ТОП 10:

Між якими фазами (періодами) серцевого циклу закриваються півмісяцеві клапани?· Протодіастолічний період та фаза ізометричного розслаблення

124. На полікардіограмі виміряли відстать та інтервал часу між максимальними осциляціями першого тону фонокардіограми та точкою "с" (початок анакроти) сфігмограми. Тривалість якої фази (періоду) серцевого циклу шлуночків було визначено?

· Фаза ізометричного скорочення

125. При аналізі фонокардіограми встановлено, що тривалість першого тону дорівнює 0.10 с (нормальна величина - до 0.14 с). Правильним є висновок про те, що у людини нормальний стан:

· Атріовентрикулярних клапанів

126. У людини зареєстрували сфігмограму центрального пульсу. Її амплітуда знижена, хвилі згладжені. Причиною зазначених змін є порушення:

· Еластичності артеріальних судин

127. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу шлуночків тиск сягає найбільшої величини?

· Фаза швидкого вигнання крові з шлуночків

128. При фазовому аналізі серцевої діяльності людини встановлено, що при тривалості серцевого циклу 0.8 с тривалість фази ізометричного скорочення становить 0.05 с, періоду вигнання - 0.3 с. Вірним є висновок про те, що у людини порушений (на):

· Скоротливі властивості міокарда

129. Блукаючі нерви зменшують частоту серцевих скорочень. Провідним механізмом у розвитку даного ефекту є активація у мембранах кардіоміоцитів таких іонних каналів:

· Калієвих

130. Симпатичні нерви збільшують частоту серцевих скорочень. Провідним механізмом у розвитку даного ефекту є активація у мембранах кардіоміоцитів таких іонних каналів:

· Кальцієві та натрієві

131. Симпатичні нерви збільшуютть частоту та силу серцевих скорочень. Ввведенням блокаторів яких мембранних циторецепторів можна попередити розвиток цих змін при активації симпатичних нервів?

· Бета адренорецептори

132. Симпатичні нерви збільшують силу серцевих скорочень. Провідним механізмом у розвитку даного ефекту є активація у мембранах кардіоміоцитів таких іонних каналів:

· Кальцієві

133. Парасимпатичні нерви зменшують частоту серцевих скорочень. Ввведенням блокаторів яких мембранних циторецепторів можна попередити розвиток цих змін при активації парасимпатичних нервів?

· М-холінорецептори

134. Ізольоване серце ссавця перфузують розчином з високим вмістом хлориду калію, що призвело до зупинки серця в діастолі. Які зміни у кардіоміоцитах є причиною цього?

· Стійка тривала деполяризація мембрани

135. В досліді на ізольованому зупиненому серці ссавця збільшення частоти його стимуляції електричними імпульсами у 2 рази не супроводжувалося зменшенням систолічного об'єму, а хвилинний об'єм крові при цьому збільшився у 2 рази. Реалізація якого з наведених механізмів регуляції є причиною цього?

· Ефект боудіча

136. У досліді на ізольованому серці ссавця збільшення надходження перфузату до правого передсердя призвело до збільшення сили скорочень лівого шлуночка. Реалізація якого з наведених механізмів регуляції є причиною цього?

· Місцеві рефлекси

137. Студент-боржник раптом побачив декана, що призвело до збільшення частоти та сили серцевих скорочень. Реалізація якого з наведених механізмів регуляції є причиною змін серцевої діяльності?

· Умовні симпатичні рефлекси

138. Які з наведених судин забезпечують безперервний кровотік, незважаючи на те, що серце викидає кров окремими порціями?

· Компресійної камери

139. У людини величина системного артеріального тиску 160/80 мм рт.ст. Що з наведеного є головною причиною зміни тиску?

· Збільшення насосної функції лівого серця

140. У людини величина системного артеріального тиску 130/100 мм рт.ст. Що з наведеного є головною причиною зміни тиску?

· Збільшення ЗПО

141. У людини величина системного артеріального тиску 80/60 мм рт.ст. Що з наведеного є головною причиною зміни тиску?

· Зменшення ОЦК

142. У людини центральний венозний тиск 10 мм рт. ст. Що з наведеного може бути причиною цього?

