AUTOMOBIПA VIRSBЫVES KRВSOJUMA ATJAUNOРANAS METODES UN SPECIFIKA
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

AUTOMOBIПA VIRSBЫVES KRВSOJUMA ATJAUNOРANAS METODES UN SPECIFIKAAUTOMOBIПA VIRSBЫVES KRВSOJUMA ATJAUNOРANAS METODES UN SPECIFIKA

 

 


Saturs

Ievads .......................................................................................................................................3

1. Bojвtв automobiпa ekspertоze un bojвjumu aprзнinврanas metodes.........................4

1.1. Galvenвs automobiпa virsbыves grupas .........................................................4

1.2. Automobiпa bojвjumu noteikрana .................................................................8

1.3. Slзptie defekti ...............................................................................................9

1.4. Remontdarbu kalkulвcija un aprзнinврanas metode ar

EUROTAX SCHWAKE programmu ................................................ .........................10

1.4.1 Schvackeliste kalkulation .................................................. ........................10

1.4.2. Schvackeliste lackierung krвsoрanas darbu kalkulвcijai............................10

1.5. Skвrdniecоbas darbu aprзнinврana ar „ kvadrвtdecimetru „ metodi ............11

1.6. Remontdarbu struktыrshзma ..........................................................................12

2. Autokrвsas un to iedalоjums .........................................................................................13

2.1. Vienkomponenta alkоda (1k) krвsas .............................................................14

2.2. Divkomponenta akrila (2k) krвsas .................................................................15

2.3. Bвzes krвsas ar mettalic efektu.......................................................................16

2.4. Perlascentвs (3k) toтmaiтas krвsas ................................................................17

2.5. Ыdensbвzes krвsas un VOC normas ..............................................................18

2.5.1.ES krвsu produktu Direktоva 2004/42/EK....................................18

2.6. Krвsu tolerances automobiпu krвsoрanв ......................................................19

3. Krвsoрanas tehnoloмiskais process ...............................................................................29

3.1. Krвsoрanai nepiecieрamais aprоkojums .......................................................34

3.2. Krвsojamвs virsmas sagatavoрana ...............................................................35

3.3. Krвsas toтa noteikрana ................................................................................38

3.4. Krвsas uzklврanas tehnoloмija un metodes ..................................................44

3.5. Krвsoрanas defekti, cзloтi, novзrрana .........................................................45

3.6. Droроbas tehnikas noteikumi krвsoрanas darbos .........................................46


Ievads.

 

 

Transports ir tautsaimniecоbas nozare, bez kuras nav iedomвjama raюoрana, enerмзtika, lauksaimniecоba, transporta maроnbыve, tirdzniecоba, kв arо valstu ekonomiskв attоstоba un iedzоvotвju kultыras attоstоbas un izaugsmes iespзjas.

Izрнir vairвkus transporta veidus, tвdus kв ыdens, cauruпvadu, dzelzceпa, gaisa un autotransporta. Un tieрi autotransportam ir vislielвkais оpatsvars valstu iekрzemes kravu un pasaюieru pвrvadврanв. Pasaulз ir apmзram 800 miljoni autotransporta lоdzekпu un katru gadu tas pieaug vзl par aptuveni 14 miljoniem.

90. gadu laikв, sabrыkot PSRS, atjaunojвs Latvijas Republika un robeюas atvзrвs arо rietumu virzienв , un transporta lоdzekпu skaits sвka strauji pieaugt iegыstot arvien lielвku nozоmi uzтзmumu un katra indivоda dzоvз .

80. gadu laikв, kad auto skaits attiecоbв pret iedzоvotвju skaitu bija niecоgs, arо CSNg (ceпu satiksmes negadоjumu) skaits bija mazвks, bet ar smagвkвm sekвm, jo вtrumi bija lielвki. Pзdзjos gados automaроnu skaits Latvijв ir strauji audzis, gan lietotu, gan jaunu spзkratu sektorв, kв rezultвtв CSNg skaits arо ir pieaudzis. Vidзjais вtrums apdzоvotвs vietвs ir samazinвjies, pieaugot satiksmes intensitвtei ,bet neskatoties uz to, spзkrati tiek bojвti krietni bieювk, tiesa gan bojвjumi ir vieglвki – noskrвpзti vai iebuktзti virsbыves elementi, izsisti lukturi u.c. Atgrieюot automobili sвkotnзjв izskatв, bojвtв virsbыves detaпa tiek atremontзta vai nomainоta un neatтemama remonta sastвvdaпa ir роs detaпas kvalitatоva sagatavoрana un krвsoрana.

