Krвsas toтu salоdzinврana un krвsas paraugs.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Krвsas toтu salоdzinврana un krвsas paraugs.Pirms remontkrвsojuma uzklврanas ir jвizgatavo krвsas paraugs un jвsalоdzina ar esoрo krвsojumu bojвjuma vietas tuvumв. No salоdzinврanas seko izрнirрanвs par to vai remontkrвsa ir jвmaina un jвgatavo tвlвks krвsas paraugs. Krвsas parauga izgatavoрana un eventuвla pзcniansзрana ir katalogв publicзto laiku saturs AZT/Schwacke sistзmв, tв arо atseviрнiem autoraюotвjiem tas var tikt aptverts papildus ar atseviрнu darbu pozоciju. 100% krвsas toтa un efekta saskaтoрana pie remontkrвsojumiem visos gadоjumos nav iespзjama.

Katalogв ir sniegta informвcija un kalkulзрanas metodes, kas attiecas uz metвla virsbыves detaпu krвsoрanu un пoti svarоga un nozоmоga ir informвcija par plastmasas detaпu krвsoрanu, kura nenoliedzami ietilpst рajв katalogu grupв.

Speciвlie pзtоjumi, kurus kopоgi veica BFL (Visvвcijas krвsotвju apvienоba), ZKF ( Centrвlв automobiпu virsbыvju un automobiпu tehnikas apvienоba) un Satiksmes lоdzekпu krвsoрanas institыts, attiecоbв uz plastmasas detaпu krвsoрanu ir noveduрi pie jaunвm kalkulвcijas vзrtоbвm, kuras tiek regulвri atjaunotas un papildinвtas. Тemot vзrв plastmasas detaпu atрнirоgos remontkrвsoрanas veidus, darba saturu un krвsoрanas papildmateriвlus, kataloga tabulвs ir izdalоta plastmasas detaпu krвsoрana, un jвievзro, ka plastmasas detaпas neietilpst atseviрнu automobiпa zonu krвsojuma sastвvв.

 

 

1.1 tabula.Plastmasas detaпu apzоmзjumi un veicamie darbi

 

Turpmвk aprakstоto remontkrвsojumu novзrtзрana ir izpildвma vai nu ar sastopamo auto raюotвju

dokumentiem vai ar AZT/Schwacke sistзmu.

.

1.5. Skвrdniecоbas darbu aprзнinврana ar „ kvadrвtdecimetru metodi ”

 

Ar рвdas metodes palоdzоbu ir iespзjams вtri aprзнinвt nepiecieрamo laiku profesionвlajiem virsbыvju skвrda detaпu taisnoрanas darbiem, sastвdot ekspertоzes aprзнinus.

Taisnoрanas darbi atрнiras pзc sareюмоtоbas pakвpзm, un to novзrрanas laiks ir atkarоgs ne tikai no bojвjuma lieluma, bet arо no citiem tвlвk minзtiem kritзrijiem. Tвdзп рie darbi tiek sadalоti trijвs sareюмоtоbas pakвpзs, kas dod atрнirоgus faktorus aprзнina formulвm :

Sareюмоtоbas pakвpe I (faktors 1,0) ir viegls remonts viegli pieejamвs vietвs, mоksta pвrformзрanвs un nav materiвlu pвrstiepumu, viegli atjaunojama, bojвjums nav pie detaпu malвm.

Sareюмоtоbas pakвpe II (faktors 1,5) ir vidзjas sareюмоtоbas remonts. I un II pakвpes kritзriji netiek uzskatоti par sareюмоtiem.

Sareюмоtоbas pakвpe III (faktors 2.0) ir sareюмоts remonts grыti pieejamвs vietвs, liels pвrformзрanas dziпums, aizlыzumi vai locоjumi, materiвla pвrstiepums, grыti atjaunojama sвkumforma, bojвjumi atrodas pie detaпu malвm.

Iztaisnoрanas laika aprзнinврana bвzзjas uz iztaisnojamвs virsmas lielumu kvadrвtdecimetros un trоs iepriekр aprakstоtajвm sareюмоtоbas pakвpзm.