· Зменшення насосної функції правого серця

143. У людини відбулося системне звуження артеріол. Наслідком цього буде збільшення:

· ЗПО

144. У людини збільшений центральний венозний тиск. Це призведе до збільшеного руху води:

· З капілярів до інтерстицію

145. Посилені симпатичні впливи викликають розширення дрібних коронарних судин, судин наднирників, тому що в цих судинах:

· Переважають бета адренорецептори

146. В експерименті на кролі наклали звужувальне кільце на ниркову артерію. Через 2 тижні у кроля підвищився системний артеріальний тиск. Причиною цього є посилений вплив на судини:

· Ангіотензину ІІ

147. Збільшення рівня функціональної активності будь-якої тканини викликає розширення прекапілярних судин і збільшення кровотоку у працюючому регіоні. Посилений вплив на судини якого з наведених механізмів регуляції є причиною цього?

· Метаболіти

148. Тварині в експерименті ввели блокатор a-адренорецепторів. До яких змін опору судин це призведе?

· Зменшиться ЗПО

149. Тварині в експерименті ввели блокатор b-адренорецепторів. До яких змін опору судин це призведе?

· Збільшиться опір судин окремих партій регіонів

150. Тварині в експерименті ввели блокатор М-холінорецепторів. До яких змін опору судин це призведе?

· Збільшиться опір судин окремих регіонів(вище був жарт петросяна)

151. Тварині в експерименті ввели блокатор Н-холінорецепторів. До яких змін опору судин це призведе?

· Зменшиться ЗПО

152. Які з наведених механізмів регуляції перш за все забезпечують незалежність об'ємної швидкості кровототу в регіоні від коливань системного артеріального тиску?

· Міогенні

153. Який з наведених місцевих гуморальних механізмів регуляції викликає звуження судин?

· Серотонін

154. Людина виконує пробу з дозованим фізичним навантаженням. Який з наведених рефлексів буде реалізуватися при цьому?

· Спряжений пресорний

155. Людина виконує пробу з дозованим фізичним навантаженням. Які з наведених змін будуть обов'язково виникати при нормальній реакції системи кровообігу на фізичне навантаження?

· Розширення судин працюючих м'язів

156. У вихідному стані реакція системи кровообігу на фізичне навантаження нормотонічна. Після введення людині блокатора мембранних циторецепторів ЧСС внаслідок дозованого навантаження зросла на 100%, систолічний тиск - на 5 мм рт.ст., діастолічний тиск зменшився у 2 рази. Які циторецептори заблокували у людини?

· Альфа-адренорецептори

157. Зміна стану яких рецепторів дає початок рефлекторним змінам кровообігу при проведенні прямої ортостатичної проби (перехід з горизонтального положення у вертикальне)?

· Судинні барорецептори

158. Зміна стану яких рецепторів дає початок рефлекторним змінам кровообігу при проведенні проби з дозованим фізичним навантаженням?

· Пропріорецептори

159. Перехід людини з горизонтального положення у вертикальне при нормальному стані механізмів регуляції кровообігу призводить до закономірного збільшення діастолічного артеріального тиску. Причиною цього є такі рефлекторні зміни виконавчих органів системи:

· Звуження судин опору

160. У тварин в експерименті зробили перерізку ЦНС між заднім та середнім мозком. До яких змін системного артеріального тиску це призвело?

· Суттєвих змін не було

161. Проводять пробу з дозованим фізичним навантаженням у людини, яка приймає блокатор М-холінорецепторів. Прийом блокатору спричиняє менший ступінь зростання при проведенні проби:

· Частоти скорочення серця

162. Тварині в експерименті внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. У гемодинамічному центрі це призведе до збільшення тонусу:

· Депресорного відділу та ядра блукаючого нерва

163. Людина максимально затримала дихання. У гемодинамічному центрі це призведе до збільшення тонусу:

· Пресорного віділу

164. Які з наведених механізмів мають найбільше значення в регуляції коронарного кровообігу?

· Метаболіти(місцеві), міогенні та гуморальні

165. Які з наведених механізмів мають найбільше значення в регуляції мозкового кровообігу?