Latvijai iestвjoties EU (Eiropas savienоbв), tai kпuva saistoрi vairвki normatоvi un likumi, arо attiecоbв uz autokrвsu izmantoрanu. No 2007. gada 1.janvвra visвm krвsвm kas paredzзtas automobiпu remontkrвsojumiem Eiropas savienоbв, jвatbilst VOC (organiskas gaistoрвs vielas) normвm. Ыdensbвzes krвsu sistзma ir veids, kв sasniegt роs prasоbas.

Savв darbв analizзрu un pзtорu, kвdu ceпu veic automobilis pзc CSNg lоdz tв sвkotnзjвs vizuвlвs un tehniskвs kвrtоbas iegырanai un ar kвdвm tehnoloмijвm tas tiek veikts uzтзmumв AS Autoremonts.

Darba mзrнis ir izpзtоt un iepazоties ar vieglo automobiпu virsbыvju remonta un to krвsoрanas tehnoloмijвm.

Pie veicamajiem uzdevumiem mзrнa sasniegрanai var pieskaitоt iepazорanos ar auto ekspertоzes pamatiem un defektвciju, vieglo automobiпu virsbыvju bojвjumu novзrрanas kalkulвciju, autokrвsu iedalоjumu, uzklврanas tehnoloмiju, autokrвsas toтa noteikрanu, kв arо daювdu nianрu apskati, kas ir пoti bыtiskas teicama rezultвta sasniegрanai.

Bojвtв automobiпa ekspertоze un bojвjumu aprзнinврanas metodes

Att. Punkta nobоdes attзlojums monitorв

Elektroniskв mзrорanas sistзma CA940 ir пoti зrta ar to, ka mзrорanas laikв пauj:
- kontrolзt izmзrus virsbыves taisnoрanas procesв;
- mзrоt absolыtos virsbыvju izmзrus jeb atрнirоbu no rыpnоcas izmзriem;
- parвdоt virsbыvju izmзrus daювdos variantos:
- kartes izskatв ar izmзriem trоs dimensijвs,
- diagrammas izskatв, kurв tiek parвdоts virsbыves deformвcijas virziens un pakвpe.
- saglabвt un izdrukвt mзrорanas rezultвtus pirms un pзc remonta (kas ir svarоgi apdroрinврanas kompвnijвm);
- nocentrзt un veikt automaроnas apmзrорanu arо tad ja nav pieejamas automaроnas virsbыves izmзru kartes.

Mзrорanas sistзmai CA940 ir vairвk kв 10000 kartes ar automaроnu virsbыvju izmзriem un datubвze tiek papildinвta иetras reizes gadв. Sвkot ar 1998 gadu, jaunвs virsbыvju kartes ir ar izmзrвmo punktu fotogrвfijвm, kas ievзrojami atvieglo рo punktu meklзрanu mзrорanas laikв.

Kad ir atjaunota automobiпa мeometrija, nвkamais posms ir virsbыves remonts, ar kuru nodarbojas skвrdnieks, metinвtвjs un atslзdznieks.

Defektвciju beidzot, ir precоzi zinвms nepiecieрamais automobiпa atjaunoрanas veicamo darbu normstundas (meistarlaiks) un izmaksas, jauno detaпu skaits un izmaksas, kв ari ir veikta veicamo darbu tehnoloмiskвs kartes izstrвde.

 

 

1.3. Slзptie defekti

Пoti svarоgi ekspertam ir, veicot bojвta automobiпa tehnisko ekspertоzi, ievзrtзt tieрi рo defektu un deformвciju veidu. Kв jau izriet no paрa nosaukuma, tie ir slзpti un nav uzreiz pamanвmi. Рвda tipa defektus var atklвt automobiпa atjaunoрanas laikв.

Kв piemзru var minзt, automobiпa virsbыves nesoрo elementu dziпвka, bet neliela мeometrisko parametru nobоde, kuru var atklвt tikai uzliekot automobiпa virsbыvi uz speciвla mзrорanas stenda

Bet ir arо daudz dziпвk slзpti defekti, kuri parвdвs tikai ilgstoрвkas automobiпa ekspluatвcijas rezultвtв. Kв piemзru рвdam defektam, var minзt klasiskвs piedziтas automobiпa spзcоgu frontвlo sadursmi, kuras rezultвtв motors ir izsists no stiprinвjumiem un caur transmisijas mezgliem(вtrumkвrba, krustiтi, kardвns, reduktors), garenvirzienв trieciena spзks irsasniedzis reduktora zobratus un iegultтotвs asis , kв rezultвtв gultтa rullоtis saskares lоnijв ar iekрзjo gredzenu iesit nelielu рvоku. Tas, protams, nav uzreiz pamanвms, bet automobili ekspluatзjot gultтa darba mыюs strauji samazinвs un reduktors sвk skaпвk strвdвt, un turpmвk jau ir nepiecieрams arо ро mezgla remonts vai pat nomaiтa.

