ТОП 10:

Характерні ознаки національної економікиХарактерні ознаки національної економіки

Основними ознаками нац ек є:

1.Єдина мета – всі елементи ек системи мають свою кінцеву та проміжні цілі функціо-нування, вони підпоряд-ковані єдиній меті – забезпечити стале ек зростання суспільства

2.ієрархічність структури нац ек – складається з рівнів – мікроек, мезоек, мароек

3.організаційно функціональна залежність між елемента-ми системи

4.незводимість функцій та структури елементів системи якєдиного цілого

5.наявність таких меха-нізмів самозабеспечення та саморозвитку як рин-кове саморегулювання, держ та корпоративне регулю-вання ек.

6.керованість - забезпе-чується за рахунок доб-ровільного підпорядку-вання ринку через опосе-редковане втручання в економіку державних органів влади, а також через корпоративне регулювання.

7.зворотні звязки між елементами системи – за-беспечується за рахунок наявності у суспільстві каналів обігу економічних ресурсів.

8.динамічність – нац ек перебуває у постійному саморусі та саморозвитку

9.цілісність – передбачає наявність тісних взаємо-звязків між галузями , сферами і господа-рськими комплексами нац ек.

 

Визначення поняття національна економіки , ВВП, ВНП

Нац. ек. становить собою комплексне систематизоване вчення про закономірності стано-влення та функціону-вання господарської сис-теми суспільства, а також теоретичні та методо-логічні підходи що до розробки держ політики подальшого розвитку нац госп системи.

Нац ек представляє собою економіку певної країни що має ознаки економічної системи тобто загальні і власні особливості розвитку, тобто особливе що проявляється у таких формах:

-ек потенціал

-структура госп компле-ксу та галузей господа-рства

- внутрішні чинники соц ек розвитку.

- господарський механізм регулювання та координації

-особливості програму-вання та прогнозування соц ек процесів

ВВП вимірює скупну ринкову вартість кінцевих продуктів створених в межах території даної країни незалежно від того чиїми факторами вир-ва вони Були створені – вітчизняними чи іноземними.

ВНП – це сукупна ринкова вартість всіх товарів і послуг створеними нац факторами вир-ва незалежно від того в якій країні вони були вироблені.

Існують 3 основні методи обчис-лення ВВП(ВНП)

1 метод – за доданою вартістю або виробничий

2 метод – за видатками або метод кінцевого використання.

3 метод – за доходами або розподільчий метод

За виробничим методом ВВП визначають як різницю між обсягом виробленої продукції та поточними витратами на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, послуг і т.д.

Додана вартість включає в себе оплату праці прибуток процент.

За видатками ВВП включає в себе суму всіх видатків макроек субєктів на придбання кінцевих товарів і послуг.

За доходами ВВП розраховується як сума всіх факторних доходів субєктів господарювання(з/п найманих робітників, процент, прибуток корпорації, дохід від індивідуальної власності) амортизація та непрямі податки. До ВВП при цьому не враховується суто фінансові угоди, незавершене вир-во, перепродаж використаних речей, трансферні платежі, та види діяльності що неможна точно прорахувати.

Дайте визначення наступних макроекономічних показників: безробіття та інфляція

Безробіття це явище коли значна частина працездатних людей не може знайти собі роботу. З метою аналізу безробіття застосовують показники рівня безробіття. Рівень безробіття показує частку сукупної робочої сили яка немає роботи але перебуває у активному пошуці. Він визначається як відношення чисельності безробітніх до загальної чисельності робочої сили.

До основних рівнів безробіття відносять фрекційне, циклічне, структурне, сезоне.

Інфляція – це переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових паперових грошей порівняно з потребами обігу в них, що супроводжується падінням рівня з/п та швидкими тепами зростання цін.

Для її розрахунку застосовуються показники темпу та рівня інфляції. Темпи інфляції показують зміну рівня цін в ек-ці і розраховують як співвідношення рівня цін поточного та базового року. Рівень інфляції визначається за допомогою індексу цін.

До основних видів інфляції на-лежать:

- за темпами(помірна, галопуюча та гіперінфляція)

- за причинами виникнення(інфляція попиту та пропозиції)

- за формами прояву(відкрита та пригнічена)

Якщо підвищення заг рівня цін супроводжується швидким зниженням обсягів вир-ва то таке якище називають стагфляцією.