· Метаболіти(місцеві), міогенні та гуморальні

166. Якою є об'ємна швидкість руху крові через коронарні судини дорослої людини у стані спокою?

· 250 мл/хв

167. Якою є об'ємна швидкість руху крові через мозкові судини дорослої людини у стані спокою?

· 750 мл/хв

168. Специфічною особливістю коронарного кровотоку є те, що він:

· Регулюється переважно місцевими механізмами регуляції

· Залежить від фаз серцевого циклу

· Є максимальним під час діастоли

· Характеризується високим коефіцієнтом утилізації кисню

(це 4 різні питання)

169. Специфічною особливістю мозкового кровотоку є те, що він:

· Регулюється переважно місцевими механізмами регуляції

· Є відносно сталим

· Максимальний у сірій речовині

· Має відносну автономність від центральних механізмів регуляції

· Нерівномірний у різних ділянках мозку

170. Відносна сталість мозкового кровотоку є наслідком реалізації

· Місцеві міогенні та симпатичні рефлекси

171. Особливістю коронарних судин є те, що вони:

· Мають високий базальний тонус

172. Особливістю коронарних судин є те, що вони містять:

· Переважно альфа адренорецептори у проксимальних відділах

173. При фізичній роботі коронарний кровотік збільшується пропорційно до ступеня навантаження перш за все завдяки:

· Метаболітам

174. Специфічною особливістю легеневого кровообігу є:

· Залежність від сили гравітації

· Низький тиск в артеріальних судинах

175. Величина об'ємної швидкості руху крові через легеневі судини у дорослої людини у стані спокою становить:

· 5000 мл/хв

176. Особливістю легеневих судин є те, що вони мають:

· Малий опір

177. Кровотік у якому з органів при фізичному навантаженні практично не змінюється?

· Дядько головний мозок

178. Кровотік у якому з органів при фізичному навантаженні зростає пропорційно до ступеня навантаження?

· Серце

179. Кровотік у якому органі при фізичному навантаженні суттєво зменшується?

· Травний канал

180. Перерозподіл крові між судинами головного мозку при зміні рівня його функціональної активності забезпечують, перш за все, такі механізми регуляції:

· Місцеві метаболічні


 

ДИХАННЯ

ДИХАННЯ ТЕСТИ З БАЗИ ЛИШЕ З ПРАВИЛЬНИМИ ВІДПОВІДЯМИ

Людина дихає часто i поверхнево. Який з показникiв зовнiшнього дихання буде зниженим за таких умов?

-Альвеолярна Вентиляція Легень

 

Пiсля спокiйного видиху у легенях людини мiстяться такi легеневi ємностi та об'єми:

-Функціональна Залишкова Ємність

 

Газообмiн в легенях вiдбувається постiйно, не зважаючи на фази дихального циклу, завдяки наявностi:

-ФЗЄ

 

У людини на 30% збiльшений залишковий об'єм. Який iз зазначених показникiв суттєво зменшиться внаслiдок цього?

-Коефіціент Вентиляції Легень = ДО – МП/ФЗЄ МП=мертвий простір

 

У людини рО2 в альвеолярному повiтрi дорiвнює 80 мм рт. ст., а рСО2 становить 43 мм рт.ст. Причиною цього може бути зменшення:

-АВЛ

 

При скороченнi дiафрагми пiд час вдиху тиск у плевральнiй порожнинi стає:

-Більш негативним

 

У дитини спостерiгається недостатнiсть секрецiї сурфактанту альвеолоцитами, що сприяє:

-Збільшенню еластичної тяги легень

 

Головною ознакою гiповентиляцiї є:

-Гіперкапнія

 

У людини зменшилася спорiдненiсть гемоглобiну до кисню. Причиною цього може бути:

-Підвищення температури крові

 

У людини зменшилася спорiдненiсть гемоглобiну до кисню. Причиною цього може бути:

-Гіперкапнія

 

У людини зменшена дифузiйна здатнiсть легень. Причиною цього може бути змiна:

-Товщина альвеолокапілярного бар'єру

 

Як змiниться ступiнь дисоцiацiї оксигемоглобiну при фiзичному навантаженнi?

