у 2011-2012 рр. зростали, отже можна зробити висновок про стабілізацію та покращення фінансового стану та виробничо–господарської діяльності ТзОВ “Імперія жирів” [32].

Отже, з вище сказаного можна зробити такий висновок, що погіршення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за 2009-2012 роки було пов'язано з:

- зростанням собівартості продукції за період 2009-2010 рр. на 20,551 %, за

період 2010-2011 рр. на 3,211 %, за період 2011-2012 рр. на 4,564%, що пояснюється збільшенням обсягів виробництва та реалізації продукції;

- зменшенням валового прибутку у 2010 році – зменшився у порівнянні з

2009 роком на 58,4 тис. грн, що пов’язано із різким зростанням собівартості продукції на 437,2 тис. грн ;

- зменшенням інших операційних доходів у 2010 році на 258,1 тис. грн. у

порівнянні з 2009 роком;

- різким збільшенням адміністративних витрат на 20,054 % у 2011 році та

їх незначним збільшенням в 2012 році на 0,918%;

- зростанням фінансових витрат у 2010 році на 595 тис. грн. та 205,2 тис.

грн. у 2011 році, що негативно вплинуло на прибуток від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році – підприємство не отримало чистого прибутку, лише збиток у розмірі 236 тис. грн;

- зростанням інших витрат на 19,8 тис. грн у 2010 році;

- зменшенням інших доходів на 87 тис. грн у 2011 році та їх неотриманням

у 2012 році;

- збільшенням витрат на збут у 2010 році на 12,273 % та на 74,612% у 2012

році.

Наступним кроком аналізу основних показників діяльності ТзОВ “Імперія жирів” буде обчислення фінансових показників підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства проведено на основі горизонтального аналізу активів та пасивів підприємства за даними фінансових звітностей (табл. 2.1).

Також зроблено оцінку платоспроможності, ліквідності, проведено аналіз ділової активності та рентабельності, визначено ймовірність банкрутства, проаналізовано показники фінансових результатів.

Таблиця 2.1

Зведена таблиця показників фінансового стану ТзОВ “Імперія жирів”

Показник Нормативне значення   2009 р.   2010 р.   2011 р.   2012 р.
1. Аналіз ліквідності підприємства
1.1. Коефіцієнт покриття   > 1   3,066   4,317   2,924   3,446
1.2. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,6-0,8   2,040   3,294   3,076   1,679
1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0 збільшення   0,018   0,041   0,004   0,019
1.4.Чистий оборотний капітал > 0 збільшення   5350,000   6285,000   7049,000   7905,000
2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
2.1. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів   < 1     0,682     0,691     0,729     0,416
             

 

Продовження табл. 2.1

2.2. Коефіцієнт автономії   > 0,5   0,595   0,592   0,578   0,706
2.3. Коефіцієнт маневреності власних коштів > 0,2   0,403   0,468   0,572   0,604
2.4. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів   > 0,4     0,059         0,165     0,179
2.5. Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна збільшення     0,035         0,095     0,126
3. Аналіз ділової активності підприємства
3.1. Коефіцієнт оборотності активів збільшення   2,105   2,492   2,439   2,331
3.2. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів   збільшення     3,434     3,746     3,387     3,146
3.3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості   збільшення     5,813     5,354     2,922     6,003
3.4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості   збільшення     9,833     13,962     11,959     10,512
3.5. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів   збільшення     8,713     11,182     8,935     5,283
3.6. Коефіцієнт оборотності основних засобів   збільшення     3,975     4,292     4,137     4,041
3.7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу   збільшення     3,651     4,204     4,154     3,562
4. Аналіз рентабельності підприємства
4.1. Коефіцієнт рентабельності активів   >0 збільшення     0,037         0,078     0,032
             

 

Продовження табл. 2.1

4.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу   > 0 збільшення     0,064         0,133     0,049
4.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності > 0 збільшення   0,018     0,032   0,037
4.4. Коефіцієнт рентабельності продукції   > 0 збільшення   0,025     0,039   0,048
5. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства
5.1. Коефіцієнт банкрутства   зменшення   5,637   5,959   6,629   6,574
             

Примітка*. Розраховано на основі джерела [29] та даних Додатків В, Г, Є, Ж, Ї, Й, Н, О.

