ТОП 10:

Оплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників ТзОВ “Імперія жирів за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праціНазва доплат і надбавок Розмір доплат і надбавок,які можуть встановлюватися
Доплати
За роботу в шкідливих умовах праці Розмір до 12% посадового окладу (тарифної ставки) за результатами атестації робочих місць
За ненормований робочий день для водіїв легкових автомобілів У розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований час
За використання у роботі дезінфіку-вальних засобів, прибирання туалетів В розмірі 10% посадового окладу
За роботу в нічний час В розмірі 20% годинної тарифної ставки/посадового окладу/ за кожну годину роботи в нічний час. Нічним вважається час з 19 години вечора до 6 години ранку.
Надбавки
За виконання особливо важливих робіт; За складність і напруженість у роботі До 50% посадового окладу,тарифної ставки. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань,погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки зменшуються.

Примітка. Розроблено на основі додатку С.

 

Оцiнка стану охорони працi i результатiв профiлактичної роботи здiйснюється вiдповiдно до СУОП-04-00 Положення про порядок оцiнки стану охорони працi на ТзОВ “Імперія жирів” за прийнятими на пiдприємствi показниками, що формуються на базi показникiв статистичної звiтностi з охорони працi, встановлених Єдиною державною системою показникiв облiку умов i безпеки працi, з урахуванням поставлених перед системою управління охороною праці завдань.

Джерела вихiдної iнформацiї:

– акти про нещаснi випадки i звiти про виробничий травматизм;

– акти, звiти про загальну i професійну захворюваність;

– паспорти санiтарно-технiчного стану умов працi i карти умов працi на

робочих мiсцях, матерiали атестацiї робочих мiсць;

– журнали оперативного контролю за станом охорони праці структурних

підрозділів;

– акти i приписи за підсумками комплексних i цiльових перевiрок стану

охорони працi.

Узагальненi данi про стан охорони працi i результати профiлактичної роботи в структурних пiдроздiлах i в цiлому на пiдприємстві, пiдготовлені службою охорони працi, пiдлягають обов'язковому розгляду та аналiзу на всiх рiвнях управлiння виробництвом.

Приведення санiтарно-гiгiєнічних умов працi на робочих мiсцях у вiдповiднiсть до нормативів, встановлених Мiнiстерством охорони здоров'я України i Мiнiстерством працi i соцiальної полiтики України, здійснюється за результатами атестацiї робочих мiсць i паспортизацiї їхнього санiтарно-технiчного стану.

Оцiнка фактичного стану умов працi за ступенем шкiдливостi i небезпечності проводиться на основi Гiгiєнічної класифiкацiї працi за показниками шкiдливостi i небезпечності факторів виробничого середовища, важкостi i напруженостi трудового процесу. Нормалiзацiя санiтарно-гiгiєнічних умов працi досягається усуненням причин виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих мiсцях i застосуванням ефективних засобiв захисту; рацiоналiзацiєю i вдосконаленням устаткування; механiзацiєю та автоматизацiєю виробничих процесiв; правильним утриманням та експлуатацiєю вентиляцiйних систем, кондиціонерів, систем опалення, освiтлення.

Забезпечення працівникiв засобами захисту здiйснюється вiдповiдно до Типових галузевих норм безкоштовної видачі спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, встановленого порядку їх видачі, зберігання i користування, а також iнших нормативних актiв.

На ТзОВ “Імперія жирів” у кожного працівника передбачена особиста картка “Обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту”, яка зберігається у спеціальній картотеці у кабінеті охорони праці на підприємстві.

У картці вказується: прізвище, ім’я, по батькові працівника; табельний номер; назва цеху або дільниці; професія; дата прийняття на роботу; стать працівника; зріст; розмір: одягу, взуття, головного убору; найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту – їх одиниця виміру, кількість та строк носіння.

