ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Krвsas uzklврanas tehnoloмija un metodesAutomobiпu virsmu remontkrвsojumu veic ar saspiestu gaisu, kurр izplыst caur antikondensвcijas vai citiem attоroрiem filtriem un pa gumijas рпыteni nonвk lоdz krвsas pistolei – pulverizatoram.

Galvenвs prasоbas krвsoрanas tehnoloмijв:

Lai nenokrвsotu blakus detaпu un citas vietas, automobilis ir jвnosedz un jвaplоmз. Vispirms blakus esoрвs detaпas jвaizlоmз ar speciвlu рim nolыkam paredzзtu lоmзjamo papоru, kurр ir gluds un bez pыkвm, viegli padodas locорanai un piegrieрanai. Ir ieteicams lietot speciвlu aplоmзjamo stendu uz kura atrodas 4 daювda platuma papоri, kuriem pie vienas malas automвtiski, kad notin papоru, pielоp aplоmзjamв lenta. Pзc tam uzklвj speciвlu elektrizзtu plзvi, kura labi piekпaujas maроnas formai un pierauj sоkos putekпus. Plзve jвnogrieю tв, lai krвsojot krвsa netrвpa uz plзvi, bet uz papоra, tad plзves mala cieрi ar lоmlentu jвpielоmз pie papоra. Ja plзve atrodas tuvu krвsojamai virsmai, tad pзc pirmвs kвrtas apювvзрanas un pырot otro kвrtu, krвsas plзksnes var atdalоties un uzkrist uz krвsojamвs detaпas. Durvju vai logu spraugas aizlоmз ar 3 M blоvзjoрiem sыkпiem, tв iegыstot trоs efektus:

 

Ё krвsa netiek spraugвs;

Ё no spraugas netiek вrв putekпi;

Ё uz durvju ailes nepaliek uzkrоtoрa lоnija, kв tas ir, ja aizlоmз vienkвrрi ar lentu.

 

Lai nenokrвsotu logu gumiju malas jвlieto speciвla gumijas izceпamв lenta, kurai ir daювda platuma plвna plastikвta mala, kuru viegli var aizbвzt aiz stikla gumijas, pacelt to un lentu pielоmзt pie stikla.

 

 

3.13. att. Krвsas uzklврanas process

Krвsu pзc iespзjas jвuzklвj plвnвkв kвrtв. Biezв kвrtв uzklвta krвsas kвrta nevienmзrоgi noюыst: zem virskвrtas izveidojas plзvоte, krвsa ilgi saglabвjas рнidra, kв rezultвtв uz virsmas veidojas plaisas. Biezas krвsa kвrtas uzklврana slоpвs virsmas vietвs veido notecзjumus. Uzklвjot uzsildоtu krвsu var izbзgt no atseviрнiem darba rezultвtв radоtiem defektiem.

Nepiecieрami pareizi darboties ar krвsas izsmidzinвtвju. Krвsas strыkla ir jвnovieto perpendikulвri krвsojamai virsmai, pretзjв gadоjumв krвsa uz krвsojamвs virsmas nevienmзrоgi uzklвsies. Krвsas izsmidzinвtвja attвlumam no krвsojamвs virsmas krвsojot ir jвbыt robeювs no 250 -300 mm. Ja krвsas izsmidzinвtвjs tiks turзts tвlвk no krвsojamвs virsmas, daпa krвsas nesasniegs krвsojamo virsmu, kв rezultвtв palielinвsies krвsas patзriтр un pasliktinвsies darba kvalitвte. Savukвrt, ja tuvвk par 250 mm tiks turзts izsmidzinвtвjs, krвsa tiks sista ar strыklu un uz virsmas izveidosies notecзjumi, un plaisas. Pвrvietot smidzinвtвju pa krвsojamo virsmu nepiecieрams 14-18 m/min liels virzорanas вtrums, вtrвk krвsa klвsies pвrвk plвnв slвnо, bet ja lзnвk, tad krвsa klвsies pвrвk biezв slвnо un var notecзt.

Nepiecieрams sekot krвsas un gaisa proporcijai. Pie nepietiekama gaisa daudzuma, krвsas izsmidzinврana nav piemзrota krвsoрanai, tвdв gadоjumв krвsas izsmidzinвtвjs izsvieю lielas krвsas рaltis. Pie nepietiekamas krвsas daudzuma rodas strauji grыdieni un pulsзjoрa grыdienveida strыkla. Tвpзc pirms darba jвpвrbauda krвsas un gaisa cauruпu savienojumu fiksвcija, jвnoregulз krвsas izsmidzinвtвjs un jвpвrbauda izsmidzinвmвs krвsas kvalitвte uz testзрanai sagatavotas virsmas vai kontrolkartes.


Krвsas uzklврanas metodes

 
 

 


       
   
 
Visa objekta lakoрana
 

 


Lоdz greznumlоstei

               
   
Вrpus pamatdetaпas robeювm
 
     
 
 

 


 

       
   
Lakas salaiduma metode
 
Pilna detaпas lakoрana
 

 


Lakas salaiduma metode

 

3.14. Krвsoрanas metoюu shзma

Remontkrвsoрanas noteicoрв operвcija ir remontam paredzзto laukumu vienmзrоgв krвsoрana. Tв ir attiecinвma vienвdв mзrв visiem krвsu veidiem. Tвlвk seko palоgoperвcija, kas tвpat ir krвsoрana, bet kuru sauc par piekrвsoрanu. Ja рвdu operвciju jвveic ar 2K krвsu, tad ir jвpielieto speciвls рнidrums salaidumu veidoрanai, kuru uzklвj tikai uz pвrejas robeюojoрвs joslas. Parasti piekrвsoрanu izmanto 2K un 3K bвzes krвsu pielietoрanas gadоjumos. Tas tiek darоts tвdзп, ka citвdi рo krвsu toтus nav iespзjams precоzi saskaтot.