(1)

 

 

(2)

 

,kur Ad - darbietilpоba;

V - virsmas laukums ;

- sareюмоtоbas faktors (I= 1,0; II = 1,5; III = 2,0);

5 – koeficients pirmajai detaпai;

2 – koeficients katrai nвkoрajai detaпai;

AW – darba vзrtоba (10 AW=1 stunda).

 

Piemзrs:

1. detaпa – spвrns: iztaisnojamв virsma 3 , sareюмоtоbas pakвpe I

 

2. detaпa – durvis: iztaisnojamв virsma 5 , sareюмоtоbas pakвpe II

 

 

 

 

Aprзнinвtie laiki satur darba laiku bojвjuma kvalitatоvai salaboрanai, uzdevuma saтemрanai, automobiпa pвrvietoрanai, kв arо daювdu instrumentu sagвdврanas un uzstвdорanas laikus. Ja detaпas ir jвnoтem un jвievieto atpakaп, tad рie papildus operвciju laiki ir jвpieskaita. Ро aprзнinврanas formula neattiecas uz noteiktu iztaisnoрanas tehnikas vienоbu vai darba rоku. Darba izpildoрajam amatniekam ir jвizmanto viтa profesionвlв izglоtоba, prakse un pietiekamв detaпu iztaisnoрanas pieredze. Iztaisnoрanas formula ir kalkulзрanas ieteikums.

 


Autokrвsas un to iedalоjums

 

Pasaules lielвkie krвsmateriвlu raюotвji savu politiku krвsmateriвlu raюoрanв veido atрнirоgi. Piemзram, koncerns PPG raюo gan rыpniecоbai nepiecieрamos materiвlus, gan automobiпu remonta nozares uzтзmumiem, bet pзc izplatорanas apjoma PPG ir pasaules lоderis automobiпu rыpniecisko krвsu raюoрanв, praktiski apgвdв visu ASV automobiпu rыpniecоbu. Savukвrt koncerns STANDOX DUPONT koncerna sastвvв, nodarbojas tikai ar remontkrвsmateriвlu izgatavoрanu un izplatорanu. Vзl no pazоstamвkajiem brendiem var pieminзt BASF rыpniecisko krвsmateriвlu raюotвju aliansз ar GLASURIT, kuri ir remontmateriвlu raюotвji, kв arо AKZONOBEL, kura koncerna apvienоbв ir tвds remontmateriвlu raюotвjs kв SIKKENS.

Standox ir apkopojis рogad pieprasоtвko automobiпu krвsu paleti

 

 

 

2.1. att Populвrвko autokrвsu diagramma

 

 

Automobiпu rыpniecisko krвsu raюotвji ir konkurenti remontkrвsu raюotвjiem, jo atseviрнu krвsu toтu pagatavoрanas receptыra ir pieejama tikai autorizзtвm remontdarbnоcвm. Bieюi vien viena un tв paрa krвsas toтa izgatavoрanas receptыra daювdiem raюotвjiem mзdz atрнirties un tвdзп remontkrвsmateriвlu raюotвjiem ir jвrзнinas ar apakрtoтu esamоbu un niansзрanas nepiecieрamоbu veicot remontkrвsojumus, kas bыtiski var ietekmзt jau tв pietiekami sareюмоto krвsoрanas tehnoloмiju un krвsojuma gala rezultвtu. Visi remontkrвsojuma produkti uz organisko рноdinвtвju bвzes tiek apzоmзti ar burtu K ,un pievienojot skaitli, tiek norвdоts, pie kвdas sistзmas pieder attiecоgais produkts.