У картці передбачена графа “Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту” у якій вказується: найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; номенклатурний код; видано: дата, кількість, % придатності, розписка в одержанні; повернуто: дата, кількість, % придатності, розписка в одержанні (див. дод. Р).

Оптимальнi режими працi i вiдпочинку для працівникiв встановлюються з урахуванням специфiки їхньої працi, в першу чергу на роботах з пiдвищеними фiзичними i нервово-емоцiйними навантаженнями, в умовах монотонностi, впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Органiзацiя санiтарно-побутового обслуговування повинна передбачати забезпечення працівникiв санiтарно-побутовими примiщеннями i пристроями вiдповiдно до норм по групах виробничих процесiв.

На виконання Закону України про охорону праці та згідно ДНАОП 0.008.03-93 “Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві і з врахуванням вимог Положення “Про розробку інструкцій з охорони праці” та з метою поліпшення роботи, спрямованої на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям на виробництві та виконання державної програми навчання, підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці на ТзОВ “Імперія жирів” затверджується наказ у якому:

– затверджуються інструкції з охорони праці;

– визначено, що контроль за виконанням, складенням і затвердженням

інструкцій покладений на заступника генерального директора з питань охорони праці (додаток Р).

На ТзОВ “Імперія жирів” складаються і затверджуються робочі інструкції з охорони праці для працівників підприємства за напрямком їхньої безпосередньої роботи виходячи із штатного розпису (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Робочі інструкції з охорони праці для працівників усіх структурних підрозділів згідно штатного розпису на ТзОВ “Імперія жирів”

Назва структурного підрозділу Перелік посад, спеціальностей, професій працівників підприємства
Адміністрація   генеральний директор; заступник генерального директора; заступник генерального директора з охорони праці; економіст; маркетолог; менеджер з маркетингу; інженер з комп’ютерних систем.
Виробнича служба начальник маргаринового цеху; майстер; оператори лінії виробництва маргарину; апаратники виробництва харчових маргаринів; вантажники цеху; плавильники харчових жирів.
Відділ логістики начальник служби логістики; менеджер з логістики; завскладом сировини; завскладом готової продукції; вантажники складу.
Фінансовий відділ головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; бухгалтери.
Технологічна служба головний технолог; заступник головного технолога; технологи.
Відділ якості начальник відділу якості; мікробіолог; хімік-аналітик; лаборант.
Комерційна служба комерційний директор; начальник відділу продажів професійних маргаринів; менеджер з продажу професійних маргаринів; старший технолог; регіональний менеджер; економіст з фінансової роботи.
Технічна служба машиніст холодильних установок 6 розряду; електрослюсар з ремонту машин 6 розряду; оператори котельні; головний інженер; головний енергетик; головний механік; слюсар-сантехнік 6 розряду; слюсар-ремонтник 6 розряду; токар 6 розряду; механік автотранспорту; водії автотранспортних засобів; лікар; підсобний робітник; двірник; машиніст з прання та ремонту спецодягу; прибиральниця виробничих приміщень; штукатур.

Примітка. Розроблено на основі додатку В.

 

Для прикладу розглянемо робочу інструкцію з охорони праці для оператора лінії виробництва маргарину, оскільки ця спеціальність є однією з найважливіших на підприємстві і потребує високої відповідальності та дотримання санітарно-гігієнічних норм. Робоча інструкція затверджується наказом генерального директора підприємства.

Дія інструкції поширюється на працівників, які безпосередньо виконують

роботу оператора лінії виробництва маргарину:

– складання тари;

– маркування гофроящиків для пакування маргарину;

– встеляння гофроящиків для моноліту;

– доставка тари для пакування маргаринової продукції до місця фасування;

– подача стаканчиків і кришок в палети механізмів подачі кришок і

стаканчиків фасувального автомату.