Tвdзп ekspertam prognozзjot un paredzot automobiпa bojвjumus, tвmз ir jвiekпauj iespзjamie papildus bojвjumi, kas var atklвties remonta laikв.

 

Remontdarbu kalkulвcija un aprзнinврanas metode ar EUROTAX SCHWAKE programmu

 

Remonta darbu veikрanai nepiecieрamo normstundu skaitu nosaka atbilstoрi izgatavotвja reglamentзtajiem remonta tehniskajiem noteikumiem vai no EUROTAXSCHWACKE katalogiem KALKULATION un LACKIERUNG , kas nosaka, ka nedatorizзtвs kalkulвcijas aprзнinos var izmantot datus no izgatavotвja.
Programma ietver sevо katra piedвvвtв automobiпu izgatavotвja remonta kalkulвcijai nepiecieрamos datus par motocikliem, viegliem un kravas automobiпiem. Dati tiek atjaunoti un papildinвti vienu reizi pusgadв, lоdz ar to EUROTAXSCHWACKE ir noteicis, ka katrs katalogs ir juridiski korekts tikai pusgadu pзc izdoрanas perioda beigвm. Lai noteiktu programmas pielietojamоbu, ekspertam jвseko lоdzi programmas atjaunoрanas datumam.
Programma palоdz noteikt automobiпu faktisko vзrtоbu, remonta izmaksas un vзrtоbu, kвda bыs sagaidвma pзc noteikta laika attiecоgos tirgus apstвkпos - lоzinga sabiedrоbвm vзrtоbas mazinвjumu.
Diemюзl рie katalogi nesatur izsmeпoрu informвciju par darba laika normatоviem, kas raksturotu darba apjomu laika vienоbв, bojвtu virsbыves detaпu atjaunoрanas un restaurвcijas gadоjumos, tвpзc ir ieviests jзdziens „ meistarlaiks” , tas ir faktiski patзrзtais laiks detaпas atjaunoрanai.

 

EUROTAXSCHWACKE KALKULATION

 

EUROTAXSCHWACKE KALKULATION remontdarbu darbietilpоbu apzоmз ar AZ/h, kur ir norвdоta remonta darbu darbietilpоba pзc izgatavotвja datiem, pie kam remontpersonвla kvalifikвcijai un darba vietas aprоkojumam ar iekвrtвm un instrumentiem jвatbilst nepiecieрamajвm prasоbвm. Izgatavotвja norвdоtв darbietilpоba ietver visas nepiecieрamвs operвcijas bojвtвs detaпas maiтai un tв iedalвs :

Ё netto darbietilpоba

Ё noтemрanas – uzlikрanas laiks (a + b)

Ё savstarpзji saistоtu detaпu maiтas darbietilpоba

Ё vidзjв darbietilpоba (pзc Eurotax vзrtзjuma ed )

Ё kopзjв darbietilpоba

 

Netto darbietilpоba ietver tikai laiku, kas nepiecieрams bojвtвs detaпas noтemрanai un uzlikрanai vai izgrieрanai un iemetinврanai, ja visas pвrзjвs operвcijas ir izpildоtas.

Noтemрanas / uzlikрanas laika darbietilpоba (a+e) ietver sevо tikai bojвtвs detaпas uzlikрanas un noтemрanas laiku, neieskaitot роs detaпas izjaukрanai nepiecieрamo laiku. Рвda veida darbietilpоbu izgatavotвjs ir attiecinвjis tikai uz pieskrыvзtвm detaпвm ( durvоm, buferiem u. c.) un viтu var pielоdzinвt netto darbietilpоbai.

Savstarpзji saistоtu detaпu maiтas darbietilpоbu ir noteicis raюotвjs, un ir jвizmanto gadоjumos, ja paredzзta savstarpзji saistоtu detaпu maiтa, kв, piemзram, viena pakaпзjв spвrna un pakaпзjв paneпa , vai arо abu pakaпзjo spвrnu un pakaпзjв paneпa maiтas gadоjumв. Ро darbietilpоba ietver visas nepiecieрamвs operвcijas bojвto detaпu nomaiтai. Savstarpзji saistоtu darbu darbietilpоba (va) (izgatavotвja noteiktв) Рo izgatavotвja noteikto darbietilpоbu jвaprзнina tikai saistоbв ar citiem galvenajiem darbiem. Рo darbietilpоbu var pielоdzinвt netto darbietilpоbai, taиu blakus noтemрanas - uzlikрanas darbiem tв var bыt kв atseviрнa tehnoloмiska operвcija.