-Збільшиться у тканинних капілярах

 

У спортсмена пiд час пробiгу стометрової дистанцiї було зареєстровано збiльшення легеневої вентиляцiї в першi секунди змагання. Такi змiни здiйснювалися завдяки активацiї дихального центру через збiльшення iмпульсацiї, перш за все, вiд:

-Пропріорецепторів працюючих м'язів

 

У експериментальної тварини було перерiзано синокаротидні i аортальні нерви, пiсля чого дихальний центр перестав реагувати на:

-Гіпоксемію

 

За допомогою спецiального датчику реєстрували активнiсть хеморецепторiв каротидних тiлець. Найбiльшу iмпульсацiю було зафiксовано за умови:

-зменшення РО2 від 60 до 30 мм рт. ст.

 

Як позначиться на характерi дихання в станi спокою тимчасове виключення вентральної групи ядер дихального центру?

-істотно не зміниться

 

Як позначиться на характерi дихання в станi спокою тимчасове виключення пневмотаксичного центру?

-стане рідким і глибоким

 

У експериментальної тварини зроблено двосторонню перерiзку блукаючих нервiв. Як це вплине на дихання тварини?

-стане більш рідким і глибоким

 

У експериментальної тварини проведено такi операцiї: двостороння перерiзка блукаючих нервiв та перерiзка мiж довгастим мозком i варолiєвим мостом. Як змiниться дихання такої тварини?

-зупиниться на максимальному вдиху

 

Пiсля введення людинi курареподiбної речовини її дихання:

-припиниться

 

Вкажiть, яка основна змiна складу плазми артеріальної кровi спонукає людину зробити вдих пiсля довiльної затримки дихання?

-збільшення РСО2

 

У людини пiсля довiльної затримки дихання виникає рефлекторна гiпервентиляцiя. Фактором, що її спричинює є:

-гіперкапнія

 

Тривалiсть затримки дихання на вдиху у людини становить 50 с, на вдиху пiсля гіпервентиляції - 120 с. Причиною збiльшення тривалостi затримки на вдиху пiсля гiпервентиляцiї є:

-зменшення РСО2 в альвеолярному повітрі

 

Пiсля прийому великої дози барбiтуратiв, якi здiйснюють гальмiвний вплив на дихальний центр, альвеолярна вентиляцiя у хворого зменшилася вдвiчi. За цих умов в кровi буде спостерiгатись стан:

-гіперкапнії

 

Пiсля перерiзки пуповини в кровi немовляти спостерiгаються наступнi змiни:

-гіперкапнія

 

Якi змiни в складi кровi будуть спостерiгатися на висотi 3000 м над рiвнем моря?

-гіпоксемія

 

У людини пiсля тривалої гiпервентиляцiї спостерiгається тимчасова затримка дихання (апное). Що є причиною цього явища?

-гіпокапнія

 

В основi припинення вдиху i початку видиху в станi спокою у дорослої людини лежить збiльшення iмпульсацiї:

-нейронів пневмотаксичного центру

 

В основi припинення вдиху при форсованому диханнi у дорослої людини лежить збiльшення iмпульсацiї вiд:

-рецепторів розтягнення легень

 

У людини з нападом бронхiальної астми необхiдно викликати розширення бронхiв. Для цього доцiльно вдихати аерозоль, що мiстить активатори таких мембранних циторецепторiв:

-бета-адренорецептори

 

У людини, що пiднялася на висоту 3000 м над рiвнем моря, виникає гiпервентиляцiя. Провiдним механiзмом, що її зумовлює, є рефлекси:

-безумовні з периферичних хеморецепторів

 

У експериментальної тварини спостерiгається гiпервентиляцiя внаслiдок збiльшення iмпульсацiї вiд рецепторiв каротидного синуса. Який з наведених чинникiв мiг зумовити найбiльшою мiрою таку реакцiю?

-гіпоксемія

 

Внаслiдок автодорожної пригоди у хворого дiагностовано поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента. Як пiсля цього у хворого змiниться дихання?