До виконання робіт оператора лінії виробництва маргарину допускаються

особи, яким виповнилося 18 років та які пройшли:

– медичний огляд відповідно до вимог положення про медичний огляд

працівників певних категорій;

– попереднє спеціальне навчання на підприємстві відповідно до

розробленого положення з питань охорони праці, затвердженого наказом керівника підприємства;

– інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, повторний, цільовий,

позаплановий);

– стажування на робочому місці під керуванням кваліфікованого

спеціаліста протягом не менше 5 робочих змін.

Оператор лінії виробництва маргарину повинен виконувати лише ту роботу, яку дозволила адміністрація. Без дозволу й інструктажу виконувати роботу, що не входить до обов’язків оператора, забороняється. Під час роботи бути уважним, не займатися сторонніми справами й розмовами і не заважати іншим.

На території підприємства виконувати такі правила:

– бути уважним до сигналів водіїв транспорту, що рухається;

– ходити тротуарами й доріжками спеціально призначеними для пішоходів,

тримаючись правого боку.

Забороняється:

– доторкатися до електроустаткування, клем та електропроводів, арматури

загального освітлення і відчиняти дверці електрошаф;

– вмикати й зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати й

механізми, працювати на яких не доручала адміністрація;

– стояти або проходити під піднятим вантажем чи близько від нього

захаращувати проходи і доступи до протипожежного інвентаря, вогнегасників, кранів і сигнальних пристроїв;

– переходити через транспортер у невстановлених місцях, підлазити під

нього під час виконання робіт.

В оператора лінії виробництва маргарину можуть виникати постійно діючі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищена рухомість повітря.

Діставши травму на виробництві, оператор лінії виробництва маргарину

повинен негайно звернутися по допомогу до медпункту і сповістити про це майстра.

Оператор лінії виробництва маргарину повинен подати посильну допомогу

потерпілому і сповістити адміністрацію про нещасний випадок.

За невиконання вимог даної інструкції оператор лінії виробництва маргарину несе відповідальність у дисциплінарному порядку.

Вимоги безпеки перед початком роботи:

Працівники, які безпосередньо виконують роботу оператора лінії

виробництва маргарину, перед початком роботи повинні:

– вивчити документи, які регламентують організацію та технологію

виконання робіт, та інструкції, що діють в межах підприємства;

– роботи слід виконувати, якщо виробничі ділянки укомплектовані

засобами пожежогасіння, медичною аптечкою, засобами індивідуального та колективного захисту, обладнанням та інструментами відповідно до технології проведення робіт.

Працівники, які мають незадовільне самопочуття, керівником робіт до

роботи не допускаються. Не допускаються до роботи працівники, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

– прийняти душ, одягнути чистий санітарний одяг так, щоб він повністю

закривав особистий одяг, підібрати волосся під хустинку або ковпак;

– зняти біжутерію, ретельно вимити руки водою з милом і

продезенфікувати їх;

– ознайомитись із зауваженнями і пропозиціями попередньої зміни щодо

підготовки тари для пакування маргарину;

– перевірити записи в журналі підготовки ящиків, переконатись в наявності

необхідної тари для пакування маргаринів (гофроящиків, мішків вкладників, стаканчиків, кришок);

– уважно оглянути робоче місце, прибрати предмети, що заважають роботі,

переконатись, що підлога чиста, не слизька, проходи вільні;

– підготовити до роботи необхідний інвентар, тару;

– перевірити наявність і санітарний стан піддонів;

– візуально перевірити і переконатись у справності загальнообмінної

вентиляції;

– при виявленні несправності негайно доповісти майстру. Приступати до

роботи дозволяється тільки після усунення несправностей.

Вимоги безпеки під час роботи:

– працівники повинні виконувати тільки ту роботу, щодо якої з ними

проведено інструктаж під підпис. Під час виконання робіт слід керуватися відповідними технологічними інструкціями, проектом виконання робіт та інструкціями з охорони праці;

– підготувати гофроящики необхідні для пакування маргаринової

продукції;

– подати стаканчики і кришки в палети механізмів подачі кришок і

стаканчиків фасувального автомату;

- постійно контролювати якість маркування гофроящиків, наявність стаканчиків і кришок в палетах механізмів подачі стаканчиків і кришок фасувального автомату;

– подати тару для пакування маргаринової продукції до місця фасовки.