 

Kopзjв remonta darbu darbietilpоba savstarpзji nesaistоtвm detaпвm, kв, piemзram, priekрзjв paneпa, pakaпзjв paneпa un priekрзjo durvju maiтas gadоjumв, ir atseviрнa рo detaпu maiтas laiku matemвtiska summa, neтemot vзrв savienoto darbu atvilkumus. Savstarpзji saistоtu detaпu maiтas darbietilpоbu saskaitорana ir pieпaujama tikai ievзrojot dublзjoрos darbu darbietilpоbas atskaitоjumus.

Piemзrs: Opel Vectra A, 2.0I GL, Lim-5, 85kW, 1998 ccm, modelis 89- 92 g.

Automobiпa priekрзjвs daпas bojвjumi:

Priekрзjo buferi nomainоt 1.5 Std

Priekрзjo spвrnu nomainоt 2.0 Std

Priekрзjo lukturi nomainоt 0.7 Std

Priekрзjo pagrieziena lukturi nomainоt 0.3 Std

Kopв 1 4.5 Std

Savstarpзji saistоtu detaпu maiтas darbietilpоbas atskaitоjumi

Priekрзjo buferi noтemt/uzlikt a + e - 0.4 Std

Priekрзjo lukturi noтemt/uzlikt a + e - 0.7 Std

Pagrieziena lukturi noтemt/uzlikt a + e - 0.3 Std

Kopв 2 - 1.4 Std

Kopв 1 - 4.5 Std

Kopв 2 -1.4 Std

Darbietilpоba (bez atkвrtojoрos darbu darbietilpоbas) 3.1 Std

 

Vidзjв darbietilpоbu pielieto daювm trыkstoрвm izgatavotвja remonta darbietilpоbвm, kв, piemзram, priekрзjo durvju, priekрзjo spвrnu vai pakaпзjo durvju maiтai, kataloga sastвdоtвji ir ievietojuрi vidзjвs aprзнina vзrtоbas. Tвs ir derоgas, kв kalkulзрanas palоgs un var atрнirties no efektоgajiem izpildорanas laikiem. Ed = Eurotax Durchschnitt = vidзjв darbietilpоba pзc Eurotax.

Autokrвsas un to iedalоjums

 

Pasaules lielвkie krвsmateriвlu raюotвji savu politiku krвsmateriвlu raюoрanв veido atрнirоgi. Piemзram, koncerns PPG raюo gan rыpniecоbai nepiecieрamos materiвlus, gan automobiпu remonta nozares uzтзmumiem, bet pзc izplatорanas apjoma PPG ir pasaules lоderis automobiпu rыpniecisko krвsu raюoрanв, praktiski apgвdв visu ASV automobiпu rыpniecоbu. Savukвrt koncerns STANDOX DUPONT koncerna sastвvв, nodarbojas tikai ar remontkrвsmateriвlu izgatavoрanu un izplatорanu. Vзl no pazоstamвkajiem brendiem var pieminзt BASF rыpniecisko krвsmateriвlu raюotвju aliansз ar GLASURIT, kuri ir remontmateriвlu raюotвji, kв arо AKZONOBEL, kura koncerna apvienоbв ir tвds remontmateriвlu raюotвjs kв SIKKENS.

Standox ir apkopojis рogad pieprasоtвko automobiпu krвsu paleti

 

 

 

2.1. att Populвrвko autokrвsu diagramma

 

 

Automobiпu rыpniecisko krвsu raюotвji ir konkurenti remontkrвsu raюotвjiem, jo atseviрнu krвsu toтu pagatavoрanas receptыra ir pieejama tikai autorizзtвm remontdarbnоcвm. Bieюi vien viena un tв paрa krвsas toтa izgatavoрanas receptыra daювdiem raюotвjiem mзdz atрнirties un tвdзп remontkrвsmateriвlu raюotвjiem ir jвrзнinas ar apakрtoтu esamоbu un niansзрanas nepiecieрamоbu veicot remontkrвsojumus, kas bыtiski var ietekmзt jau tв pietiekami sareюмоto krвsoрanas tehnoloмiju un krвsojuma gala rezultвtu. Visi remontkrвsojuma produkti uz organisko рноdinвtвju bвzes tiek apzоmзti ar burtu K ,un pievienojot skaitli, tiek norвdоts, pie kвdas sistзmas pieder attiecоgais produkts.