-суттєво не зміниться

 

У людини тиск у плевральнiй порожнинi на початку вдиху становить - 10 см вод.ст. Причиною цього є збiльшення еластичної тяги легень внаслiдок зменшення

-кількості сурфактанту

 

У обстежуваного дихальний об'єм становить 500 мл, частоту дихання -15/хвилину, об'єм мертвого простору -100 мл. Скільки повітря пройде у нього за хвилину через альвеоли?

-6000 мл

 

У барокамері знизили тиск до 400 мм рт. ст. Як зміниться зовнішнє дихання людини в цій камері?

-збільшиться глибина і частота дихання

 

У хворого виявлено різке зниження активності сурфактантів легень. Що буде наслідком цього?

-схильність альвеол до спадання

 

Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людими можуть бути причиною цього?

-гіпертермія

 

У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?

-варолієвий міст

 

У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення?

-збільшиться глибина і частота

 

Хворий одержав травму спинного мозку вище 5 шийного сегменту. Як у нього зміниться характер дихання?

-зупиниться

 

У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?

-припиниться

 

При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини дихання. Це призведе до зменшення:

-ХОД

 

У передстартовому стані бігуну необхідно підвищити вміст О2 у м'язах. Яким чином це можна зробити?

-дихати в режимі гіпервентиляції

 

Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:

-іритантних рецепторів

 

При палінні тютюну у людини часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?

-іритантні

 

У людини, яка вийшла з теплого приміщення на холодне повітря часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає рефлекс кашлю?

-іритантні

 

Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупина дихання. Які зміни у крові це зумовлюють?

-зменшення рСО2

 

У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

-дихальний об'єм

 

У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:

-дифузійної здатності легень

 

Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. Вміст якої сполуки гемоглобіну збільшений у цієї людини в крові?

-карбоксигемоглобін

 

У тварини видалили каротидні тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у неї не буде розвиватися гіпервентиляція?

-гіпоксемія

 

У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

-М-холінорецептори

 

При обстеженні людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється при кожному вдиху. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?

-коефіціент легеневої вентиляції

 

Людина зробила максимально глибокий вдих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться у неї в легенях?

-ЗЄЛ

 

Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться в її легенях?

-ЗО

 

Киснева ємність крові плода більша, ніж у матері через великий вміст:

-HbF

 

У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?

-звуження дихальних шляхів

 

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює -7,5 см вод. ст.?

-спокійний вдих

 

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює -25 см вод. ст.?

-форсований вдих

 

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює +3 см вод. ст.?

-форсований видих

 

Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 мм рт. ст. під час:

-паузи між вдихом і видихом

 

Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв'язку дихального центру довгастого мозку з:

-пневмотаксичним центром

 

У людини частота дихання не змінилася, а дихальний об'єм збільшився у 2 рази. При цьому найбільше зросте:

-альвеолярна вентиляція легень

 

Нестача сурфактантів у новонародженої дитини з дистрес-синдромом призводить до такого наслідку:

-збільшення еластичної тяги легень

 

Найбільший опір руху повітря спричиняє (спричиняють):

-бронхи середнього діаметру

 

У людини виявлено збільшення ФЗЄ. Що з наведеного може бути причиною цього?

-збільшення опору дихальних шляхів

 

До зменшення анатомічного «мертвого простору» призведе:

-трахеотомія

 

У людини альвеолярна вентиляція легень становить 4800 мл, дихальний об'єм - 350 мл, об'єм анатомічного «мертвого простору» - 150 мл. Якою у нього є частота дихання?

-24 разів/хвилину

 

У альпініста при адаптації до перебування у високогір'ї збільшилася киснева ємність крові. Причиною цього є зростання:

-еритропоезу

 

Під час гіпервентиляції впродовж 10 с зменшиться:

-дисоціація оксигемоглобіну

 

рО2 у венозній крові збільшена і мало відрізняється від рО2 в артеріальній крові. Причиною цього може бути:

-отруєння ціанідами

 

При фізичному навантаженні зростає дифузійна здатність легень, перш за все, завдяки зростанню:

-площі дифузії

 

Короткочасна інтенсивна робота призвела до розвитку кисневого борга і до зсуву кривої дисоціації оксигемоглобіну в правий бік. Причиною цього є збільшення:

