ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Apgrыtinвjumi un remonta darbietilpоbas palielinврanaRemonta darbietilpоbas palielinвjums virsbыves мeometrijas atjaunoрanas, izlоdzinврanas, iztaisnoрanas un piemзrорanas darbos, kв arо deformвcijas un ilgas ekspluatвcijas radоtie apgrыtinвjumi ir jвaprзнina atseviрнi.

Ё Piemзram: - apgrыtinвta detaпu noтemрana/uzlikрana (deformвcija, ilga ekspluatвcija)

Ё jaunu stiprinврanas urbumu urbрana

Ё tвda neparedzзta aprоkojuma noтemрana/uzlikрana, kas nav izgatavots sзrijveidв

Ё virsbыves salaiduma vietu izlоdzinврana, iztaisnoрana jaunu detaпu piekпauрanвs vietвs

Ё pie nepiecieрamоbas riteтu noтemрana/uzlikрana

Ё borta kompjыtera un citu elektronisku vadоbas ierоиu noтemрana/uzlikрana

Ё droроbas un komfortelektronikas elektronisko ierоиu darbоbas pвrbaude (ABS, AIR BAG, u.c.)

Ё rezerves daпu defektu novзrрana, modificзрana remontdarbu izpildорanai Papilddarbu izdevumi

Jвievзrtз arо papilddarbu izdevumi, kas atklвjas darba gaitв:

Ё remontзjamo vietu pretkorozijas aizsardzоba atbilstoрi izgatavotвja priekрrakstiem

Ё virsbыves uzstвdорana uz virsbыves мeometrijas atjaunoрanas stenda un mзrоjumu veikрana

Ё riteтu мeometrijas pвrbaude un regulзрana - stiprinвjuma materiвli (sоkвs plastmasas savienojuma detaпas) un palоgmateriвli

 

Programmв daювdu veicamo darbu un to kombinвcijas apzоmз ar noteiktiem simboliem, tвpat tos pielieto arо apzоmзjot automobiпa detaпas un to daювdo komplektвciju.

 

Apzоmзjumi ailоtз Rezerves daпas:

AT = Austauschteil - apmaiтas detaпa

TE = Teilersatz - daпзja aizvietoрana

Apzоmзjumi ailоtз EUR: (EUR –rezerves dataпu cenas euro)

P = pзdзjais derоgo cenu stвvoklis

ak = роs rezerves daпas vзl tiek piegвdвtas tikai pret apmaiтu

ad = laiks ieskaitot izjaukрanu/salikрanu

bc = рo rezerves daпu vairs nepiegвdв

bn = virsbыve ar durvоm un motora pвrsegu

bo = virsbыve bez durvоm un motora pвrsega

bp = virsbыve bez durvоm, motora pвrsega un priekрзjiem spвrniem

br = virsbыve bez virsbыves priekрзjвs daпas

 

Apzоmзjumi ailоtз AZ/h pie durvju maiтas laika, norвda darbietilpоbu: (AZ/h –darba laiks stundвs)

ca = ieskaitot ar el. spoguli

cb = ieskaitot ar el. spoguli un el. logu pacзlвju

cc = ieskaitot ar el. spoguli, el. logu pacзlвju un centrвlo atslзgu

cd = ieskaitot ar el. spoguli un centrвlo atslзgu

ce = ieskaitot ar el. logu pacзlвju

cf = ieskaitot ar el. logu pacзlвju un centrвlo atslзgu

cn = ieskaitot ar centrвlo atslзgu

 

Apzоmзjumi ailоtз AZ/h pie bagвюnieka 5 durvju maiтas laika, norвda darbietilpоbu:

ci = ieskaitot ar centrвlвs atslзgas un spoilera maiтu

ch = ieskaitot ar el. logu tоrоtвja un pakaпзjв spoilera maiтu

ck = ieskaitot ar el. logu tоrоtвja maiтu

cm = ieskaitot ar centrвlвs atslзgas un el. logu tоrоtвja maiтu

co = ieskaitot ar centrвlвs atslзgas, el. logu tоrоtвja un pakaпзjв spoilera maiтu Apzоmзjums ailоtз AZ/h pie bagвюnieka vвka maiтas laika, norвda darbietilpоbu:

cn = ieskaitot ar centrвlвs atslзgas maiтu

 

Apzоmзjumi ailоtз AZ/h pie priekрзjв bufera maiтas laika, norвda darbietilpоbu:

fa = ar priekрзjo galveno lukturu augstuma regulзр. iekвrtas noтemрanu

fb = ar priekрзjв spoilera maiтu

fc = ar priekрзjв spoilera, priekр. lukturu mazgвtвja noтemрanu

fd = ar priekрзjo papildlukturu, priekрзjв spoilera maiтu

fe = ar priekрзjo papildlukturu un priekр. galveno lukturu augst.regul. iekвrtas noтemрanu

ff = ar priekрзjo papildlukturu, priekр. galveno lukturu augstuma regulзрanas iekвrtas noтemрanu un priekрзjв spoilera maiтu


SCHVACKE LISTE LACKIERUNG krвsoрanas darbu kalkulвcijai

Pilnvзrtоgai aprзнinu veikрanai ir sastвdоts arо Schvacke Lackierung Liste – tas ir automobiпa virsbыves un plastmasas detaпu krвsoрanas darbu un materiвlu normatоvu katalogs, kur krвsoрanas laiki un materiвlu dati ir sadalоti atbilstoрi virsmas stвvoklim pзc sagatavoрanas remonta virsbыves skвrdniecоbas iecirknо.