Ё "vienkomponenta speciвlie pвrklвjumi" ir speciвlie pвrklвjumi, kuru pamatв ir plзvоti veidojoрs materiвls. Tie ir paredzзti lietojumam, kas prasa оpaрu kvalitвti, piemзram, mвkslоgo materiвlu gruntзjumam un sedzзjkrвsai, dzelzs pamata gruntзjuma kвrtai, reaktоvu metвlu (tвdu kв cinks un alumоnijs) gruntзjuma kвrtai, pretkorozijas apdarei, grоdu pвrklврanai, ietverot koka un cementa grоdas, kв aizsarglоdzeklis pret grafiti, kв liesmas slвpзtвjs, un higiзnas standartus pвrtikas vai dzзrienu rыpniecоbв vai veselоbas aprыpз;

Ё "divkomponentu speciвlie pвrklвjumi" ir pвrklвjumi, ko izmanto tiem paрiem mзrнiem kв vienkomponenta speciвlos pвrklвjumus, bet kam pirms lietoрanas pievieno otro komponentu (piem., treрзjos amоnus, cietinвtвjus);

Ё "daudzkrвsu pвrklвjumi" ir pвrklвjumi, ar ko paredzзts radоt divtoтu vai daudzkrвsainu efektu jau primвrajв pielietojumв;

Ё "рpaktelзрanas tepe virsbыvei" ir biezas konsistences savienojumi, ko paredzзts izmantot, lai pirms virsmas apstrвdes materiвla/рpakteles lietoрanas aizpildоtu virsmas dziпвkos negludumus;

Ё "gruntзjums" ir jebkвds pвrklвjums, ko pirms gruntзjoрв virsmas apstrвdes materiвla lietoрanas paredzзts izmantot uz nepвrklвta metвla vai esoрвs apdares, lai nodroрinвtu aizsardzоbu pret koroziju:

Ё "virsmas apstrвdes materiвls/рpaktele" ir pвrklвjums, ko paredzзts lietot tieрi pirms sedzзjkrвsas, pieрнirot izturоbu pret koroziju, lai nodroрinвtu sedzзjkrвsas adhзziju un lai veicinвtu viendabоgas virsmas apdares veidoрanos, aizpildot sоkвkos virsmas negludumus;

 

Ё "vispвrзjais metвla [virsmas] gruntзjums" ir pвrklвjums, ko paredzзts lietot gruntзрanai, piemзram, adhзzijas veicinвtвji, hermetizзjoрas vielas, virsmas apstrвdes materiвli virsзjai un priekрpзdзjai kвrtai, plastiskв grunts, "mitrs uz mitra", bezsmilрu рpakteles un izsmidzinвmвs рpakteles;

Ё "reaktоva gruntskrвsa" ir pвrklвjumi, kas satur vismaz 0,5 svara % fosforskвbes un ko paredzзts lietot tieрi uz nepвrklвtвm metвla virsmвm, lai nodroрinвtu izturоbu pret koroziju un adhзziju; pвrklвjumi, ko izmanto kв metinвmus gruntзjumus; kodinвtвju рноdumi galvanizзtвm un cinka virsmвm;

Ё "sedzзjkrвsa" ir jebkвds pigmentзts pвrklвjums, ko paredzзts lietot vai nu kв vienоgo slвni, vai kв vienu no slвтiem, lai nodroрinвtu spоdumu un izturоbu. Рeit ietverti visi attiecоgie produkti, tвdi kв pamatkrвsas un lakas:

Ё "pamatkrвsas" ir pigmentзti pвrklвjumi, kas paredzзti krвsas un jebkвdu citu vзlamu optisku efektu nodroрinврanai, bet kas nav pвrklврanas sistзmas spоdums vai virsmas aizsardzоba;

Ё "lakas" ir caurspоdоgs pвrklвjums, ar ko pвrklврanas sistзmв paredzзts pieрнirt galоgo spоdumu un aizsardzоbas оpaроbas;

Ё "оpaрas apdares" ir pвrklвjumi, ko paredzзts izmantot kв sedzзjkrвsu, ja vienв slвnо jвpanвk seviрнas оpaроbas, piemзram, metвlisks vai perlamutra iespaids, augstas kvalitвtes vienkrвsainas vai caurspоdоgas lakas (piemзram, pretskrвpзjumu un fluorзta laka), atstarojoрa pamatkrвsa, struktыrapdare (piemзram, plвva), pretslоdзрanas apdare, ыdensnecaurlaidоgas hermetizзjoрas vielas virsbыves apakрas apdarei, prettrieciena aizsarglakas, iekрзjвs apdares lakas un aerosoli.

 

Krвsas toтa noteikрana

Visi standarta krвsu toтi ir apzоmзti ar autoraюotвja krвsas kodu. Krвsas kods ir atrodams auto servisa grвmatiтв un uz auto virsbыves, kв plвksnоte vai uzlоme ar burtu un ciparu kombinвcijвm.

Visbieювk krвsas kods tiek apzоmзts kв Paint/ Farbe Nr. Krвsas kods uz automobiпa virsbыves var atrasties daювdвs vietвs atkarоbв no raюotвja, taиu visbieювk tas ir uz durvju ailзm, bagвюnieka vвka vai grоdas, kв arо zem motora pвrsega.