-інтенсивності енергетичного метаболізму

 

Після перерізки стовбуру мозку між заднім та середнім мозком у тварини матиме місце:

-нормальне дихання

 

У людини блокада b-адренорецепторів призвела до розвитку задишки. Причиною цього є, перш за все:

-бронхоспазм

 

У людини, яка лежить, пасивні рухи нижніх кінцівок збільшили ХОД з 6 до 12 л/хвилину. Причиною змін ХОД є реалізація:

-безумовних рефлексів з пропріорецепторів

 

Збільшення якого з наведених чинників призведе до зменшення дифузійної здатності легень?

-товщина альвеолярно-капілярної мембрани

 

Яким є коефіцієнт утилізації кисню, якщо його вміст в артеріальній крові дорівнює 180 мл/л, у венозній - 120 мл/л?

-33 %

 

Тривалість максимальної затримки дихання зменшиться, якщо її визначенню передували:

-фізичне навантаження

 

Головним чинником, який призводить до збільшення максимальної тривалості затримки дихання на вдиху у порівнянні із видихом, є збільшення:

-об'єму повітря в альвеолах

 

Головним чинником, який призводить до збільшення максимальної тривалості затримки дихання внаслідок гіпервентиляції, є:

-зменшення рСО2 в артеріолах

 

Кров, що відтікає від альвеол людини, яка знаходиться у вертикальній позі, має рО2 140 мм рт.ст. та рСО2 35 мм рт.ст. У яких сегментах легень знаходяться ці альвеоли?

-сегменти верхівок

 

Кров, що відтікає від альвеол людини, яка знаходиться у вертикальній позі, має рО2 100 мм рт.ст. та рСО2 40 мм рт.ст. У яких сегментах легень знаходяться ці альвеоли?

-середні

 

Кров, що відтікає від альвеол людини, яка знаходиться у вертикальній позі, має рО2 90 мм рт.ст. та рСО2 43 мм рт.ст. У яких сегментах легень знаходяться ці альвеоли?

-базальні

 

Які зміни у працюючих тканинах полегшують віддачу ним кисню кров'ю?

-усе наведене (збільшення рСО2, зменшення рО2, збільшення температури, зменшення рН)

 

При фізичному навантаженні одиниця об'єму крові транспортує більше крові, ніж у стані спокою. Сприяє цьому, перш за все, збільшення:

-КЄК

 

Людина максимально затримала дихання, але транспорт кисню кров'ю при цьому суттєво не зменшився. Це можливо, якщо рО2 в альвеолах при затримці знизився до:

-60 мм рт. ст.

 

У людини суттєво знижена здатність крові до транспорту кисню. Причиною цього може бути зниження у крові вмісту:

-гемоглобіну

 

У людини суттєво знижена здатність крові до транспорту кисню. Причиною цього може бути збільшення у крові вмісту:

-метгемоглобіну

 

У людини суттєво знижена здатність крові до транспорту кисню. Причиною цього може бути збільшення у крові вмісту:

-карбоксигемоглобіну

 

У людини травма передньої черевної стінки. Це призведе, перш за все, до зменшення такого показника зовнішнього дихання:

-резервний об'єм видиху

 

Що з наведеного у людини вимагає обов'язкового використання штучної вентиляції легень?

-введення курареподібних речовин

 

Спокійний видих на відміну від спокійного вдиху:

-є пасивним

 

Який з наведених показників зовнішнього дихання має найменшу величину?

-дихальний об'єм (інші, неправильні варіанти---ЖЄЛ, ЗО, РО вдиху та видиху)

 

Який з наведених показників зовнішнього дихання має найбільшу величину?

-ЖЄЛ (інші варіанти ЗО, РО вдиху та видиху, ДО)

 

Який з наведених показників зовнішнього дихання має найбільшу величину?