Оператор лінії виробництва маргарину повинен на робочому місці:

– додержуватися правил особистої гігієни: не зберігати власний одяг на

робочому місці, не їсти біля робочого місця.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

– привести в порядок робоче місце, скласти у відведене місце інвентар,

тару;

– доповісти майстру про всі несправності і недоліки, виявлені під час

роботи і про вжиті заходи щодо їх усунення;

– вимкнути всі споживчі енергії;

– зняти і покласти на зберігання в установленому місці спецодяг, взуття та

інші засоби індивідуального захисту;

– прийняти душ.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

У разі виникнення аварії, пожежі або нещасного випадку працівники

повинні:

– негайно припинити роботу;

– сповістити керівника робіт;

– вжити заходів усунення небезпеки, що виникла (по можливості);

– у разі нещасного випадку подати необхідну допомогу потерпілому;

– у всіх нещасних випадках викликати лікаря або відвезти потерпілого до

лікарні.

У разі незадовільного почуття працівника керівник робіт повинен

відсторонити його від роботи та викликати швидку медичну допомогу (додаток Р).

У колективному договорі на підприємстві який укладається між власником

підприємства та працівниками у розділі VI “Охорона праці” передбачені зобов’язання сторін стосовно забезпечення та дотримання належних умов праці на ТзОВ “Імперія жирів”.

Адміністрація зобов’язується:

– забезпечувати виконання комплексних заходів щодо забезпечення

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, створення безпечних та нешкідливих умов праці, підвищення існуючого рівня охорони праці;

– впроваджувати прогресивні технології, досягнення науки і техніки,

засоби механізації та автоматизації виробництва;

– забезпечувати належне утримання будівель і споруд, виробничого

обладнання та устаткування;

– організовувати проведення атестацій робочих місць на відповідність

нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і в строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

– розробляти та затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони

праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на будівельних майданчиках, на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів охорони праці, забезпечувати безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

– здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних

процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

– організовувати пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з

працівниками у галузі охорони праці;

– вживати термінових заходів для допомоги потерпілим у разі виникнення на

підприємстві аварій та нещасних випадків;

– забезпечувати фінансування та організовувати проведення попереднього

(під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;

– в установленому законом порядку притягувати працівника, який

ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду до дисциплінарної відповідальності, а також відсторонювати його від роботи без збереження заробітної плати.

Забезпечувати за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

– за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його

здоров’я пов’язане з умовами праці;

– за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому

виконувати свої трудові обов’язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце

роботи (посада) і середній заробіток.

– для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства

про охорону праці створити інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони праці в кількості не менше 4-х чоловік;

– за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним

випадком на виробництві, зберігати місце роботи (посаду) та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводити його навчання і перекваліфікацію, а також працевлаштовувати відповідно до медичних рекомендацій.

– забезпечувати безкоштовно працівників, зайнятих на роботах з

небезпечними та шкідливими умовами праці, молоком, згідно встановлених норм;

– забезпечувати умивальники та душові милом, організовувати видачу

миючих засобів працівникам ремонтно-механічної та господарської дільниць;

– своєчасно забезпечувати працівників, відповідно до норм, спецодягом,

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, якщо по нормі строк їх видачі закінчився, а на підприємстві в наявності їх немає;

З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

– постійне піднімання вантажу жінкою на протязі зміни дозволяється до

7 кг включно;

– не допускати жінок до важких робіт, робіт із шкідливими або

небезпечними умовами праці, які потребують фізичних зусиль на їх виконання;

– не залучати жінок до робіт, які пов’язані із постійним (більше, ніж 2

рази) протягом однієї години переміщення вантажів масою понад 10 кг;

Витрати на охорону праці повинні становити 0,5 відсотків від суми реалізованої продукції.

