ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Vienkomponenta alkоda (1k) krвsas 

 

Sintзtisko alkоdu krвsu izmantoрana automobiпu remontkrвsojumos nav vairs оpaрi populвra, jo ir izstrвdвtas daudz modernвkas un ar labвkвm оpaроbвm(юырanas laiks, spоdums, cietоba u.c.) veidotas autokrвsas. Bet ir raюotвji, kas vзl joprojвm piedвvв uzlabotas alkоda krвsas autotransportam. Kв piemзru var minзt somu koncernaTIKKURILA MONIMIX vienkomponenta, uz alkоda bвzes krвsas veidotu, vieglo automobiпu, komerctransporta, piekabju, treileru,iekвrtu un citu mehвnismu krвsoрanai paredzзtu krвsu.

Mыsdienвs visbieювk alkоda bвzes krвsas izmanto bыvniecоbв, вrdarbos un iekрdarbos. Alkоda krвsas uzskata par lineппas krвsas tвlвkas pilnveidoрanвs produktu. Saistoрв viela tвm galvenokвrt ir sintзtiski iegыts alkоds. Eksistз daudzi alkоdu veidi, no kuriem kвds var bыt saistоts arо ar lineппu. Krвsвs, kuras izmanto logu krвsoрanai, ir augsts eппas saturs. Alkоda krвsas юыst oksidзjoties. Par рноdinвtвju tвm izmanto acetonu, taиu lielвkв koncentrвcijв nekв lineппas krвsвm. Tв kв alkоda krвsвm ir lielвki molekulu izmзri nekв lineппas krвsвm, tв neiespieюas tik dziпi krвsojamв virsmв un veido samзrв cietu krвsas slвni. Alkоda krвsas юыst вtrвk par lineппas krвsвm, mazвk smзrзjas un ilgвk saglabв spоdumu, taиu tвm piemоt tieksme plaisвt un lobоties.

 

 

Divkomponenta akrila (2k) krвsas

 

 

Divkomponentu akrila krвsa sastвv no akrila sveнiem, kuri sajaukti ar neorganiskas vai sintзtiskas izcelsmes oksоdiem (pigmentiem) un cietinвtвja (izocionвta). Рвda tipa krвsas ir plaрi pielietotas automobiпu remontkrвsojumos, jo vidзjais юырanas laiks ir 1 h pie + 20 C un 25 min pie +60 C, un noklвtв virsma pзc sacietзрanas ir ar teicamu spоdumu un cietоbu. Nepiecieрamоbas gadоjumв рo krвsojumu var slоpзt un pulзt, un tв ir noturоga pret рноdinвtвjiem atрнirоbв no alkоda bвzes krвsвm.

Pie роs 2K sistзmas pieder arо akrila laka, kas ir tв pati krвsa, tikai bez pigmenta un lоdz ar to ir caurspоdоga, kв arо aizpildoрвs gruntskrвsas, izsmidzinвmie рpakteпi un citi remontkrвsojuma produkti, kuri sastвv no diviem komponentiem, un ir veidoti uz organisko рноdinвtвju bвzes.

 

2.3, Bвzes krвsas ar mettalic efektu

Tвs ir krвsas, kur par pamatu ir тemta bвzes krвsa, piejaucot rupjвku vai smalkвku alumоnija mikroskaidiтu pildоjumu. Alumоnija daпiтas atstaro gaismu, kas arо rada metвlisku efektu. Efekts vislabвk redzams skatоjumв pie taisna stыra, krвsas tonis izskatвs tumрвks. Рis efekts ir tв saucamais "FLOPS". Tвdв veidв emaljai ar metвlisku efektu ir divi toтi, kas saskatвma pie taisna stыra (skats no augрas) un toni, kas saskatвms pie spica stыra (skats no sвna)

Eksistз vairвki krвsu toтi, kuri vienas automaроnas markas maроnвm atрнiras viens no otra, tвdзп рiem toтiem STANDOX piedвvв apakрtoтus, izvзloties tuvвko no krвsu kartotзkas. Metвlisku krвsu toтos sedzoрвs mikskrвsas (balta un oksоda mikskrвsas) jвlieto tikai mazos daudzumos. Роs mikskrвsas mazina spоdumu, radot tumрu efektu, kad skatвs no augрas un bвls - gaiрs efekts, skatoties no sвniem. Daudzumi, cik nepiecieрams pievienot mikskrвsa ir atkarоgs no tв, kв iegыtais tonis atрнiras no aktuвlв krвsu toтa. Pakвpeniska tonзрana ir labвkais paтзmiens, tas ir mikskrвsu pievienot tikai 5-10% no tв daudzuma receptз vienu reizi. Рajв gadоjumв miksзjamвs krвsas receptз mikskrвsa ir 20 grami, tad pievieno tikai 1-2 grami, lai iegыtu tuvвko vзlamajam rezultвtam. Ро metode palоdz izvairоties no pвrtonзрanas ar zinвmo mikskrвsu.

. Ро sistзma atпauj daudz plaрвkas pielietojuma iespзjas, piemзram, uzputinвt pakвpenisku toтu pвreju (tвpзc, ka bвzes krвsas ir рнidrвkas, arо izsmidzinвtвs krвsas puteklis smalkвks). Юыst 5-15 minыtes. Nokrвsotв virsma ir matзta, nenoturоga pret atрнaidоtвjiem un skrвpзjumiem, tвpзc tв jвlako. Savukвrt laka tas pats akrils vien ir, tikai caurspоdоgs.

 

 

Perlascentвs (3k) toтmaiтas krвsas

 

Рвda tipa krвsas pзc uzbыves ir пoti lоdzоgas bвzes krвsвm ar mettalic efektu, bet atрнirоba ir tвda, ka alumоnija mikroskaidiтu vietв , pigmentam kв pildviela ir pievienotas sasmalcinвtas vizlas mikroskaidiтas, kuras tad arо nodroрina pзrпu vai hameleona efektu. Tвpat kв bвzes krвsвm ar mettalic efektu, nokrвsotв virsma ir mоksta un matзta, lai to aizsargвtu ir jвuzklвj laka ar cietinвtвju.

 

 

 

2.4.1.. att. Automobiпa krвsojums ar hameleona efekta krвsu

Perlascentв krвsa ar hameleona, jeb fluorescзjoрo efektu, satur unikвlus daudzslвтu pigmentus, kas dod krвsai iespзju mainоt toтus atkarоbв no skata leтнa. Katrs tonis parвdвs plaрв diapazonв, kas ir atkarоgs no leтнa, kвdв skatвs un kвdв leтно krоt gaisma.

Krвsa mainвs ne tikai viena toтa robeювs, bet tв iegыst maмiskas pвrvзrрanвs оpaроbas. Piemзram, no tumрi sarkanв lоdz degoрam zelta metвliskam tonim, vai arо no aukstв spоdoрв sudraba lоdz viegli zaпajam.

Jвatzоmз, ka рвdu efektkrвsojumu sзrijveida krвsoрanв parasti nepielieto.

Ir sastopami divi perlascento krвsu tipi :

Ё divpвrklвjumu krвsas

Ё trоspвrklвjumu krвsas.

Divpвrklвjumu krвsu uzklврвna ir lоdzоga kв standarta metвlefekta bвzes krвsas un lakas sistзmв. Trоspвrklвjuma perlamutra krвsвm nepiecieрama pamattoтa kвrtas uzklврana pirms perlascenta kвrtas un lakas, kuru nosaka krвsu raюotвjs.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.004 с.)