 

3.9. att. Krвsas koda atraрanвs vietas daювdu marku automobiпiem

 

Ja nav iespзjams sameklзt krвsas kodu pзc servisa grвmatiтas vai uzlоmes un ja automobilis ir bijis pвrkrвsots citв krвsв, tad krвsa ir jвpiemeklз salоdzinot to ar kataloga paraugiem no paraugu bukleta.

. Lai pieskaтotu noteiktai automaроnai vajadzоgo krвsas toni ir jвizmanto krвsu paraugbukleti, kuros krвsas un krвsu toтi ir sistematizзti pзc kodu sistзmas.


3.10. att. Krвsu paraugu bukleti

 

Pareizo formulu krвsas sajaukрanai nosaka pзc datorprogrammas receptes uz svariem. Jaukрanas formula vienmзr noved pie vajadzоgв rezultвta. Ar spektra fotoefekta mзraparвtu GENIUS palоdzоbu vajadzоgв toтa piemeklзрana paliek vienkвrрвka, вtrвka un droрвka. Pзc иetrkвrрas mзrорanas aparвts ar metodi "krusts uz krusta" attоrоto virsmu uz remontзjamв automobiпa iereмistrз spektra fotoefektu un dotos datus datorprogrammв. Speciвla STANDOX programma salоdzina рos mзrоjumus ar raюotвju krвsu toтiem datorprogrammв. Pamatojoties uz рiem datiem sistзma piedвvв vajadzоgo formulu STANDOX maisоtвjam.

 

3.11. Spektrometrs Genius

 

 

 


3.12. att. Krвsu toтu salоdzinврana no bukleta

 

Nosakot automobiпa virsbыves krвsas toni:

 

Ё Vienmзr jвpiemeklз krвsas tonis dienas gaismв, jo mвkslоgais apgaismojums daюkвrt dod maldоgu rezultвtu

Ё Piemeklзрana jвveic uz rыpоgi attоrоtas un uzpulзtas auto krвsojuma daпas, kas atbilst tв pamatkrвsojumam.

Ё Jвpвrbauda krвsas toтu sakritоbu uz auto detaпвm ar uzkrвsoto ( pilnоgi nosegtu) planрeti, kas ir pilnоgi noювvзta

 

Krвsas uzklврanas metodes

 
 

 


       
   
 
Visa objekta lakoрana
 

 


Lоdz greznumlоstei

               
   
Вrpus pamatdetaпas robeювm
 
     
 
 

 


 

       
   
Lakas salaiduma metode
 
Pilna detaпas lakoрana
 

 


Lakas salaiduma metode

 

3.14. Krвsoрanas metoюu shзma

Remontkrвsoрanas noteicoрв operвcija ir remontam paredzзto laukumu vienmзrоgв krвsoрana. Tв ir attiecinвma vienвdв mзrв visiem krвsu veidiem. Tвlвk seko palоgoperвcija, kas tвpat ir krвsoрana, bet kuru sauc par piekrвsoрanu. Ja рвdu operвciju jвveic ar 2K krвsu, tad ir jвpielieto speciвls рнidrums salaidumu veidoрanai, kuru uzklвj tikai uz pвrejas robeюojoрвs joslas. Parasti piekrвsoрanu izmanto 2K un 3K bвzes krвsu pielietoрanas gadоjumos. Tas tiek darоts tвdзп, ka citвdi рo krвsu toтus nav iespзjams precоzi saskaтot.

Veicot remontkrвsojumus ar bвzes krвsвm, ir jвpielieto krвsu raюotвju ieteiktв tehnoloмija, respektоvi, ir jвpielieto pвreju jeb salaiduma tehnoloмija. Tв sevо ietver blakus detaпu iekrвsoрanu ar bвzes krвsu jeb pigmentu, bet tikai daпзji, jo ir jвizveido pakвpenisku pвreju starp veco un jauno pвrklвjumu (skatоt 3.15. att. b). Finвlв tiek lakotas abas blakusesoрвs detaпas (skatоt 3.15. att. b)

 

a )

 

 

 

b )


c )
3.15. att. Krвsojums ar salaiduma metodi

a – sagatavota virsma, b - pigmenta uzklврanas virziens un salaiduma izveide, c - lakas uzklврanas virziens no kreisвs puses

Lоdzоgi, kв ar piekrвsoрanas metodi вrpus pamatdetaпas, ar punktu krвsojumu metodi bвzes krвsa tiek izsmidzinвta pвr faktisko bojвjuma vietu, pakвpeniski izejot вrpus tв, bet nenoklвjot visu detaпu un, protams, blakus detaпu, saglabвjot pзc iespзjas lielвku oriмinвlв krвsojuma laukumu un lоdz ar to arо toni. Ро tehnoloмija nodroрina nemanвmu toтu pвreju arо tad, ja tie atрнiras. Finвlв lakota tiek visa detaпa pilnоbв, vai tiek veidotas lakas pвrejas izmantojot speciвlus piedevas- salaidзjus. nepiecieрamоbas gadоjumв pвrejas slоpз ar slapjo P1500 – P2000 graudainоbas smilрpapоru un nopulз ar attiecоgajвm pastвm.