Забезпечувати пожежну безпеку на підприємстві згідно вимог закону про пожежну безпеку.

Працівники підприємства зобов’язуються:

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я

оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;

– користуватись засобами колективного та індивідуального захисту;

– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та

періодичні медичні огляди;

– співпрацювати з адміністрацією у справі організації безпечних і

шкідливих умов праці;

– повідомляти свого керівника про кожний нещасний випадок, що стався з

ним або іншим працівником;

– за стан виробничої ситуації, що загрожує життю чи здоров’ю працівника,

а також у випадку порушень вимог закону про охорону праці, умов колективного договору з питань охорони праці, працівник має право вимагати розірвання трудового договору. Працівник у даному випадку має право на одержання вихідної допомоги у розмірі тримісячного середнього заробітку [59].

Аналіз виробничого травматизму проводиться з метою встановлення закономірностей виникнення травм на виробництві та розробки ефективних профілактичних заходів.

У процесі аналізу травматизму мають бути з'ясовані причини нещасних випадків і розроблені заходи щодо їх попередження.

Виробничий травматизм – це явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

Виробнича травма – це травма, одержана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці.

Нещасний випадок на виробництві – це раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, внаслідок якого заподіяна шкода здоров'ю або смерть.

Нещасні випадки – це травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори.

Небезпечний виробничий фактор – це фактор, дія якого на працюючого у відповідних умовах призводить до травмі або іншого раптового погіршення здоров'я. Шкідливий виробничий фактор – це фактор, вплив якого на працюючого призводить до професійного захворювання. Залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним.

Патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів, називається професійним захворюванням. Професійне захворювання виникає як наслідок дії на працюючого специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів, і якщо їх не буде, виникнути не може. Наприклад, виникнення вібраційної хвороби внаслідок роботи з недосконалою щодо вібрації бензопилою. Професійні захворювання є наслідком багаторазової, тривалої дії на органи людини відповідних виробничих шкідливих чинників: пилу, пару, газів, шуму, вібрації, випромінювань тощо.

До професійних захворювань відносять також і професійні отруєння. Отруєння можуть бути гострими або хронічними, що виникають внаслідок тривалої дії на людину шкідливих речовин. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві. Нещасний випадок на виробництві – це наслідок раптової дії на працівника якогось небезпечного виробничого фактора під час виконання трудових обов'язків або завдань керівника робіт. За кількістю потерпілих нещасні випадки бувають одиночні та групові (одночасно з двома і більше працівниками). Наслідком нещасного випадку може бути: переведення потерпілого на легшу роботу; одужання потерпілого; встановлення потерпілому інвалідності; смерть потерпілого [45].

Для аналізу динаміки травматизму та захворювань на підприємстві складається “Звіт про травматизм на виробництві” за звітний період (див. дод. Р). Аналізуючи динаміку травматизму на ТзОВ “Імперія жирів” за 2010-2012 роки можна зробити такі висновки: на підприємстві за 3 роки діяльності, а саме з 2010 по 2012 роки не було жодного випадку травматизму чи професійного захворювання; не відбулося жодного нещасного випадку; не встановлювалась інвалідність працівникам у зв’язку з нещасними випадками на виробництві; у зв’язку з тим, що не було жодних випадків травматизму та професійних

захворювань на підприємстві не здійснювалися: відшкодування працівникам та членам їх сімей; витрати пов’язані з вартістю зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд; сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування.

Отже, система управління охороною праці на ТзОВ “Імперія жирів” здійснюється дуже ефективно, оскільки за 3 роки не було виявлено жодного нещасного випадку чи травматизму. Умови праці на робочому місці є вищими за допустимі норми – здійснюється постійне їх покращення.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.024 с.)