 

Коефіцієнт покриття – характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільшою легко реалізованою частиною активів – оборотних коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів.

У 2011 році коефіцієнт знизився порівняно із 2010 роком, що свідчить про складність підприємства погашати поточні зобов’язання. У 2012 році коефіцієнт збільшився у порівнянні з 2011 роком, що свідчить про можливість підприємства погашати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт поточної ліквідності – показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та кредиторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт поточної ліквідності протягом 2010 року зріс у порівнянні з 2009 роком, що свідчить про зростання спроможності підприємства щодо погашення своїх поточних зобов’язань найбільш ліквідними активами. У 2011-2012 рр. коефіцієнт поступово знижувався, що свідчить про зниження спроможності підприємства погашати свої поточні зобов’язання найбільш ліквідними активами в останньому аналізованому періоді. Значення коефіцієнта є достатнім, оскільки воно перевищує значення 0,6 протягом трьох аналізованих років, що показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов’язань, які підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити своїми коштами негайно і як видно з розрахунків він збільшується у 2010 році порівняно з 2009 роком, що є позитивним для підприємства. У 2011 році коефіцієнт знижується, що свідчить про складності підприємства негайно погашати зобов’язання власними коштами, але в 2012 році він знову починає зростати, що незначну стабілізацію виплат короткострокових зобов’язань, які підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів.

Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов’язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності.

Чистий оборотний капітал підприємства протягом 2009-2012 років поступово зростав, отже можна зробити висновок, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення своєї діяльності.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів характеризує структуру фінансових ресурсів підприємства.

Коефіцієнт поступово збільшується протягом 2009-2011 рр. і наближається до значення 1, отже можна зробити висновок, що у підприємства достатньо позикових і власних коштів і їхнє співвідношення є майже рівним, що є хорошим показником фінансової стабільності. У 2012 році коефіцієнт зменшився у порівнянні з попередніми роками, що свідчить про погіршення фінансової стабільності підприємства.

Коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу) характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна.

Коефіцієнт автономії на підприємстві знаходиться в оптимальному значенні 0,5 протягом 2009-2011 рр. і навіть перевищує його у 2012 р., отже підприємство забезпечене власними коштами і реалізувавши майно, сформоване із власних джерел, підприємство зможе погасити свої зобов’язання.

Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує ступінь мобільності використання власного капіталу, тобто показує частку власних коштів, вкладених в оборотні активи.

Коефіцієнт маневреності на підприємстві протягом 2009-2012 років більший за оптимальне значення 0,2 і кожним роком поступово збільшується, отже на підприємстві вкладено достатньо коштів в оборотні активи та забезпечується достатня гнучкість у використанні власного капіталу. Протягом аналізованого періоду повільно прослідковується тенденція до збільшення нераціонального використання власного капіталу.

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів показує скільки прибутку дає 1 грн. власних коштів. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів на підприємстві у 2009 році був меншим, ніж оптимальне значення, у 2010 році він становив – 0, підприємство не отримало жодного прибутку, у 2011-2012 рр. коефіцієнт поступово зростає, що свідчить про ефективне використання власних коштів, а також про збільшення прибутку на 1 грн. власних коштів.

Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна.

Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна на підприємстві у 2010 році становив – 0, отже фінансові ресурси протягом року використовувалися неефективно, за 2010 рік підприємство не отримало прибутку, отже не могло компенсувати вартість свого майна у цьому періоді. У 2011-2012 рр. значення коефіцієнта збільшилось у порівнянні із 2009-2010 роками, що є позитивною тенденцією. Отже, підприємство після 2010 року може компенсувати вартість свого майна.