Var izmantot arоkontrolkartes metodi, bet tв ir mazвk efektоva. Pie роs metodes pieder kontrolkarрu krвsoрana, piefiksзjot attiecоgos parametrus(spiedienu, attвlumu, kвrtu biezumu, u.c.) katras kontrolkartes krвsoрanas laikв. Tad uzkrвsotie paraugi tiek salоdzinвti ar konkrзtвs krвsojamвs virsmas toni un tiek izvзlзta kontrolkarte ar visprecоzвko toтu sakritоbu un tad pзc piefiksзtajiem parametriem arо krвso рo vienu detaпu.

Salaidumu veidoрanas tehnikas pielietoрana visbieювk dod labвko rezultвtu un laika ietaupоjumu salоdzinot ar centieniem panвkt pilnоgu toтu sakritоbu.

Ja detaпas ir nokrвsotas ar "bвzes" krвsu vai perlascento krвsu, to apювvз un lako. Lakoрanai var izvзlзties vairвkas lakas, atkarоbв no apstвkпiem. Piemзram, izvзloties paвtrinвti юыstoрu laku (HS), bыs vajadzоgs daudz mazвk laika un materiвla, jo ро laka ir jвuzpыр 1 kвrtв, tвs юырanas laiks ir daudz оsвks par standarta lakas юырanas laiku.

Jвтem vзrв, ka tвda tipa laka ir paredzзta tikai profesionвlai lietoрanai, jo nepiecieрama пoti laba gaisa apmaiтa, pretзjв gadоjumв klвjums nebыs pietiekami kvalitatоvs.

Ja nepiecieрams var nelakot visu detaпu, bet izmantot sapludinврanas metodi. Ja ir jвveic automaроnas pilna pвrlakoрana, tad labвk izvзlзties lзnвku laku, jo tai ir daudz lielвks юырanas laiks kв iepriekрзjai. Lakojot jвseko, lai laka uzklвtos vienmзrоgi un gludi, lai neveidotos notecзjumi, vai tieрi pretзji t.s. apelsоna miza, kas rodas, ja lakas kвrta nav pietiekoрi bieza vai pistoles attвlums no detaпas ir bijis pвrвk liels.

Daudziem autoоpaрniekiem ir priekрstats – ja ir bojвta detaпa( spвrns, durvis, pвrsegs), tad pietiek ar tвs nokrвsoрanu atbilstoрi izgatavotвja uzrвdоtвjam krвsas kodam. Tв dara daudzi amatieri un neprofesionвli krвsotвji un nereti auto оpaрnieks ir neapmierinвts, jo toтi atрнiras, savukвrt krвsotвjs vainu noveп uz krвsas maisоtвju un tirgotвju. Cзloтi toтu nesakritоbai var bыt auto neoriмinвlais krвsojums, atрнirоgas krвsoрanas tehnoloмijas, oriмinвlв krвsojuma izbalзрana. Ar atseviрнas detaпas krвsoрanu var izlоdzзties, ja auto krвsojums ir 2K sistзmв pieтemot, ka sajauktвs krвsas tonis ir precоzs, vai arо ja nav bыtiska precоza toтa sakritоba.

AUTOMOBIПA VIRSBЫVES KRВSOJUMA ATJAUNOРANAS METODES UN SPECIFIKA

 

 


Saturs

Ievads .......................................................................................................................................3

1. Bojвtв automobiпa ekspertоze un bojвjumu aprзнinврanas metodes.........................4

1.1. Galvenвs automobiпa virsbыves grupas .........................................................4

1.2. Automobiпa bojвjumu noteikрana .................................................................8

1.3. Slзptie defekti ...............................................................................................9

1.4. Remontdarbu kalkulвcija un aprзнinврanas metode ar

EUROTAX SCHWAKE programmu ................................................ .........................10

1.4.1 Schvackeliste kalkulation .................................................. ........................10

1.4.2. Schvackeliste lackierung krвsoрanas darbu kalkulвcijai............................10

1.5. Skвrdniecоbas darbu aprзнinврana ar „ kvadrвtdecimetru „ metodi ............11

1.6. Remontdarbu struktыrshзma ..........................................................................12

2. Autokrвsas un to iedalоjums .........................................................................................13