Veicot remontkrвsojumus ar bвzes krвsвm, ir jвpielieto krвsu raюotвju ieteiktв tehnoloмija, respektоvi, ir jвpielieto pвreju jeb salaiduma tehnoloмija. Tв sevо ietver blakus detaпu iekrвsoрanu ar bвzes krвsu jeb pigmentu, bet tikai daпзji, jo ir jвizveido pakвpenisku pвreju starp veco un jauno pвrklвjumu (skatоt 3.15. att. b). Finвlв tiek lakotas abas blakusesoрвs detaпas (skatоt 3.15. att. b)

 

a )

 

 

 

b )


c )
3.15. att. Krвsojums ar salaiduma metodi

a – sagatavota virsma, b - pigmenta uzklврanas virziens un salaiduma izveide, c - lakas uzklврanas virziens no kreisвs puses

Lоdzоgi, kв ar piekrвsoрanas metodi вrpus pamatdetaпas, ar punktu krвsojumu metodi bвzes krвsa tiek izsmidzinвta pвr faktisko bojвjuma vietu, pakвpeniski izejot вrpus tв, bet nenoklвjot visu detaпu un, protams, blakus detaпu, saglabвjot pзc iespзjas lielвku oriмinвlв krвsojuma laukumu un lоdz ar to arо toni. Ро tehnoloмija nodroрina nemanвmu toтu pвreju arо tad, ja tie atрнiras. Finвlв lakota tiek visa detaпa pilnоbв, vai tiek veidotas lakas pвrejas izmantojot speciвlus piedevas- salaidзjus. nepiecieрamоbas gadоjumв pвrejas slоpз ar slapjo P1500 – P2000 graudainоbas smilрpapоru un nopulз ar attiecоgajвm pastвm.

Var izmantot arоkontrolkartes metodi, bet tв ir mazвk efektоva. Pie роs metodes pieder kontrolkarрu krвsoрana, piefiksзjot attiecоgos parametrus(spiedienu, attвlumu, kвrtu biezumu, u.c.) katras kontrolkartes krвsoрanas laikв. Tad uzkrвsotie paraugi tiek salоdzinвti ar konkrзtвs krвsojamвs virsmas toni un tiek izvзlзta kontrolkarte ar visprecоzвko toтu sakritоbu un tad pзc piefiksзtajiem parametriem arо krвso рo vienu detaпu.

Salaidumu veidoрanas tehnikas pielietoрana visbieювk dod labвko rezultвtu un laika ietaupоjumu salоdzinot ar centieniem panвkt pilnоgu toтu sakritоbu.

Ja detaпas ir nokrвsotas ar "bвzes" krвsu vai perlascento krвsu, to apювvз un lako. Lakoрanai var izvзlзties vairвkas lakas, atkarоbв no apstвkпiem. Piemзram, izvзloties paвtrinвti юыstoрu laku (HS), bыs vajadzоgs daudz mazвk laika un materiвla, jo ро laka ir jвuzpыр 1 kвrtв, tвs юырanas laiks ir daudz оsвks par standarta lakas юырanas laiku.

Jвтem vзrв, ka tвda tipa laka ir paredzзta tikai profesionвlai lietoрanai, jo nepiecieрama пoti laba gaisa apmaiтa, pretзjв gadоjumв klвjums nebыs pietiekami kvalitatоvs.

Ja nepiecieрams var nelakot visu detaпu, bet izmantot sapludinврanas metodi. Ja ir jвveic automaроnas pilna pвrlakoрana, tad labвk izvзlзties lзnвku laku, jo tai ir daudz lielвks юырanas laiks kв iepriekрзjai. Lakojot jвseko, lai laka uzklвtos vienmзrоgi un gludi, lai neveidotos notecзjumi, vai tieрi pretзji t.s. apelsоna miza, kas rodas, ja lakas kвrta nav pietiekoрi bieza vai pistoles attвlums no detaпas ir bijis pвrвk liels.

Daudziem autoоpaрniekiem ir priekрstats – ja ir bojвta detaпa( spвrns, durvis, pвrsegs), tad pietiek ar tвs nokrвsoрanu atbilstoрi izgatavotвja uzrвdоtвjam krвsas kodam. Tв dara daudzi amatieri un neprofesionвli krвsotвji un nereti auto оpaрnieks ir neapmierinвts, jo toтi atрнiras, savukвrt krвsotвjs vainu noveп uz krвsas maisоtвju un tirgotвju. Cзloтi toтu nesakritоbai var bыt auto neoriмinвlais krвsojums, atрнirоgas krвsoрanas tehnoloмijas, oriмinвlв krвsojuma izbalзрana. Ar atseviрнas detaпas krвsoрanu var izlоdzзties, ja auto krвsojums ir 2K sistзmв pieтemot, ka sajauktвs krвsas tonis ir precоzs, vai arо ja nav bыtiska precоza toтa sakritоba.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)