ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який з перерахованих документів подають до АПУ для реєстрації тільки аудитори, які працюють індивідуально як суб’єкти підприємницької діяльності?Який з перерахованих документів подають до АПУ для реєстрації тільки аудитори, які працюють індивідуально як суб’єкти підприємницької діяльності?

 

 

?306

Який з перерахованих документів подають до АПУ для реєстрації тільки аудиторські фірми?

 

?307

В який термін Аудиторська палата України оприлюднює у засобах масової інформації Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, які завчасно подали звіт та підтвердили свою аудиторську діяльність?

 

?308

В який термін оприлюднюються зміни, внесені до Реєстру?

 

?309

У разі неподання або несвоєчасного подання аудиторською фірмою (аудитором) відомостей про зміни показників реєстраційної картки Аудитор­ська палата України призупиняє діяльність аудиторської фірми (аудитора) строком:

 

?310

Виключення з Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України здійснюється:

 

?311

Етап організації діяльності аудиторської фірми включає елементи:

 

?312

Процес здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт із визначенням дов­гострокових (на певний період) цілей та напрямів діяльності ауди­торської фірми – це планування:

 

?313

Деталізований стратегічний план на перші роки діяльності аудиторської фірми – це:

?314

Стратегію розвитку аудиторської діяльності, де відображено рішення, що стосується сфер діяльності та вибору її напрямів виражає план:

?315

Календарне погодження аудиторського процесу між структурними підрозділами аудитор­ської фірми з урахуванням послідовності та параметрів аудитор­ської перевірки – це планування:

?316

Система заходів, політика та процедури контролю, спрямовані на забезпечення виконання всіх аудиторських перевірок і надання супутніх аудиту послуг відповідно до встановлених стандартів (МСА) та чинного законодавства, які здійснюються за допомо­гою зовнішніх і внутрішніх контрольних дій - це:

?317

Основні види контролю якості аудиту:

?318

Які існують форми контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм?

?319

Головні елементи політики контролю якості, яка має бути ви­роблена і запроваджена в аудиторських фірмах, визначені у:

?320

Основні функції щодо здійснен­ня наступного зовнішнього контролю належить виконувати:

 

?321

План перевірок систем контролю яко­сті аудиторських послуг в Україні в наступному році має бути затверджений на засіданні АПУ не пізніше ніж:

?322

Кожен суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний проходи­ти перевірку контролю якості аудиторської діяльності не рідше:

?323

Впровадження прогресивних (автоматизованих) форм облі­ку, коригування облікової політики – це послуга:

?324

Вибір пакету прикладних програм, його адаптація з урахуванням спе­цифіки діяльності замовника, розробка оригінальних при­кладних програм автоматизації обліку та їх впровадження – це послуга:

?325

Інформаційно-консультаційне обслуговування підпри­ємств охоплює аудиторські послуги з:

?326

Прогнозування ефективності розвитку фінансово-господарської діяльності підприємств, прийнят­тя оперативних управлінських рішень і розробка різних ре­комендацій, програм (складання бізнес-планів, прогнозів, проектів облікової політики тощо) – це послуга у сфері:

?327

Яке консультаційне обслуговування відбу­вається на основі довгострокових догово­рів і практично становить найефективнішу форму консуль­таційної діяльності?

?328

Основними методами консультування є:

?329

Процесс консультування охоплює слідуючі важливі аспекти консультаційного процессу:

?330

Підго­товка для клієнта положень про оплату праці, колектив­них договорів, договорів господарської діяльності, контрак­тів, трудових угод тощо – це послуга:

?331

Оптимальний підбір довідкової літератури: від рекомендацій стосовно передплати періодики і до вибору інформаційно-довідкових комп'ютерних систем – це: послуга:

?332

За структурою побудови коди поділяються на:

?333

Алфавіт коду – це:

?334

Система кодування — це:

?335

На які групи поділяють інформацію за формою отримання?

?336

На які групи поділяють інформацію за характером оцінки об’єктів аудиту?

?337

На які групи поділяють інформацію за тривалістю зберігання та використання?

?338

На які групи поділяють інформацію за способом відображення?

?339

На які види поділяють інформацію за змістом?

?340

За стадіями утворення та використання інформацію доцільно розрізняти:

?341

За суб'єктами утворення інформацію поділяють на:

 

?342

За місцем виникнення інформації щодо суб'єкта перевірки її доцільно поділяти на:

?343

В коди позицій номен­клатури вносять цифрові і буквені позначення, що безпосередньо характеризують об'єкт, при кодуванні за системою:

?344

Для проведення результативних перевірок аудитор повинен:

?345

Послідовність і порядок застосування прийомів (методів) з метою встановлення об'єктивної істини щодо аудованої інформації та доведення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів фінансової звітності та аудиту називають:

?346

Відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту називають:

?347

Письмові документи, що приймаються уповноваженими органами держави, які встановлюють, вносять зміни або відміняють норми права називають:

?348

Нормативна база, що використовується для організації перевірок, поділяється на:

?349

Предметна область дослідження включає:

 

?350

Яке положення методики аудиту містить П(С)БО, методичні вказівки, інструкції ДПА тощо, якими повинен керуватись аудитор при перевірці відповідного розділу обліку?

?351

Яке положення методики аудиту містить описання різних варіантів рішень, що дозволяє аудитору при необхідності порівняти їх з варіантом, який застосовується клієнтом, та виконати необхідний аналіз або дати рекомендації щодо покращення ведення обліку ?

?352

Яке положення методики аудиту містить перелік порушень, які найчастіше зустрічаються по відповідних розділах обліку ?

?353

Яке положення методики аудиту використовується для виявлення можливих порушень або зловживань по відповідному розділу обліку ?

?354

Який метод організації аудиту передбачає оцінку фінансових показників за допомогою вивчення вірогідних залежностей між ними?

?355

Логічний аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у зв’язку з найінформаційнішим ризиком, тобто, де найвірогідніше можливість шахрайства чи помилок в обліку і звітності – це:

?356

Перевірка правильності записів усіх реквізитів та виявлення наявності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявності підписів – це:

 

?357

Оцінка показників звітності за допомогою вивчення вірогідних залежностей між ними з метою виявлення суттєвих відхилень, вивчення яких за допомогою глибинних та наскрізних тестів дає змогу встановити факти помилок та порушень, що призводять до перекручення звітності – це:

?358

Система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльноісті підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік) – це:

?359

За видами звітність поділяється на:

?360

За періодичністю складання звітність поділяється на:

?361

За ступенем узагальнення даних розрізняють звіти:

?362

Надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стап, ре­зультати діяльності та рух коштів підприємства – це:

?363

Встановлення правильності відображення в звітності господарсько-фінансової діяльності підприємств, розрахунків показників, наведених у формах звітності і їх порівнянності – це:

?364

Інформація про підприємство, яка підлягає розкрит­тю у фінансовій звітності включає:

?365

Методи організації перевірки:

?366

На які групи поділяють ознаки, наявність яких може бути індикатором того, що підприємство може припинити свою діяльність?

?444

Яким МСА регламентується питання оцінки можливості подальшого функціонування підприсмства?

?445

Під час вивчення системи внутрішнього контролю аудитор виявив, що на підприємстві не проводять інвентаризації. Якого елемента системи внутрішнього контролю стосується цей недолік?

?446

Який із зазначених принципів не належить до професійної етики?

?458

Який з перерахованих документів подають до АПУ для реєстрації тільки аудитори, які працюють індивідуально як суб’єкти підприємницької діяльності?

 

 

?306

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.009 с.)