2.1. Vienkomponenta alkоda (1k) krвsas .............................................................14

2.2. Divkomponenta akrila (2k) krвsas .................................................................15

2.3. Bвzes krвsas ar mettalic efektu.......................................................................16

2.4. Perlascentвs (3k) toтmaiтas krвsas ................................................................17

2.5. Ыdensbвzes krвsas un VOC normas ..............................................................18

2.5.1.ES krвsu produktu Direktоva 2004/42/EK....................................18

2.6. Krвsu tolerances automobiпu krвsoрanв ......................................................19

3. Krвsoрanas tehnoloмiskais process ...............................................................................29

3.1. Krвsoрanai nepiecieрamais aprоkojums .......................................................34

3.2. Krвsojamвs virsmas sagatavoрana ...............................................................35

3.3. Krвsas toтa noteikрana ................................................................................38

3.4. Krвsas uzklврanas tehnoloмija un metodes ..................................................44

3.5. Krвsoрanas defekti, cзloтi, novзrрana .........................................................45

3.6. Droроbas tehnikas noteikumi krвsoрanas darbos .........................................46


Ievads.

 

 

Transports ir tautsaimniecоbas nozare, bez kuras nav iedomвjama raюoрana, enerмзtika, lauksaimniecоba, transporta maроnbыve, tirdzniecоba, kв arо valstu ekonomiskв attоstоba un iedzоvotвju kultыras attоstоbas un izaugsmes iespзjas.

Izрнir vairвkus transporta veidus, tвdus kв ыdens, cauruпvadu, dzelzceпa, gaisa un autotransporta. Un tieрi autotransportam ir vislielвkais оpatsvars valstu iekрzemes kravu un pasaюieru pвrvadврanв. Pasaulз ir apmзram 800 miljoni autotransporta lоdzekпu un katru gadu tas pieaug vзl par aptuveni 14 miljoniem.

90. gadu laikв, sabrыkot PSRS, atjaunojвs Latvijas Republika un robeюas atvзrвs arо rietumu virzienв , un transporta lоdzekпu skaits sвka strauji pieaugt iegыstot arvien lielвku nozоmi uzтзmumu un katra indivоda dzоvз .

80. gadu laikв, kad auto skaits attiecоbв pret iedzоvotвju skaitu bija niecоgs, arо CSNg (ceпu satiksmes negadоjumu) skaits bija mazвks, bet ar smagвkвm sekвm, jo вtrumi bija lielвki. Pзdзjos gados automaроnu skaits Latvijв ir strauji audzis, gan lietotu, gan jaunu spзkratu sektorв, kв rezultвtв CSNg skaits arо ir pieaudzis. Vidзjais вtrums apdzоvotвs vietвs ir samazinвjies, pieaugot satiksmes intensitвtei ,bet neskatoties uz to, spзkrati tiek bojвti krietni bieювk, tiesa gan bojвjumi ir vieglвki – noskrвpзti vai iebuktзti virsbыves elementi, izsisti lukturi u.c. Atgrieюot automobili sвkotnзjв izskatв, bojвtв virsbыves detaпa tiek atremontзta vai nomainоta un neatтemama remonta sastвvdaпa ir роs detaпas kvalitatоva sagatavoрana un krвsoрana.

Latvijai iestвjoties EU (Eiropas savienоbв), tai kпuva saistoрi vairвki normatоvi un likumi, arо attiecоbв uz autokrвsu izmantoрanu. No 2007. gada 1.janvвra visвm krвsвm kas paredzзtas automobiпu remontkrвsojumiem Eiropas savienоbв, jвatbilst VOC (organiskas gaistoрвs vielas) normвm. Ыdensbвzes krвsu sistзma ir veids, kв sasniegt роs prasоbas.

Savв darbв analizзрu un pзtорu, kвdu ceпu veic automobilis pзc CSNg lоdz tв sвkotnзjвs vizuвlвs un tehniskвs kвrtоbas iegырanai un ar kвdвm tehnoloмijвm tas tiek veikts uzтзmumв AS Autoremonts.

Darba mзrнis ir izpзtоt un iepazоties ar vieglo automobiпu virsbыvju remonta un to krвsoрanas tehnoloмijвm.

Pie veicamajiem uzdevumiem mзrнa sasniegрanai var pieskaitоt iepazорanos ar auto ekspertоzes pamatiem un defektвciju, vieglo automobiпu virsbыvju bojвjumu novзrрanas kalkulвciju, autokrвsu iedalоjumu, uzklврanas tehnoloмiju, autokrвsas toтa noteikрanu, kв arо daювdu nianрu apskati, kas ir пoti bыtiskas teicama rezultвta sasniegрanai.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.042 с.)