Дайте визначення наступних макроекономічних показників: торговий та платіжний баланс країни, рівень глобалізації

Торгівельний баланс – це взаємозалежність між сукупним експортом та імпортом нац економіки. Коли країна експортує є більше ніж імпортує вона має позитивне торгове сальдо, а коли імпорт перевищує експорт країні має дифіцит торгового балансу. Тоді країна повинна оплачувати імпорт за рахунок іноземних кредитів.

Платіжний баланс країни фіксує всі операції які мали місце між резидентами даної країни та резидентами інших країн протягом року.

Рівень глобалізації – це агрего-ваний показник який включає 4 параметри

- рівень ек інтеграції у світовому суспільстві

- персональні контакти тобто кількость міжнародних поїздок, кіл-ть користувачів міжнар поштою та інтенсивність обміну інформацією

- рівень технологічного розвитку

- ступінь участі країни у міжнароднихзвязках та діяльність міжнародних організацій

Дайте визначення наступних макроекономічних показників: національне багатство, чистий продукт, національний дохід, особистий дохід.

Національне багацтво - це сукупність вироблених і нагромаджених суспільством метеріальних і духовних благ, набутих протягом усього його існування, а також природний потенціал країни.

Чистий продукт – це частина валового продукту яка може бути використана суспільством для особистого використання та розвитку вир-ва, тобто новостворена у суспільстві протягом року вартість.

Національних дохід – визначається шляхом вилучння від суми чистого нац продукту непрямих податків. У структурі нац доходу залишаються врахованими усі види з/п, рентні платежі, прибуток, тобто усі зароблені в державі доходи.

Особистий дохід утворюється в результаті відрахування з нац доходу кошті на соц страх, податки на прибуток корпорацій, в тому числі і на нерозподілений прибуток але з додаванням суми трансферних платежів.

Моделі національних економік: вільний ринок, традиційна економіка

1.Чиста ринкова економіка(вільний ринок, саморегульована економіка, чистий капітал, вільна конкуренція)

Ознаки:

- Приватна власність на фактори вир-ва,

- самокоординація ек діяльності,

- максимальне невтручання держави в ек взаємовідносини

- свобода підприємництва і вибору діяльності

- єдина мета – отримання прибутку

- вільні входи та виходи з ринку за рахунок вільної конкуренції

- ціновий механізм є основним координаційним механізмом врегулювання ек відносин.

- Всі субєкти змушені підкоритись законам ринку

- Розпорошена економічна та ринкова Влада

Традиційна еконо-міка.

Ознаки

- панування приватної власності

- Низький рівень економіки та соц розвитку,

- залежний характер соц ек розвитку

- технічний прогрес різко обмежений

- демографічні кризи

- Низький рівеь розвитку науки і освіти

- Низька продуктивність праці за рахунок застарілих способів виробництва та технологічного старіння.

- Великий державний борг

- Вагома роль держави в економіці

Змішані системи

Ознаки:

- На мікроекономічному рівні відносини регулюються переважно ринковими способами та корпоративною кординацією

- На макроекномічному рівні систематизованою системою державного та корпоративного управління і регулювання господарських процесів

- Соціальна орієнтація економіки

- Визначення людини та її здібностей головною цінністю і продуктивною силою.

Більшість нац-х ек-к рухається у напрямку формування так званої ек-ки узгоджень. Ця концепція виходить з факту появи злагодженого ефекту, від раціонального поєднання ринкового саморегулювання і державного втручання та корпоративної координації сучасної ек-ки що проявляється у появі механізмів переговорного характеру тобто узгодження.

 

Характерні ознаки національної економіки

Основними ознаками нац ек є:

1.Єдина мета – всі елементи ек системи мають свою кінцеву та проміжні цілі функціо-нування, вони підпоряд-ковані єдиній меті – забезпечити стале ек зростання суспільства

2.ієрархічність структури нац ек – складається з рівнів – мікроек, мезоек, мароек

3.організаційно функціональна залежність між елемента-ми системи

4.незводимість функцій та структури елементів системи якєдиного цілого

5.наявність таких меха-нізмів самозабеспечення та саморозвитку як рин-кове саморегулювання, держ та корпоративне регулю-вання ек.

6.керованість - забезпе-чується за рахунок доб-ровільного підпорядку-вання ринку через опосе-редковане втручання в економіку державних органів влади, а також через корпоративне регулювання.

7.зворотні звязки між елементами системи – за-беспечується за рахунок наявності у суспільстві каналів обігу економічних ресурсів.

8.динамічність – нац ек перебуває у постійному саморусі та саморозвитку

9.цілісність – передбачає наявність тісних взаємо-звязків між галузями , сферами і господа-рськими комплексами нац ек.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.01 с.)