-максимальна вентиляція легень

 

Аналіз спірограми засвідчив, що хвилинне споживання кисню при фізичній роботі зросло у 3 рази у порівнянні із станом спокою. Причиною цього є збільшення при фізичному навантаженні:

-інтенсивності енергетичного метаболізму

 

Фізичне навантаження призвело до збільшення хвилинного об'єму дихання у 4,5 рази. Пристосувальне значення цього полягає у забезпеченні:

-сталості рО2 та рСО2 в альвеолах

 

У якій з наведених ситуацій реалізується регуляція зовнішнього дихання «за збуренням»?

-при фізичному навантаженні

 

У якій фазі дихання тиск у плевральній порожнині дорівнює «+» 5 см.вод.ст.?

-форсований видих

 

Яке дихання матиме місце у жінки наприкінці вагітності?

-реберне


 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

Головну роль в збiльшеннi теплопродукцiї в умовах зниження температури навколишнього середовища відіграє:

· Скелетні м'язи

В умовах блокади альфа-адренорецепторiв порушується адаптацiя органiзму до зниження температури навколишнього середовища. Причиною цього є те, що блокада альфа-адренорецепторiв погiршує

· Звуження судин шкіри

Введення курареподiбної речовини погіршує адаптацію організма в умовах зниженої температури навколишнього середовища, оскільки викликає:

· Пригнічення скоротливого термогенезу

У немовлят в умовах зниженої температури навколишнього середовища температура ядра тiла пiдтримується переважно за рахунок:

· Нескоротливого термогенезу

Iнформацiї про змiну температури ядра тiла при виконаннi фiзичної роботи надходить у центр терморегуляцiї вiд:

· Центральних теплових терморецепторів

Яка з нижче перерахованих адаптивних реакцiй органiзму при тривалiй дiї низької температури навколишнього середовища може призвести до вiдмороження певних частин тiла?

· Звуження судин шкіри

Людина перебуває в мiсцевостi, де температура повiтря становить 38°С, вiдносна вологiсть - 80%,швидкiсть вiтру 0 м/с. Яким шляхом то буде проходити тепловiддача за таких умов?

· Випаровування поту. Відповіді копіюю з програми, я сумніваюся, що тут це правильна відповідь, але, що маємо, те маємо.

У людини величина дихального коефiцiєнту зменшилася iз 0,82 до 0,7. Такi змiни цього показника можуть свiдчити про окислення переважно:

· Жирів

У людини величина дихального коефiцiєнту збiльшилася iз 0,82 до 1. Такi змiни цього показника можуть свiдчити про окислення переважно:

· Вуглеводів

У людини величина основного обмiну збiльшена на 40% порiвняно з належною величиною. Причиною цього може бути:

Гіперфункція щитовидної залози

У людини величина основного обмiну зменшена на 30% порiвняно з належною величиною. Причиною цього може бути:

Гіпофункція щитовидної залози

У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може бути причиною цього?

Трийодтиронін, тетрайодтиронін

У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?

Фізичне навантаження

У юнака під час фізичного навантаження хвилинне споживання кисню та хвилинне виділення вуглекислого газу дорівнюють 1000 мл. Які субстрати окислюються в клітинах його організму?

Вуглеводи

Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14°С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

Теплорегуляція

Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною цього?

Щитовидна залоза

Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35°С?

Випаровування рідини

У виробничому приміщенні температура повітря - 36°С, відносна вологість повітря - 80%, Переважно яким шляхом віддається тепло організмом людини за цих умов?

Випаровування поту

У дитини 14 років був виявлений позитивний азотистий баланс. Що з наведеного може може бути причиною цього?

Ріст онанізму організму

У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

Сон

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найменшими?

3-4 година ранку

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?

17-18 година

При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?

0.8

У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?

Тироксин

У лабораторному експеременті щурів адаптували до проживання в умовах холоду при t = 5°С. Збільшена секреція якого гормону перш за все сприяє розвитку цієї адаптації?

Тироксин

У людей, адаптованих до дії високої зовнішньої температури, посилене потовиділення не супроводжується втратою з потом великої кількості хлориду натрію. Дія якого гормону на потові залози спричиняє цей результат?