Коефіцієнт оборотності активів – відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів.

Коефіцієнт оборотності активів на підприємстві за 2010 рік збільшився у порівнянні з 2009 роком, що є позитивним явищем для підприємства оскільки за аналізований період швидше відбувся повний цикл виробництва й обіг, що приніс відповідний ефект у вигляді прибутку. У 2011-2012 рр. коефіцієнт показав зниження оборотності активів, що свідчить про повільне зниження повного циклу виробництва та обігу на підприємстві.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує відношення виручки (валового доходу) від реалізації продукції, без урахування податку на додану вартість та акцизного збору до суми оборотних засобів підприємства.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів підприємства у 2010 році збільшився у порівнянні з 2009 роком, що є позитивним явищем для підприємства. У 2011-2012 рр. коефіцієнт поступово знижується, що свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки. Використовуючи цей коефіцієнт, можна розрахувати більш наочний показник – період інкасації, тобто час, протягом якого дебіторська заборгованість перейде в кошти.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2010 році зменшився у порівнянні з 2009 роком, отже підприємство із затримкою отримало оплату по рахунках. У 2011 році коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшився у порівнянні з 2010 роком, отже підприємство знову має проблеми з надходженням оплати по своїх рахунках.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2012 році значно збільшився у порівнянні з 2009-2011 рр., отже підприємство вчасно отримало оплату по рахунках, на відміну від минулих років.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості на підприємстві у 2010 році збільшився у порівнянні з 2009 роком, що є свідченням того, що збільшилась швидкість оплати заборгованості підприємства. У 2011-2012 рр. коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості поступово зменшувався, отже зросли покупки підприємства у кредит.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів – відображає число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства за аналізований період.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів у 2010 році збільшився у порівнянні з 2009 роком, що є позитивним явищем для підприємства, але у 2011-2012 рр. показник зменшувався порівняно з минулими роками, що свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію.

Коефіцієнт оборотності основних засобів показує ефективність використання основних засобів підприємства.

Коефіцієнт оборотності основних засобів у 2010 році збільшився порівняно з 2009 роком, що свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві. У 2011-2012 рр. коефіцієнт зменшився порівняно з 2010 роком, що свідчить про незначне зниження ефективності використання основних засобів на підприємстві.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу у 2010 році збільшився порівняно з 2009 роком, що характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства. У 2011-2012 році коефіцієнт зменшився порівняно з 2009-2010 рр., що свідчить про незначне зниження ефективності використання власного капіталу підприємства.

Коефіцієнт рентабельності активів (економічна рентабельність) характеризує – рівень прибутку, що створюється всіма активами підприємства, які перебувають у його використанні згідно з балансом.

Коефіцієнт рентабельності активів у 2010 році становив – 0 у порівнянні з 2009 роком, що є негативним явищем для підприємства і свідчить про падіння попиту на продукцію підприємства і перенагромадження активів. У 2011 році показник збільшився у порівнянні з 2009 і 2010 роками, що свідчить про зростання попиту на продукцію та нормалізацію нагромадження активів підприємства. У 2012 році коефіцієнт зменшився і показав найменше значення за 4 роки, отже перенагромаджуються активи підприємства і падає попит на продукцію.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів та є одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що його рівень показує верхню межу дивідендних виплат.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу у 2010 році становив – 0 у порівнянні з 2009 роком, що є негативним явищем для підприємства і свідчить про зниження рівня прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство. У 2011 році показник збільшився у порівнянні з 2009 і 2010 роками, що свідчить про зростання рівня прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство. У 2012 році коефіцієнт зменшився і показав найменше значення за 4 роки, що свідчить про зниження рівня прибутковості власного капіталу, вкладеного в підприємство.

Коефіцієнт рентабельності діяльності характеризує ефективність здійснення господарської діяльності підприємства.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.026 с.)