Ё "vienkomponenta speciвlie pвrklвjumi" ir speciвlie pвrklвjumi, kuru pamatв ir plзvоti veidojoрs materiвls. Tie ir paredzзti lietojumam, kas prasa оpaрu kvalitвti, piemзram, mвkslоgo materiвlu gruntзjumam un sedzзjkrвsai, dzelzs pamata gruntзjuma kвrtai, reaktоvu metвlu (tвdu kв cinks un alumоnijs) gruntзjuma kвrtai, pretkorozijas apdarei, grоdu pвrklврanai, ietverot koka un cementa grоdas, kв aizsarglоdzeklis pret grafiti, kв liesmas slвpзtвjs, un higiзnas standartus pвrtikas vai dzзrienu rыpniecоbв vai veselоbas aprыpз;

Ё "divkomponentu speciвlie pвrklвjumi" ir pвrklвjumi, ko izmanto tiem paрiem mзrнiem kв vienkomponenta speciвlos pвrklвjumus, bet kam pirms lietoрanas pievieno otro komponentu (piem., treрзjos amоnus, cietinвtвjus);

Ё "daudzkrвsu pвrklвjumi" ir pвrklвjumi, ar ko paredzзts radоt divtoтu vai daudzkrвsainu efektu jau primвrajв pielietojumв;

Ё "рpaktelзрanas tepe virsbыvei" ir biezas konsistences savienojumi, ko paredzзts izmantot, lai pirms virsmas apstrвdes materiвla/рpakteles lietoрanas aizpildоtu virsmas dziпвkos negludumus;

Ё "gruntзjums" ir jebkвds pвrklвjums, ko pirms gruntзjoрв virsmas apstrвdes materiвla lietoрanas paredzзts izmantot uz nepвrklвta metвla vai esoрвs apdares, lai nodroрinвtu aizsardzоbu pret koroziju:

Ё "virsmas apstrвdes materiвls/рpaktele" ir pвrklвjums, ko paredzзts lietot tieрi pirms sedzзjkrвsas, pieрнirot izturоbu pret koroziju, lai nodroрinвtu sedzзjkrвsas adhзziju un lai veicinвtu viendabоgas virsmas apdares veidoрanos, aizpildot sоkвkos virsmas negludumus;

 

Ё "vispвrзjais metвla [virsmas] gruntзjums" ir pвrklвjums, ko paredzзts lietot gruntзрanai, piemзram, adhзzijas veicinвtвji, hermetizзjoрas vielas, virsmas apstrвdes materiвli virsзjai un priekрpзdзjai kвrtai, plastiskв grunts, "mitrs uz mitra", bezsmilрu рpakteles un izsmidzinвmвs рpakteles;

Ё "reaktоva gruntskrвsa" ir pвrklвjumi, kas satur vismaz 0,5 svara % fosforskвbes un ko paredzзts lietot tieрi uz nepвrklвtвm metвla virsmвm, lai nodroрinвtu izturоbu pret koroziju un adhзziju; pвrklвjumi, ko izmanto kв metinвmus gruntзjumus; kodinвtвju рноdumi galvanizзtвm un cinka virsmвm;

Ё "sedzзjkrвsa" ir jebkвds pigmentзts pвrklвjums, ko paredzзts lietot vai nu kв vienоgo slвni, vai kв vienu no slвтiem, lai nodroрinвtu spоdumu un izturоbu. Рeit ietverti visi attiecоgie produkti, tвdi kв pamatkrвsas un lakas:

Ё "pamatkrвsas" ir pigmentзti pвrklвjumi, kas paredzзti krвsas un jebkвdu citu vзlamu optisku efektu nodroрinврanai, bet kas nav pвrklврanas sistзmas spоdums vai virsmas aizsardzоba;

Ё "lakas" ir caurspоdоgs pвrklвjums, ar ko pвrklврanas sistзmв paredzзts pieрнirt galоgo spоdumu un aizsardzоbas оpaроbas;

Ё "оpaрas apdares" ir pвrklвjumi, ko paredzзts izmantot kв sedzзjkrвsu, ja vienв slвnо jвpanвk seviрнas оpaроbas, piemзram, metвlisks vai perlamutra iespaids, augstas kvalitвtes vienkrвsainas vai caurspоdоgas lakas (piemзram, pretskrвpзjumu un fluorзta laka), atstarojoрa pamatkrвsa, struktыrapdare (piemзram, plвva), pretslоdзрanas apdare, ыdensnecaurlaidоgas hermetizзjoрas vielas virsbыves apakрas apdarei, prettrieciena aizsarglakas, iekрзjвs apdares lakas un aerosoli.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.02 с.)