Visi vвcu automobiпu raюotвji ir apvienoti Automobiпu industrijas apvienоbв (VDA), un ir pieтзmuрi vienotu krвsojuma definоciju un remontkrвsojuma iedalоjumu, kurр ir ро kataloga uzbыves pamats.

Krвsotвja patзrзtais laiks un izlietotie materiвli ir sagrupзti иetrвs grupвs:

Ё I – jaunas detaпas krвsoрanas gadоjums

Ё II – tikai вrзjвs vai iekрзjвs virsmas krвsoрanas gadоjums

Ё III – krвsoрanas gadоjumos, ja detaпas virsma jврpaktelз lоdz 50 % no visa tвs laukuma

Ё IV – krвsoрanas gadоjumos, ja detaпas virsma jврpaktelз vairвk par 50 % no visa tвs laukuma

 

Krвsoрanas apjoms

Remontkrвsoрanas apjoms tiek noteikts tikai no bojвjuma lieluma, detaпas paрas virsmas un iespзjamв remontkrвsojuma veida.

Pilnоgв krвsoрana satur transportlоdzekпa visas вrpuses remontkrвsoрanu.

Daпзjв krвsoрana satur transportlоdzekпa вrpuses daпas remontkrвsoрanu. Turklвt ir runa par atseviрнu detaпu krвsoрanu, ja tiek krвsota tikai viena virsbыves detaпa, piemзram, durvis, vai par daпзju krвsoрanu, ja tiek krвsotas vairвkas detaпas. Abos gadоjumos ar to var tikt saprasts vзl viens ierobeюojums, kв piemзram, krвsoрana virs vai zem greznumlоstes.

 

Пoti svarоga ir gruntзрana, рpaktelзрana, pildоtвja un citu komponenрu sagatavoрana, uzklврana utt. Pie daudziem krвsojumiem ir jвparedz pildоtвja krвsa. Optiskais iespaids raksturojas ar spоdumu, lоniju, krвsu un efektu.

Klвjoрвs krвsas pзc krвsas veida un efektiem var iedalоt sekojoрi:

Vienslвтa krвsoрana (sadalоjums Uni un Metallic)

Daudzslвnu krвsoрana (sadalоjums Uni, Metallic un Efekti).

Vienslвтu krвsoрana :

· Uni

· Mettalic

 

Daudzslвтu krвsoрana:

· Uni

· Mettalic

· Effekt

Metallics (rupji vai smalki alumоnija pigmenti) efekts ir vairвk vai mazвk spзcоgs gaiрs/tumрs flops. Speciвli efekta pigmenti, piemзram, pзrпu efekta pigmenti, Xirallic, Chromaflair panвk krвsu flopu. Attiecоga efektkrвsoрana panвk gaiрs/tumрs flopu un vienlaicоgi krвsu flopu.

Remontkrвsoрanas operвcija ir remontam paredzзto laukumu vienmзrоga uzslвтoрana. Tas ir pielietojums visiem krвsu veidiem. Tвlвkв operвcija ir krвsoрana ar apakрoperвciju, ko sauc par piekrвsoрanu. Piekrвsoрana tiek lietota pie 2- un 3-slвтu remontkrвsoрanas, ja citвdв veidв nevar panвkt krвsas toтa saskaтoрanu.

Piekrвsojot, lai piedzоtu krвsas toni un efektu, bвzes krвsa tiek izsmidzinвta pвr faktisko bojвjuma vietu, izejot tai вrpusз, un роs blakus detaпas tad pilnоbв tiek pвrlakotas ar bezkrвsaino noseglakas kвrtu. Detaпвm, kurвm nav tieрu robeюvirsmu, piem., iemetinвts pakaпзjais spвrns, pakaпзjв C- statne un jumts, bezkrвsainв laka tiek arо izsmidzinвta pвri robeюojoрai virsmai. Pie 3-slвтu krвsoрanas ar priekрkrвsoрanu, laka tвpat tiek izsmidzinвta pвri robeюojoрвm virsmвm.

Principв piekrвsoрana tiek tвlвk iedalоta:

 

Ё piekrвsoрana vienas detaпas robeювs (piekrвsoрana laukumв)

Ё piekrвsoрana pвri vairвkвm detaпвm (piekrвsoрana pie vienas vai vairвkвm detaпвm)

Piekrвsoрana vienai detaпai jвpielieto ciktвl un cik bieюi tas iespзjams pie 2-un 3-slвтu krвsoрanas mazвku un vidзju bojвjumu gadоjumв. Рim paтзmienam par labu runв ne tikai saimnieciskie redzes punkti, bet gan arо dzоves оstenоba, jo tiek novзrstas eventuвlвs krвsas toтa un/vai efektu atрнirоbas ar blakus robeюojoрвm detaпвm.

Tвlвk ir jвparedz, ka pie robeюojoрo detaпu piekrвsoрanas var bыt nepiecieрams papildus darbietilpоbas palielinвjums sakarв ar noтemamo detaпu uzlikрanu-noтemрanu. Izрнirрanвs par robeюojoрo detaпu piekrвsoрanu ir jвuztic krвsoрanas speciвlistam. Ро izрнirрanвs, cik vien tas ir iespзjams un sagaidвms, jвpвrrunв ar uzdevuma devзju, ekspertu vai apdroрinвtвju.

 

Leтнi un plaknes

Krвsojamв detaпa ar robeюojoрвm detaпвm viena pret otru atrodas:

Ё vienв plaknз (piem., spвrns-durvis);

Ё vai arо zem leтнa (piem., spвrns- motortelpas vвks) pie daudzslвтu efektkrвsoрanas ir jвizрнiras par piekrвsoрanu.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.006 с.)