Krвsojamвs virsmas sagatavoрana
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Krвsojamвs virsmas sagatavoрana 

Пoti svarоgs ir kvalitatоvs un tehnoloмiski pareizs krвsas uzklврanas process, bet tas nedos gaidоto rezultвtu, ja krвsojamв virsma netiks pienвcоgi sagatavota. Katram remontmateriвlam raюotвjs ir izstrвdвjis noteiktu pielietoрanas tehnoloмiju. Ja tв netiek ievзrota, tad galarezultвts var nebыt atbilstoрs labas kvalitвtes prasоbвm. Smalkвk iespзjamos defektus un cзloтus aplыkosim turpmвkajвs nodaпвs.

Krвsojamвs virsmas sagatavoрana ir vairвku secоgu operвciju kopums, kur izрнir:

Ё bojвtв krвsojuma atdalорana

Ё virsmas attоrорana no rыsas

Ё virsmas gruntзрana

Ё virsmas рpaktelзрana

Ё рpakteпa slоpзрana

Ё grunts un kontrolkrвsas uzklврana

Ё kontrolkrвsas noslоpзрana

Ё sagatavotвs virsmas attaukoрana

Ё krвsas uzklврana

 

No krвsojamвs virsmas ir jвnoтem mehвniski bojвtвs iepriekрзjв krвsojuma daпas, tв jвattоra no rыsas, ja nepiecieрams jвpielieto rыsas pвrveidotвji vai konservanti (buvanol, brunox u.c.), arо skвbвs gruntis, ja to pieprasa tehnoloмija.

Рpaktelзjamвs virsmas plaknei ir jвbыt zemвkai par esoрв krвsojuma plakni, jo pretзjв gadоjumв netiks panвkta lоdzena virsma un bыs redzami uz вru esoрi izspiedumi. Ar рpakteпa uzklвtajвm kвrtвm abas plaknes tiek izlоdzinвtas. Noрpaktelзtв virsma tiek slоpзta ar noteikta raupjuma smilрpapоriem un noteiktв secоbв. Nereti pirmвs рpakteпa kвrtas tiek slоpзtas ar sauso P80, P120, P180 graudainоbas smilрpapоru, pзdзjв kвrta tiek slоpзta ar smilрpapоru P240. Iepriekрзjo krвsojumu nav ieteicams apstrвdвt ar rupjвku smilрpapоru, jo tiek nevajadzоgi saskrвpзt ро virsma. Tad noslоpзtв virsma tiek gruntзta, visbieювk ar aizpildoрo grunti, kura uzlabo jaunвs krвsas saнeri ar krвsojamo virsmu, kв arо aizpilda nelielas poras un sоkas рvоkas apstrвdвtajв virsmв. To slоpз ar slapjo P600, P800, P1000 graudainоbas smilрpapоru. Lielвkas рvоkas tiek aizpildоtas ar рнidro рpakteli, vai mazas рvоkas ar aizpildoрo gruntskrвsu.. Remontkrвsojuma tehnoloмija gan nepieпauj atstвt dziпвkas рvоkas, kв atstвj P240 graudainоbas smilрpapоrs.

Gruntзto virsmu pвrklвj ar kontrolkrвsu, lai gruntзto virsmu slоpзjot laicоgi novзrstu defektus, ja tвdi palikuрi, kas nav sataustвmi ar roku, bet kпыtu redzami kв tumрвki vai gaiрвki plankumi, atkarоbв no tв, vai tur ir iespiedums vai pacзlums.Ja nepiecieрams, iespiedumi tiek рpaktelзti , slоpзti un gruntзti, lоdz brоdim, kad slоpзjot gruntзto virsmu, tвs tonis bыs vienmзrоgs. Pirms krвsoрanas virsma tiek pвrslоpзta ar matзjoрo filci , tad tiek attaukota, un noslaucоta ar antistatiskajвm salvetзm, kas nodroрina putekпu nepievilkрanos pie krвsojamвs virsmas. Пoti svarоgi, lai gaisв neatrastos silikona putekпi, kuri nosзюoties uz krвsojamвs virsmas, pзc krвsas uzklврanas, rada punktiтus ar tukрu vidu (krвterорus).

 

Krвsas toтa noteikрana

Visi standarta krвsu toтi ir apzоmзti ar autoraюotвja krвsas kodu. Krвsas kods ir atrodams auto servisa grвmatiтв un uz auto virsbыves, kв plвksnоte vai uzlоme ar burtu un ciparu kombinвcijвm.

Visbieювk krвsas kods tiek apzоmзts kв Paint/ Farbe Nr. Krвsas kods uz automobiпa virsbыves var atrasties daювdвs vietвs atkarоbв no raюotвja, taиu visbieювk tas ir uz durvju ailзm, bagвюnieka vвka vai grоdas, kв arо zem motora pвrsega.

 

3.9. att. Krвsas koda atraрanвs vietas daювdu marku automobiпiem

 

Ja nav iespзjams sameklзt krвsas kodu pзc servisa grвmatiтas vai uzlоmes un ja automobilis ir bijis pвrkrвsots citв krвsв, tad krвsa ir jвpiemeklз salоdzinot to ar kataloga paraugiem no paraugu bukleta.

. Lai pieskaтotu noteiktai automaроnai vajadzоgo krвsas toni ir jвizmanto krвsu paraugbukleti, kuros krвsas un krвsu toтi ir sistematizзti pзc kodu sistзmas.


3.10. att. Krвsu paraugu bukleti

 

Pareizo formulu krвsas sajaukрanai nosaka pзc datorprogrammas receptes uz svariem. Jaukрanas formula vienmзr noved pie vajadzоgв rezultвta. Ar spektra fotoefekta mзraparвtu GENIUS palоdzоbu vajadzоgв toтa piemeklзрana paliek vienkвrрвka, вtrвka un droрвka. Pзc иetrkвrрas mзrорanas aparвts ar metodi "krusts uz krusta" attоrоto virsmu uz remontзjamв automobiпa iereмistrз spektra fotoefektu un dotos datus datorprogrammв. Speciвla STANDOX programma salоdzina рos mзrоjumus ar raюotвju krвsu toтiem datorprogrammв. Pamatojoties uz рiem datiem sistзma piedвvв vajadzоgo formulu STANDOX maisоtвjam.

 

3.11. Spektrometrs Genius

 

 

 


3.12. att. Krвsu toтu salоdzinврana no bukleta

 

Nosakot automobiпa virsbыves krвsas toni:

 

Ё Vienmзr jвpiemeklз krвsas tonis dienas gaismв, jo mвkslоgais apgaismojums daюkвrt dod maldоgu rezultвtu

Ё Piemeklзрana jвveic uz rыpоgi attоrоtas un uzpulзtas auto krвsojuma daпas, kas atbilst tв pamatkrвsojumam.

Ё Jвpвrbauda krвsas toтu sakritоbu uz auto detaпвm ar uzkrвsoto ( pilnоgi nosegtu) planрeti, kas ir pilnоgi noювvзta

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.004 с.)