Альдостерон

При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1 - 1,5°С нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг перш за все, зменшує

Конвекцію

У холодну погоду з вітром люди змерзають швидше, ніж при відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:

Конвекції

Робітники гарячих цехів металургійних підприємств позбуваються з потом значної кількості рідини. Для оптимальної компенсації цього потрібно вживати:

Підсолену воду

Людина приймає блокатор М-холінорецепторів. Це погіршує адаптацію організма до високої температури оточуючого середовища, бо призводить до зменшення тепловіддачі шдяхом:

Випаровування

У спекотну погоду люди частіше стають під прохолодний душ, оскільки це збільшує віддачу тепла шляхом:

Теплопроведення

Дитина, яка вийшла з ріки, тремтить. Мати ретельно витирає її рушником, щоб зменшити тепловіддачу таким шляхом:

Випаровування

Дитина, яка вийшла з ріки, тремтить. Мати ретельно перевдягає її у сухий одяг, щоб зменшити тепловіддачу таким шляхом:

Теплопроведення

Дитина, яка вийшла з ріки, тремтить. Мати пропонує їй побігати для того, щоб:

Збільшити теплоутворення

У холодну погоду людина ховається від вітру, щоб зменшити тепловіддачу шляхом:

Конвекції

Енерговитрати організму людини за одну годину зросли у 1,5 рази. Що з наведеного може бути причиною цього?

Зменшення температури навколишнього середовища

Енерговитрати організму людини за одну годину зросли у 2,5 рази. Що з наведеного може бути причиною цього?

Фізична робота

Людина виконує фізичне навантаження. Із збудження яких рецепторів починають рефлекси, які забезпечують підтримку ізотермії у цих умовах?

Центральні теплові

Людина взимку не вдягнувши теплого одягу вийшла з приміщення на вулицю. Із збудження яких рецепторів починають рефлекси, які забезпечують підтримку ізотермії у цих умовах?

Периферичні холодові

При гіпервентиляції ДК становитиме:

1,1

Поглинання кисню за 1 хв. у стані спокою становить 0,3 л. Після виконання стандартного фізичного навантаження протягом 30 с воно збільшилося у 4 рази. Причиною цього є збільшення:

Інтенсивності метаболізму

Секрецію поту можна зменшити шляхом блокади таких мембранних циторецепторів потових залоз:

М-холінорецептори

Під час гарячки вживання аспірину призводить до тимчасового зниження температури тіла завдяки блокаді утворення пірогенів, а саме:

Простагландину Е2

У лабораторному експерименті щурів адаптували до проживання в умовах холоду при температурі +5°С. Збільшена секреція якого гормону сприяє розвитку цієї адаптації?

Тироксин

Травлення

При дослідженні смакових полів язика на різні ділянки язика нанесли розчин хініну. На якій ділянці язика виникне більш інтенсивне відчуття?

На корені

Під час фракційного шлункового зондування людині під шкіру введено гiстамiн. Об'єм виділеного шлункового соку збільшився. Це відбулося переважно за рахунок збільшення виділення:

НСl

Під впливом жовчі відбувається процес емульгування жиру, завдяки наявності у ній:

Жовчних кислот

Секрецiя кишкового соку регулюється переважно такими механізмами регуляції:

Метасимпатичні рефлекси

Після подразнення електричним струмом однієї із структур ЦНС у голодного піддослідного собаки зникло відчуття голоду. Яку структуру ЦНС подразнювали?

Гіпоталамус

У піддослідного собаки видалено пілоричний відділ шлунку.Це призвело до зменшення кислотоутворюючої функції шлунку, перш за все, внаслідок порушення реалізації таких механізмів регуляції:

Гуморальні

Людина дивиться на смачну їжу. Шлункова секреція при цьому збільшується за рахунок реалізації таких рефлексів:

Умовні парасимпатичні

У людини визначили абсолютні пороги смакової чутливостi. В якій з наведених ситуацій їх величина виявилась найменшою?

Натщесерце

Безпосередньо пiсля того, як їжа надходить до шлунку, має (мають) місце:

Харчова релаксація

Піддослідному собаці в кров ввели секретин і отримали сік підшлункової залози. Які складові компоненти соку переважимуть у його складі?

 

Бікарбонати і вода

Проведено аналіз секрету слизової оболонки товстої кишки. В його складі виявлено значну кiлькiсть ...

СлизуПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.074 с.)